University homepage Suomeksi På svenska In English
University of Helsinki Faculty of Law
 

Graduate School Law in a Changing World

Main navigation:

Contact information:

Director of the Graduate School:
Professor Kimmo Nuotio
tel +358 9 191 22013
mobile +358 50 4156569
kimmo.nuotio(at)helsinki.fi

Coordinator:
Dr Ida Koivisto
tel +358 9 191 23538
ida.koivisto(at)helsinki.fi

Yliopistonkatu 3 (P.O. Box 4)
FI-00014 University of Helsinki
fax +358 9 191 23090

Supervisory principles

Photo

Empiirisen oikeustutkimuksen opetus Joensuussa lukuvuonna 2010-2011

J007018, Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen, 5 op
Kuvaus:


Tavoitteet 

Kurssin lopussa opiskelija osaa selittää empiirisen tutkimuksen lähtökohdat ja metodologiset suuntaukset, empiirisen oikeustutkimuksen tiedonintressit ja tutkimusasetelmat. Lisäksi opiskelija osaa selittää empiiristen menetelmien käyttömahdollisuudet ja rajoitukset oikeudellisessa kontekstissa sekä tutkimusprosessin vaiheet. 

Sisältö 

Empiirisen tutkimuksen keskeiset suuntaukset, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät 

Suoritustavat 

Luennot (16 t) ja niihin sisältyvät harjoitukset sekä luennoista laadittava oppimispäiväkirja n. 10 sivua. 

Oppimateriaalit 

Oheiskirjallisuutena:
Empiirinen tutkimus oikeustieteessä, 2004.
Metsämuuronen, Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä, 2006.
Heikkilä, Tilastollinen tutkimus, 2004.
Aaltola - Valli, Ikkunoita tutkimusmetodeihin I, 2001.
Aaltola - Valli, Ikkunoita tutkimusmetodeihin II, 2001.
Eskola - Suoranta, Johdatus laadulliseen tutkimukseen, 2003.
Toivonen, Empiirinen sosiaalitutkimus: Filosofia ja metodologia, 1999. 

Opettajat 

yliopisto-opettaja Ulla Väätänen 

Edellytykset 

Opintojakso tulee suorittaa ennen Empiirisen oikeustutkimuksen seminaaria. 

 

Luennot ja harjoitukset
27.10.10      ke 08.00-12.00 
28.10.10      to 12.00-16.00 
03.11.10       ke 12.00-16.00 
04.11.10      to 12.00-16.00 

 

J007820, Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari, 5 op
Syventävien opintojen kurssi
Kuvaus:


Tavoitteet 

Seminaarin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa empiirisen tutkimuksen menetelmiä analysoitaessa oikeuden ja yhteiskunnallisen todellisuuden suhdetta sekä käyttää empiiristä tietoa osana oikeudellista tutkimusta. 

Sisältö 

Tutkimussuunnitelman laatiminen. Seminaarissa käydään läpi opiskelijoiden tutkimusasetelmia sekä suunnitelmia koota ja käyttää empiiristä tietoa osana oikeudellista tutkimusta. 

Suoritustavat 

Luennot (16 t) ja seminaarityöskentely (14 t). 

Oppimateriaalit 

Oheiskirjallisuus:
Friedrichs, Law in Our Lives. An Introduction, 2001.
Ervasti, Eräitä näkökohtia empiirisen tiedon hyväksikäyttämisestä oikeustieteessä, Lakimies 3/1998, s. 364-388.
Alvesalo, Critical Legal Studies - kriittinen lähestymistapa oikeuteen, 1997.
Tala, Lainsäädäntötutkimus - turhaa vai tarpeellista. Oikeus 4/2004, s. 378-397.
Alvesalo - Ervasti, Oikeus yhteiskunnassa, 2006.
Lacey, Making Sense of Criminal Justice, 1994, s. 1-35.
Heikkilä, Tilastollinen tutkimus, 2004.
Eskola- Suoranta, Johdatus laadulliseen tutkimukseen, 2003.
Toivonen, Empiirinen sosiaalitutkimus: Filosofia ja metodologia, 1999. 

Arviointi 

0-5 

Opettajat 

Anssi Keinänen ja Ulla Väätänen 

Edellytykset 

Suositellaan suoritettavaksi pro gradu -tutkielmavaiheessa. Kurssi soveltuu myös jatko-opiskelijoille. Ennen kurssille osallistumista opiskelijan tulee suorittaa Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen (5 op) ja vähintään yksi empiirisen oikeustutkimuksen opintokokonaisuuteen (ks. erilliset opintokokonaisuudet -välilehti) kuuluva empiirisen oikeustutkimuksen menetelmäkurssi. 

11.01.11     ti 16.00-20.00 
12.01.11     ke 16.00-20.00 
13.01.11     to 12.00-16.00 
14.01.11     pe 12.00-16.00 
09.02.11     ke 12.00-19.00 
10.02.11     to 12.00-19.00