Julkaisut Yhteystiedot

Oikeustieteellinen tiedekunta
PL 4
00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 3

Puh. 02941 911 (vaihde)

Sähköpostiosoite:
oik-tiedekunta[at]helsinki.fi

Palaute verkkosivuista:
oik-www-palaute[at]helsinki.fi

Forum iuris

Kuva

Forum iuris tiedekunnan uusilla verkkosivuilla

Oheisessa julkaisulistauksessa on tarkempi esittely kustakin sarjassa ilmestyneestä kirjasta sekä myös kirjan saatavuus- ja tilaustiedot

2015

PÄIVI KORPISAARI (toim.): Viestintäoikeuden vuosikirja 2014. Helsinki 2015. 264 s. ISBN 978-952-10-7849-1. Kirjaa myy Unigrafia.

Vuosikirja on läpileikkaus siitä, mitä kaikkea viestintäoikeuden parissa voidaan tutkia.

 

Kirjan alkuosassa tarkastellaan viestintäoikeuden asemaa oikeudenalajaotuksessa, avoimen datan vaikutusta julkisuusperiaatteeseen, sananvapautta ja markkinointia sekä taiteen ja sananvapauden kohtaamista. Seuraavissa kirjoituksissa käsitellään urheilun liikkuvaa kuvaa ja linkittämistä viestintäoikeudellisesta ja tekijänoikeudellisesta näkökulmasta. Kirjan neljässä seuraavassa artikkelissa pohditaan erilaisia henkilötietojen suojaan liittyviä kysymyksiä: EU:n tietosuojauudistusta, lennokkien käyttämiseen liittyviä tietosuojakysymyksiä, muuttuneita yksityisyyskäsityksiä sekä oikeutta päästä käsiksi omiin tietoihinsa. Kirjan päättää kyberturvallisuutta koskeva kirjoitus.

 

SAKARI MELANDER: Rikosoikeuden peruskysymyksiä. Helsinki 2015. 200 s. ISBN 978-951-51-0909-5. Kirjaa myy Unigrafia.

Kirjan ydinajatuksena on keskeisimpien rikosoikeudellisten asioiden esittely ja niiden suhteuttaminen rikosoikeuden viimeaikaisiin muutoksiin, joista keskeisin on rikosoikeuden eurooppalaistuminen. Kirjassa käsitellään rikosoikeuden peruskäsitteitä, rikosoikeuden luonnetta ja monialaisuutta, rangaistusteorioita, kriminalisointiperiaatteita, kriminaalipolitiikan tavoitteenasetteluja, keskeisiä rikosoikeudellisia periaatteita, rikosoikeuden tulkintaoppeja, rikosoikeuden yleisiä oppeja ja seuraamusjärjestelmää.

Tärkeänä osana 2010-luvulla on kansainvälinen ja eurooppalainen rikosoikeus. Euroopan unionin oikeus on jo rikosoikeudenkin arkipäivää, niin lainsäädännössä kuin sen soveltamistoiminnassa. Tämän vuoksi eurooppalaisen ja myös kansainvälisen rikosoikeuden osaaminen on tärkeää.

Kirjoittaja Sakari Melander on Helsingin yliopiston rikosoikeuden apulaisprofessori.

 

OLLI NORROS: Johdatus velvoiteoikeuteen. Helsinki 2015. 187 s. Toinen, uudistettu painos. ISBN 978-952-10-5562-1. Kirjaa myy Unigrafia.

Velvoiteoikeus voidaan määritellä oikeudenalaksi, jolla tarkastelun kohteena ovat velka- ja muut velvoitesuhteet. Velvoitteet perustuvat usein sopimukseen, mutta niitä voi syntyä myös suoraan lainsäädännön nojalla esimerkiksi vahingonkorvausvastuun muodossa. Johdatus velvoiteoikeuteen on perusoppikirja velvoiteoikeuden yleisistä opeista pitäen silmällä sekä sopimus- että lakiperusteisia velvoitteita.

Olli Norros on urheiluoikeuden professori Helsingin yliopistossa.

 

TUOMAS OJANEN: Perusoikeusjuridiikka. Helsinki 2015. 113 s.ISBN 978-952-10-5561-4. Kirjaa myy Unigrafia.

Teos tarjoaa katsauksen Suomen perustuslaissa turvattujen perusoikeuksien sisältöön, soveltamisalaan, rajoittamiseen ja valvontamekanismeihin sekä muihin perusoikeusjuridiikan keskeisiin kysymyksiin. Teoksessa tarkastellaan myös lyhyesti ihmisoikeuksien kansainvälisiä suojajärjestelmiä sekä Euroopan unionin perusoikeusjärjestelmää.

Teoksen kirjoittaja on Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori.

 

TUOMAS HUPLI: Laglighetsgarantier i civilprocessen. Helsingfors 2015. 172 s. ISBN 978-952-10-5563-8. Boken finns till salu i Unigrafia.

Verket innehåller en kompakt inledning till civilprocessens mest centrala laglighetsgarantier. Med laglighetsgarantier avses i detta sammanhang förutsättningarna för prövningen av ett civilrättsligt käromål (processförutsättningar) samt förfarandets laglighet.

Här behandlas domstolarna och deras kompetens, domarbehörigheten, parterna och deras yrkanden, förberedelse och huvudförhandling i civilmål samt domstolens avgörande och ändringssökande. I det introducerande avsnittet granskas bl.a. civilprocessens samhälleliga funktioner samt förhållandet mellan förfarandets laglighet och rättvisa. Strävan har varit att fokusera och avgränsa texten så att den kan användas vid inträdesprovet till juridiska fakulteten.

Tuomas Hupli är professor i processrätt vid Åbo universitet. Han har tidigare verkat som universitetslektor vid Helsingfors universitet. Han har även arbetat som lagberedare, som föredragande vid Högsta domstolen samt som jurist vid en advokatbyrå.

 

2014

PÄIVI TIILIKKA (toim.): Sananvapaus puntarissa. Viestintäoikeuden vuosikirja 2013. Helsinki 2014. 202 s. ISBN 978-952-10-7838-5. Kirjaa myy Unigrafia.

Viestintäoikeuden vuosikirja sisältää tutkijoiden ja tutkimustyöstä viestintäalan käytännön toimintaan siirtyneiden kirjoittajien artikkeleita ajankohtaisista viestintäoikeudellisista teemoista.

Teoksessa tarkastellaan sananvapautta perus- ja ihmisoikeutena hyvin laajasta näkökulmasta, valotetaan viestintäoikeuden ja viestintäpolitiikan tutkimuksen yhtymäkohtia ja pureudutaan ajankohtaisiin aiheisiin.

Kirja toimii hyvänä ajankohtaiskatsauksena viestintäoikeuden tilaan tässä ja nyt. Se soveltuu käytettäväksi sekä viestintäoikeuden tutkimuksessa että opetuksessa.

 

ANTTI KETOLA ja RAIMO LAHTI (toim.): Ihmistieteellisten tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja. 2014. Helsinki.195 s. ISBN 978-952-10-7847-7 (nid.). Kirjaa myy Unigrafia.

Kirja on Koneen Säätiön rahoittaman hankkeen loppuraportti. Hankkeessa selvitettin miten voidaan turvata tutkimusta varten erikseen kerättyjen aineistojen jatkokäytön tietosuoja ja missä muodossa tutkittavien suostumus on pyydettävä heitä koskevien tietojen jatkokäyttöön.

Hankkeessa pyrittiin kartoittamaan eri tyyppisten tutkimusaineostojen arkistointiin ja jatkokäyttöön liittyviä ongelmia, mm. yhteiskuntahistorialliset aineistot, oikeustieteelliset tutkimusaineistot, videoidut ja äänitetyt keskusteluaineistot sekä terveyden ja hyvinvoinnin tutkimusaineistot.

Julkaisun liitteenä on Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirjan tutkittavien informointia koskevat uudistetut ohjeet.

 

PETRA SUND-NORRGÅRD: Tolkningen av franchiseavtal. 2014. Helsingfors. 271 s. ISBN 978-952-10-7846-0 (nid.) Boken finns till salu i Unigrafia.

Franchiseavtal ingås ofta mellan en stark franchisegivare och en svag franchisetagare. I undersökningen poängteras att risken för avtalsobalans därmed är uppenbar vid franchising, vilket måste beaktas i tillräcklig utsträckning när ett franchiseavtal ska tolkas. I undersökningen diskuteras även behovet av enkla och klara franchiseavtal i syfte att undvika tolkningsproblem, vilket sparar tid, kraft och pengar. Resultatet är sålunda bättre franchiseavtal, vilket är en bra sak för bägge avtalsparter.

Petra Sund-Norrgård arbetar som forskardoktor (Finlands Akademi) vid Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa.

 

IDA KOIVISTO: Johdatus hyvään hallintoon. 2014. Helsinki.172 s. ISBN 978-952-10-7840-8 (nid.). Kirjaa myy Unigrafia.

Hyvä hallinto on jokaisen perusoikeus, joka julkisen vallan tulee toiminnassaan toteuttaa. Se viittaa ennen kaikkea oikeusturvan edellytyksiin, hallinnossa noudatettaviin eettis-oikeudellisiin normeihin sekä hallinnon avoimuuteen ja joustavuuteen. Hyvällä hallinnolla on myös kasvavaa merkitystä osana eurooppaoikeutta.

Teoksen tavoite on luoda jäsennelty yleiskuva hallinto-oikeudesta oikeudenalana ja hyvästä hallinnosta sen keskeisenä laadullisena päämääränä.

Oikeustieteen tohtori Ida Koivisto työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

 

SUSANNA LINDROOS-HOVINHEIMO: Oikeuden rajoilla. 2014. Helsinki.151 s. ISBN 978-952-10-7841-5 (nid.). Kirjaa myy Unigrafia.

Kirja käsittelee oikeusteorian peruskysymyksiä. Teoksessa pohditaan oikeudenmukaisuuden ongelmaa tarkastelemalla toisaalta oikeuden suhdetta moraaliin ja toisaalta oikeuden suhdetta politiikkaan sekä vallankäyttöön yleisemmin. Keskeiseksi kysymykseksi nousee oikeuden itsenäisyys. Teoksessa pohditaan oikeusteorian perustavanlaatuisia ongelmia kartoittamalla länsimaisen oikeusfilosofian klassista teoriaperinnettä. Oikeusfilosofista sisältöä havainnollistetaan erilaisin esimerkein ja oikeustapauksin, jotka auttavat lukijaa ymmärtämään oikeudenmukaisuuden monivivahteisia kysymyksiä useasta näkökulmasta.

Susanna Lindroos-Hovinheimo on yleisen oikeustieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Hän työskentelee oikeusteorian lehtorina Queen Mary University of Londonissa.

 

TAINA PIHLAJARINNE: Johdatus immateriaalioikeuteen. 2014. Helsinki.197 s. ISBN 978-952-10-7839-2 (nid.). Kirjaa myy Unigrafia.

Immateriaalioikeus on yksi tärkeimmistä jälkimodernia tietoyhteiskuntaa sääntelevistä oikeudenaloista. Oikeudenalan merkitys yritysten kilpailutekijänä ja toimintaympäristön sääntelijänä on jatkuvasti kasvanut erityisesti digitalisoitumisen myötä.

Teos on tiivis johdatus immateriaalioikeuden peruskysymyksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään oikeudenalan eurooppaoikeudellisiin ulottuvuuksiin ja eri immateriaalioikeuksia yhdistäviin piirteisiin.

Kirjoittaja on professori Helsingin yliopistossa.

 

EDWARD ANDERSSON - JOAKIM FRÄNDE: Inledning till skatterätten. 2014. Helsingfors. 267 s. ISBN 978-952-10-7843-9. Boken finns till salu i Unigrafia.

Skatter kan definieras som penningprestationer som ett offentligt samfund har rätt att ensidigt ålägga en bestämd grupp av förvaltningsundersåtar att betala till
samfundet. Skatterna används för att täcka det offentliga samfundets penningbehov. Skatterna kan grovt delas upp i direkta och indirekta skatter. En typisk direkt skatt är t.ex. skatten på kapitalinkomst, eller den progressiva statliga skatten på förvärvsinkomst. Typiska indirekta skatter är t.ex. mervärdesskatten och punktskatter.

