Professorit

Nykykielten laitoksen professorit on lueteltu tällä sivulla.

NIMI, PROFESSUURI
JA OPPIAINE

TUTKIMUSTEEMAT

LINKKEJÄ

Carlson Lauri
kieliteorian ja kääntämisen professori

käännöstiede

 • monikielinen kieliteknologia
 • monikielinen jäsennys ja generointi
 • ontologiat, terminologia
 • luonnollisen kielen semantiikka
 • dialogin logiikka

Helkkula Mervi
ranskan kielen professori

ranskalainen filologia

 • ranskankielisen kirjallisuuden kielitieteellinen tarkastelu
 • tekstilingvistiikka
 • stilistiikka
 • kontrastiivinen kielentutkimus

Hietaranta Pentti
englannin kielen professori (kääntäminen)

englannin kääntäminen

 • funktionaalinen käännöstiede
 • kääntämisen kognitiiviset aspektit
 • pragmatiikka

Honkela Timo
digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori

kieliteknologia

 • laskennallinen semantiikka ja pragmatiikka
 • sosio-kognitiivisten järjestelmien mallit
 • tekoälytutkimuksen filosofia ja sovellukset humanistisissa ja ihmistieteissä

Huttunen Tomi
Venäjän kirjallisuuden ja kulttuurin professori

Venäjän kieli ja kirjallisuus

 • venäläinen avantgarde
 • venäläinen imaginismi (Anatoli Mariengof)
 • montaasi venäläisessä kulttuurissa (kulttuurisemiotiikka)
 • venäläinen postmodernismi (Lev Rubinštein)
 • venäläinen rock ja sen runous

Härmä Juhani
romaanisen filologian professori

ranskalainen filologia

 • muinaisranskan ja nykyranskan syntaksi
 • kontrastiivinen kielentutkimus ranska-suomi
 • tekstintutkimus
 • ranskan kielen käyttö Suomessa menneinä vuosisatoina, erityisesti suomalaisten toisilleen kirjoittamat ranskankieliset kirjeet

Lindstedt Jouko
slaavilaisen filologian professori

länsi- ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit

 • bulgarian ja makedonian kehitys Balkanin kielinä
 • esperanton alkuperä, spontaani muutos ja äidinkielistyminen kontaktikielenä
 • kielipolitiikka Balkanilla ja Euroopan Unionissa
 • muinaiskirkkoslaavi ja slaavien muinaisuus
 • eteläslaavilainen filologia
 • tempus, aspekti ja evidentiaalisuus

Mauranen Anna
englannin kielen professori

englantilainen filologia

 • englanti lingua francana
 • kielen teoria

Miestamo Matti
yleisen kielitieteen professori

yleinen kielitiede

 • kielitypologia
 • negaatio
 • interrogatiivit
 • kielten kompleksisuus
 • kielten dokumentaatio
 • koltansaamen kieli

Mustajoki Arto
Venäjän kielen ja kirjallisuuden professori

Venäjän kieli ja kirjallisuus

 • funktionaalinen lauseoppi
 • nykyvenäjä korpusten valossa
 • epästandardit venäjän kielen muodot ja kulttuurienvälinen viestintä
 • väärinymmärrysten syyt ja seuraukset

Nevalainen Terttu
englantilaisen filologian professori

englantilainen filologia

 • englannin kieli ja sen vaihtelu ja muutos
 • korpustutkimus
 • historiallinen sosiolingvistiikka
 • Tudorien ja Stuartien ajan englanti

Palander-Collin Minna
englannin kielen professori

englantilainen filologia

 • englannin kielen historia
 • historiallinen sosiolingvistiikka
 • sosiopragmatiikka
 • korpuslingvistiikka
 • kieli ja identiteetti
 • kielen vaihtelu ja muutos

Pettersson Bo
Yhdysvaltain kirjallisuuden professori

englantilainen filologia

 • Angloamerikkalainen kirjallisuus
 • muu kirjallisuus
 • kerronnan tutkimus
 • kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
 • kirjallisuuden teoria ja tulkinta
 • mielikuvituksen tutkimus
 • estetiikka (filosofinen ja empiirinen)
 • kuvakielen tutkimus
 • poikkitaiteellisuus ja -tieteellisyys
 • populaarikulttuuri

Riiho Timo
iberoromaanisten kielten professori

espanjalainen filologia, portugalilainen filologia

 • kielitiede
 • iberoromaaniset kielet
 • historiallis-vertaileva lauseoppi
 • prepositiot
 • persoonapronominit

Tiedemann Jörg
kieliteknologian professori

kieliteknologia

 • koneellinen kääntäminen
 • monikielinen tekstinkäsittely
 • kysymyksiin vastaaminen ja tiedon eristäminen

Tiittula Liisa
saksan kielen professori

käännöstiede

 • kirjallisuuden kääntäminen
 • kirjoitustulkkaus
 • ohjelmatekstitys
 • institutionaalinen vuorovaikutus
 • multimodaalisuus
 • suomalais-saksalainen talousviestintä


Määräaikaisessa työsuhteessa olevat professorit

Seuraavat henkilöt hoitavat professuureja määräaikaisesti. Heidän tutkimusintressinsä löytyvät yliopistonlehtorit-sivulta:

Garavelli Enrico, italialainen filologia, TUHAT-profiili
Lenk Hartmut, germaaninen filologia, TUHAT-profiili

Nikunlassi Ahti, Venäjän kieli ja kirjallisuus, TUHAT-profiili
Richter-Vapaatalo Ulrike, germaaninen filologia, TUHAT-profiili
Tanskanen Sanna-Kaisa, englantilainen filologia, TUHAT-profiili