Pinkan esittely Pinkan käyttö

Poimintoja Pinkasta


 

Pinkka
Viikinkaari 1 (PL 65)
00014 Helsingin yliopisto

pinkka-info(at)helsinki.fi

Pinkan tavoitteet

Pinkka on Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan biotieteiden laitoksella tuotettu verkko-oppimisympäristö. Sitä kehitetään kasvibiologian pääaineen yleisen kasvitieteen erikoistumislinjalla osana laitoksen ja tiedekunnan opetuksen kehittämistyötä.

Pinkan tavoitteena on:

  • lajintuntemusopetuksen kehittäminen,
  • tieteellisten lajistoaineistojen laadun parantaminen,
  • luontoharrastuksen ja luonnonsuojelun tukeminen.

Pinkan taustalla ovat:

  • ajankohtaiset ympäristöongelmat,
  • eliölajien ja elinympäristöjen tuntemuksen liittyvät koulutustarpeet,
  • tarve uusien opetus- ja tiedonvälitysmenetelmien kehittämiseen (taustalla mm. erilaiset oppijat ja yhteiskunnan toimintojen ajallinen hajanaisuus),
  • toiminnan tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen liittyvät vaatimukset.

Helsingin yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille suunnatut kokonaisuudet on tarkoitettu ensi sijassa tukemaan eri tiedekuntien ja laitosten opetusohjelmiin kuuluvia opintojaksoja: luentosarjoja, kenttäkursseja, retkeilyjä ja muuta opetusta. Merkittävä osa tarjonnasta tukee lajiston ja elinympäristöjen itseopiskelua.

Pinkkaa kehitetään myös bio- ja ympäristötieteiden yliopistollisen täydennyskoulutuksen tarpeisiin. Tällä toiminnalla on suora yhteys ympäristöhallinnonkin piirissä laajasti tiedostettuihin tieto- ja koulutustarpeisiin. Pinkan tarjontaa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian biologian opettajille ja muille ympäristöalan toimijoille suuntaamilla kursseilla. Alan täydennyskoulutus pyrkii osaltaan kohottamaan tieteellisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi tuotettujen aineistojen laatua ja tukee osaltaan tieteellisten lajisto-aineistojen yhdenmukaistamiseen tähtääviä pyrkimyksiä.

Pinkkaa pyrkii tukemaan myös kouluissa ja keskiasteen oppilaitoksissa annettua lajin-tuntemusopetusta. Monissa ympäristöalan koulutustarpeiden kartoituksessa on korostunut elämyksellisen oppimisen tarve. Monimutkaiset ja laajat ympäristökysymykset edellyttävät kokonaisvaltaista osaamista ja yksilöllistä vastuunottoa, jonka perusta luodaan jo lapsena. Kouluissa lajintuntemusosaamisen ja sopivan verkkomateriaalin puute asettavat kuitenkin monia käytännön esteitä elämykselliselle biologian opetukselle. Pinkka pyrkii osaltaan helpottamaan tätä ongelmaa.

Osa Pinkan tarjonnasta on suunnattu tukemaan luonnon monimuotoisuudesta kiinnostuneiden harrastajien itseopiskelua ja tiedonhakua. Tässä mielessä Pinkka on elävä esimerkki bio- ja ympäristötutkimuksen tuloksia esittelevästä, monille eri käyttäjäryhmille suunnatusta, sisältöään päivittävästä, tietoverkkojen kautta välittyvästä tietokirjallisuudesta.