Kielivalinta
Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English Suomeksi
Helsingin yliopisto Opiskelijarekisteri
 
Opiskelijarekisteri
Tietoa opiskelijarekisteristä
Yhteystiedot:
Opiskelijarekisteri
Fabianinkatu 28 (PL 53)
00014 Helsingin yliopisto

opiskelijarekisteri(at)helsinki.fi
Tietosuoja
 Kaikkien Oodin käyttäjien - niin WebOodin, WinOodin kuin päivittäisraporttienkin käyttäjien - pitää sitoutua noudattamaan alla kerrottuja velvoitteita ja sääntöjä.
Huolellisuusvelvoite
 Rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Sama velvollisuus on sillä, joka itsenäisenä elinkeinon- tai toiminnanharjoittajana toimii rekisterinpitäjän lukuun (Henkilötietolaki 523/1999, 5 §).
Vaitiolovelvollisuus
 Joka henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä suorittaessaan on saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta, ei saa tämän lain vastaisesti sivulliselle ilmaista näin saamiaan tietoja. (Henkilötietolaki 523/1999, 33 §).

Viranomaisen palveluksessa oleva samoin kuin luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lukuun on päättynyt (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 621/1999, 23 §)

Tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt
 Alla olevat säännöt löytyvät tietotekniikkaosaston sivuilta
Lisätietoa tietosuojasta yliopistossa
 Helsingin yliopiston tietosuojaryhmän sivulla on kooste yksityisyyden suojasta ja sen merkityksestä yliopiston toiminnassa.