526205 Omatoiminen kasvimaantieteellinen retkeily, 3–6 op

Omatoiminen kasvimaantietellinen retkeily


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen


Tavoitteet

Ensisijassa aineopintoja tai syventäviä opintoja suorittaville yleisen kasvitieteen opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on harjaannuttaa opiskelijaa omatoimiseen biologisen monimuotoisuuden havainnointiin ja dokumentointiin itselle vieraassa tutkimusympäristössä.


Kurssi-info

  • Opiskelu: Omatoiminen opiskelu verkossa, kirjastoissa ja/tai tieteellisessä kokoelmissa sekä retkeilykohteessa ohjaajan kanssa etukäteen sovitun oppimistavoitteen saavuttamiseksi.
  • Edeltävät opinnot: Kasvituntemus I ja Maapallon kasvisto ja kasvillisuus (526001).
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkan tarjonta. Muu kirjallisuus ja oheismateriaali (sovitaan erikseen).
  • Suoritustapa ja arviointi: Kurssin suoritus hyväksytään kurssityön perusteella (työ käsittää tutkimusretken suunnittelun, omatoimisen retkeilyn ja tutkimusretkestä laaditun kirjallisen raportin).
  • Lisätietoja: Retkeily sopii esimerkiksi kasvimaantieteelliseen tai kasviekologiseen aiheeseen syventyvän Pro gradu -tutkijan aineistonhankintaa edistäväksi ja tukevaksi opintojaksoksi.

Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Omatoiminen retkeily. – pinkka.helsinki.fi