526179 Tunturikasvit ja -kasvillisuus 5–7 op

Tunturikasvit

Tunturikoivikot | Tunturikankaat | Niityt | Lumenviipymät | Kalliot ja rakat| Vyörysoraikot | Suot


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen


Tavoitteet

Ensisijassa kasvitieteen opiskelijoille suunnatulla kenttäkurssilla tutustutaan Pohjois-Fennoskandian tunturikasvistoon ja -kasvillisuuteen. Samalla hankitaan käytännön kokemusta kasvien maastokartoituksesta ja alueellisen kasvistoselvityksen teossa käytetyistä menetelmistä.


Kurssi-info

  • Aika ja paikka: opetus
  • Opetus: Johdantoluennot ja maastotyöt tutustuttavat opiskelijan Kilpisjärven alueen tunturikasvistoon ja -kasvillisuuteen. Kurssin painopiste on tunturilajiston opiskelussa sekä lajistoaineiston keruussa ja käsittelyssä. Samalla opiskelijat voivat tuottaa verkko-opiskelumateriaalia tunturikasveista: he voivat tutustua kasvien elinympäristöihin, dokumentoida niiden kasvupaikkoja, laatia kasvupaikka- ja lajikuvauksia sekä muokata havaintojaan liitettäväksi osaksi Pinkka-oppimisympäristön tietokantaa.
  • Edeltävät opinnot: Kasvituntemus I (52064) ja Suomen kasvimaantiede (52613). LuK-tutkielman ja itsenäisesti opiskeltavien lajintuntemusopintojaksojen (etenkin 52643 ja 526183) aiempi suoritus luetaan ansioksi.
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkan tarjonta. Muu kirjallisuus (tarkemmat tiedot kurssilla).
  • Suoritustapa ja arviointi: Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssitöihin.
  • Lisätietoja: Kurssin suorittaneet voivat syventää tietojaan suorittamalla omatoimisen opintojakson (526183 Tunturikasvillisuus, 3 op) Pinkan Suomen kasvistoa ja kasvillisuutta käsittelevästä verkko-opintokokonaisuudesta.


Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Tunturikasvit ja -kasvillisuus -kenttäkurssia tukeva lajintuntemuskokonaisuus. – pinkka.helsinki.fi