Bokens syfte är att fungera som en lättbegriplig och kortfattad introduktion till den finska skatterätten. I boken behandlas bl.a. statlig beskattning av förvärvsinkomst och kapitalinkomst, kommunal inkomstbeskattning, beskattningsförfarande,
förskottsuppbörd, arvs- och gåvoskatt, mervärdesskatt, tull, punktskatter och andra indirekta skatter, överlåtelseskatt samt skattegäldsförhållandets upphörande.

Skatterätten är ett rättsområde som ändrar snabbt. Sedan den senaste upplagan av boken "Inledning till skatterätten" utkom, har flera stora ändringar skett. I denna upplaga har ändringarna beaktats fram till årsskiftet 2013–2014.

 

DAN FRÄNDE: Om särskilda brott och allmänna läror. 2014. Helsingfors. 181 s. ISBN 978-952-10-7842-2. Boken finns till salu i Unigrafia.

I verket behandlas två centrala delar av straffrätten. För det första redogörs för innehållet i straffrättens allmänna läror. Med detta avses främst brottsbegreppet som anger de allmänna villkoren för att ett brott skall anses ha blivit begånget. Här kan nämnas brottsbeskrivningsenlighet, rättsstridighet och skuld.

För det andra innehåller häftet en genomgång av vissa viktiga brottstyper. Till dessa hör bl.a. dråp, misshandel, tagande av gisslan, hemfridsbrott, ärekränkning, stöld, förskingring, utpressning, bedrägeri och sabotage (mordbrand).
Häftet är i första hand avsett för inträdesförhöret till juridiska fakulteten men kan även med fördel läsas av alla som vill ha en komprimerad bild av den finska straffrätten.

Dan Frände är juris doktor och innehavare av den svenskspråkiga professuren i straff- och processrätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet.

 

2013


 

ULLA LIUKKUNEN: Yritystoiminnan muutokset ja yhteistoiminta. Tutkimus kansallisesta transnationaalista työoikeudesta. 2013. Helsinki.279 s. ISBN 978-952-10-7832-3 (sid.). Kirjaa myy Unigrafia.

Kirja on tutkimus yhteistoimintaa koskevista peruslaeista, yhteistoimintalaista ja laista yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä.

Tutkimuksessa selvitetään rajat ylittävää konserniyhteistoimintaa oikeusvertailevasti transnationaaline työoikeuden kannalta. Eurooppalaisia yritysneuvostoja tarkastellaan erityisinä transnationaalin työoikeuden siirrännäisinä.

Kirjoittaja, Ulla Liukkunen on laajan lainvalmistelukokemuksen omaava kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun professori Helsingin yliopistossa.

 

VILLE HINKKANEN JA LEENA MÄKIPÄÄ (toim.): Suomalainen kriminaalipolitiikka. Näkökulmia teoriaan ja köytäntöön. Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja. 2013. Helsinki. 510 s. ISBN 978-952-10-7833-0 (sid.) Kirjaa myy Unigrafia.

Kirja on kattava katsaus kriminaalipolitiikan osa-alueisiin. Samalla se on juhlakirja ylijohtaja, professori Tapio Lappi-Seppälän 60-vuotispäivän kunniaksi. Teemoittain jaotellut artikkelit käsittelevät kriminaalipolitiikan perusteita, eurooppalaista kriminaalipolitiikkaa, rikosoikeuden yleisiä oppeja, rikosprosessia, seuraamusjärjestelmää sekä kriminaalipolitiikan kannalta keskeisten toimijoiden roolia ja ilmiöiden kehitystä.

Suomalainen kriminaalipolitiikka on tarpeellinen kaikille niille, jotka haluavat perehtyä suomalaisen kriminaalipolitiikan perusteisiin, kehitykseen ja toimintaan. Teos soveltuu niin lainvalmistelijoille ja virkamiehille kuin rikoslainsäädäntöä soveltaville tuomareille sekä rikosoikeuden opiskelijoille ja tutkijoille.

 

RAIMO LAHTI (toim.): Rikosoikeuden muutos 1960-luvulta 2010-luvulle. Pekka Koskisen (1943 - 2011) muistojulkaisu. 2013. Helsinki.130 s. ISBN 978-952-10-7830-9 (nid.). Kirjaa myy Unigrafia.

Rikosoikeuden emeritusprofessori Pekka Koskisen muistojulkaisu sisältää rikosoikeuspäivänä 27.2.2012 Helsingin yliopistossa pidetyt esitykset.

Artikkelien kirjoittajat ovat Pekka Koskisen läheisiä työtovereita ja oppilaita. Rikosoikeuspäivän esitykset ja siten myös tämän julkaisun kymmenen kirjoitusta kytkeytyvät tavalla tai toisella teoksessa käsiteltyyn yleisaiheeseen, ja niissä tuodaan esiin kunkin teeman kosketuskohtia Pekka Koskisen tieteelliseen tuotantoon ja toimintaan.

 

MIKA HEMMO: Velvoiteoikeuden perusteet. 2013. Helsinki.116 s. ISBN 978-952-10-7826-2. Kirjaa myy Unigrafia.

Velvoiteoikeuden perusteet -teos on perusoppikirjaksi laadittu yleisesitys sopimusoikeuden ja vahingonkorvausoikeuden peruskysymyksistä. Käsiteltävinä ovat mm. sopimuksen syntyminen ja tulkinta, sopimusrikkomusten oikeusseuraamukset, vahingonkorvausvastuun peruste ja korvattavien vahinkojen määräytyminen sekä velvoitteen lakkaaminen. Kirja ei edellytä lukijalta aikaisempia tietoja aihepiiristä.

 

JUKKA KEKKONEN: Mitä on kontekstuaalinen oikeushistoria? 2013. Helsinki.183 s. ISBN 978-952-10-7827-9. Kirjaa myy Unigrafia.

Teos johdattaa lukijan oikeudellisen muutoksen analyysin, selittämisen ja tulkinnan peruskysymyksiin. Eri aikakausien oikeudelliset ilmiöt asetetaan teoksessa yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa: oikeus heijastaa aina oman aikansa todellisuutta.

Kontekstuaalinen oikeushistora tarjoaa välineitä myös oman aikamme oikeudellisten ilmiöiden tarkasteluun. Teos on samalla oikeushistorian rajat ylittävä metodologinen puheenvuoro, jolla on annettavaa kaikille historia- ja yhteiskuntatieteistä kiinnostuneille.

Kirjoittaja Jukka Kekkonen on oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Helsingin yliopistossa.

 

RISTO KOULU - HEIDI LINDFORS: Velkavastuun toteuttaminen luottoyhteiskunnassa. 2013. Helsinki. 214 s. ISBN 978-952-10-7828-6. Kirjaa myy Unigrafia.

Insolvenssioikeus on maksukyvyttömyyden tutkimiseen erikoistunut oikeudenala. Se pyrkii oikeudellisin keinoin rajoittamaan niitä taloudellisia ja yhteiskunnallisia haittoja, joita kansalaisten ja yritysten maksukyvyttömyys aiheuttaa. Kirja antaa lukijalleen yleiskuvan insolvenssioikeuden teoreettisista perusteista eli sen tavoitteista, oikeuslähteistä, käsitteistä ja oikeusperiaatteista. Samalla kuvataan myös sitä luottoyhteiskuntaa, joka on tehnyt oikeudenalan ja seikkaperäisen maksukyvyttömyyden sääntelyn poliittiseksi välttämättömyydeksi.

Kira on tarkoitettu oikeustieteellisen tiedekunnan valintakoekirjaksi. Se sopii yhtä hyvin myös muille maksukyvyttömyyden ongelmasta ja sen hallinnasta kiinnostuneille. Sen lukeminen ei edellytä aikaisempaa perehtymistä aihepiiriin.

 

KAARLO TUORI : Rättens nivåer och dimensioner. 2013. Helsinki. 65 s. ISBN 978-952-10-7829-3. Boken finns till salu i Unigrafia.

Kaarlo Tuoris text presenterar rätten med hjälp av två dimensioner; som rättsordning och som särskilda rättsliga praktiker i form av lagstiftande verksamhet, rättskipning och rättsvetenskaplig forskning. Boken innehåller även en genomgång av rättens tre skikt; ytnivån, rättskulturen och djupstrukturen.

Kaarlo Tuori är akademiprofessor vid Finlands akademi.

 

MARJAANA HELMINEN: Finnish International Taxation. 2013 Edition. Helsinki. 382 p. ISBN 978-952-10-7825-5. Orders through Unigrafia.

This book is a basic work on Finnish intenational tax law covering all the important issues relating to the income and wealth taxation of cross-border situations. Each problem is dealt with taking into account Finland's domestic international tax law rules, the EU law rules and the tax treaties of Finland. The EU law and the tax treaty aspect in particular make the work relevant also outside the scope of the Finnish international tax law. An English-Finnish-English taxation glossary and a list of the tax treaties of Finland are included.

The author, Marjaana Helminen is Professor of International and Comparative Tax Law at the University of Helsinki. She also lectures in other Finnish and foreign universities and has worked as a justice in the Supreme Administrative Court of Finland and as a tax adviser of Loyens & Loeff in Amsterdam.

 

2012

KIMMO NUOTIO - SAKARI MELANDER- MERITA HUOMO-KETTUNEN (eds.): Introduction to Finnish Law and Legal Culture. 2012. Helsinki. VIII + 294 p. ISBN 978-952-10-7817-0. Orders through Unigrafia or directly by email: books@unigrafia.fi

Finnish law is part of Nordic law, a family of systems which has not always been easy to locate in the families conventionally recognized in comparative law. Perhaps more interesting than the issue of classification itself, is the mentality revealed and embodied by the national legal system. Not only is law a product of society, history and politics, but it also carries many marks and traces of issues beyond the law itself. Legal thinking is increasingly international. Nevertheless, we may perhaps still see vestiges of typical national approaches, which can be used to deepen our comparative understanding.

 

RAIMO LAHTI (toim): Biolääketiede, tutkimus ja oikeus. 2012 Helsinki. VIII + 262 s. ISBN 978-952-10-7822-4. Kirjaa myy Unigrafia.

Teos sisältää Suomen Akatemian rahoittaman tutkimusprojektin "Tieteellinen tutkimus ja oikeus" tuloksia. Kirjassa lääkintä- ja bio-oikeuden tohtorikoulutettavat käsittelevät artikkeleissaan väitöskirjatöittensä osakysymyksiä: lääketieteellisen tiedon käyttöä lapsia koskevissa oikeudenkäynneissä, päihdeongelmaisen odottavan äidin oikeudellista asemaa, avoimuutta eturistiriitojen hallintakeinona biolääketieteellisessä tutkimuksessa, erilaistuneiden solujen uudelleenohjelmointiin kantasoluiksi kytkeytyvää monitieteistä problematiikkaa samoin kuin biopankkitoiminnan sääntelyä.

Teoksen on toimittanut Helsingin yliopiston professori Raimo Lahti, joka toimi mainitun tutkimusprojektin johtajana.

 

HELENA VIHRIÄLÄ: Tahallisuuden näyttäminen. 2012 Helsinki. XXXIII + 310 s. ISBN 978-952-93-063-5. Kirjaa myy Unigrafia.

Tutkimuksessä käsitellään sitä, miten tietoon perustuvat tahallisuusteoriat sopivat yhteen mielenfilosofiseen, psykologiseen ja aivotutkumuksesta saatavaan käsitykseen ihmisen toiminnasta. Tutkimuksessa etsitään vastausta siihen, onko todennäköisyystahallisuus toimiva ratkaisu tahallisuuden alarajan määrittelyyn vai tarvitaanko sen rinnalle positiiviseen tahtoteoriaan perustuva määritelmä. Tutkimuksessa kysytään myös tuleeko tahallisuus todistaa teosta erillään vai päätelläänkö tahallisuus teon pohjalta. Vastausta thän etsitään oikeustapauanalyysin ja tuomareille tehdyn kyselyn avulla.

Helena Vihriälä toimii hovioikeudenneuvoksen Helsingin hovioikeudessa.

