Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto XXX tiedekunta
 

Oikeus muuttuvassa maailmassa -tohtoriohjelma

Tietoa tohtoriohjelmasta:

Yhteystiedot:

Johtaja
Prof. Kimmo Nuotio

puh. (09) 191 22013
gsm 050 4156569

Koordinaattori
OTT Ida Koivisto

ida.koivisto(at)helsinki.fi
puh. (09) 191 23538Yliopistonkatu 3 (PL 4)
00014 Helsingin yliopisto
fax (09) 191 23090
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Työnohjausperiaatteet

Kuva

Tohtoriohjelman johtaja on hyväksynyt tohtoriohjelmassa noudatettaviksi alla olevat hyvän työnohjauksen periaatteet. Niiden on tarkoitus tukea tohtorikoulutettavia ja heidän työnohjaajiaan hyvien ohjauskäytänteiden luomisessa. Periaatteet ovat tässä saatavilla myös pdf-tiedostona suomeksi sekä englanniksi.TYÖNOHJAAJAN ROOLI:

1. Työnohjaaja huolehtii, että työnohjauksen eri ulottuvuudet toteutuvat ammattimaisesti koko tutkimushankkeen ajan. Tämä merkitsee, että työnohjaaja muun muassa:

 • tunnistaa ohjattavien yksilölliset tarpeet
 • motivoi ja kannustaa sekä on aidosti kiinnostunut hankkeen etenemisestä
 • on lojaali ohjattavalleen – ja voi edellyttää samaa myös ohjattavaltaan
 • ei omilla toimillaan tai laiminlyönneillään viivästytä hankkeen etenemistä
 • pyrkii kehittämään osaamistaan ja taitojaan työnohjaajana.

2. Työnohjaaja sitoutuu aidosti ohjaamaansa hankkeeseen. Tämä ilmenee muun muassa siten, että työnohjaaja:

 • tutustuu ennen tehtävään suostumistaan tohtoriohjelmaan pyrkivään ja tämän alustavaan tutkimussuunnitelmaan
 • arvioi, millaista työnohjausta ohjattavan suunnitelman toteuttaminen edellyttää ja miten työnohjaus on parhaiten järjestettävissä
 • arvioi mahdollisuutensa ja voimavaransa toimia työnohjaajana, ottaen huomioon asiantuntemuksensa, aikaisemmat ohjaustehtävänsä sekä muut työtehtävänsä
 • ei suostu työnohjaajaksi, ellei hän voi täysin sitoutua hankkeeseen
 • avustaa ohjattavaa rahoituksen järjestämisessä
 • on itsekin saman tohtoriohjelman jäsen kuin ohjattavansa, osallistuu tarvittavassa laajuudessa ohjelman toimintaan ja toimii muutoinkin yhteistyössä johdon kanssa
 • muistaa vastaavansa osaltaan siitä, että tohtorikoulutukseen rekrytoidaan lahjakkaita ja valmiuksiltaan riittäviä tohtorikoulutettavia.

3. Työnohjaaja tukee väitöstutkimuksen, ohjattavan muiden opintojen ja työnohjauksen suunnitelmallista toteutusta. Hän muun muassa:

 • tukee tohtorikoulutukseen pyrkivää laadukkaan ja toteuttamiskelpoisen tutkimus- ja opintosuunnitelman kehittämisessä
 • neuvoo ja tukee ohjattavaa tutkimustyön sopivassa vaiheistamisessa
 • auttaa ohjattavaa räätälöimään itselleen tarkoituksenmukaisimman opinto-ohjelman, pitäen mielessään mahdollisuudet vaihtoehtoisiin tenttikäytäntöihin
 • käyttää HOPSia työnohjauksen käytännön välineenä muun muassa siten, että siihen merkitään työnohjaajan ja ohjattavan sopimus yhteydenpidon toteuttamisesta
 • päivittää HOPSin vuosittain, tarvittaessa useamminkin, yhdessä ohjattavan kanssa
 • sitoutuu toimimaan tohtoriohjelmalle esitetyn suunnitelman mukaisesti sen koko toiminta-ajan.

4. Työnohjaaja tukee ohjattavan kasvua tutkijayhteisön jäseneksi – tämän itsenäistymistä ja kehittymistä tutkijana ja asiantuntijana. Työnohjaaja voi esimerkiksi:

 • kannustaa ohjattavaa julkaisemaan tutkimusta myös tohtoriopintojen kuluessa
 • tarjota ohjattavalle tämän tutkimusaiheeseen liittyviä opetustehtäviä
 • edistää ohjattavan kotimaista ja kansainvälistä verkottumista
 • huolehtia osaltaan siitä, että ohjattava saa riittävästi myös vertaispalautetta ja -tukea
 • huolehtia osaltaan siitä, että ohjattava luo riittävät yhteydet käytännön työelämään
 • opastaa ohjattavaa väitöstilaisuuteen valmistautumisessa.

