Yliopistonlehtorit / University Lecturers

Vakituiset yliopistonlehtorit sekä tällä hetkellä määräaikaisesti professuuria hoitavat henkilöt, joiden taustatehtävä on yliopistonlehtori.

NIMI JA OPPIAINE
/ NAME AND SUBJECT
TUTKIMUSTEEMAT
/ RESEARCH INTERESTS
Balode Laimute
balttilaiset kielet ja kulttuurit
/ Baltic Languages and Cultures
 • Latvian  hydronymics
 • Baltic comparative toponymics
 • Latvian and Lithuanian onomastics (anthroponymics and toponymics)
 • Lexical parallels in Baltic languages
Buchart Mélanie
ranskalainen filologia
/ French Philology
 • ranskan opettaminen vieraalla kielellä / didactics of French as a foreign language
 • interkulttuurisuus / intercultural communication
 • diskurssianalyysi / Discourse Analysis
 • Language Policies
Creutz Mathias
kieliteknologia
/ Language Technology
 • kieliteknologia / computational linguistics
 • ohjaamaton morfeemipilkonta / unsupervised morpheme segmentation
 • tilastolliset kielimallit / statistical language models
 • älykäs tekstinsyöttö / smart text input
 • automaattinen puheentunnistus / automatic speech recognition
 • tilastollinen konekäännös / statistical machine translation
 • koneoppiminen / machine learning
 • tiedonlouhinta / data mining
Flanagan Joseph
englantilainen filologia
/ English Philology
 • English phonology and phonetics
 • accents of English
 • sociolinguistics
 • quantitative methods
 • digital humanities
 • open science and reproducible research
 • second language acquisition
Garant Mikel
englannin kääntäminen
/ English Translation
 • innovations in education
 • applied English translation studies
 • language for specific purposes (LSP)
 • Russian, Japanese, American and Finnish studies
 • change management
 • business and organizational communication
Garavelli Enrico
italialainen filologia
/ Italian Philology
 • Italian philology
 • textual criticism (Italian) – textual bibliography
 • Italian literature (especially 16th and 19th centuries)
 • history of Italian language
 • history of Italian typography
 • history of religious dissidence in the 16th century
Gruzdeva Ekaterina
yleinen kielitiede
/ General Linguistics
 • descriptiivinen kielitiede / descriptive linguistics
 • kielitypologia / linguistic typology
 • kielidokumentaatio / language documentation
 • sosiolingvistiikka / sociolinguistics
 • kielten uhanalaisuus / language endangerment
 • kielten elvyttäminen / language revitalization
 • paleosiperialaiset kielet / Paleosiberian languages
 • Nivhin kieli / Nivkh (Ghilyak) language
Havu Eva
ranskalainen filologia
/ French Philology
 • nykyranskan syntaksi / syntax of modern French
 • kontrastiivinen kielentutkimus / contrastive analysis
 • opetukseen sovellettu kielitiede / linguistics applied to language teaching
 • puhuttelumuodot ja puhuttelustrategiat / address forms and strategies
Hellman Ben
Venäjän kieli ja kirjallisuus
/ Russian Language and Literature
 • Russian children's literature
 • Lev Tolstoy
 • Russian-Finnish culture contacts
Hiltunen Turo
englantilainen filologia
/ English Philology
 • corpus linguistics
 • discourse analysis
 • digital humanities
 • grammar
 • syntax
 • phraseology
 • pragmatics
 • language of science
 • applied linguistics
 • English for academic purposes
Hämäläinen Taina
espanjalainen filologia
/ Spanish Philology
 • nykyespanjan syntaksi
 • galegon kieli
 • asiatekstien kääntäminen
Keinänen Nely
englantilainen filologia
/ English Philology
 • Shakespeare
 • renaissance literature
 • women's writing
 • translation
Kinnunen Tuija
saksan kääntäminen
/ Translation of German
 • oikeusviestinnän kääntäminen ja tulkkaus / legal translating, court interpreting
 • translation studies
Kittilä Seppo
yleinen kielitiede
/ General Linguistics
 • kielitypologia / linguistic typology
 • ditransitiivirakenteet / ditransitives
 • argumenttien merkintä / argument marking
 • evidentiaalisuus / evidentiality
 • kausatiivit / causatives
 • funktionaalis-typologinen syntaksi / functional-typological syntax
Kopotev Mihail
Venäjän kieli ja kirjallisuus
/ Russian Language and Literature
 • korpuslingvistiikka / corpus linguistics
 • kognitiivinen kielitiede / cognitive linguistics
 • historiallinen kielioppi / historical linguistics
 • kaksikielisyys ja perintökieli / bilingualism and heritage language
 • kielien opetusmetodiikka / teaching methodology
Kraenker Sabine
ranskalainen filologia
/ French Philology
 • 1900-luvun ranskankielinen kirjallisuus
 • ultra contemporary french literature
 • autobiography and writing the self
 • graphic novels
 • research on identity and alterity
Kudashev Igor
venäjän kääntäminen
/ Translation of Russian
 • terminology
 • lexicography
 • translation studies
 • applied linguistics
Kursiša Anta
germaaninen filologia
/ Germanic Philology
 • monikielisyys ja monikielisyysdidaktiikka
 • saksan kielen opettaminen ja oppiminen toisena, kolmantena tms. vieraana kielenä silloin kun ensimmäinen vieras kieli on englanti
 • lukutekstien käyttö ja vieraskielisen tekstin luetunymmärtäminen
 • portfolioiden / e-portfolioiden käyttö opetuksessa
Lautenbacher Olli Philippe
ranskalainen filologia
/ French Philology
 • AV-kääntäminen
 • multimodaalisuus
 • vastaanottajuus
 • käännöstiede
 • tekstitys
 • silmänliiketutkimus
Lehečková Helena
länsi- ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit
/ West and South Slavonic Languages and Cultures
 • tšekin kieli ja kulttuuri / Czech language and culture
 • neurolingvistiikka / neurolinguistics
 • afasiologia / aphasiology
 • kielitypologia / linguistic typology
Lenk Hartmut
germaaninen filologia
/ Germanic Philology
 • kontrastiivinen medialingvistiikka, tekstilajien tutkimus / contrastive medialinguistics, textlinguistics
 • saksa vieraana kielenä, sanaston ja fraasien oppiminen / German as a foreign language, training of vocabulary including phraseology
 • saksaa äidinkielenä ja vieraana kielenä puhuvien tekstin ymmärtäminen / text understanding by native speakers and foreign language learners
 • kontrastiivinen onomapragmatiikka: antroponyymit ja niiden käyttömuodot saksan ja suomen kielessä / personal names and the forms they are used in German and Finnish
 • fraseologismit saksankielisissä populaarimusiikin lauluissa / idioms in German popular songs
 • germaanisen filologian historia Suomessa / history of German philology in Finland
Melo e Abreu Liisa
portugalilainen filologia
/ Portuguese Philology
 • nykyportugalin syntaksi
 • puhuttelumuodot ja puhuttelustrategiat
Nevala Minna
englantilainen filologia
/ English Philology
 • historical pragmatics
 • corpus linguistics
 • historical sociolinguistics
 • discourse studies
 • media linguistics
Nieuweboer Rogier
germaaninen filologia
/ Germanic Philology
 • Dutch language and culture
 • Dutch as a foreign language
 • Mennonite Low German
 • Dutch and Low German dialectology
 • Sprachinsel language varieties
 • Yiddish
 • e-learning
Nikunlassi Ahti
Venäjän kieli ja kirjallisuus
/ Russian Language and Literature
 
