Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Nordica
 

Finska, finskugriska och nordiska institutionen

Meny:

Kontaktuppgifter:

Lindström, Jan

Titel: FD, professor
Specialområden: grammatik och interaktion

Mottagning: C406, må 14–15
Tel: 191 23007
E-post: jan.k.lindstrom@helsinki.fi

 

 

Undervisning

Nns/Npo291 Språket i bruk, ht on 14-16
Lektion 1: Språkpolitik (pdf)
Lektion 2: Språkkontakt (pdf)
Lektion 3: Språklig variation (pdf)
Lektion 4: Språk och kön (pdf)
Lektion 5: Språk och stil (pdf)
Lektion 6: Teckenspråk (Östman)
Tentmaterial (pdf)

Npo265 Grammatik och lingvistik, må 14-16
Första delen:
Lektion 1-2: Introduktion och ord (pdf)
Lektion 3: Fraslära: nominalfrasen (pdf)
Lektion 4: Fraslära: verbfraser (pdf)
Lektion 5: Satsens struktur (pdf)
Lektion 6: Kongruens (pdf)

Andra delen:
Lektion 1: Satsbaser (pdf)
Lektion 2: Subjekt (pdf)
Lektion 3: Annex (pdf)
Lektion 4: Satsadverbial (pdf)
Lektion 5: Bisatser; nominala, relativa (pdf)
Lektion 6: Bisatser; adverbiella (pdf)

Nns/Npo376 Nns383 Npo389 Samtalsanalys, ht on 14-16
Lektion 1: Utgångspunkter (pfd)
Lektion 2: Turtagning (pdf)
Lektion 3: Sekvens- och preferensstruktur (pdf)
Lektion 4: Reparation (pdf)
Lektion 5: Småord (pdf)

Npo/Nns370/Nns383 Betydelse och form, vt to 14-16

Forskning

Pågående forskning

Åren 2000-2005 var jag anställd i det svensk-finska bilaterala projektet ”Samtalsspråkets grammatik” där jag undersökte talturers struktur såväl interaktionellt som syntaktiskt. En del av min pågående forskning fortsätter med dessa frågor och ska utmynna i en bok om samtalsgrammatik, vars utgivning är planerad till årsskiftet 2007-08 (Norstedts Akademiska förlag). Det interaktionellt baserade grammatiska utvecklingsarbetet har jag också fortsatt inom ramen för en konstruktionsgrammatisk beskrivningsapparat.

Andra områden där jag utvidgar den interaktionella grammatikens beskrivningsmöjligheter är andraspråksforskning (talets grammatiska och interaktionella syntax) och språkhistoria i en historisk pragmatisk tappning (bl.a. genom studier av svensk dramadialog från 1725-2000). Av speciellt finlandssvenska språkfrågor har jag intresserat mig för initialt negerade satser (typen ”inte är det bra”) och jämfört bruket i de skandinaviska språken och finskan. Med denna forskning deltar jag i det samnordiska dialektsyntaktiska nätverket ScanDiaSyn (2005–2008) och till detta knutna postdoktorala forskningsnätverket NORMS (Nordic Centre of Excellence in Microcomparative Syntax, 2005–2010).

Från och med hösten 2006 medverkar jag i EU-projektet DYLAN (Language Dynamics and the Management of Diversity). Projektgruppen i Helsingfors undersöker språklig mångfald inom den högre utbildningen i Finland och övriga Nordeuropa; detta är delprojekt nr 14 i det övergripande projektet där 20 europeiska universitet medverkar (från Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Lettland, Rumänien, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike). I projektet aktualiseras frågor rörande språkpolitik och -planering, vilket innebär en alldeles ny inriktning för min forskning. Planen är att tillämpa mina interaktionellt lingvistiska och textanalytiska kunskaper på data som samlats genom intervjuer, fokusgrupper och deltagande observation.

Sommaren 2007 har jag med Peter Auer startat ett samarbetsprojekt mellan forskargrupper vid Nordica och institutionen för germanistisk vid universitetet i Freiburg. Projektet heter Syntax of spoken Swedish and German och det finansieras under 2007-2009 av DAAD och Finlands Akademi. I verksamheten ingår forskarbesök till de båda institutionerna och grupparbete kring komparativa aspekter av talspråkets syntax i svenska och tyska.


