526203 Viileän ja lauhkean ilmastovyöhykkeen kasveja, 3 op

Viileän ja lauhkean ilmastovyöhykkeen kasveja

Pinkat: Sirkumpolaarinen alue | Eurooppa | Itä-Aasia | Läntinen Pohjois-Amerikka | Itäinen Pohjois-Amerikka


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen


Tavoitteet

Ensisijassa aineopintoja tai syventäviä opintoja suorittaville yleisen kasvitieteen opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus auttaa opiskelijaa syventämään tietojaan pohjoisen pallonpuoliskon viileän ja lauhkean ilmastovyöhykkeen kasvilajistosta.


Kurssi-info

  • Opiskelu: Omatoiminen opiskelu verkossa, kirjastoissa ja/tai tieteellisessä kokoelmissa ohjaajan kanssa etukäteen sovitun oppimistavoitteen saavuttamiseksi.
  • Edeltävät opinnot: Kasvituntemus I ja Maapallon kasvisto ja kasvillisuus (526001).
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkan tarjonta. Muu kirjallisuus ja oheismateriaali (sovitaan erikseen).
  • Suoritustapa ja arviointi: Kurssin suoritus hyväksytään kuva-aineistoon tai kokoelmanäytteisiin perustuvan lajintunnistustentin ja/tai kirjallisen kurssityön perusteella.
  • Lisätietoja: Opintokokonaisuus syventää peruslajintuntemuksen kurssilla ja kasvimaantieteen luennoilla syntynyttä kuvaa pohjoisen pallonpuoliskon boreaalisen ja temperaattisen ilmastovyöhykkeen kasvilajistosta. Opintokonaisuuteen voi halutessaan liittää omatoimisen kasvimaantieteellisen retkeilyn (526205).

Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Boreaalisen ja lauhkean vyöhykkeen kasveja. – pinkka.helsinki.fi