SIVUAINE- JA ERILLISET OPINNOT, JOO-OPINNOT

Yksittäisten opintojaksojen suoritusoikeus (ns. sivuaineopinto-oikeus) oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Helsingin yliopiston muun tiedekunnan opiskelija voi hakea opinto-oikeutta perustutkintoihin sisältyviin kuuteen aineopintojaksoon ja valinnaisiin opintojaksoihin edellyttäen, että opiskelijalla on näihin opintoihin vaadittavat taustatiedot ja -taidot. Tiedot kullekin opintojaksolle vaadittavista taustatiedoista ja taidoista löytyvät tiedekunnan opinto-oppaasta WebOodista kunkin opintojakson kohdalta. Lähtökohtaisesti valinnaisten opintojaksojen suorittamiselle edellytyksenä on ao. oppiaineen pakollisen aineopintojakson suorittaminen.

Tiedekunnan yleis-, kieli- ja perusopintoihin tai käytännön taitojen kursseille ei myönnetä opinto-oikeuksia muiden tiedekuntien opiskelijoille. Karsiessaan opintojaksolle ilmoittautuneita, vastuuopettaja voi antaa etusijan tiedekunnan omille opiskelijoille.

Opiskeluoikeutta haetaan opintojaksokohtaisesti lomakkeella vähintään kuukautta ennen opintojakson ilmoittautumisajan päättymistä. Hakemuksen liitteenä tulee olla opiskelijan pääaineen professorin lausunto opintojen liittymisestä tutkintoon tai muu luotettava selvitys hakemuksen perusteista. Opiskelijalla pitää hakuajan päättymiseen mennessä olla vähintään 60 op oman pääaineensa tai tiedekuntansa opintoja suoritettuina. Tiedekunta päättää suoritusoikeuden myöntämisestä oppiaineen vastuuhenkilöä kuultuaan ja hakijan esittämät perustelut huomioon ottaen. Myönteisen päätöksen tekee opintoasiainpäällikkö opintojakson vastuuhenkilön puollon perusteella, kielteisen päätöksen tekee dekaani. Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon oppiaineiden opetusresurssit ja hakijan edellytykset selviytyä opinnoista. Suoritusoikeus myönnetään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Suoritusoikeutta hakeneen on ilmoittauduttava opintojaksolle.

Kansainvälisen oikeuden oppiaineen opinto-oikeuksien myöntämistä ja opintojen suoritusta koskevat poikkeukset

Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat, jotka ovat jättäneet ilmoituksen opintojaksojen suorittamisesta 31.7.2016 mennessä ja joilla on edelleen tutkinnonsuoritusoikeus omassa tiedekunnassaan, voivat suorittaa enintään 70 op kansainvälisen oikeuden opintoja 31.7.2018 saakka.

Em. mainittua poikkeusta lukuunottamatta kansainvälisen oikeuden oppiaineen sivuaineena suoritettavia opinto-oikeuksia haetaan kuten muidenkin oppiaineiden yksittäisten opintojen yksittäisiä suoritusoikeuksia (sivuaineopinto-oikeuksia).

 

Joustava opinto-oikeus (JOO)

Toisen yliopiston opiskelija voi hakea suorittamaan tiedekunnan opintoja joustavan opinto-oikeuden eli JOO-opintojen kautta. Opintojen suoritusoikeutta haetaan JOOPAS-verkkopalvelussa osoitteessa www.joopas.fi.

Tiedekunta voi puoltaa oman tiedekuntansa perustutkinto-opiskelijoiden hakemuksia oikeusnotaarin ja/tai maisteritutkintoihin sisällytettäviin muussa yliopistossa suoritettaviin JOO-opintoihin yhteensä korkeintaan 25 opintopisteen verran opiskelijaa kohden.


Erilliset opinto-oikeudet

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole Helsingin yliopiston kirjoissa tutkintoa suorittavana opiskelijana. Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää enintään neljään oikeusnotaarin tai maisteritutkintojen opintojaksoon. Erillisten opintojen suoritusoikeuksia ei myönnetä tiedekunnan yleis-, kieli- ja perusopintoihin.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia ei myönnetä sellaisiin opintojaksoihin, joita on hakuaikaa seuraavana lukukautena tarjolla avoimessa yliopistossa. Erillisten opintojen oikeuksia ei myönnetä opiskelijalle, jonka kotiyliopistossa on tarjolla vastaavia opintoja.

Erillisten opintojen suoritusoikeuden saanut ei ole yliopistossa kirjoilla. Hänellä ei ole samoja etuja kuin kirjoissa olevilla opiskelijoilla. Suoritusoikeuden saaneella henkilöllä ei ole oikeutta tällä perusteella suorittaa yliopistossa tutkintoa. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joiden suorittamista varten oikeus on myönnetty.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa suoritusoikeutta haetaan e-lomakkeella. Täytetyt hakemukset palautetaan tiedekunnan koulutussuunnittelijalle. Hakuajat päättyvät 30.4. ja 31.10.