Forskningsintressen

 • Grammatik; i synnerhet anknytningspunkter mellan grammatik, semantik och pragmatik; speciellt interaktionell grammatik, även konstruktionsgrammatik.
 • Samtalsforskning; i synnerhet interaktionell lingvistik.
 • Kognitiv grammatik; ikonicitet och relativ motivering, grammatikalisering.
 • Finlandssvenska; i synnerhet syntax, placering av negation, språkkontaktfenomen i Finland och Norden.
 • Språkpolicyforskning; flerspråkighet, minoritetsspråk

Avhandling

Disputerat på ämnet Vackert, vackert! Syntaktisk reduplikation i svenskan i januari 1999. Läs mitt lectio-föredrag (lectio praecursoria) från disputationen!

Projekt

 • Ledare av projektet Syntax of spoken Swedish and German tillsammans med Peter Auer. Ett utbyte mellan forskarlag vid Nordica och institutionen för germanistik vid universitetet i Freiburg 2007-2009.
 • Forskare i EU-projektet DYLAN (Language Dynamics and the Management of Diversity), delprojekt i samarbete mellan Nordica och Svenska social- och kommunalhögskolan 2007-2010.
 • Forskare i projektet Samtalsspråkets grammatik, ett samprojekt mellan universiteten i Uppsala, Linköping, Göteborg och Helsingfors 2000-2005.
 • Utarbetat projektplanen för projektet Svenskan i Finland: syntaktiska drag i ett jämförande perspektiv, i samråd med A-M Londen, M Nordman, M Sundman och Jan-Ola Östman. Projektet pågår 2003-2006.
 • Medverkat i projektet Finlandssvenska samtalsstrategier (SVESTRA) 1999-2001.
 • Forskare i projektet FISC - En finlandssvensk textkorpus vid Helsingfors universitet; projektforskare under 1992-1995.

Publikationer

 • 2010. Cyklisk och koncessiv argumentation i samtal. I: Falk, Cecilia, Nord, Andreas & Palm, Rune (red.), Svenskans beskrivning 30. Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. S. 198–208. Co-author: Anne-Marie Londen.

