Toiminta Yhteystiedot

Nykykielten laitos
PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Unioninkatu 40 B, 6. krs
puh. +358-2-941 24480
faksi +358-2-941 23072

Nykykielten laitos kuuluu humanistiseen tiedekuntaan.

Laatu ja kehittäminen

Laitoksen toimintaa suunnitellaan ja kehitetään jatkuvasti esimerkiksi yksikkökokouksissa, kehittämispäivillä ja erilaisissa työryhmissä, jotka toimivat esimerkiksi opintoasioiden, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tai työharjoittelujen puolesta.

Kullakin oppiaineella on nimetty vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on huolehtia oppiaineen opetuksen koordinoinnista ja kehittämisestä. Oppiainevastaavat tapaavat säännöllisesti jakaakseen tietoa ja keskustellakseen ajankohtaisista mahdollisuuksista ja haasteista.

Yliopiston johtosäännön mukaisesti laitos pyrkii toiminnassaan toteuttamaan ja parantamaan tasa-arvoa ja yliopiston yhteisöllisyyttä, henkilöstön ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia sekä yhdenvertaisuutta päätöksenteossa.

Opetuksen ja tutkimuksen yhteys

Laitoksen oppiaineiden opetus on korkeatasoista ja tutkimuslähtöistä. Tutkimushankkeissa työskentelevät tutkijat opettavat, ja periodijärjestelmä mahdollistaa opetushenkilökunnan tutkimuskaudet. Tutkijakoulutettavien ja post doc -tutkijoiden asiantuntemusta hyödynnetään opetuksessa ja opinnäytteiden ohjauksessa.

Opiskelijat perehdytetään laitoksella tehtävään tutkimukseen jo perusopintojen aikana, ja he osallistuvat laitoksen tutkimushankkeisiin. Tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä vahvistetaan edelleen.

Opetusta kehitetään jatkuvasti opettajien, tutkijoiden, opetushallinnosta vastaavan muun henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä.

Erityinen rooli opetuksen kehittämisessä on laitoksen kolmella Opettajien akatemian jäsenellä. Opettajien akatemia on verkosto opettajille, jotka ovat monin eri tavoin panostaneet ja käyttäneet aikaansa opetuksen kehittämiseen. Opettajien akatemia on myös yliopistoyhteisön tunnustus opettajien osaamisesta opetuksessa.

Kehityshankkeita

Laitoksella on kehitetty laitoskohtainen opiskelijapalautejärjestelmä.

Laajan kielikirjon omaava laitos joutuu väistämättä pohtimaan tavoitteellisen ja/tai saavutetun kielitaidon tason määrittelyä. Siihen uusi eurooppalainen kielenopetuksen viitekehys antaa hyvät välineet. Oppiaineiden yhteistyönä on laadittu tarkemmat kuvaukset, jotka auttavat myös opiskelijoita arvioimaan paremmin omaa kieliosaamistaan ja kielitaidon kehittymistä.

Laitos seuraa jatkuvasti painopisteajattelun vaikutusta tutkimustoimintaan ja tekee tarvittaessa uusia ehdotuksia tiedekunnan tutkimusprofiiliin ja/tai tekee laitoksen sisäisiä linjauksia. Potentiaalinen uusi ja jo nyt vahva ala on esimerkiksi kielen ja kirjallisuuden tutkimuksen leikkauspinnat.

Laitoksessa kartoitetaan yhteistyössä työantajien kanssa työnantajien kieli- ja kulttuuriasiaintuntijoihin kohdistamia odotuksia.

Erityisiä kehityskohteita laitoksella ovat:

  • työharjoittelun tehostaminen
  • tilausgradut
  • opetuksen sisältöjen ja opetusmenetelmien yhteys työelämän tarpeisiin
  • alumnien hyödyntäminen ja palveleminen

Erillisenä kysymyksenä tarkastellaan jatko-opintojen antamia työelämävalmiuksia. Kaikki väitelleet eivät sijoitu jatkossakaan yliopistollisiin tehtäviin. Siksi pohditaan, miten yliopiston tohtorintutkinnon sisältöä tai muotoja uudistamalla voi antaa tohtoriksi valmistuville paremmat edellytykset saada koulutusta vastaavia työpaikkoja akateemisen maailman ulkopuolelta.