Aineenopettajan koulutus Erityispedagogiikan koulutus Kotitaloustieteen koulutus Käsityötieteen koulutus Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Yhteystiedot

Opettajankoulutuslaitos
Siltavuorenpenger 5 (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Erityispedagogiikan koulutus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Kotitalous- ja käsityötieteiden
koulutukset

Siltavuorenpenger 10 (PL 8)
00014 Helsingin yliopisto

Koulutuksen arviointikeskus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

puh. (09) 1911 (vaihde)
fax (09) 191 29611

Alma-intranet

Lastentarhanopettajan koulutus

Esittely

Lastentarhanopettajan koulutus valmistaa varhaiskasvatuksen asiantuntijoita. Tutkinto antaa pätevyyden lastentarhanopettajan tehtäviin lasten päivähoidossa ja esiopetuksessa sekä erilaisiin varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin, kuten soveltuvan korkeakoulututkinnon vaativiin julkishallinnon virkoihin. Koulutuksen loppututkinto on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, joka on alempi korkeakoulututkinto.

Opintojen aikana opiskelija perehtyy muun muassa lapsuuteen sekä lapsen kasvuun, persoonallisuuden kehittymiseen ja oppimiseen, julkisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin. Lisäksi opiskelija hankkii valmiuksia varhaiskasvatusta koskevien ilmiöiden analyysointiin, kriittiseen arviointiin ja tutkimuspohjaiseen oman työn arviointiin.

Monikulttuurinen lastentarhanopettajan koulutus on 1.1.2009 käynnistynyt pilottikoulutus. Koulutuksessa aloitti opintonsa 20 opiskelijaa. Monikulttuurisen lastentarhanopettajan koulutuksen tutkintovaatimuksiin sisältyy kaikilla opiskelijoilla sivuaineopintoina 25 opintopisteen laajuinen perusopintokokonaisuus joko Monikulttuurisuuskasvatuksesta tai Suomi toisena kielenä – opinnoista. Monikulttuurisen lastentarhanopettajan koulutuksen sisäänotto on päättynyt syksyllä 2011.

Lastentarhanopettajan ja monikulttuurisen lastentarhanopettajan koulutuksissa suoritettavaan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon on 1.8.2005 lähtien sisältynyt  35 opintopistettä opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) kuuluvia opintoja. Yllä mainituista koulutuksista yliopistojen tutkinnoista annettu asetuksen (794/2004) mukaisesti valmistuneen opiskelijan on mahdollista tehdä opettajan pedagogiset opinnot (60 op) valmiiksi suorittamalla 1.8.2010 alkaen opettajan pedagogisia opintoja 25 opintopistettä osana maisteriohjelmaa. Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) tuottavat laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden.  Opettajakelpoisuuden edellytykset maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogisten opintojen lisäksi vaihtelevat oppilaitoksittain. Lisätietoja kelpoisuusvaatimuksista, kuten vaatimuksista opetettavan aineen aineenhallinnasta löydät täältä.

Valinnat. Valintakokeisiin sisältyy kirjallinen koe sekä soveltuvuuskoe, johon kuuluu tekstipohjainen haastattelu. Lisätietoa opiskelijavalinnan hakukiintiöistä ja muista valintaan liittyvistä asioista löydät Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan www-sivuilta.

Vanhanmuotoisen opistotasoisen lastentarhanopettajan tutkinnon täydentäminen kandidaatin tutkinnoksi. Viimeinen erillinen sisäänottokiintiö lastentarhanopettajan koulutukseen vanhanmuotoisen lastentarhanopettajan tutkinnon perusteella toteutettiin kesällä 2006. Vanhanmuotoinen lastentarhanopettajan tutkinto on kuitenkin mahdollista täydentää kasvatustieteen kandidaatin tutkinnoksi (180 op) hakeutumalla lastentarhanopettajan koulutukseen kevään opiskelijavalinnan kautta.
Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jonka mukaan opintoja suoritetaan. Opintosuunnitelmassa huomioidaan opiskelijan lastentarhanopettajaopistossa suorittamat opinnot sekä yliopistolliset arvosanat.


Kuva: Veikko Somerpuro