 

JAAKKO MIIKKILÄ JA TAPANI LOHI (toim.): Oikeus ja kritiikki 3. Kohteena Juha Karhun uusi varallisuusoikeus. 2012. Helsinki. XII +333 s. ISBN 978-952-10-7814-9. Kirjaa myy Unigrafia.

Sarjan Oikeus ja kritiikki kolmannen osan kohdeteokseksi on valittu Juha Karhun (ent. Pöyhönen) Uusi varallisuusoikeus (2000). Kohdeteoksen perusteella julkaistaan nyt kymmenen kirjoitusta Karhun varallisuusoikeutta koskevista teorioista, ideoista ja avauksista.

Koska Karhun oma perusoikeusajattelusta ammentava teoria koskettaa lisäksi modernin oikeuden yleistä justifikaatiota, kirjaan sisältyy myös oikeusfilosofisia artikkeleita. Kantavia teemoja ovat perusoikeusjärjestelmä, muodollisen ja sisällöllisen oikeuden välinen suhde ja oikeuden systematiikan kritiikki. Kymmenen kritiikkiartikkelien lisäksi kirja sisältää Juha Karhun kirjoittaman jakson Kommentteja kirjoituksiin, jossa hän vastaa esitettyihin ajatuksiin.

Teoksen kirjoittajat ovat Hanken School of Economicsin, Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Lapin yliopiston, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston tutkijoita, opettajia ja professoreita.

 

ARI HIRVONEN: Oikeuden ja lainkäytön teoria. 2012. Helsinki. 315 s. ISBN 978-952-10-7810-1. Kirjaa myy Unigrafia.

Mitäoikeus on? Teos vastaa tähän oikeuden ja oikeustieteen perustavaan kysymykseen kartoittamalla oikeuden välttämättömät ja olennaiset ominaisuudet. Koska oikeuden luonteeseen kuuluu se, että yleisiä oikeusnormeja sovelletaan konkreettisiin yksittäistapauksiin, niin kokonaiskuvan antaminen oikeuden olemuksesta edellyttää vastaamista myös kysymykseen mitä lainkäyttö on?

Teoksessa käsiteltäviä aiheita ovat oikeuden ajallisuus, oikeussubjektin luonne, oikeudellisen vapauden ja velvollisuuden merkitys, oikeusnormin rakenne, oikeus tulkintaa edellyttävänä kielellisenä ilmiönä, oikeudellinen ratkaisutoiminta ja muut oikeudelliset käytännöt, oikeuslähteet sekä oikeuden voimassaolon ehdot.

Teos sopii niin oikeustieteeseen perehtyville kuin oikeudellisten käytäntöjen ammattilaisille.

Ari Hirvonen on Helsingin yliopiston oikeusfilosofian ja oikeusteorian dosentti sekä yleisen oikeustieteen yliopistonlehtori.

 

TUOMAS HUPLI: Siviiliprosessin laillisuustakeita. 2012. Helsinki.169 s. ISBN 978-952-10-5567-6. Kirjaa myy Unigrafia.

Teos on tiivis johdatus siviiliprosessin keskeisiin laillisuustakeisiin. Laillisuustakeilla tarkoitetaan tässä yhteydessä siviilikanteen tutkimisen edellytyksiä (prosessinedellytyksiä) sekä menettelyn laillisuutta. Tarkastelun kohteina ovat tuomioistuimet ja niiden toimivalta, tuomarin kelpoisuus, asianosaiset ja heidän vaatimuksensa, siviilijutun valmistelu ja pääkäsittely sekä tuomioistuimen ratkaisu ja muutoksenhaku. Johdantojaksossa tarkastellaan muun muassa siviiliprosessin yhteiskunnallisia funktioita sekä menettelyn laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden välistä suhdetta. Aiheiden käsittely on pyritty kohdentamaan ja rajaamaan siten, että teos soveltuu oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeeseen valmistautuvalle lukijalle.

OTT, VT Tuomas Hupli on prosessioikeuden yliopistonlehtori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Aiemmin hän on työskennellyt oikeusministeriössä lainvalmistelijana, esittelijänä korkeimmassa oikeudessa ja lakimiehenä asianajotoimistossa.

 

URPO KANGAS: Perhe- ja perintöoikeuden alkeet. 2. uudistettu painos. 2012. Helsinki. 456 s. ISBN 978-952-10-7811-8. Kirjaa myy Unigrafia.

Perhe- ja perintöoikeuden alkeet teos on aapinen. Siinä annetaan yleispiirteinen kuva niistä oikeudellisista ongelmista, jotka oikeusjärjestyksen systematiikassa luetaan kuuluvaksi perhe- ja perintöoikeuteen. Teoksessa tarkastellaan isyyden ja äitiyden määräytymistä, adoptiota, lapsen huoltoa ja elatusta, lastensuojelua, nimioikeuden alaan kuuluvia kysymyksiä, alaikäisten ja täysi-ikäisten edunvalvontaa, avioliittoa, rekisteröityjä parisuhteita, avoliittoa sekä perintö- ja testamenttioikeuden perusasioita. Aapiskukon vinjetiksi sopii sananlasku: ”Alussa aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo”. Oikeudellisen tekstin lukutaidon saavuttamisen jälkeen lukija voi perehtyä aihetta koskeviin syvällisempiin esityksiin.

Teoksen kirjoittaja oikeustieteen tohtori, varatuomari Urpo Kangas on siviilioikeuden professori. Hänen oppituolinsa alaan Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa kuuluu erityisesti perhe- ja perintöoikeus.

 

DAN FRÄNDE: Grunddragen av den finska straffprocessrätten. 2012. Helsingfors. 226 s. ISBN 978-952-10-7812-5. Boken finns till salu i Unigrafia.

Häftet ger en allmänt hållen introduktion till den finska straffprocessrätten. Efter en presentation av den straffprocessuella myndighetsorganisationen behandlas utredningen av brott och några centrala tvångsmedel. Därefter följer en genomgång av centrala frågor i anslutning till åtalsrätt och väckande av åtal.

Arbetets kärna utgörs av redogörelsen för brottmålsrättegången i tingsrätten. Bland frågor som tas upp kan nämnas huvudförhandlingens gång, rätten till försvarare, rättegångskostnader och bevisningen. Ändringssökandet, dvs. rättegången i hovrätten ägnas också rätt stort utrymme i framställningen.

Häftet är i första hand avsett för inträdesförhöret till juridiska fakulteten men kan med fördel läsas av alla som vill ha en komprimerad bild av den gällande finska straffprocessrätten.

Dan Frände är juris doktor och innehavare av den svenskspråkiga professuren i straff- och processrätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet

 

OLLI NORROS: Inledning till obligationsrätten. 2012. Helsingfors. 264 s. ISBN 978-952-10-7813-2. Boken finns till salu i Unigrafia..

Obligationsrätten är det område inom rättsvetenskapen som berör skulder och andra förpliktelser. En förpliktelse grundar sig ofta på ett avtal men förpliktelser kan också uppstå direkt på basis av lagstiftningen till exempel i form av skadeståndsansvar. I detta kompakta verk ges en helhetsbild av obligationsrättens allmänna läror. Rättsområdets systematik har uppdaterats i förhållande till tidigare skrifter inom området. Systematiseringen har utarbetats särskilt med beaktande av den nordiska och den internationella utvecklingen. Bland annat följande tema behandlas i verket:

Uppkomsten av en förpliktelse
Förpliktelsers innehåll
Ränta på penningskulder
Regressrätt
Upphörande av en förpliktelse

Lagbestämmelser kan lätt uppfattas som svårbegripliga och abstrakta. I verket framförs rikligt med exempel i form av verkliga rättsfall. På detta sätt underlättas läsandet för de som inte tidigare är bekanta med juridiken. För att underlätta sökandet av information har det i slutet av verket bifogats en lista över de rättsfall som det hänvisas till i texten.

JD Olli Norros är docent i civilrätt vid Helsingfors universitet.

 

2011

AULIS AARNIO: Luentoja lainopillisen tutkimuksen teoriasta. 2011. Helsinki. XI + 119 s. ISBN 978-952-10-5557-7. Kirjaa myy Unigrafia.

Tämä teos on yli 30 vuoden aikana pidettyjen luentojen tiivistelmä ja esittelee yhden kansainvälisesti tunnetuimman suomalaisen oikeustieteen harjoittajan ajatuksia omasta tieteenalastaan. Teosta voidaan käyttää yhtä hyvin luentorunkona alan koulutuksessa kuin itsenäisenä johdatuksena oikeustieteen teoriaan.

Professori Aulis Aarnio on kehittänyt oikeusteoriaa oikeustieteen (lainopin) ehdoilla. Hänen ajattelunsa polttopisteessä on aina ollut pohdinta siitä, mitä teen, kun sanon tekeväni oikeustiedettä.

Aulis Aarnio on julkaissut yli 40 teosta oikeustieteestä ja -teoriasta, lukuisia artikkeleja ja satoja kirjoituksia suomalaisissa sanomalehdissä.

 

OLLI MÄENPÄÄ: Oikeus hyvään hallintoon. 2011. Helsinki. XII + 251 s. ISBN 978-952-10-5552-2. Kirjaa myy Unigrafia.

Jokaisella on perustuslain mukaan oikeus hyvään hallintoon. Se edellyttää muun muassa, että viranomaiset toimivat lain mukaan, puolueettomasti ja avoimesti. Julkisia palveluja toteutettaessa ja hallintopäätöksiä tehtäessä on niin ikään otettava huomioon hyvää palvelua, tasapuolisuutta ja luottamuksen suojaa edellyttävät periaattet. Myös asiakkailla on erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia hallintoelinten kanssa asioidessaan.

Oikeustieteen tohtori Olli Meänpää on hallinto-oikeuden professori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

 

VILLE PÖNKÄ: Johdatus osakeyhtiöoikeuteen. 2011. Helsinki. XIII + 293 s. ISBN 978-952-10-5551-5. Kirjaa myy Unigrafia.

Osakeyhtiö on modernin elinkeinotoiminann perusyksikkö, jonka tarkoituksena on tarjota yrittäjille organisaatiorakenne taloudelliseen tulokseen tähtäävää yhteistyösuhdetta varten. Osakeyhtiö on Suomen suosituin yhtiömuoto ja sitä voidaan käyttää yhtä hyvin sekä pienimuotoisessa että laajamittaisessa yritystoiminnassa.

Tässä kirjassa keskitytään osakeyhtiöoikeuden yleisiin oppeihin. Lisäksi kirjassa tarkastellaan seuraavia aiheita: yhtiöjärjestys ja osakassopimus; osakeyhtiölain keskeiset periaatteet; päätöksenteko ja vastuu osakeyhtiössä; osakeyhtiön rahoitus ja varojenjako sekä osakeyhtiön perustaminen, purkaminen ja yritysjärjestelyt.

Kirjoittaja OTT, VT Ville Pönkä toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa.

 

JUHA RAITIO: Euroopan integraatio ja Euroopan unionin rakenteet. 2011. Helsinki. XIII + 244 s. ISBN 978-952-10-5554-6. Kirjaa myy Unigrafia.

Miten Euroopan unioni on syntynyt? Millainen Euroopan unioni on oikeusjärjestelmänä? Millainen on Lissabonin sopimuksen keskeinen sisältö ja miten sen merkitystä voidaan arvioida? Entä millaisia ovat eurooppaoikeudessa sovellettavat normit ja keskeiset periaatteet, etenkin syrjimättömyys-, suhteellisuus- ja oikeusvarmuuden periaate? Millaisia oikeussuojakeinoja EU:ssa on käytössä? Muun muassa näihin kysymyksiin teoksessa vastataan.

OTT, VT Juha Raitio on eurooppaoikeuden professori Helsingin yliopistossa ja eurooppaoikeuden dosentti Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistoissa.

 

DAN HELENIUS: Straffrättsligt samarbete inom EU - en introduktion. 2011. Helsingfors. VI + 145 s. ISBN 978-952-10-5556-0. Boken finns till salu i Unigrafia.