 • 2010. Språklig mångfald inom den högre utbildningen. Att analysera policy och praktik [Linguistic diversity in higher education. Analyzing policy and practice]. I: Lars-Gunnar Andersson, Olle Josephson, Inger Lindberg & Mats Thelander (red.), Språkvård och språkpolitik. (Språkrådets skrifter 10.) Stockholm: Norstedts. S. 234–251. Co-author: Mirja Saari.
 • 2009. Interactional linguistics. I: D’hondt, Sigurd, Östman, Jan-Ola & Verschueren, Jef (red.), The pragmatics of interaction. (Handbook of Pragmatics Highlights 4.) Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. S. 96–103.
 • 2009. Introduction: Comparative dimensions of talk in interaction. I: Markku Haakana, Minna Laakso & Jan Lindström (red.), Talk in interaction. Comparative dimensions. Finnish Literature Society: Helsinki. S. 15–47. Co-authors: Markku Haakana & Minna Laakso.
 • 2009. May I ask? Question frames in institutional interaction. I: Markku Haakana, Minna Laakso & Jan Lindström (red.), Talk in interaction. Comparative dimensions. Finnish Literature Society: Helsinki. S. 180–205. Co-author: Camilla Lindholm.
 • 2009. Negationen inte i satsens spets – Int e de ju rimlit. I: Wide, Camilla & Benjamin Lyngfelt (red.), Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. Svenska litteratursällskapet i Finland. S. 163–189.
 • 2009. Att översätta diskursmarkörer. Från svenska samtal till engelsk återgivning. I: Hartama-Heinonen Ritva, Sorvali Irma, Tarasti Eero & Tarasti Eila (red.), Kielen ja kulttuurin saloja. In honorem Pirjo Kukkonen 5.9.2009. Helsinki: Acta Semiotica Fennica XXXV. S. 144–168.
 • 2009. Därför för att ... I: Berg, Kirsten M., Borg, Kaj, Ingman, Eva, Sandelin, Minna & Åberg, Anne-Maj (red.), En färd i språket. Festskrift till Marketta Sundman på 60-årsdagen den 12 mars 2009. Åbo: Åbo universitet. S. 86–97. <https://oa.doria.fi/handle/10024/43995>. Co-author: Anne-Marie Londen.
 • 2008. Constructing reasoning. The connectives för att (causal), så att (consecutive), and men att (adversative) in Swedish conversations. In Leino, Jaakko (red.), Constructional reorganization. (Constructional Approaches to Language 5.) Amsterdam: John Benjamins. Co-author Anne-Marie Londen. Pp. 105–152.
 • 2008. Språk och interaktion: en orientering. In Lindström, Jan (ed.), Språk och interaktion 1. (Nordica Helsingiensia 10.) Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. Pp. 9–23.
 • 2008. Grammatik i samtal – samtal i grammatik. In Collin, Lotta et al. (eds.), Under språkets hud. (Festskrift till Erik Andersson.) Åbo: Åbo Akademis förlag. Pp. 99–108.
 • 2008. Tur och ordning. Introduktion till svenk samtalsgrammatik. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. Manus kan hämtas http://www.helsinki.fi/nordica/samgram
 • 2007. ”Roli å roli”. X och x som samtalspraktik och grammatisk konstruktion. I: Engdahl, Elisabet & Londen, Anne-Marie (red.), Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Lund: Studentlitteratur. S. 19–89. (Co-author: Per Linell)
 • 2007. Att komma till en konklusion. Om konjunktionerna ”så att” och ”men att” i svenskt samtalsspråk. I: Engdahl, Elisabet & Londen, Anne-Marie (red.), Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Lund: Studentlitteratur. S. 91–138. (Co-author: Anne-Marie Londen)
 • 2007. Grammatik i samtal – samtal i grammatik. Föredrag vid konferensen ”Grammatik på högskolan: vad, varför, hur?”, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 23 mars 2007. http://www.nordiska.uu.se/konferens/grammatik-hogskolan/lindstrom.pdf
 • 2007. Initial clausal negation – an areal feature. I: Ammann, Andreas (red.), Linguistics Festival. Bremen, May 2006. (Diversitas Linguarum 14.) Bochum: Brockmeyer. Pp. 31–58.
 • 2007. Inte är väl det en gåta? Initial satsnegation i historisk dramadialog. I: Wollin, Lars, Saarukka, Anna & Stroh-Wollin, Ulla (red.), Det moderna genombrottet – också en språkfråga? (Studier i svenska språkets historia 9.) Åbo: Åbo Akademi. Pp. 148–156.
 • 2006. Interactional linguistics. I: Verschueren, Jef & Östman, Jan-Ola (red.), Handbook of Pragmatics, 2006 Installment. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.
 • 2006. Grammar in the service of interaction: Exploring turn organization in Swedish. I: Research on Language and Social Interaction (ROLSI), 39 (1). Pp. 81–117.
