Aineenopettajan koulutus Erityispedagogiikan koulutus Kotitaloustieteen koulutus Käsityötieteen koulutus Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Yhteystiedot

Opettajankoulutuslaitos
Siltavuorenpenger 5 (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Erityispedagogiikan koulutus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Kotitalous- ja käsityötieteiden
koulutukset
sekä Varhaiskasvatuksen koulutus
Siltavuorenpenger 10 (PL 8)
00014 Helsingin yliopisto

Koulutuksen arviointikeskus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (vaihde)
fax 02941 29611

Alma-intranet

Aineenopettajan koulutus

Esittely

Aineenopettajan koulutuksen tehtävänä on kouluttaa aineenopettajia perus- ja lukio-opetuksen sekä aikuisopetuksen tehtäviin. Koulutuksessa suoritettavat opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Helsingin yliopistossa on mahdollista suorittaa opettajan pedagogiset opinnot ja näihin opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu joko perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin tai aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuen.

Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) koostuvat 25 opintopisteen laajuisista perusopinnoista ja 35 opintopisteen laajuisista aineopinnoista. Opinnot edellyttävät pääsääntöisesti yhden lukuvuoden päätoimista opiskelua ja ne sisältävät runsaasti läsnäoloa vaativaa lähiopetusta.. Opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin voivat hakea Helsingin yliopiston biotieteellisessä, humanistisessa, käyttäytymistieteellisessä, matemaattis-luonnontieteellisessä, teologisessa ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoa suorittavat tutkinto-opiskelijat. Hakijalla tulee olla pääaineenaan peruskoulussa ja lukiossa opetettava aine.  Tutkinto-opiskelijoille opettajan pedagogiset opinnot ovat pääsääntöisesti tutkintojen sivuaine.

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneille henkilöille, joiden tutkintoon on sisällytetty tai jotka ovat sen lisäksi suorittaneet vähintään 60 opintopisteen (35 ov:n) laajuiset perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot sellaisessa aineessa, jota opetetaan peruskouluissa, lukioissa tai muissa oppilaitoksissa.

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen (60 op) tavoitteena on laaja-alainen pedagoginen kelpoisuus opettajan työhön, erityisesti aikuisopetuksen tehtäviin. Opetettava aine voi tällöin olla jokin perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluva aine.

Koulutukseen voivat hakea ensinnäkin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Tutkinnon pääaineen osalta ei ole rajoituksia, joten tämä koulutusväylä on avoin kaikille ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Hakea voi seuraavien koulutusalojen tutkinnoilla: kieliaineet, tekniset, biotieteelliset, ympäristötieteelliset ja matemaattis-luonnontieteelliset aineet, käyttäytymistieteelliset ja katsomusaineet, yhteiskunnalliset ja kaupalliset aineet ja kulttuuri- sekä taito- ja taideaineet. Toisen pääryhmän aikuisopetukseen suuntautuvassa opettajankoulutuksessa muodostavat eri tiedekuntien tutkinto-opiskelijat.

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana ja ne sisältävät läsnäoloa edellyttävää lähiopetusta.

Valinnat. Hakuaika opettajan pedagogisiin opintoihin päättyy vuosittain maaliskuun alussa, minkä jälkeen hakijoiden hakukelpoisuus tarkastetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ja ainetiedekuntien yhteistyönä. Valintaprosessista ja valintamenettelyn käytännön järjestelyistä vastaa käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Lisätietoja:
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta - Valinnat

Aineenopettajalta edellytettävät muut kelpoisuusvaatimukset (esimerkiksi opetettavan aineen aineenhallintaa koskevat vaatimukset) vaihtelevat oppilaitoksittain. Aineenhallinta-asioissa tulee kääntyä ainetiedekunnan tai -korkeakoulun puoleen, sillä OKL ei vastaa niistä.

STEP - Subject Teacher Education Programme in English

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella on mahdollisuus suorittaa englanniksi perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op). STEP (Subject Teacher Education Programme in English) on tarkoitettu sekä suomalaisille että ulkomaalaisille opiskelijoille. STEPiin voivat hakea sekä Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat että ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneet henkilöt, joiden tutkintoon on sisällytetty tai jotka ovat sen lisäksi suorittaneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot jossain STEPin opetettavassa aineessa.

Lue lisää STEPistä

Aineopintojen täydentäjät ja syventävät opinnot.

Opiskelija, joka on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot ennen vuotta 1994, voi täydentää opintonsa kasvatustieteen cum laudeksi (eli aineopinnoiksi) suorittamalla tietyt opinnot aineenopettajan koulutuksessa. Opiskelijalla, jolla on aineopinnot suoritettuna, on mahdollisuus jatkaa suorittamaan kasvatustieteen syventäviä opintoja (ainedidaktiikkaan painottuneet).

Haku molempiin opintoihin on kaksi kertaa vuodessa, aina marraskuun ja toukokuun lopussa. Vuonna 2016 hakukelpoisia ovat opiskelijat joilla on voimassaoleva maisterin tai tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa.

Haku e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/68147/lomake.html

Kasvatustieteen, erityisesti ainedidaktiikan erilliset syventävät opinnot 40 op -tutkintovaatimukset (pdf)

Kasvatustieteen täydentävät opinnot 14 op -tutkintovaatimukset