I verket behandlas det straffrättsliga samarbetets historiska grunder, centrala rättsliga begrepp och de EU-rättsliga institutionernas kompetens på området. Begreppet straffrättslight samarbete inbegriper både EU-rättsliga bestämmelser om materiell straffrätt och bestämmelser om straffprocessuellt samarbete i form av internationell rättslig hjälp. Fokusen ligger främst på det senare området, och då framför allt utgående från principen om ömsesidigt erkännande. I verket redogörs för de teoretiska och praktiska implikationerna av ömsesidigt erkännande av domar och rättsliga beslut mellan EU-medlemsstaterna, samt olika relaterade fenomen såsom ne bis in idem och straffrättslig jurisdiktion.

Verket är första hand avsett för inträdesförhöret till juridiska fakulteten men kan även med fördel läsas av alla som vill ha en komprimerad bild av det straffrättsliga samarbetet inom EU.

Dan Helenius är juris kandidat och innehavare av den svenskspråkiga assistenturen i straff- och processrätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet.

 

JUKKA KEKKONEN: Kontextuell rättshistoria. 2011. Helsingfors. VI + 177 s. ISBN 978-952-10-5551-5. Boken finns till salu i Unigrafia.

Kontextuell rättshistoria handlar om förklaring och analys av juridiska förändringar. Juridiska fenomen från olika tidsperioder inplacerar i sina rätta samhälleliga och kulturella sammanhang; rätten återspeglar alltid sin tids verklighet. Strävan i boken är att visa på rättens djupa samhälleliga och kulturella bundenhet, oberoende av om det handlar om gällande rätt eller om forntida rätt.

Rättshistoria erbjuder verktyg för granskning av dagens och även framtidens rättsliga fenomen. På så sätt har ämnet även något att bidra med i den diskussion som idag förs om grundfrågorna kring nationell och global demokrati.

Bokens författare Jukka Kekkonen är professor i rättshistoria och romersk rätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet.

 

2010

OLLI MÄENPÄÄ: Hallinto ja oikeus. 2010. Helsinki. VII + 261 s. ISBN 978-952-10-5550-8. Kirjaa myy Unigrafia.

Kirjan problematiikka kohdistuu hallinnon ja oikeuden välisen suhteen erilaisiin ulottuvuuksiin. Tätä suhdetta tarkastellaan sen jännitteiden, muutosvaiheiden ja sisällöllisesti keskeisten elementtien kannalta. Oikeudellinen näkökulma hallintoon tuo esiin etenkin hallinnon toimintaan kohdistuvia rajoituksia, vaatimuksia ja puitteita. Toisaalta hallinnon näkökulma oikeuteen ja lainsäädäntöön korostaa pikemminkin toimeenpanon tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Kumpikin näkökulma on tarpeellinen mutta vajavainen ja jopa harhaanjohtava, jos unohdetaan komas näkökulma. Se tuo esiin kansalaisen, hallinnon asiakkaan ja yksilön odotukset ja oikeudet. Siksi teoksessa analysoidaan myös hallinnon laatua ja avoimuutta sekä yksilön oikeuksia, oikeusturvaa ja vaikutusmahdollisuuksia.

Teoksen perusviesti on oikeudellinen. Oikeus on kuitenkin paikallaan ymmärtää ensisijaisesti viranomaisten toiminnan voimavarana ja laadultaan hyvän toimeenpanon tukena. Se voi muodostaa tehokkaan hallinnon esteen tai hidasteen vain, jos yksilön oikeudet unohdetaan.

Teoksen kirjoittaja Olli Mäenpää on hallinto-oikeuden professori Helsingin yliopistossa.

 

KIMMO NUOTIO JA LEENA MALKKI (toim.): Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa . 2010. Helsinki. X + 295 s. ISBN 978-952-10-5538-6. Kirjaa myy Unigrafia.

Euroopan unionin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue edustaa yhtä unionin uusimmista ja dynaamisimmista polittiikka-aloista. Tässä teoksessa käsitellään näitä kysymyksiä Lissabonin sopimuksen voimaantulon kynnyksellä. Esimerkiksi rikosoikeuden alan eurooppalainen yhteistyö tuottaa suuria muutoksia myös kansallisiin oikeusperinteisiin erityisesti silloin, kun kohdataan uusia haasteita, kuten terrorismi, ihmiskauppa ja järjestäytynyt rikollisuus. Mitä todella tapahtuu, kun näihin uhkiin aletaan reagoida yhteisin eurooppalaisin toimin? Ovatko ihmisten perusoikeudet vaarassa? Mihin EU on menossa?

Artikkelien kirjoittajista moni on oikeustieteilijä, mutta sen ohella tavoitellaan myös laajempaa, erityisesti yhteiskuntatieteellistä lähestymistapaa. Kimmo Nuotio on rikosoikeuden professori ja Foundations of Law and Polity Research huippuyksikön varajohtaja. FM Leena Malkki puolestaan viimeistelee terrorismiaiheista yhteiskuntatieteellistä väitöskirjaansa. Kumpikin työskentelee Helsingin yliopistolla.

 

JAAKKO MIIKILÄ - SANNA KOULU (toim.) : Oikeus ja kritiikki 2. Janne Kaiston lainoppi ja oikeusteoria. 2010. Helsinki. XII + 441 s. ISBN 978-952-10-5545-4. Kirjaa myy Unigrafia.

Oikeus ja kritiikki 2 kohdeteokseksi valittiin Janne Kaiston ”Lainoppi ja oikeusteoria”. Kohdeteoksen perusteella julkaistaan nyt neljätoista kirjoitusta Kaiston tieteenteoriasta ja lähtökohdista varallisuusoikeudelliseen tutkimukseen. Kantavia teemoja ovat oikeuden ontologia, oikeustieteen ankkuroituminen yleiseen tieteenteoriaan, oppi yhdestä ainoasta oikeasta ratkaisusta ja viime kädessä juristin työn perusongelma, aineellisen oikeustilan hahmottaminen.

Kirja Oikeus ja kritiikki 2 ja aiemmin ilmestynyt osa 1 soveltuvat erinomaisesti korkeakoulujen oikeusteorian ja metodologian opetukseen.

Kirjan kirjoittajat ovat Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistojen sekä Svenska handelshögskolanin tutkijoita ja opettajia.

 

RISTO KOULU - HEIDI LINDFORS: Maksukyvyttömyyden oikeudelliset ulottuvuudet. 2010. Helsinki.VIII + 177 s. ISBN 978-952-10-5539-3. Kirjaa myy Unigrafia.

Insolvenssioikeus on maksukyvyttömyyden tutkimiseen erikoistunut oikeudenala. Kirja antaa lukijalleen yleiskuvan insolvenssioikeuden teoreettisista perusteista eli sen tavoitteista, oikeuslähteistä, käsitteistä ja oikeusperiaatteista. Samalla kuvataan myös sitä luottoyhteiskuntaa, joka on tehnyt oikeudenalan ja seikkaperäisen maksukyvyttömyyden sääntelyn poliittiseksi välttämättömyydeksi. Kirjassa käydään pääpiirteittäin läpi tärkeimpien insolvenssimenettelyjen kulku eli konkurssin, yrityksen saneerauksen, yksityishenkilön velkajärjestelyn ja ulosoton tarjoama toimintaympäristö.

 

SAKARI MELANDER: Rikosoikeus 2010-luvulla. 2010. Helsinki. X + 187 s. ISBN 978-952-10-5542-3. Kirjaa myy Unigrafia.

Kirjan perusajatuksena on keskeisimpien rikosoikeudellisten asioiden esittely ja niiden suhteuttaminen rikosoikeuden viimeaikaisiin muutoksiin, joista keskeisin on rikosoikeuden eurooppalaistuminen. Euroopan unionin oikeus on jo rikosoikeudenkin arkipäivä, niin lainsäädännössä kuin sen soveltamistoiminnassa.

OTT, VT Sakari Melander toimii tällä hetkellä Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ma. rikosoikeuden professorina.

 

OLLI NORROS: Johdatus velvoiteoikeuteen. 2010. Helsinki. XII + 273 s. ISBN 978-952-10-5541-6. Kirjaa myy Unigrafia.

Velvoiteoikeus on oikeustieteen ala, jolla tarkastelun kohteena ovat velka- ja muut velvoitesuhteet. Velvoitteet perustuvat usein sopimukseen, mutta niitä voi syntyä myös suoraan lainsäädännön nojalla esimerkiksi vahingokorvausvastuun muodossa. Tässä teoksessa annetaan tiivis kokonaiskuva velvoiteoikeuden yleisistä opeista. Oikeudenalan systematisointia on päivitetty alan aiemmista esityksistä pitäen erityisesti silmällä pohjoismaisia ja kansainvälisiä vertailukohtia. Tiedonhaun tehostamiseksi teokseen on sisällytetty asia- ja oikeustapaushakemistot.

OTT Olli Norros on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa.

 

DAN FRÄNDE: Straffbelagt beteende . 2010. Helsingfors. VIII + 161 s. ISBN 978-952-10-5544-7. Boken finns till salu i Unigrafia.

I verket behandlas två cetrala delar av straffrätten. För det första redogörs för innehållet i straffrättens allmänna läror. Med detta avses främst brottsbegreppet som anger de allmänna villkoren för att ett brott skall anses ha blivit begånget. Här kan nämnas brottsbeskrivningsenlighet, rättsstridighet och skuld.

För det andra innehåller häftet en genomgång av vissa viktiga brottstyper. Till dessa hör bl.a. dråp, misshandel, tagande av gisslan, hemfridsbrott, ärekränkning, stöld, förskingring, utpressning, bedrägeri och sabotage (mordbrand).

Dan Frände är juris doktor och innehavare av den svenskspråkiga professuren i straff- och processrätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet.

 

TUOMAS OJANEN: De grundläggande och mänskliga rättigheterna - en introduktion. 2010. Helsingfors. X +99 s. ISBN 978-952-10-5543-0. Boken finns till salu i Unigrafia.

Varje person som bor i Finland åtnjuter de grundrättigheter som garanteras i grundlagen. Samtidigt skyddas han eller hon av ett strot antal människorättskonventioner och andra internationella människorättsnormer. Därtill har det inom Europeiska unionen utvecklats en egen människorättsdimension, vars betydelse hela tiden ökar.

I verket granskas innehållet i det inhemska grundrättighetssytemet, de internationella människorättsnormerna samt Europeiska unionens grundrättigheter. Även normsystemens särdrag, interna relationer och övervakningsorgan behandlas. Boken är avsedd för inträdesförhör men är även lämpad som lärobok vid universitet och andra läroinrättningar.

Tuomas Ojanen är juris doktor och professor i statsförfattningsrätt vid Helsingfors universitet.

 

SANNA PALO : Järjestäytyneet rikollisryhmät ja rikosvastuu. 2010. Helsinki. XVI + 440 s. ISBN 978-952-10-5535-5. Kirjaa myy Unigrafia.

Tutkimuksessa käsitellään rikollisryhmän määrittelytapoja, rikollisryhmiin liittyviä kansainvälisiä instrumentteja, kansallisia rikostunnusmerkistöjä ja järjestäytyneisyyttä rangaistuksen koventamisperusteena. Keskeinen kysymys on, onko järjestäytynyt rikollisuus luonteeltaan sellaista, että kriminaalipoliittiset syyt vaativat sitä koskevaa erityistä ankarampaa rikosoikeudellista sääntelyä, sekä onko ilmiö niin yhtenäinen ja erotettavissa lähi-ilmiöistä, että se kyetään määrittelemään rikoslaissa mielekkäällä tavalla.

Sanna Palo on toiminut Keskusrikospoliisissa oikeudellisissa asinatuntija- ja esimiestehtävissä.Tällä hetkellä hän toimii kansainvälisen osaston päällikkönä.

 

LAURA WALIN : Alkio- ja kantasolututkimuksen sääntely bio-oikeudellisena mallina . 2010. Helsinki.X + 246 s. ISBN 978-952-10-5534-8. Kirjaa myy Unigrafia.

Ihmisalkio tuotiin naisen kehon sisäpuolelta laboratorin viljelymaljalle 40 vuotta sitten. Pitkään sitä tutkittiin vain hedelmöityshoitoje parantamiseksi, mutta vuonna 1998 tehdyn tieteellisen läpimurron jälkeen alkiot on nähty myös kantasolujen lähteitä ja mahdollisena parannuskeinona useisiin vakaviin sairauksiin. Tässä oikeustieteellisessä väitöskirjassa on selvitetty alkioiden tutkimuskäyttöä koskevat säännökset Suomessa, analysoitu tutkimusalkion oikeudellista asemaa, alioiden ja kudosnäytteen luovuttajien oikeudellista asemaa sekä alkioiden ja kantasolujen taloudelliseen hyödyntämiseen liittyviä kysymyksiä.