 • 2006. Initial satsnegation. En responsiv konstruktion i finlandssvenska, I: Muittari, Veikko & Rahkonen, Matti (red.), Svenskan i Finland 9. (Meddelanden från Institutionen för språk vid Jyväskylä universitet 1.) Jyväskylä. Pp. 124–135.
 • 2005. som diskursmarkör. I: Språk och stil 15 (NF). Pp. 85–127. Co-author: Cajsa Ottesjö.
 • 2005. Grammatiken i interaktionens tjänst: syntaktiska aspekter på turorganisation. In: Anward, Jan & Nordberg, Bengt (red.), Samtal och grammatik. Lund, Studentlitteratur.
 • 2005. Verb-first constructions as a syntactic and functional
  resource in (spoken) Swedish. In: Nordic Journal of  Linguistics 28.1. S.
  1-35. Co-author: Susanna Karlsson.
 • 2005. Tracing the origins of a set of discourse particles: Swedish expressions of the type you know. In: Journal of Historical Pragmatics 6.2 (The Evolution of pragmatic markers). S. 211-236. Co-author: Camilla Wide.
 • 2005. Mittfältsinitialt inte i bisats. Ordföljdsvariation i finlandssvenska och sverigesvenska. In: Nikula, Kristina m.fl. (red.), Svenskan i Finland 8. S. 138-156.
 • 2004. Dislokationer och fristående topiker. Två annexkonstruktioner i talad svenska. In: Melander, Björn m.fl. (red.), Svenskans beskrivning 26. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 196-207. Co-author: Camilla Lindholm.
 • 2004. Center or periphery? Verb-first constructions as a syntactic and interactional resource in Swedish. Preliminary version published at the project site Grammar in Conversation: A Study of Swedish (Co-author: Susanna Karlsson.)
 • 2004. Constructing reasoning. The complex connectives för att (causal), så att (consecutive), and men att (adversative) in Swedish conversations. I: Leino, Jaakko (ed.), Constructional Approaches to Language. Preliminary version published at the project site Grammar in Conversation: A Study of Swedish . (Co-author: Anne-Marie Londen.)
 • 2003. Syntaksia suomenruotsalaisittain. [Syntactic features of Finno-Swedish]. I: Virittäjä Vol 107 (4/2003). 545-567.
 • 2003. Kuule, kule, hördu . Projicerande praktiker i finska, estniska och svenska samtal. I: Nordberg, Bengt m.fl. (red.), Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.). Uppsala. 199-218. (Co-authors: Auli Hakulinen and Leelo Keevallik Eriksson.)
 • 2003. Review article: Jakob Steensig's "Sprog i virkeligheden". I: Folkmålsstudier 42. 171-182.
 • 2003. God morron alla nordister . Den första minuten under föreläsningar. I: Nordiska Språk. Available via the electronical journal. (Co-author: Maria Fremer.)
 • 2003. Turövergångsområdet i fokus. Ett försök att (be)gripa yttrandesyntaxen. [Turn transition space in focus. Trying to understand the syntax of utterances.] In: Sorvali, Irma & Paula Rossi (eds.), Svenskan i Finland 7. [Papers from the Seventh Swedish Language in Finland Conference, Oulu 19-20 April, 2002.] (Acta Universitatis Ouluensis, Humaniora, B 49.) Oulu University Press. Oulu. The volume is in the net (choose "sektionsföredrag"): at the University of Oulu.
 • 2002. Från satsschema till turschema? Förfältet i fokus. [From clause chart to turn chart? The pre-front field in focus.] In: Språk & Stil 11 NF (2001). Pp. 25-80.
 • 2002. Grammar in the service of interaction: exploring turn construction in Swedish. Paper presented at ICCA-02 (2nd International Conference on Conversation Analysis), Copenhagen, May 15 2002). Published in projectsite Grammar in Conversation: a Study of Swedish.
 • 2002. Förfältet i talad svenska: en skärningspunkt mellan grammatik och interaktion. [The pre-front field in spoken Swedish: an intersection between grammar and interaction.] In: Sundman, Marketta & Londen, Anne-Marie (red.), Svenskans beskrivning 25 [Description of Swedish 25], Nordisk filologi, University of Turku. Pp. 142-153.
 • 2001. Testing Östman: Iconicity and polite routines in Swedish. In: Laakso, Ville et al. (eds.), Postcards, Implicitness, Constructions. Festschrift to Professor Jan-Ola Östman. Helsinki. Pp. 276-284.
 • 2001 men att de öppnades ju en ny värld för mej . Kombinationen men att - en ovårdad och onödig finlandssvensk variant? [The compound conjunction men att - a vulgar and unnecessary Finland Swedish variant?] In: Nordman, Marianne et al. (eds.), Svenskan i Finland 6. University of Vasa. Pp. 104-116. Co-author: Anne-Marie Londen.
