Yhteystiedot

Nykykielten laitos
PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Unioninkatu 40 B, 6. krs
puh. +358-2-941 24480
faksi +358-2-941 23072

Nykykielten laitos kuuluu humanistiseen tiedekuntaan.

Fonetiikka

Yleinen linja

Puheviestintä

Yleinen linja

Fonetiikan yleinen linja tarkastelee kielellisen viestin välittymistä puhujalta kuulijalle, puheen äänteellisiä, prosodisia ja akustisia ominaisuuksia sekä kielen ja puheen suhdetta. Puhetta voidaan tarkastella kognitiivis-motorisena suorituksena, akustisena olomuotona ja vastaanottajan havaintomaailman ilmiönä. Kaikki nämä ovat fonetiikan ominta tutkimusaluetta. Yleensä tutkimuksessa ovat mukana myös erilaiset taustatekijät, jotka aina vaikuttavat puhetapahtuman luonteeseen ja onnistumiseen, kuten esim. puhetilanteen muodollisuus tai puhujien kieli- ja murretaustat. Painopiste on normaalin puheen tutkimuksessa.

Helsingin yliopistossa yleinen fonetiikka on painottunut tutkimaan puheen akustista ilmenemismuotoa, osittain eri kieliä vertaillen, osittain kielestä riippumatta. Tutkimuskohteina voivat tällöin olla äänteiden ja äännejärjestelmien piirteet, prosodiset ominaisuudet, esimerkiksi intonaatio tai painotus, vieraan kielen ääntämisen oppiminen, tai vaikkapa puhujakohtaiset äänenlaatuerot. Laitoksella tutkitaan myös puhetyylejä ja lapsen kielenkehityksen foneettisia piirteitä.

Foneettinen tutkimus on usein monitieteistä: yhteyksiä on yhtä hyvin kieltenopetukseen, psykologiaan ja aivotutkimukseen, erityiskieliin, yleiseen kielitieteeseen ja kieliteknologiaan, kuin teknisiin tieteisiinkin, esim. akustiikkaan. Fonetiikan yleisen linjan tutkimuksen tärkeänä painopisteenä on myös puheteknologia, jonka sovelluksia ovat puhesynteesi, automaattinen puheentunnistus ja puhujantunnistus. Fonetiikka on myös osallistunut yleisen puhetietokantajärjestelmän suunnitteluun ja puhetietokantojen kokoamiseen.

Fonetiikan yleisen linjan opintojen tavoitteena on antaa hyvät teoreettiset ja metodiset valmiudet puheen foneettiseen tutkimukseen. Fonetiikan sivuaineopinnoista on hyötyä esimerkiksi kieliaineiden, kieliteknologian, psykologian ja logopedian opiskelijoille.

Miksi opiskella fonetiikkaa?

Jos maisteriopinnot kiinnostavat, tutustu koulutusohjelmaa täällä!

Henkilökunta

 

   

Aulanko, Reijo, lehtori
Vastaanotto: ma 13-14

 
    Kallio, Heini, tohtorikoulutettava  
    Lehtinen, Mona, tuntiopettaja
 
    Simko, Juraj, tutkijatohtori
 
    Tiainen, Mikko, tohtorikoulutettava
 
   

Vainio, Martti, professori
Vastaanotto: ke 10-11

 

 

 

Puheviestintä

Puheviestinnän tarkastelun keskiössä on ihmisten välinen vuorovaikutus. Vuorovaikutusta tutkitaan ihmisten yksityiselämän tasolla, työelämän tilanteissa, yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja kulttuurien välillä. Verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä kuin myös puhujan ja kuulijan näkökulmat otetaan tasavertaisina huomioon.

Helsingin yliopiston puheviestintä yhdistää suomalaisen puheviestinnän tradition sekä alan kansainvälisen nykykehityksen. Nykyiset painopistealueet ovat interpersonaalinen viestintä eli viestintä läheisissä ihmissuhteissa, esiintyminen ja ryhmäviestintä, joiden ympärille alan teoreettinen ydin rakentuu. Muita keskeisiä opetuksen sisältöjä ovat kulttuurienvälinen viestintä, puheviestintä mediassa, teknologiavälitteinen vuorovaikutus ja puheilmaisu.

Puheviestinnän tavoitteena on laaja-alaisten viestinnän asiantuntijoiden kouluttaminen erityisesti koulutus- ja konsultointitehtäviin. Monet valmistuneet sijoittuvat myös tiedottajan, toimittajan ja henkilöstöhallinnon tehtäviin. Puheviestinnän opiskelijoilla on mahdollisuus erikoistua myös kulttuurien välisen vuorovaikutuksen asiantuntijoiksi.

Henkilökunta

 
   

Poutiainen, Saila,
puheviestinnän yliopistonlehtori,
Vastaanotto: ma 15-16

 
    Hollanti, Katariina,
FM, puheviestinnän yliopisto-opettaja