FT, OTK Laura Wlin on toiminut tutkijana Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tällä hetkellä hän työskentelee Euroopan kemikaalivirastossa.

 

2009

OLLI WIKBERG: Leniency v. kartellit. Kilpailuoikeudellinen ja -poliittinen tutkimus kartellien vastaisesta toiminnasta Euroopan unionissa . 2009. Helsinki. LIX + 420 s. ISBN 978-952-10-5531-7. Kirjaa myy Unigrafia.

Teos on oikuestieteellinen väitöskirja kartellien vastaisesta toiminnasta Euroopan unionissa. Tutkimuksessa tarkastellaan useiden eri kilpailuviranomaisten keskeiseksi painopistealueeksi noussutta kartellienvastaista taistelua erityisesti Euroopan komission näkökulmasta. Tutkimus kartoittaa kilpailuviranomaisten käytössä olevat mahdollisuudet ja toimintakeinot. Tutkimuksen pääpaino on EU-oikeudessa, mutta siinä perehdytään myös taustalla vaikuttavaan Yhdysvaltain antitrust-oikeuteen sekä Suomen kansalliseen leniency-säännöstöön.

OTT, VT Olli Wikberg työskentelee Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, jossa hänellä on useiden vuosien kokemus kilpailuoikeudellisista kysymyksistä erityisesti aineen opettajana ja tutkijana.

 

MARJAANA HELMINEN: Finnish International Taxation. 2009. Helsinki. XVI + 375 p. ISBN 978-952-10-5529-4. Orders through Unigrafia or directly by email: books@unigrafia.fi.

Finnish International Taxation is a basic work on Finnish international tax law covering all the important questions relating to the income and wealth taxation of cross-border situations. Each problem is dealt with taking into account Finland's domestic international tax law rules, the EC law rules and the tax treaties of Finland. The EC law and the tax treaty aspect in particular make the work relevant also outside the scope of the Finnish international tax law. An Englis- Finnish- English taxation glossary and a lsita of the tax treaties of Finland are included.

The author, Marjaana Helminen, Doctor of Laws, Master of Arts (Econ.), is Professor of International and Comparative Tax Law at the University of Helsinki. She also lectures in other Finnish and foreign universites and has worked as a referendary in the Supreme Administrative Court of Finland and as a tax adviser of Loyens & Loeff in Amsterdam.

 

ERKKI J. HOLLO : Ympäristö ja oikeus. 2009. Helsinki. XI + 259 s. ISBN 978-952-10-3762-7. Kirjaa myy Unigrafia.

Ympäristöoikeuden suppeaa ajanasaista kokonaisesitystä, jota voisivat käyttää oikeustieteen perustuntemusta vailla olevat opiskelijat ja yhteisöt, tarvitaan niin opetuksessa kuin käytännön ympäristöasioiden hoidossa, edunvalvonnassa ja ympäristöasioihin osallistumisessa. Teos soveltuu hyvin ammattioppilaitosten ja korkeakoulujen sellaisten yksiköiden tarpeisiin, joissa ei vaadita oikeudellisten seikkojen hallintaa. Esitystavan yleispiirteisyydestä huolimatta keskeisistä asioista annetaan täsmällista tietosisältöä.

Oikeustieteen tohtori, emeritusprofessori Erkki J. Hollo on toiminut Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden professorina. Hän on usean vuoden ajan ollut myös korkeimman hallinto-oikeuden jäsen.

 

JUKKA KEKKONEN : Kontekstuaalinen oikeushistoria. 2009. Helsinki. VII + 171 s. ISBN 978-952-10-3764-1. Kirjaa myy Unigrafia.

Kontekstuaalinen oikeushistoria johdattelee lukijan oikeudellisen muutoksen selittämisen ja analyysin peruskysymyksiin. Eri aikakausien oikeudelliset ilmiöt asetetaan kirjassa yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa; oikeus heijastaa aina aikansa todellisuutta. Kirjassa pyritään osoittemaan oikeuden syvä yhteiskunnalllinen ja kulttuurinen sidonnaisuus. Oikeushistoria tarjoaa siten välineitä myös nykyajan, ja tulevienkin, oikeudellisten ilmiöiden tarkasteluun.

Kirjan kijoittaja Jukka Kekkonen on oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori. Hän on vuodesta 2004 lähtien myös toiminut Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanina.

 

TUOMAS OJANEN: Johdatus perus- ja ihmisoikeusjurikiikkaan. 2009. Helsinki. X + 119 s. ISBN 978-952-10-3763-4. Kirjaa myy Unigrafia.

Jokainen Suomessa oleva ihminen nauttii Suomen perustuslaissa turvatuista perusoikeuksista. Samalla häntä kuitenkin suojaavat lukuisat ihmisoikeussopimukset ja muu kansainvälinen ihmisoikeusnormisto. Lisäksi Euroopan unionin oikeuteen on kehittynyt oma perusoikeusulottuvuutensa, jonka merkitys koko ajan kasvaa. Teoksessa tarkastellaan kotimaisen perusoikeusjärjestelmän, kansainvälisen ihmisoikeusnormiston sekä Euroopan unionin perusoikeuksien sisältöä, omiaspiirteitä, keskinäissuhteita ja valvontajärjestelmiä. Teokseen sisältyy jaksoja kansainvälisen oikeuden suhteesta Suomen oikeuteen. Teos sopii oppikirjaksi yliopistoihin ja muihin oppilaitoksiin.

Tuomas Ojanen on oikeustieteen tohtori ja valtiosääntöoikeuden professori Helsingin yliopistossa.

 

ERKKI HAVANSI : Den finska processrättens grunder. 2009. Helsingfors. VII + 254 s. ISBN 978-952-10-3766-5. Boken finns till salu i Unigrafia.

Boken är en introduktion till processrätten i Finland. Tyngdpunkten i framställningen ligger på den del av processrätten som aktualiseras i samband med rättegångar: processrättens allmänna grunder och läror samt civilprocessen och straffprocessen jämte förberedande faser. Också den civilprocessuella tvångsverkställigheten (utsökning och konkurs) tas upp. Den processrättsliga betydelsen av Europarådets människorättskonvention och EU:s regelverk beaktas över hela linjen.

Författaren, juris doktor Erkki Havansi är professor i prcessrätt vid juridiska fakulteten vid Helsingfors univesitet.

 

JARNO TEPORA: Inledning till grunderna för sakrätten. 2009. Helsingfors. XXIII + 301 s. ISBN 978-952-10-3765-8. Boken finns till salu i Unigrafia.

Verket innehåller en inledning till sakrättens centrala grunder. Läsaren får en helhetsbild av systematiseringen av sakrätten som ett rättsområde och av de grundläggande begreppen och allmänna rättsprinciperna i sakrätten. Läsaren får även en helhetsbild av problemen avseende tredjemansskyddet i förmögenhetsrätten och av reglerna för hur problemen löses. Verket innehåller en analys av avtalsfrihetens roll i sakrätten. Vidare analyseras bl.a. följande sakrättsliga grundbegrepp: sak, förmån med förmögenhetsvärde, besittning, egendom och elementen i äganderättsbegreppet.

Verket har skrivits av jur.dr. Jarno Tepora som är professor i civilrätt med särskilt ansvar för foskning och undervisning i sakrätt vid juridiska fakulteten vid Helsingfors univesitet.

 

ESA KOLEHMAINEN (toim) : OIKEUS JA KRITIIKKI 1. Raimo Siltalan oikeustieteen tieteenteoria. 2009. Helsinki. XI + 307 s. ISBN 978-952-10-3760-3. Kirjaa myy Unigrafia.

Teos on ensimmäinen osa kokoomateosta kriittisten kirjoitusten sarjaksi. Teoskokonaisuuden tarkoituksena on harjoittaa yksityiskohtaista kriittistä keskustelua oikeustieteellisistä monografioista ja tieteellisistä artikkeleista. Sarjan ensimmäisen osan kohdeteokseksi valittiin Raimo Siltalan Oikeustieteen tieteenteoria (2003). Kriittisissä kirjoituksissa kohteena ei ole kyseinen teos kokonaisuutena, vaan tietty artikkelin kirjoittajan täsmentämä osa siitä. Raimo Siltalan kirjoittama vastine kriittisiin kirjoituksiin on liitety teoksen loppuun.

Teoksen kirjoittajat ovat Helsingin ja Joensuun yliopiston tutkijoita ja professoreita sekä eräin osin Joensuun yliopistossa teoreettisia oikeustieteen opintoja harjoittavia opiskelijoita. Raimo Siltala toimii Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitoksen tutkijakoulun johtajana ja Turun yliopiston yleisen oikeustieteen professorina.

 

2008

JANNE KAISTO - FREY NYBERGH : Pysäköijän maksuvelvollisuudesta. Velvoitteiden synty eräissä arkisissa tilanteissa. 2008. Helsinki. XX + 163 s. ISBN 978-952-10-3759-7. Kirjaa myy Unigrafia.

Mikä on maksuvelvollisuuden perusta ja täsmällinen sisältö eri tilanteissa? Keskeisellä sijalla on kysymys siitä millaisessa tilanteessa voidaan puhua sopimussuhteesta ja siinä esiintyvistä velvollisuuksista. Tutkimuksessa esitetään, että yksityisen valvontatoiminnan oikeudellinen perusta on hataralla pohjalla. Eri tilanteiden analysoinnin perusteella teoksessa päädytään siihen, että pelkkä pysäköinti ei voi saada aikaan velvollisuutta maksaa valvontamaksu.

Janne Kaisto on siviilioikeuden dosentti ja Frey Nybergh siviili- ja kauppaoikeuden dosentti Helsingin yliopistossa.

.

PEKKA KOSKINEN : Rikosoikeuden perusteet. 2008. Helsinki. X + 159 s. ISBN 978-952-10-3754-2. Kirjaa myy Unigrafia.

Kirjassa johdatellaan lukija Suomen rikosoikeuden pääpiirteisiin. Siinä esitellään rikosoikeuden ja kriminaalipolitiikan lähtökohtia ja pääperiaatteita, rikosoikeudellisen vastuun yleisiä edellytyksiä (rikosoikeuden yleiset opit) sekä seuraamusjärjestelmän pääkohtia. Rikoslain päätösvaiheessaan oleva kokonaisuudistustyö on kirjan yhtenä keskeisenä tarkastelukulmana.

Oikeustieteen tohtori Pekka Koskinen on rikosoikeuden emeritusprofessori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

 

OLLI MÄENPÄÄ: Oikeus hyvään hallintoon 2008. Helsinki. XII +283 s. ISBN 978-952-10-3755-9. Kirjaa myy Unigrafia

Jokaisella on perustuslain mukaan oikeus hyvään hallintoon. Se edellyttää muun muassa, että viranomaiset toimivat lain mukaan, puolueettomasti ja avoimesti. Julkisia palveluja toteutettaessa ja hallintopäätöksiä tehtäessä on niin ikään otettava huomioon hyvää palvelua, tasapuolisuutta ja luottamuksen suojaa edellyttävät periaattet. Myös asiakkailla on erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia hallintoelinten kanssa asioidessaan.

Oikeustieteen tohtori Olli Meänpää on hallinto-oikeuden professori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

 

JARNO TEPORA : Johdatus esineoikeuden perusteisiin. 2008. Helsinki. XII + 273 s. ISBN 978-952-10-3756-6. Kirjaa myy Unigrafia.

Teos on johdatus esineoikeuden keskeisiin perusteisiin. Lukijalle annetaan yleiskuva esineoikeuden systematisoinnista oikeudenalana, peruskäsitteistä ja yleisistä oikeusperiaatteista sekä valrallisuusoikeudessa esille tulevista sivullissuojaongelmista ja niiden ratkaisusäännöistä. Teoksessa tarkastellaan sopimusvapautta esineoikeudessa ja esineoikeuden peruskäsitteistä muun muassa esineen, varallisuusarvoisen etuuden, hallinnan ja omaisuuden käsitettä sekä omistusoikeuden käsitteen eri elementtejä.

