563350 Kasvitieteellinen paikkatieto- ja kartoituskurssi, 5-7 op

Niverävaahtera (Acer campestre). Kuva: Daniel Richterich

Kurssi-info | Viikin arboretum | Virtuaaliarboretum

Pinkat: Viikin arboretum | Suomi | Kaukoitä | Siperia | Eurooppa | Läntinen Pohjois-Amerikka | Itäinen Pohjois-Amerikka | Japani | Kiina


Kurssi järjestetään kolmen tiedekunnan ja kasvitieteellisen puutarhan yhteistyönä ja
maastokohteena on tällä kertaa Viikin arboretum.

Vastuuyksikkö

Maantiede 

Vastuuhenkilö 

Petri Pellikka, Pekka Hurskainen ja Mika Siljander, Geotieteiden ja maantieteen laitos, Jouko Rikkinen, Biotieteiden laitos, Leena Lindén, Maataloustieteiden laitos, Leo Junikka, Luonnontieteellinen keskusmuseo, ja Timo Kuuluvainen, Metsätieteiden laitos.

Tavoite 

Opiskelija perehtyy lajistoinventoinneissa käytettävän paikkatiedon keräämiseen ja tuottamiseen perustuen kaukokartoitus- ja paikkatietoaineistoihin, aiempiin inventointeihin ja omaan maastotyöhön. Konkreettisena työkohteena on Viikin arboretum, ja tavoitteena on saada arboretumin puuvartislajisto inventoitua ja talletettua paikkatietokantaan. Aikaisempi kokemus paikkatieto-järjestelmistä on eduksi, muttei välttämätöntä. Työskentely tapahtuu pienryhmissä jotka kootaan niin, että niissä on eri alojen opiskelijoita (kasvitiede, maantiede, metsätiede jne.). 

Kurssi-info

  • Aika ja paikka: WebOodi
  • Ajoitus: Kurssi soveltuu suoritettavaksi kolmantena tai myöh. opiskeluvuonna.
  • Sisältö: Kurssi on tyypiltään poikkitieteellinen intensiivikurssi, jossa pääpaino on käytännön kartoitustyöllä. Kurssi alkaa vkolla 35 paikkatietoon liittyvillä laboratorioharjoituksilla ja jatkuu maastotyöhön perehdyttävällä jaksolla. Tämän jälkeen kurssi jatkuu itsenäisenä pienryhmissä omalla ajalla tapahtuvana työskentelynä, joka koostuu maastotöistä ja inventointiaineiston syöttämisestä luotavaan paikkatietokantaan. 
  • Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, pienryhmissä tehtävä projektityö ja sen loppuun saattaminen.   
  • Arviointi: Hyväksytty/hylätty.