5. Työnohjaaja toimii riittävän kiinteässä vuorovaikutuksessa ohjattavan kanssa. Hän:

 • tapaa ohjattavaa vähintään neljä kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin
 • tutustuu huolellisesti ja kohtuullisessa ajassa ohjattavan tapaamisia varten hänelle toimittamiin teksteihin ja muihin aineistoihin
 • antaa reilua ja vilpitöntä palautetta sekä tarvittaessa kirjallisia neuvoja.

6. Työnohjaaja noudattaa työnohjauksessaan tutkimuseettisiä periaatteita. Nämä edellyttävät muun muassa, että työnohjaaja:

 • kiinnittää ohjattavan huomiota tutkimuseettisiin kysymyksiin ja tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöihin
 • ei hyödynnä sopimattomasti ohjattavan tutkimustuloksia
 • voi harjoittaa tutkimustyötä yhdessä ohjattavan kanssa, jollei tämä toteudu ohjattavan edun vastaisesti
 • muistaa, että valmis väitöskirjatutkimus ei ole työnohjaajan vaan ohjattavan työ.

7. Työnohjaaja pyrkii etsimään ratkaisuja ohjauksen ongelmatilanteisiin. Hän:

 • on yhteydessä sekä ohjattavaan että tohtoriohjelmaan, jos työnohjaussuhde ei toimi
 • pyrkii varmistamaan, ettei ohjattava saa ristiriitaista ohjausta
 • keskustelee ongelmatilanteista myös mahdollisen toisen työnohjaajan kanssa
 • voi esittää toisen työnohjaajan määräämistä, jos se on tutkimushankkeen luonteen vuoksi tai muusta syystä tarpeen
 • ei asetu esteeksi, jos ohjattava toivoo työnohjausjärjestelyn muuttamista
 • voi pyytää vapautusta tehtävästään, jos työnohjaussuhdetta ei ole yrityksistä huolimatta saatu toimivaksi
 • voi neuvoa ohjattavaa mentorin hankinnassa; mentori on tutkijayhteisön ulkopuolinen, usein työelämässä vaikuttava vanhempi asiantuntija, joka voi tarjota näkemyksiään ja tukeaan tutkijanuran kehittämisessä.


OHJATTAVAN ROOLI:

8. Ohjattava sitoutuu aidosti tutkimushankkeeseensa. Hänen tulee siis:

 • tavoitella mahdollisimman korkeaa tieteellistä laatua
 • pyrkiä kehittämään itseään tutkijana ja asiantuntijana
 • olla lojaali työnohjaajalleen ja toisille tohtoriohjelman jäsenille
 • toimia kaikin puolin tutkimuseettisten sääntöjen edellyttämällä tavalla.

9. Ohjattava tukee hankkeen suunnitelmallista etenemistä. Hänen tulee:

 • pyrkiä pysymään sovitussa aikataulussa
 • pitää kirjaa ohjauksen toteutumisesta esimerkiksi ohjaustapaamisten keskeisestä sisällöstä tehtävien, myös työnohjaajalle toimitettavien tiivistelmien avulla
 • informoida työnohjaajaa ja tutkijakoulun johtoa olennaisista suunnitelman ja tutkimustehtävän muutoksista
 • olla yhteydessä työnohjaajaan, jos hän katsoo työnohjauksen kaipaavan tehostamista, ja pyrkiä ratkaisuun ensisijaisesti työnohjaajan kanssa; ellei tyydyttävään ratkaisuun päästä, ohjattava ja työnohjaaja voivat olla yhteydessä tohtoriohjelmaan.


TOHTORIOHJELMAN ROOLI:

10.Tohtoriohjelma tukee työnohjauksen toteuttamista. Se muun muassa:

 • varmistaa ohjausjärjestelyjen toimivuuden ja selkeyden
 • kehittää työnohjauksen käytänteitä
 • voi antaa suosituksia työnohjauksen tehostamisesta
 • voi järjestää työnohjaajille koulutusta ohjauksen laadun kehittämiseksi
 • pyrkii työnohjauksen ongelmatilanteissa edistämään niiden sovinnollista ratkaisua.

11. Tohtoriohjelma toimii yhteistyössä tohtorikoulutettavien työnohjaajien ja isäntäyksiköiden kanssa. Se edistää yhteistyötä muun muassa:

 • kutsumalla työnohjaajia osallistumaan tohtoriohjelman tapahtumiin ja järjestämään niitä
 • auttamalla yhteistyössä työnohjaajan kanssa ohjattavaa muodostamaan tutkimustyössä tarpeellisia verkostoja sekä kotimaassa että ulkomailla.

12.Tohtoriohjelma seuraa tutkimuksen etenemistä yhteistyössä työnohjaajan kanssa. Se voi:

 • pyytää ohjattavalta ja/tai työnohjaajalta selvitystä tutkimustyön etenemisestä ja työnohjauksen toimivuudesta
 • harkita rahoituksen keskeyttämistä, jos ohjattava laiminlyö velvollisuutensa.