Oikeustieteen tohtori Jarno Tepora on siviilioikeuden professori, jonka tutkimus- ja opetusalana on erityisesti esineoikeus Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

 

KAARLO TUORI : Rättens nivåer och dimensioner. 2008. Helsinki. V + 79 s. ISBN 978-952-10-3757-3. Boken finns till salu i Unigrafia.

Kaarlo Tuoris text presenterar rätten med hjälp av två dimensioner; som rättsordning och som särskilda rättsliga praktiker i form av lagstiftande verksamhet, rättskipning och rättsvetenskaplig forskning. Boken innehåller även en genomgång av rättens tre skikt; ytnivån, rättskulturen och djupstrukturen.

Kaarlo Tuori är professor i allmän rättslära vid Helsingfors universitets juridiska fakultet.

 

2007

KIMMO NUOTIO (ed.): Festschrift in Honour of Raimo Lahti. 2007. Helsinki. VIII + 374 s. ISBN 978-952-10-3749-8.

On January 12, 2006 Professor of Criminal Law Raimo Lahti celebrated his 60th anniversary. In June 2006 an academic Colloquium was arranged in Helsinki to celebrate this event. The Colloquium covered three main topics: Criminl Law Theory and comparative Law, European Criminal Law, and International Criminal Law; all of which are close to the academic interests of Raimo Lahti. This Festschrift is based on the presentations given on that particular occasion.

The authors include i.a. Stephen Shute, Wolfgang Frisch, Heike Jung, Felix Herzog, Vagn Greve, Karin Cornils, Karoly Bard, Kai Ambos, Gerhard Werle, Florian Jessberger, Günter Heine, John A.E. Vervaele, Tapio Lappi-Seppälä.

Orders through Unigrafia or directly by email books@unigrafia.fi.

 

ERKKI HAVANSI: Oikeudenkäynti ja pakkotäytäntö. 2007. Helsinki. X + 249 s. ISBN 978-952-10-2330-9. Kirjaa myy Unigrafia.

Kirja sisältää johdannon Suomen prosessioikeuteen. Esityksen pääasiallisena kohteena on varsinainen eli oikeudenkäyntiliitännäinen prosessioikeus. Lisäksi esitellään perinteiset pakkotäytäntöprosessit (ulosotto, konkurssi) ja niiden modernit vaihtoehdot (saneeraus- ja velkajärjestelyt).

Oikeustieteen tohtori Erkki Havansi on prosessioikeuden professori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

 

KansiMIKA HEMMO: Velvoiteoikeuden perusteet. 2007. Helsinki. VIII + 115 s. ISBN 978-952-10-2329-3. Kirjaa myy Unigrafia.

Kirja on tiivis yleisesitys sopimusoikeuden ja vahingonkorvausoikeuden pääkohdista. Lisäksi kirjassa tarkastellaan muun muassa velvoitteen lakkaamista. Teos on laaditty perusoppikirjaksi eikä se edellytä lukijalta aikaisempia oikeudellisia tietoja.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston professori.

 

KAIUS TUORI: Johdatus roomalaiseen oikeuteen. 2007. Helsinki. VIII + 78 s. ISBN 978-952-10-2331-6. Kirjaa myy Unigrafia.

Kirja on vahva eurooppalaista oikeusperinnettä yhdistävä tekijä. Se on sekä länsimaisen oikeuden ja oikeustieteen alkukoti että yleiseurooppalaisen oikeuden yhdistämispyrkimysten siemen. Kirja tarjoaa yleistajuisen johdannon roomalaiseen oikeuteen oikeustieteeseen aiemmin perehtymättömille lukijoille.

Kirjoittaja on oikeushistoriaan ja roomalaiseen oikeuteen erikoistunut oikeustieteen tohtori.

 

OLLI MÄEPÄÄ: Grunderna för god förvaltning. 2007. Helsingfors. XII + 318 s. ISBN 978-952-10-2332-3. Boken finns till salu i Unigrafia.

Denna bok avser att ge en överblick över de rättsregler som gäller den nya förvaltningslagen (2003) och lagen om offentlighet i yndigheternas verksamhet (1999). Samtidigt innehåller framställningen en introduktion till ett av förvaltningsrättens kärnområden: vilka är garantierna för en god och öppen fövaltning samt hur de kan förvekligas. Dessa frågor har särskilt stor betydelse för relationerna mellan myndigheter och deras kunder.

Olli Mäenpää är professor i förvaltningsrätt vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

2006

 

URPO KANGAS: Perhe- ja perintöoikeuden alkeet. 2006. Helsinki. XXIV + 427 s. ISBN 952-10-2325-2. Kirjaa myy Unigrafia

Teos on aapinen. Siinä annetaan yleispiirteinen kokonaiskuva niistä oikeudellisista ongelmista, jotka oikeusjärjestyksen systematiikassa kuuluvat perhe- ja perintöoikeuden alaan. Oikeudellisen tekstin lukutaidon saavuttamisen jälkeen lukija voi perehtyä aihetta koskeviin syvällisempiin esityksiin.

Teoksen laatija on siviilioikeuden professori. Hänen oppituolinsa alaan Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa kuuluuu erityisesti perhe- ja perintöoikeus.

 

TAPIO LAPPI-SEPPÄLÄ: Rikollisuus ja kriminaalipolitiikka. 2006. Helsinki.XI + 165 s. ISBN 952-10-2326-0. Kirjaa myy Unigrafia.

Kirja johdattaa rikollisuustutkimuksen ja kriminaalipolitiikan peruskysymysten äärelle: mistä rikollisuus johtuu, miten rikollisuuteen voidaan vaikuttaa, mihin kriminaalipolitiikassa pyritään ja millaisia rangaistuksia Suomessa käytetään? Vastausten kautta lukijalle esitellään kriminologian pääsuuntauksia, otetaan pohdittavaksi kysymykset kriminaalipolitiikan ja rikoksentorjunnan perusteista sekä piirretään kuva rangaistusjärjestelmän pääsisällöstä.

Kirjoittaja on Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen johtaja. Hän toimii myös Helsingin yliopiston oiekustieteellisen tiedekunnan kriminologian ja oikeussosiologian ma. professorina.

 

JARNO TEPORA: Johdatus esineoikeuteen. 2006. Helsinki. XIX + 242 s. ISBN 952-10-2328-7. Kirjaa myy Unigrafia.

Lukijalla annetaan yleiskuva esineoikeuden systematisoinnista oikeudenalana, peruskäsitteistä ja yleisistä oikeusperiaatteista sekä varallisuusoikeudessa esille tulevista sivullissuojaongelmista ja niiden ratkaisusäännöistä. Lisäksi teoksessa tarkastellaan yheisomistusoikeutta ja salista omistusta kiinteistöllä. Varallisuusoikeuksille yhteisistä kysymyksistä esitellään julkisuusperiaate ja vilpittömän mielen suoja sekä varallisuusoikeuksien sivullissuojajärjestelmä.

Kirjoittaja on siviilioikeuden professori, jonka tutkimus- ja opetusalana on erityisesti esineoikeus.

 

HEIKKI TOIVIAINEN: Johdatus Suomen yksityisoikeudellisia yhteisöjä ja säätiöitä koskevaan oikeuteen. 2006. Helsinki. XIV + 274 s. ISBN 952-10-2324-4. Kirjaa myy Unigrafia.

Kirja on yleinen oikeudellinen esitys avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, osakeyhtiöitä, osuuskuntia, aatteellisia yhdistyksiä ja säätiöitä koskevista keskeisistä oikeussäännöksistä. Teos soveltuu hyvin myös itseopiskeluun ja oppikirjaksi erilaisisa oppilaitoksissa.

Kirjoittaja hoitaa Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa kauppaoikeuden professorin virkaa.

 

2005

 

MIKA HEMMO: Oikeudellisen riskienhallinnan perusteita. 2005. Helsinki. 97 s. ISBN 952-10-2318-X. Kirjaa myy Unigrafia.

Teoksessa käsitellään oikeudellisia riskejä ja niihin varautumista erityisesti yrityksen näkökulmaa painottaen. Käsittelyn kohteena ovat sopimusoikeudelliset vastuuriskit, tuotevastuukysymykset skä muut sopimushäiriöiden aiheuttamat ongelmat.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professori.

 

JYRI INHA: Haminasta Maastrichtiin - Modernin suomalaisen valtiosääntöhistorian pääpiirteet. 2005. Helsinki. 153 s. ISBN 952-10-0927-6. Kirjaa myy Unigrafia.

Teos luo kokonaiskuvan kotimaisen valtiosäännön muutoksista kahden viime vuosisadan aikana. Teoksessa tarkastellaan Suomen valtiosääntöhistorian keskeisiä kohtia autonomian alusta EU:n perustuslain syntyyn.

Kirjoittaja on oikeustieteen tohtori ja oikeushistorian dosentti.

 

JUHA RAITIO: Johdatus Euroopan integraation historiaan ja eurooppaoikeuteen. 2005. Helsinki. XVII + 186 s. ISBN 952-10-0928-4. Kirjaa myy Unigrafia.

Mitä eurooppaoikeus on? Millainen on EU:n toimielin- ja päätöksentekojärjestelmä? Millaisia ovateurooppaoikeuden keskeiset oikeusperiaatteet? Esimerkiksi näitä kysymyksiä lähestytään oikeushistorian ja lainopina avulla.

Kirjoittaja on eurooppaooikeuden dosentti Helsingin, Joensuun ja Tamperen yliopistossa.

 

KARI-PEKKA TIITINEN: Työoikeuden pääasiat2005. Helsinki. X + 189 s. ISBN 952-10-0926-8. Kirjaa myy Unigrafia.

Kirjassa käsitellään työoikeuden normien 'kovan ytimen' keskeisiä osia: työsopimusoikeutta, nk. kellektiivista työoikeutta sekä työaika- ja vuosilomalainsäädäntöä. Työoikeuden normisto on monikerroksinen. Tämän vuoksi kirjan lopussa on käsitelty pääpiirteissään myös työsuhteen ehtojen "määräytymismekanismeja".

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston työoikeuden professori. Hän on lisäksi työskennellyt pitkään työtuomioistuimessa ja työneuvostossa sekä keskeisen työlainsäädännön valmistelussa.

 

2004

JUHA RAITIO: EU:n kehitys, periaatteet ja tavaroiden vapaa liikkuvuus. 2004. Helsinki. LX + 364 s. ISBN 952-10-0925-X. LOPPUUNMYYTY.

Mitä eurooppaoikeus on ja kuinka sitä tulkitaan? Millaisia ovat eurooppaoikeuden keskeiset oikeusperiaatteet? Mitä ulottuvuuksia liittyy sisämarkkinoiden tavarakaupan vapauttamiseen? Esimerkiksi näitä kysymyksiä lähestytään oikeushistorian, oikeusteorian ja EY-lainopin avulla. Kirjassa kuvataan, kuinka tavaroiden tuonti- tai vientirajoituksen oikeutettavuutta voidaan perustella ja millä tavoin viimeaikainen oikeuskäytäntö on vaikuttanut rajoitusperusteiden tulkintaan.

Teos soveltuu yliopistojen ja korkeakoulujen oppikirjaksi, mutta kattavan lähde- ja asiasanaluettelonsa vuoksi myös käsikirjaksi julkishallintoon, tuomioistuinlaitokseen ja elinkeinoelämään.

Kirjan kirjoittaja, eurooppaoikeuden dosentti Juha Raitio, hoitaa julkisen eurooppaoikeuden professuuria Helsingin yliopistossa.

 

Santtu Turunen (toim.). Immateriaalioikeudet insolvenssimenettelyssä. 2004. Helsinki. X + 330 s. ISBN 952-10-0923-2. LOPPUUNMYYTY.