 • Keskusteluvuorojen rakenteen kuvaaminen ruotsin kielessä [Description of the structure of turns in conversation in Swedish]. In: Sulkala, Heleena & Nissilä, Leena (eds.), XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19.-20.5.2000 [XXVII Finnish Linguistic Conference held in Oulu, May 19-20 2000]. Pp. 161-170.
 • 2001. Review article of Hovdhaugen, Even - Karlsson, Fred - Henriksen, Carol - Sigurd, Bengt: The History of Linguistics in the Nordic Countries. In: Folkmålsstudier 40. Pp. 197-201.
 • 2001. Inner and outer syntax of constructions: The case of the x och x construction in Swedish. (Paper presented in the panel on Pragmatic aspects of frame semantics and construction grammar, 7th International Pragmatics Conference, Budapest July 9-14 2000.). Preliminary version published at project site Grammar in Conversation: a Study of Swedish .
 • 2001 Perfekt med explicit dåtidsbestämning [Swedish perfect tense with an explicit anchoring in the past]. In: Jönsson, Linda et al. (eds.), Svenskans beskrivning 24 (http://www.ep.liu.se/ecp/006/). Linköping Electronic Conference Proceedings. (ISSN 1650-3686 (print), 1650-3740 (www).) Pp. 153-166. Electronic version available at Svenskans beskrivning 24 . Co-author: Camilla Wide.
 • 2000. Hälsning, tack, avsked. Artighetsfraser i institutionella samtal. [Greeting, thanks and farewell. Polite phrases in institutional conversations.]In: Keski-Raasakka, Kyllikki & Söderholm, Pirjo (ed.), Svenskan i Finland 5. Svenska språket, Joensuu universitet. Pp. 139-149.
 • 1999. Vackert, vackert! Syntaktisk reduplikation i svenskan [Beautiful, beautiful. Syntactic reduplication in Swedish.](Studier i nordisk filologi 77.) Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors. (Doktorsavhandling; Doctoral Dissertation)
 • 1998. Truth identifiers, intensifiers and reduplication. In: Haukioja, Timo (ed.), Papers from the 16th Scandinavian Conference of Linguistics. Publications of the Department of Finnish and General Linguistics of the University of Turku. Pp. 248-257.
 • 1998. Dillar å dillar å dallar. Treledad reduplikation i samtal och litteratur. [Three parted reduplication in conversations and literature.] In: Hanna Lehti-Eklund (ed.), Samtalsstudier. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:19. Pp. 147-154.
 • 1997. En fet snubbe? - Fet och fet. En dialog i fokus. [A fat guy? - Fat and fat. A dialogue in focus.] In: Marianne Blomqvist (ed.), Ord och några visor (tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:18. Pp. 169-173.
 • 1996. Njae...problem och problem. Om x och x-responser i svenskan. [Why... problems and problems. On x-and-x-responses in Swedish.] In: Ivars, Ann-Marie et al. (eds.), Svenskans beskrivning 21. Lund University Press. Lund. Pp. 181-190.
 • 1995. En mjuk introduktion till FISC-korpusen. [A gentle introduction in the FISC-corpus.] In: Saari, Mirja & Lindström, Jan (eds), Svenskan i Finland 3. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Pp. 106-115.
 • 1994. Repetition som ikon. Tre analogier mellan form och innehåll. [Repetition as an icon. Three analogues between form and content.] In: Anders Holmberg & Kent Larsson (eds), Svenskans beskrivning 20. Lund: Lund University Press. Pp. 244-253.
 • 1994. Om engagemang i tal och skrift. [On involvement in speaking and writing.] In: Folkmålsstudier 35. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. Helsingfors. Pp. 95-138.
 • 1993. Ego- och sociocentricitet i tal och skrift. [Ego- and sociocentricity in speaking and writing.]Språk & Stil 3. Tidskrift för svensk språkforskning. Uppsala. Pp. 57-76.
 • 1993. Repetition in an iconic perspective. In: The New Courant 1/Spring 1993. University of Helsinki, Department of English. Pp. 50-68.
 • 1993 . FISC - En finlandssvensk textkorpus. [FISC - A Finland Swedish Text Corpus.] In: Veikko Muittari & Matti Rahkonen (eds), Svenskan i Finland 2. Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Jyväskylä universitet. Pp. 1-17. Co-author: Hannu Aarnitukia.
 • 1992. Engagemang i talad och skriven svenska. En studie i förhållandet mellan talat och skrivet språk ur en pragmatisk synvinkel. [Involvement in spoken and written Swedish. A pragmatic study of the relation between spoken and written laguage.] Licentitate thesis, The Library of the Faculty of the Arts, University of Helsinki.

