Aineenopettajan koulutus Erityispedagogiikan koulutus Kotitaloustieteen koulutus Käsityötieteen koulutus Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Yhteystiedot

Opettajankoulutuslaitos
Siltavuorenpenger 5 (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Erityispedagogiikan koulutus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Kotitalous- ja käsityötieteiden
koulutukset
sekä Varhaiskasvatuksen koulutus
Siltavuorenpenger 10 (PL 8)
00014 Helsingin yliopisto

Koulutuksen arviointikeskus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (vaihde)
fax 02941 29611

Alma-intranet

Varhaiskasvatuksen koulutus

Opiskelu koulutuksissa

Lastentarhanopettajan koulutus
Lastentarhanopettajan koulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin 180 opintopisteen laajuinen tutkinto. Tutkintoon sisältyvät yhteensä 72 opintopisteen laajuiset pääaineen (kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus) opinnot, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op, sivuaine ja vapaasti valittavat opinnot 28 op sekä kieli- ja viestintäopinnot 20 op. Opintoihin sisältyy yhteensä 15 opintopistettä ohjattua harjoittelua.

Tutkintovaatimukset

Koulutusten opintojaksokohtaiset tutkintovaatimukset ovat luettavissa sähköisestä opinto-oppaasta WebOodista osoitteessa www.helsinki.fi/weboodi seuraavasti:
Opinto-oppaat – Käyttäytymistieteellinen tiedekunta – Opettajankoulutuslaitos – Lastentarhanopettajan koulutus (KK) 180 op – Opintojaksot

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma
Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma rakentuu joko kasvatustieteen kandidaatin tai muulle vähintään alemmalle korkeakoulututkinnolle (ei ammattikorkeakoulututkinto) opiskelijan taustatutkinnosta riippuen. Mikäli opiskelijan taustatutkintona on muu kuin kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, häneltä edellytetään valintaperusteissa kasvatustieteen perus- ja aineopintoja, joista aineopinnot on suoritettu vähintään arvosanalla 3/5 tai hyvin tiedoin.

Taustatutkinto yhdessä Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opintojen kanssa tuottaa 300 opintopisteen laajuisen kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisterin tutkinnon.  Itse varhaiskasvatuksen maisteriohjelma on 120 opintopisteen laajuinen. Tutkintoon sisältyvät 80 opintopisteen laajuiset kasvatustieteen (erityisesti varhaiskasvatuksen) syventävät opinnot, 5 opintopisteen laajuiset orientoivat opinnot sekä 35 opintopisteen laajuiset sivuaine- ja vapaasti valittavat opinnot. Opintoihin sisältyy kolmen kuukauden mittainen harjoittelu.

Varhaiskasvatuksen koulutuksessa on 1.8.2010 alkaen mahdollisuus suorittaa opettajan pedagogiset opinnot (60 op) osana kasvatustieteen maisterin tutkintoa. Opintojen suorittaminen antaa laaja-alaisen pedagogisen pätevyyden eri koulutusasteille.

Opettajan pedagogisista opinnoista (60 op) 35 opintopistettä sisältyy lastentarhanopettajan tai monikulttuurisessa lastentarhanopettajan koulutuksessa suoritettavaan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon ja 25 opintopistettä varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opintoihin. Opettajan pedagogisten opintojen suorittaminen maisteriopinnoissa edellyttää, että opiskelija on suorittanut kasvatustieteen kandidaatin (lastentarhanopettaja) tutkinnon Helsingin yliopistossa Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) mukaisesti. Mikäli opiskelijan maisteriohjelmaan hakuedellytyksenä oleva taustatutkinto on jokin muu kuin em. tutkinto, opiskelijan on mahdollista saavuttaa opettajan pedagogisten opintojen (60 op) antama pedagoginen pätevyys osana maisterin tutkintoaan suorittamalla kelpoisuuteen edellytettäviä lisäopintoja enintään 35 op verran.

Tutkintovaatimukset

Koulutuksen opintojaksokohtaiset tutkintovaatimukset ovat luettavissa sähköisestä opinto-oppaasta WebOodista osoitteessa www.helsinki.fi/weboodi seuraavasti:
Opinto-oppaat – Käyttäytymistieteellinen tiedekunta – Opettajankoulutuslaitos – Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma (KM) 120 op – Opintojaksot