Tähän teokseen on koottu Immateriaalioikeudet insolvenssimenettelyssä -nimisessä projektissa syntyneitä tutkimustuloksia. Projektissa tutkittiin maksukyvyttömyysoikeuden ja immateriaalioikeuden yhteensovittamista.  Kirjoitusten aiheet aihtelevat imaateriaalioikeuksien asemasta konkurssilain säätämisessä projektiopetuksen mahdollisuuksiin pedagogisesta näkökulmasta. Kirja avaa mielenkiintoisia näkökulmia ajankohtaisiin immateriaali- ja insolvenssioikeuden ongelmiin ja tarjoaa niistä uutta tietoa.

 

KIMMO NUOTIO (ed.). Europe in Search of 'Meaning and Purpose'. 2004. Helsinki. VIII + 211 pages. ISBN 952-10-0914-4.

Orders through Unigrafia or directly by email books@unigrafia.fi.

On 2002 the research project 'Legitimacy and Citizenship' organised an internationl colloquium in Helsinki. The aim was to focus on topical issues on European law and legal theory.

The writers take a look at the European integration project from several angles. The topics range form citizenship issues and legal rights to biopolitics and crime.

 

DAN FRÄNDE: Allmän straffrätt. 2004. Helsinki. XII + 467 s. ISBN 952-10-0922-5. Boken finns till salu i Unigrafia.

Boken innehåller en genomgång av de nya finska reglerna om staffrättens allmänna läror, som trädde i kraft 1.1.2004. Detta betyder i första hand de allmänna förutsättningarna för att ett brott skall anses föreligga (brottsförutsättningarna). Rättsutvecklingen har följts fram till utgången av december 2003.

 

ERKKI J. HOLLO: Ympäristöoikeuden perusteet. 2004. Helsinki. X + 213 s. ISBN 952-10-0916-0. Kirjaa myy Unigrafia.

Ympäristöoikeuden suppeaa ajantasaista kokonaisesitystä, jota voivat käyttää oikeustieteen perustuntemusta vailla olevat opiskelijat ja yhteisöt, tarvitaan niin opetuksessa kuin käytännön ympäristöasioiden hoidossa, edunvalvonnassa ja ympäristöasioihin osallistumisessa. Teos soveltuu hyvin ammattioppilaitosten ja korkeakoulujen sellaisten yksiköiden tarpeisiin, joissa ei vaadita oikeudellisten seikkojen hallintaa. Esitystavan yleispiirteisyydestä huolimatta teos välittää keskeisistä asioista täsmällistä tietosisältöä.

Oikeustieteen tohtori Erkki J. Hollo toimii Helsingin yliopston oikeustieteellisen tiedekunnan ympäristöoikeuden professorina. Hän on myös korkeimman hallinto-oikeuden jäsen.

 

RISTO KOULU: Johdatus insolvenssioikeuden perusteisiin. 2004. Helsinki. VI + 174 s. ISBN 952-10-0913-6. Kirjaa myy Unigrafia.

Kirja antaa lukijalleen yleiskuvan insolvenssioikeuden teoreettisista perusteista eli sen tavoitteista, oikeuslähteistä, käsitteistä ja oikeusperiaatteista. Samalla kuvataan myös sitä luottoyhteiskuntaa, joka on tehnyt oikeudenalan ja seikkaperäisen maksukyvyttömyyden sääntelyn poliittiseksi välttämättömyydeksi. Kirja on tarkoitettu oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeeseen. Se sopii yhtä hyvin myös muille maksukyvyttömyyden ongelmasta ja sen hallinnasta kiinnostuneille.

Kirjoittaja on Suomen Akatemian tutkija.

 

HEIKKI PIHLAJAMÄKI: Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan. 2004. Helsinki. VIII+ 165 s. ISBN 952-10-0915-2. Kirjaa myy Unigrafia.

Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan kuljettaa lukijan halki viime vuosituhannen oikeushistorian pääpiirteiden, oikeustieteen synnystä 1100-luvulla modernin oikeuden läpimurtoon 1800-luvulla. Kehitystä tarkastellaan ylksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden näkökulmasta. Painopiste on yleiseurooppalaisen yhteinäisoikeuden eli ius communen kehityksessä, joka vasten myös ruotsalais-suomalaista oikeushistoriaa peilataan.

Heikki Pihlajamäki on oikeushistorian dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.

 

URPO KANGAS: Introduktion till familjeförmögenhetsrätten. 2004. Helsingfors. XIV + 238 s. ISBN 952-10-0917-9. Boken finns till salu i Unigrafia.

Denna lärobok i familjeförmögenhetsrätt innehåll en allmän framställning om de rättsregler som gäller äktenskap, registerade partnerskap, samboförhållanden och oregistrerade partnerskap. Den huvudsakliga tyngdpunkten i framställningen  är förlagd till de förmögenhetsrättsliga frågorna inom olika familjeförhållanden, till det lagbestämda ärvandet och till testamentsrätten.

Författaren till verket, juris doktor Urpo Kangas, är professor i civilrätt, särskilt i familje- och arvsrätt, vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

 

HAGEN HENRY: Kulturfremdes Recht erkennen. Ein Beitrag zur Methodenlehre der Rechtsvergleichung. 2004. Helsinki. ISBN 952-10-0912-8.

 

KLAUS HELMINEN - KARI LEHTOLA - PERTTI VIROLAINEN: Förundersökning och tvångsmedel. 2004. Helsingfors. XX + 600 s. ISBN 952-10-0920-9. Boken finns till salu i Unigrafia.

Boken är en uppdaterad, något förkortad svenskspråkig version av den finskspråkiga hand- och läroboken "Esitutkinta ja pakkokeinot", som utkom år 2002. Det är fråga om en allmän framställning över de processuella frågor som gäller förundersökning och användning av trångsmedel. I den svenskpråkiga upplagan har beaktats de talrika ändringar som år 2003 gjordes i tröundersöknings- och tvångsmedelslagarna. I respektive sammanhang refereras ett antal nya prejudikat från Högsta domstolen samt justitiekanslerns och justitieombudsmannens förska avgöranden.

 

SALLA LÖTJÖNEN: Lääketieteellinen tutkimus ihmisillä. Oikeudellisia ja eettisiä näkökohtia ruumiilliseen koskemattomuuteen puuttumisesta lääketieteellisessä tutkimuksessa . 2004. Helsinki. ISBN 952-10-0921-7. Unigrafia

Teos on oikeustieteellinen väitöskirja lääketieteellisen tutkimuksen oikeutuksesta ja sen edellytyksistä. Kirjoittajan tutkimustulosten mukaan lainsäädännölliset edellytykset lääketieteelliselle tutkimukselle ihmisillä ovat tiukentuneet pääosin kansainvälisten säädösten myötä. Säädöksillä pyritään turvaamaan tutkittavien turvallisuus, mutta pidemmällä tähtäimellä liian tiukka sääntely voi suunnata lääkkeiden ja hoitomenetelmien kehitystyön pois Euroopasta tai niistä potilasryhmistä, joita sääntelyllä yritetään erityisesti suojata. Oikean sääntelytasapainon saavuttaminen alueella on haastava tehtävä.

Salla Lötjönen on toiminut projektitutkijana Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja toimii tällä hetkellä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteerinä.

 

2003

RIITTA BURRELL: Naisia ja sikiöitä. Avustetusta lisääntymisestä ja sikiön oikeuksista. 2003. Helsinki. 293 s. ISBN 952-10-0911-X. Unigrafia

Teos on oikeustieteellinen väitöskirja avustetusta lisääntymisestä ja sikiön oikeuksista. Tutkimus ammentaa aineksia naistutkimuksesta, oikeusvertailusta ja sosiaalisesta todellisuudesta sekä sijoittuu tieteenalaryhmittelyssä feministisen bio-oikeuden ja -etiikan raja-alueelle.

Oikeustieteen lisensiaatti, LL.M. Riitta Burrell on toiminut tutkijana Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

 

KIMMO NUOTIO - MARTTI MAJANEN: Rikosoikeuden poluilla. 2003. Helsinki. 173 s. ISBN 951-45-9478-9.  Kirjaa myy Unigrafia.

Tarkoituksena on tutustuttaa lukija eräisiin keskeisiin rikosoikeuden perusaiheisiin ja näin avartaa näkemystä siitä, mistä rikoksessa ja rangaistuksessa on kyse. Ikuisuuskysymysten ohella luodaan ajankuvaa tämän hetken ongelmista. Esityksen pääpaino on lainopillisissa kysymyksissä, erityisesti rikosoikeuden yleisissä opeissa. Teos on laadittu aineistoksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeeseen, mutta sitä voidaan hyvin käyttää myös suppeana rikosoikeuden oppikirjana.

Kirjoittajat ovat Helsingin yliopiston tutkijoita. Oikeustieteen professori Kimmo Nuotio vastaa oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasassa annettavasta opetuksesta. Martti Majanen on rikosoikeuden professori.

 

TUOMAS OJANEN: Perusoikeudet ja ihmisoikeudet Suomessa. 2003. Helsinki. XII + 181 s. ISBN 951-45-9479-7. Kirjaa myy Unigrafia.

Teoksessa tarkastellaan kotimaisen perusoikeusjärjestelmän, kansainvälisen ihmisoikeusnormiston sekä Euroopan unionin perusoikeuksien sisältöä, ominaispiirteitä, keskinäissuhteita ja valvontajärjestelmiä. Teokseen sisältyy jaksoja ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien historiasta sekä kansainvälisen oikeuden suhteesta Suomen oikeuteen. Teos on laadittu pääsykoetarpeisiin, mutta se sopii myös oppikirjaksi yliopistoihin ja muihin oppilaitoksiin.  

Tuomas Ojanen on oikeustieteen tohtori ja julkisen eurooppaoikeuden professori Helsingin yliopistossa.

 

KAARLO TUORI: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt. 2003. Helsinki. 164 s. ISBN 951-45-9476-2. Kirjaa myy Unigrafia.

Teos erittelee oikeutta kahdella ulottuvuudella: oikeusjärjestyksenä ja erityisinä oikeudellisina käytäntöinä, jollaisina tarkastellaan lainsäätämistä, lainkäyttöä ja oikeustiedettä. Teoksen toisessa osassa näkökulmaa tarkennetaan yleisiin oppeihin, jotka systematisoivat eri oikeudenalojen, kuten rikos- tai hallinto-oikeuden, oikeudellista aineistoa. Yleisillä opeilla on keskeinen merkitys osana lakimiesten käytännöllistä tietovarantoa, joka mahdollistaa heidän ammatillisen toimintansa. Yleisten oppien merkitys ilmentää myös oikeustieteen asemaa oikeusjärjestelmän toiminnassa. Oikeudellisten käytäntöjen työnjaossa yleisten oppien kehittäminen kuuluu näet oikeustieteen tehtäviin.

Kaarlo Tuori on Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori.

 

DAN FRÄNDE: Brott och rättegång. 2003. Helsinki. IX+307 s. ISBN 952-10-0910-1. Boken finns till salu i Unigrafia.

Boken ger en komprimerad bild av gällande finsk straff- och processrätt. Efter genomgång av straffrättens tolkningslära och grundläggande begrepp tas brottsbegreppet upp till en mera ingående behandling. Även straff och övriga påföljder för brott gås igenom. Efter den materiella straffrätten följer behandlingen av brottmålsrättegången. Här tas bl.a. förundersökningen, huvudförhandlingen och bevisläran upp till behandling.

Dan Frände är innehavare av den svenskspråkiga professuren i straff- och processrätt vid Helsingfors universitet.

 

MARKUS WAHLBERG: Den finska straffrättsvetenskapens födelse I. 2003. Helsingfors. XXV+517 s. ISBN 951-45-9475-4. Boken finns till salu i Unigrafia.

I denna bok utges det teoretiskt mest betydande och innehållsrikaste av Ehrströms manuskript, Föreläsningar öfver Straffrättens allmänna läror (19.10.1863-17.11.1864) som baserar sig på den tyska hegelianen Christian Reinhold Köstlins år 1855 utkomna System des deutschen Strafrechts.

2002

JUHA LAPPALAINEN: Siviilijutun käsittely käräjäoikeudessa vuoden 2002 uudistuksen mukaan. 2002. Helsinki. 168 s. ISBN 951-45-9474-6. LOPPUUNMYYTY.

