Humanististen tieteiden kandidaatti

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:

  • pääaineen perus- ja aineopinnot 70-95 op (pistemäärä vaihtelee oppiaineesta riippuen)
  • sivuaineopinnot vähintään 50 op (esimerkiksi kahden aineen perusopinnot tai yhden aineen perus- ja aineopinnot)
  • tiedekunnan yhteiset opinnot (kieli- ja viestintäopinnot, tietotekniikkaopinnot ym.) 25 op
  • muita opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus (180 op) täyttyy.

HuK-tutkinnon tavoiteaika on kolme vuotta kokopäiväisesti opiskellen.

Opinnot alkavat pääaineen perusopintojen suorittamisella, jonka jälkeen edetään pääaineen aineopintoihin ja sivuaineopintoihin. Pääsääntöisesti perusopinnot suoritetaan etukäteen suunnitellun aikataulun mukaan. Aineopinnoista eteenpäin opiskelija voi itse vaikuttaa siihen, mitä opintoja suorittaa missäkin järjestyksessä, niin pääaineessaan kuin sivuaineissakin.

Tiedekunnan yhteisiin opintoihin kuuluvia kursseja suoritetaan kandidaatintutkinnossa koko tutkinnon ajan.

Sivuaineiden valinta

Opiskelijalla on suuri valinnanvapaus sivuaineiden suhteen (myös niissä aineissa, joissa on pakollisia sivuaineita). Sivuaineet valitaan tyypillisesti oman mielenkiinnon ja/tai urasuunnittelun pohjalta. Humanistiopiskelija voi tehdä sivuaineita sekä omassa tiedekunnassa että kaikissa muissakin tiedekunnassa, joten sivuainevalikoima on Suomen suurin jo oman yliopiston sisällä. Suurinta osaa tiedekunnan aineista voi opiskella vapaasti sivuaineena, ja vapaasti opiskeltavia aineita löytyy myös Helsingin yliopiston muista tiedekunnista. Sivuaineita voi lisäksi tehdä ns. JOO-opintoina muissa suomalaisissa yliopistoissa (silloin kun ainetta ei ole tarjolla Helsingin yliopistossa) sekä ulkomailla (esimerkiksi opiskelijavaihdossa).

Opintojen suunnittelu

Opiskelija saa tukea opintojen suunnitteluun koko opintojen ajan.

Opinnot alkavat opintoihin orientoivalla jaksolla, jonka aikana opiskelija laatii ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (hopsin). Myöhemmin opintoihin kuuluu opintojen suunnitteluun liittyviä opintojaksoja.

Opintojen alussa erityisesti oman pääaineen henkilökunta on tukena opintojen suunnittelussa. Ohjausta annetaan myös tiedekunnan ja yliopiston tasolla, jonka lisäksi myös toiset opiskelijat (tuutorit) antavat vertaistukea.

Opintojen jatkaminen

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelija jatkaa pääsääntöisesti suoraan filosofian maisterin tutkintoon.

Kandidaatintutkinnon jälkeen opiskelijan on mahdollista hakeutua suorittamaan maisterintutkinto myös jossakin muussa aineessa tai erillisessä maisteriohjelmassa (edellyttäen että hän on suorittanut tarvittavat aiemmat opinnot kandidaatintutkinnossaan).