Pinkan esittely Pinkan käyttö

Poimintoja Pinkasta


 

Pinkka
Viikinkaari 1 (PL 65)
00014 Helsingin yliopisto

pinkka-info(at)helsinki.fi

Pinkan taustaa

Pinkka-hankkeen käytännön valmistelu aloitettiin tammikuussa 2005. Aluksi virtuaalikasviona tunnetun oppimisympäristön nimi vakiintui pian Pinkaksi.

Pinkan ensimmäinen, biologian opiskelijoiden perusopintoihin kuuluvaa kasvilajintuntemuskurssia tukeva opintokokonaisuus saatiin kokeilukäyttöön keväällä 2006. Sittemmin Pinkan tarjonta on kasvanut nopeasti: vuoden 2009 alussa Pinkassa oli yli 15 000 kuvaa miltei 2000 sieni-, jäkälä-, sammal- ja putkilokasvilajista. Keväällä 2011 Pinkan tietokanta käsitti jo lähes 35 000 kuvaa.

Pinkan sisällöstä ja opintokokonaisuuksien suunnittelusta vastaa suunnittelu- ja tekijäryhmä, johon kuuluvat kasvitieteen professori Jouko Rikkinen, yliopistonlehtorit Johannes Enroth ja Viivi Virtanen sekä ruotsinkielistä sisällöntuottoa ohjaava yliopistonlehtori Helena Åström. Tekijäryhmää täydennetään tarpeen mukaan.

Biotieteiden laitoksen muusta henkilökunnasta erityisesti amanuenssi Heino Vänskä sekä tutkimusteknikot Anneli Ekman ja Markku Lehtonen ovat osallistuneet Pinkan rakentamiseen. Myös biologian opiskelijat ovat olleet alusta alkaen mukana.

Pinkan nykyinen verkkosivusto julkaistiin 16.4.2009. Työryhmänä toimi prof. Jouko Rikkinen sekä verkkotoimittajat Kira Maisniemi ja Tiina Airamo.

Pinkan sisällöntuottoon on saatu tukea mm. Suomen Kulttuurirahastolta ja Malmin lahjoitus-rahastolta. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniaa varten suunnitellut täydennyskoulutus-kokonaisuudet on toteutettu opetusministeriöltä saaduilla hankemäärärahoilla. Pinkan tekijäryhmä kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita saamastaan tuesta!

Pinkan tekijäryhmä osallistuu aktiivisesti lajintuntemus- ja verkko-opetuksen pedagogiikkaa edistävään tutkimus- ja kehittämistyöhön. Tekijäryhmälle on myönnetty Helsingin yliopiston opetusteknologiapalkinto.


Rikkinen, J. 2009: Pinkkaa kehitetään tukemaan koulujen lajintuntemusopetusta. – Natura 3/2009: 30–31.

Virtanen, V. & Rikkinen, J. 2009: Blended learning in biodiversity teaching. In: Joutsenvirta, T & Myyry, L. (eds.) Blended Learning in Finland. Publication of the Faculty of Social Sciences, University of Helsinki.

Virtanen, V. & Rikkinen, J. 2009. Yliopisto-opiskelijoiden ennakkokiinnostuksen merkitys kasvitieteen lajintuntemuksen kehittämisessä. Teoksessa: Kallioniemi, A. (ed.). Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka. Soveltavan kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 298: 65–75.

Virtanen, V., Lehtonen, U. M., Enroth, J. & Rikkinen, J. 2008. Lajintuntemuksen verkko-oppimisympäristö Pinkka. Teoksessa: Joutsenvirta, T. et al. (eds.). Sulautuva yliopisto-opetus: 198–212. Palmenia.

Virtanen, V., Lehtonen, U., Judén-Tupakka, S. & Rikkinen, J. 2006. Pinkka – lajien ja elinympäristöjen tunnistusta tukeva virtuaalinen oppimisympäristö. PedaForum 13: 26–28.