Kirja sisältää yleisesityksen riita-asian käsittelystä ensimmäisessä oikeusasteessa vuoden 2003 alusta voimaan tulevan osittaisuudistuksen (Sääd.kok. 768-775/2002) valossa. Tarkastelun kohteina ovat käräjäoikeuden kokoonpano, valmisteleva käsittely ja pääkäsittely. Lisäksi käsitellään omana jaksonaan asianosaisen poissaolon seurauksia.

Kirjoittaja Juha Lappalainen on prosessioikeuden professori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

 

URPO KANGAS: Johdatus perhevarallisuusoikeuteen. 2002. Helsinki. 209 s. ISBN 951-45-9470-3. LOPPUUNMYYTY.

Perhevarallisuusoikeuden alaan kuuluvassa oppikirjassa annetaan yleiskuva avioliittoa, rekisteröityä parisuhdetta, avoliittoa ja rekisteröimättömiä parisuhteita koskevista oikeusohjeista. Esityksen pääasiallisina painopistealueina ovat parisuhteen varallisuusoikeudelliset kysymykset, lakimääräinen perimys ja testamenttioikeus. 

Teoksen laatija, oikeustieteen tohtori Urpo Kangas on siviilioikeuden, erityisesti perhe- ja perintöoikeuden professori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

 

JUKKA KEKKONEN: Johdatus kontekstuaaliseen oikeushistoriaan. 2002. Helsinki. 151 s. ISBN 951-45-9473-8. LOPPUUNMYYTY.

Kirja vie lukijan oikeudellisen muutoksen selittämisen ja analyysin peruskysymyksiin. Sitä, miten ja miksi oikeus on muuttunut, lähestytään Euroopan oikeushistorian keskeisten murroskohtien kautta. Kirjassa pyritään osoittamaan oikeuden vahva yhteiskunnallinen ja kulttuurinen sidonnaisuus olipa kysymys vuosisatojen takaisesta tai nykyisestä oikeudesta.

Kirjan kirjoittaja Jukka Kekkonen on oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori ja rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitoksen esimies.

 

OLLI MÄENPÄÄ: Hyvän hallinnon perusteet. 2002. Helsinki. 184 s. ISBN 951-45-9469-X. LOPPUUNMYYTY.

Jokaisella on Suomen uuden perustuslain mukaan oikeus hyvään hallintoon. Hyvä hallinto edellyttää muun muassa, että viranomaiset toimivat lain mukaan, puolueettomasti ja avoimesti. Hallintotoiminnassa on myös otettava huomioon luottamuksen suojaa, hyvää palvelua ja tasapuolisuutta edellyttävät periaatteet. Hallinnon asiakkaalla on niin ikään erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia viranomaisen kanssa asioidessaan. Teos pyrkii antamaan jäsennellyn yleiskuvan hyvän hallinnon sisällöstä ja merkityksestä.

Oikeustieteen tohtori Olli Mäenpää on hallinto-oikeuden professori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

 

VILJAM ENGSTRÖM: Realizing the Global Compact. 2002. Helsinki. 94 pages. Hinta 20 €.

Tiedustelut Erik Castrén-instituutti, PL 4 (Yliopistonkatu 3),00014 Helsingin yliopisto, puh. 09-191 23140, fax 09-191 23076, sähköposti intlaw-institute@helsinki.f i .

2001

Kevät Nousiainen - Anu Pylkkänen: Sukupuoli ja oikeuden yhdenvertaisuus. 2001. Helsinki. 297 s. ISBN 951-45-9467-3. Myyntitiedot.

Kirja käsittelee sukupuolten yhdenvertaisuuden ja syrjinnänvastaisen sääntelyn historiaa ja viimeaikaisia muutoksia. Teos on tarkoitettu oppikirjaksi ja yleisesitykseksi kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Oikeustieteen tohtori Kevät Nousiainen toimii Helsingin yliopiston naisoikeuden ja oikeusteorian professorina. Oikeustieteen tohtori Anu Pylkkänen on Helsingin yliopiston oikeushistorian dosentti, joka toimii oikeustieteen vierailevana professorina Uumajassa.

 

Koskinen Pekka: Johdatus rikosoikeuteen. 2001. Helsinki. 188 s. ISBN 951-45-9463-0. Kirjaa myy Unigrafia.

Kirjassa johdatellaan lukija Suomen rikosoikeuden pääpiirteisiin. Siinä esitellään rikosoikeuden ja kriminaalipolitiikan lähtökohtia ja pääperiaatteita, rikosoikeudellisen vastuun yleisiä edellytyksiä sekä seuraamusjärjestelmän pääkohtia.

Kirjan kirjoittaja oikeustieteen tohtori Pekka Koskinen on rikosoikeuden professori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

 

Ojanen Tuomas: Suomen valtiosäännön perusteita. 2001. Helsinki. 192 s. ISBN 951-45-9465-7. Kirjaa myy Unigrafia.

Teos on yleisesitys Suomen valtiosäännön perusteista. Tarkastelujen lähtökohtana on uusi Suomen perustuslaki. Lisäksi teokseen sisältyy erityisiä jaksoja ihmisoikeuksista ja Euroopan unionista.

Kirjoittaja, oikeustieteen tohtori Tuomas Ojanen, hoitaa eurooppaoikeuden professorin virkaa Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

 

Siltala Raimo: Johdatus oikeusteoriaan. 2001. Helsinki. 187 s. ISBN 951-45-9464-9. Kirjaa myy Unigrafia.

Kirja esittelee lyhyesti oikeustieteen eri tutkimussuuntaukset sekä oikeusfilosofian neljä keskeistä koulukuntaa: oikeuspositivismin, luonnonoikeusajattelun, oikeusrealismin ja sosiologisen oikeustieteen sekä historiallisen koulun. Liitteenä on sanasto alan keskeistermeistä.

Kirjoittaja, Raimo Siltala, on oikeustieteen tohtori ja toimii oikeusteorian tutkijana Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

 

Mika Hemmo - Janne Kaisto: Varallisuusoikeuden alkeet. 2001. Helsinki. 163 s. ISBN 951-45-9462-2. Kirjaa myy Unigrafia.

Kirjassa käsitellään saamis-, esine- ja immateriaalioikeuksia varallisuusoikeuksina. Lisäksi esitellään sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden peruskysymyksiä sekä varallisuusoikeuden siirtämistä.

Oikeustieteen tohtori Mika Hemmo on vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professori ja oikeustieteen tohtori Janne Kaisto on siviilioikeuden dosentti Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

 

Jutta Gras: Monitoring the Convention on the Rights of the Child. 2001. Helsinki. 218 pages. ISBN 951-45-9917-9.

Tiedustelut Erik Castrén-instituutti, PL 4 (Yliopistonkatu 3),00014 Helsingin yliopisto, puh. 09-191 23140, fax 09-191 23076, sähköposti intlaw-institute@helsinki.fi.

 

Jutta Gras and Outi Korhonen: International Governance in Post-Conflict Situations. 2001. Helsinki. 179 pages.

Tiedustelut Erik Castrén-instituutti, PL 4 (Yliopistonkatu 3),00014 Helsingin yliopisto, puh. 09-191 23140, fax 09-191 23076, sähköposti intlaw-institute@helsinki.fi.

2000

Kyntäjä, Timo: Muurahaisia oikeussosiologian pesästä. 2000. Vammala. 169 s. ISBN 951-45-9228-X. Kirjaa myy Unigrafia.

Tuori, Kaarlo: Julkisoikeuden perusteet. 2000. Helsinki. 132 s. Toinen painos.  ISBN 951-45-9227-1. Kirjaa myy Unigrafia.

Häyhä, Juha: Jälleenvakuutus sopimuksena. 2000. Helsinki. 422 s. ISBN 951-45-8830-4. 

Kirjaa myy Unigrafia.

 

Tepora, Jarno (toim.): Kirjoituksia varallisuusoikeudesta muuttuvassa toimintaympäristössä. 2000. Helsinki. 418 s. ISBN 951-45-9220-4. 

Kirjaa voi tiedustella Raija Eskeliseltä, puh. 09-191 22811.

 

Timo Makkonen: Identity, Difference and Otherness. The Concepts of "People," "Indigenous people" and "Minority" in International Law . 2000. Helsinki. 173 pages. ISBN 951-45-9404-5.

Tiedustelut Erik Castrén-instituutti, PL 4 (Yliopistonkatu 3),00014 Helsingin yliopisto, puh. 09-191 23140, fax 09-191 23076, sähköposti intlaw-institute@helsinki.fi.

 

Tapio Puurunen: The Committee on Amnesty of the Truth and Reconciliation Commission of South Africa. 2000. Helsinki. 220 pages. ISBN 951-45-9021X.

Tiedustelut Erik Castrén-instituutti, PL 4 (Yliopistonkatu 3),00014 Helsingin yliopisto, puh. 09-191 23140, fax 09-191 23076, sähköposti intlaw-institute@helsinki.fi.

 

Jutta Pomoell: European Union Citizenship in Focus. 2000. Helsinki. 134 pages. ISBN 951-45-9266-2.

Tiedustelut Erik Castrén-instituutti, PL 4 (Yliopistonkatu 3),00014 Helsingin yliopisto, puh. 09-191 23140, fax 09-191 23076, sähköposti intlaw-institute@helsinki.fi.

 

Jutta Gras: The European Union and Human Rights Monitoring. 2000. Helsinki. 196 pages. ISBN 951-45-9361-8.

Tiedustelut Erik Castrén-instituutti, PL 4 (Yliopistonkatu 3),00014 Helsingin yliopisto, puh. 09-191 23140, fax 09-191 23076, sähköposti intlaw-institute@helsinki.fi.

1999

Frände, Dan: Finsk straffprocessrätt I. 1999. Helsingfors. 500 s. ISBN 951-45-8656-5. 

Boken finns till salu i Unigrafia..

 

Mäenpää, Olli: Julkisuusperiaate. 2. painos 2000. Helsinki. 313 s. ISBN 951-45-8828-2. 

Kirjaa myyUnigrafia Vuorikatu 3 A 2, 00170 Helsinki, puh. 09-7010 2363, fax 09-7010 2374, sähköposti books@unigrafia.fi.

 

Pöysti, Tuomas: Tehokkuus, informaatio ja eurooppalainen oikeusalue. 1999. Helsinki. 538 s.

Kirjaa myy Unigrafia.

 

Lindroos, Anja: The Right to Development. 1999. Helsinki. 131 s. ISBN 951-45-888-7. 

Tiedustelut Erik Castrén-instituutti, PL 4 (Yliopistonkatu 3),00014 Helsingin yliopisto, puh. 09-191 23140, fax 09-191 23076, sähköposti i ntlaw-institute@helsinki.fi.

 

Heiskanen, Veijo & Kulovesi, Kati (eds.): Function and Future of European Law. Proceedings of the International Conference on the Present State, Rationality and Direction of European Legal Integration. 1999. Helsinki. XVII, 290 s. ISBN 951-45-8887-8.

Kirjaa myy Yliopistopaino, Vuorikatu 3 A 2, 00170 Helsinki, puh. 09-7010 2363, fax 09-7010 2374, sähköposti books@unigrafia.fii.

Hinta: 32,80 €

 

Pentikäinen, Merja: Applicability of the Human Rights Model to Address Concerns and the Status of Women. 1999. Helsinki. 164 s. ISBN 951-45-8829-0. 

Tiedustelut Erik Castrén-instituutti, PL 4 (Yliopistonkatu 3),00014 Helsingin yliopisto, puh. 09-191 23140, fax 09-191 23076, sähköposti intlaw-institute@helsinki.fi.

 

Eriksson, Lars D. & Hurri, Samuli (eds.): Dialectic of Law and Reality. Readings in Finnish Legal Theory. 1999. Helsinki. 466 s. ISBN 951-45-9038-4. 

Orders through Unigrafia or directly by email books@unigrafia.fi.

 

Miia Aro & Jarna Petman: Voimankäytön oikeuttaminen ja sotilaallisten järjestelmien muutokset Suomessa ja Euroopassa. 1999. Helsinki. 270 sivua. ISBN 951-45-9020-1.

Tiedustelut Erik Castrén-instituutti, PL 4 (Yliopistonkatu 3),00014 Helsingin yliopisto, puh. 09-191 23140, fax 09-191 23076, sähköposti intlaw-institute@helsinki.fi.