Editions

 • 2010. Språk och interaktion 2. (Nordica Helsingiensia 19.) Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet. Ed. by Camilla Lindholm & Jan Lindström.
 • 2009. Talk in interaction. Comparative dimensions. (Studia Fennica: Linguistica 14.) Finnish Literature Society: Helsinki. Ed. by Markku Haakana, Minna Laakso & Jan Lindström.
 • 2008. Svenskan i Finland 10. Bidrag från den tionde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland 12–13 oktober 2006. (Nordica Helsingiensia 11.) Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. Ed. by Jan Lindström, Pirjo Kukkonen, Camilla Lindholm och Åsa Mickwitz.
 • 2008. Språk och interaktion 1. Nordica Helsingiensia 10.
 • 1995. Svenskan i Finland 3. Föredrag vid tredje sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Helsingfors 14-15 oktober 1994. [Swedish in Finland 3. Conference Proceedings.] Edited by Mirja Saari & Jan Lindström. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, B:16.

Övrigt

Förtroendeuppdrag

 • Prodekan för Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet 2010-2013.
 • Prefekt för Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur 2005–2009
 • Ordförande för Föreningen för nordisk filologi r.f. 2000-2006.
 • Lokal ledamot (Finland) i Forskningsnämnden för modern svenska 2000-2003.
 • Medlem av Svenska Litteratursällskapets i Finland språkvetenskapliga nämnd 1998-.


Biografi
Hela namnet: Jan Krister Lindström. Född 1964. Enda barnet i en Helsingforsfamilj där pappan svenskspråkig och mamman finskspråkig. Studentexamen vid Munksnäs finska gymnasium 1983. Studierätt i nordiska språk vid Helsingfors universitet 1985, filosofie kandidat 1990, filosofie licentiat 1993, filosofie doktor 1999. Assistent i nordiska språk vid Nordica 1991-2000. Forskare vid Nordica i projektet Samtalsspråkets grammatik 2000-. Universitetslektor i nordiska språk 2002-2008 och professor i nordiska språk vid Nordica 2008. Gift 1993. Far till ett flickebarn 1997.

Nyttiga länkar

In English

Research

My field of research is Swedish interactional linguistics, more precisely the grammatical description of spoken, conversational language. I am involved in a major research project called "Grammar in conversation: a study of Swedish", run at four university departments in Sweden and Finland. Some of this research is also inspired by the theoretical framwork of construction grammar.

My specific interest concerns turn-organization, the grammatical, prosodic and interactional structuring of turn beginnings and endings, at the very least turn pre-beginnings and post-possible completion elements. In a structural sense, I am exploring points of connection between topological syntactic descriptions of Swedish sentences and interactionally sensitive turn slots. Manifestations of speaker orientations to grammatical structure as well as interactional organization, such as early speech starts, reparations and overlaps, are of great interest in this research.

More specific subjects in my research on a syntax-for-conversation are 1) turn projection, e.g. by "appositionals" and other elements (like adverbs) behaving like appositionals (i.e. particles), dislocations, and questions frames; 2) the grammar of certain reactive constructions; 3) the grammaticalization of interactional structures; 4) the status of certain "sentence types" in conversation, e.g. conditionals, V1-directives/questions, and V1-declaratives; 5) the grammatical organization of and practices for repair and editing in the flow of conversation.

See for a list of publications.

Teaching

I have held university level courses in Swedish grammar and linguistics, conversation analysis, language politics, linguistic meaning and form, translation from Finnish to Swedish and led master’s seminars and PhD seminars. I have held PhD courses in interactional linguistics and Swedish conversational grammar.