Obatnin Gennadi
Venäjän kieli ja kirjallisuus
/ Russian Language and Literature
 • history of Russian literary modernism (archives, study of lesser poets)
 • historical poetics (history of topoi)
 • verse theory (including quantitative or digital approach) in its interrelationships with linguistics
Pakkala-Weckström Mari
englannin kääntäminen
/ English Translation
 • kääntämisen pedagogiikka / translation pedagogy
 • kääntämisen arviointi / translation assessment
 • ruokareseptien kääntäminen / translating food recipes
 • Chaucer
Pasanen Päivi
venäjän kääntäminen
/ Translation of Russian
 • translation studies
 • terminology
 • maritime communication
 • military translation cultures
 • terminology and mass media
 • frame-based terminology
Peterson Elizabeth
englantilainen filologia
/ English Philology
 • English as a global language
 • dialects and varieties of English
 • English as a contact language
 • linguistic politeness
 • variation
 • pragmatic borrowing
 • sociolinguistics
Probirskaja Svetlana
venäjän kääntäminen
/ Translation of Russian
 • käännöstiede / translation studies
 • sotilaalinen käännöstoiminta / military translation
 • arkikääntäminen / translation in everyday conversation
Protassova Ekaterina
Venäjän kieli ja kirjallisuus
/ Russian Language and Literature
 • bilingualism
 • language education
 • Russian
 • child language
 • intercultural communication
 • second language teaching
Richter-Vapaatalo Ulrike
germaaninen filologia
/ Germanic Philology
 • German philology
 • contrastive linguistics (Finnish-German)
 • German as a foreign language
 • multilingualism and education
 • phraseology
 • translation studies: children's literature
Rostila Jouni
germaaninen filologia
/ Germanic Philology
 • German language
 • construction grammar
 • grammaticalization
 • foreign language education
Salenius Maria
englantilainen filologia
/ English Philology
 • John Donne
 • Evelyn Waugh
 • the history of rhetoric
 • language and religion
 • medieval and renaissance England
 • Victorian literature
 • translation (Finnish/Swedish/English)
 • text analysis
 • political rhetoric
Sanromán Begoña
espanjalainen filologia
/ Spanish Philology
 • lexicography and lexicology
 • phraseology, collocations
 • the relationship between the lexicon and grammar
 • syntax and semantics of light verb constructions
 • pragmatics and address forms in Spanish
Shackleton Mark
englantilainen filologia
/ English Philology
 • Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen kirjallisuus /
  native North American literature
 • postkoloniaali kirjallisuus / postcolonial literature
 • valtioidenvälistä adoptiota käsittelevä kirjallisuus / transnational adoption literature
Sklar Howard
englantilainen filologia
/ English Philology
 • ethics and literature
 • representations of disability in literature
 • rhetoric in fiction
 • empirical study of reader response
 • emotions and literature
 • sympathy/empathy
 • narrative theory
 • American short story
 • short story theory
Solin Anna
englantilainen filologia
/ English Philology
 • genretutkimus / genre research
 • diskurssintutkimus / discourse studies
 • kirjoittamisen tutkimus / writing research
 • akateemiset genret / academic genres
 • kielipolitiikka / language policy
 • englanti lingua francana / English as a lingua franca
 • etnografia / ethnography
Taivalkoski-Shilov Kristiina
käännöstiede
/ Translation Studies
 • literary translation (fiction and non-fiction)
 • voice in translation
 • reported discourse
 • translation history
 • translation theory
 • multimedia translation
 • eighteenth-century studies
Tanskanen Sanna-Kaisa
englantilainen filologia
/ English Philology
 
Tuomarla Ulla
ranskalainen filologia
/ French Philology
 • diskurssianalyysi
 • pragmatiikka
 • keskusteluntutkimus
 • tekstintutkimus
 • vuorovaikutuslingvistiikka
 • argumentaatio
 • enonsiaatio