Tiedekunta päättää suoritusoikeuden myöntämisestä oppiaineen vastuuhenkilöä kuultuaan ja hakijan esittämät perustelut huomioon ottaen. Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon oppiaineiden opetusresurssit ja hakijan edellytykset selviytyä opinnoista. Suoritusoikeus myönnetään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Suoritusoikeus merkitään opiskelijarekisteriin siten, että lukukauden alusta alkavaan vuoden suoritusaikaan lisätään edeltävä kuukausi opintojaksolle ilmoittautumista varten. Suoritusoikeutta hakeneen on opinto-oikeuden saatuaan ilmoittauduttava opintojaksolle.

Henkilöille, jotka hakevat erillisten opintojen suoritusoikeutta täydentävien opintojen suorittamiseksi tutkintojen rinnastamispäätöksen perusteella, voidaan myöntää suoritusoikeus Opetushallituksen ehdollisen päätöksen perusteella. Suoritusoikeuksia voidaan myöntää yli neljään opintojaksoon.

Suoritusoikeutta voi hakea:

  • toisessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai oppilaitoksessa opiskeleva, joka sisällyttää opintoja muualla suoritettavaan tutkintoon (hakemukseen liitettävä oman oppilaitoksen vahvistama opintosuunnitelma). Huom! yliopistossa opiskelevat kuuluvat ns. joustavan opinto-oikeuden (JOO) –järjestelmän piiriin ja heidän tulee hakea oikeustieteen opintojen suoritusoikeutta ko. järjestelmän kautta.
  • korkeakoulu- tai toisen asteen tutkinnon suorittanut henkilö tutkintonsa täydennykseksi ja pätevöitymiseksi (hakemukseen liitettävä jäljennös tutkintotodistuksesta sekä selvitys erillisten opintojen tavoitteesta ja tarkoituksesta
  • ammattitehtävissä toimiva henkilö ammattipätevyyden lisäämiseksi (hakemukseen liitettävä työnantajan todistus tai vastaava perusteltu selvitys opintojen liittymisestä ammattipätevyyden lisäämiseen)
  • avoimen yliopiston opiskelija, jos haettuja opintoja ei ole tarjolla avoimessa yliopistossa; hakijalla on oltava vähintään 30 op oikeustieteen opintoja suoritettuna avoimessa yliopistossa hakuajan päättymiseen mennessä (hakemukseen liitettävä todistus avoimen yliopiston opinnoista sekä selvitys opintojen tavoitteesta ja tarkoituksesta)
  • 1.1.2016 alkaen henkilö, joka on saanut Opetushallitukselta ehdollisen päätöksen ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta kelpoisuudesta oikeustieteen maisterin tutkintoa edellyttäviin tehtäviin (hakijan on toimitettava hakemuksensa liitteeksi jäljennös Opetushallituksen antamasta ehdollisesta päätöksestä tutkintojen rinnastamisesta).

Hakija voi liittää hakemukseen myös muita asiakirjoja, joiden katsoo puoltavan hakemustaan.

Erilliset opinnot ovat maksullisia.

 

Määräaikaiset vaihto-opiskelijat

Määräaikainen opiskeluoikeus tiedekunnassa voidaan myöntää ulkomaisessa yliopistossa läsnä olevalle tutkinto-opiskelijalle. Määräaikaista opinto-oikeutta voivat hakea joko Helsingin yliopiston tai tiedekunnan liikkuvuussopimusten/-ohjelmien puitteissa hakevat opiskelijat tai ilman liikkuvuussopimuksia visiting student -statusta tiedekunnasta hakevat opiskelijat.

Vaihto-opiskelijat ovat Helsingin yliopistossa liikkuvuussopimusten perusteella määräaikaisesti opiskelevia ulkomaisten korkeakoulujen opiskelijoita.

Visiting student -statuksen saaneet opiskelijat ovat Helsingin yliopistossa määräaikaisesti opiskelevia, ulkomaisten korkeakoulujen opiskelijoita, joiden liikkuvuuden taustalla ei ole yliopistojen välistä liikkuvuussopimusta/-ohjelmaa. Visiting student -status ja määräaikainen opinto-oikeus voidaan kuitenkin myöntää myös henkilölle, joka osoittaa erityisen painavia akateemisia perusteluita suorittaa opintoja oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Määräaikaisen opinto-oikeuden myöntämisessä otetaan huomioon hakijan esittämät perustelut ja hakijan edellytykset suorittaa yliopisto-opintoja tiedekunnassa. Opiskeluoikeuden myöntämisen perusedellytys on, että opiskelijan kotiyliopisto lukee täysimääräisesti hyväksi opiskelijan tutkintoon määräaikaisen opiskeluoikeuden aikana Helsingin yliopistossa suorittamat opinnot.

Määräaikaisen opiskeluoikeuden hakemiseen on vuosittain kaksi määräaikaa: 15.5. mennessä syyslukukaudelle tai koko lukuvuodelle, 15.10. mennessä kevätlukukaudelle. Dekaani myöntää määräaikaisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus on voimassa korkeintaan yhden lukuvuoden. Määräajaksi opiskeluoikeuden saaneilla ei ole tutkinnon suoritusoikeutta. Opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Lisätietoja hakuajoista ja prosessista. 

Aikaisemmat valintakokeet

 

 
Valintakoe 2016