Verksamhet Kontaktuppgifter

PL 24, 00014 Helsingfors Universitet
Unionsgatan 40 B, 6. vån

+358-2-941 24480

nykykielet-toimisto [ät] helsinki.fi

Kvalitet och utveckling

I enlighet med den instruktionen för Helsingfors universitet, strävar institutionen i sin verksamhet efter att iaktta och främja jämställdheten och gemenskapen vid universitetet, personalens och de studerandes motivation och möjligheter att påverka samt jämlikheten vid beslutsfattande.

Inom institutionen har utvecklats ett institutionsspecifikt responssystem. Inom de olika läroämnena finns olika typer av erfarenheter, som utnyttjades vid skapandet av systemet.

Inom en institution med ett så omfattande språkspektrum tvingas man ofrånkomligen att begrunda definitionen av den eftersträvade och/eller uppnådda nivån på språkkunskaperna. Här har den nya europeiska referensramen för språkundervisning varit ett gott hjälpmedel. I samarbete mellan läroämnena har utarbetats noggrannare beskrivningar, som även hjälper de studerande att bättre utvärdera sin egen språkkompetens och utvecklingen av språkkunskaperna.

Institutionen har följat upp hur tanken om fokusområden påverkar forskningsverksamheten och har kommit vid behov med nya förslag till fakultetens forskningsprofil och har dragit upp interna riktlinjer för institutionen. Ett redan nu starkt område är exempelvis skärningspunkterna mellan forskning i språk och litteratur.

Vid institutionen kartläggs de förväntningar som arbetsgivarna har på språk- och kulturexperter i samarbete med arbetsgivarna. Arbetsformerna består av diskussionstillfällen och enkäter. Till de operativa aktörerna och partnerna hör förutom lärarna även studerandeorganisationer och alumner.

Speciella utvecklingsområden:

  • effektivering av arbetspraktiken,
  • utredning av möjligheterna att skriva avhandlingar pro gradu som beställningsarbeten,
  • sambandet mellan å ena sidan innehållet i undervisningen och undervisningsmetoderna och å andra sidan arbetslivets behov,
  • utnyttjande och betjäning av alumnerna.

De arbetslivsfärdigheter som forskarstudierna ger granskas som en separat fråga. Alla som disputerar får inte heller i fortsättningen arbete vid universitetet. Därför måste man begrunda om man kan ge de personer som utexamineras som doktorer bättre möjligheter att få arbeten som motsvarar utbildningen utanför den akademiska världen genom att förnya innehållet i doktorsexamen eller formerna för denna.

Utveckling av undervisningen

Undervisningen i institutionens läroämnen är högklassig och forskningsbaserad. Forskare som arbetar i forskningsprojekt ger undervisning, och periodsystemet erbjuder möjlighet till forskningsperioder åt undervisningspersonalen. Forskarstudenternas och post doc-forskarnas expertis utnyttjas inom undervisningen och vid handledning av avhandlingsarbeten.

Studenter blir förtrogna med den forskning som bedrivs vid institutionen redan under grundstudierna och de medverkar i institutionens forskningsprojekt. Kopplingen mellan forskning och undervisning blir ännu starkare.

Undervisningen utvecklas kontinuerligt i samverkan mellan lärare, forskare, studerande och administrativ personal.

Institutionens tre medlemmar i Lärarakademin har en särskild roll i utvecklingen av undervisningen.  Lärarakademin är ett nätverk för lärare som på många sätt satsat på och använt sin tid för att utveckla undervisningen. Medlemskapet i Lärarakademin är universitetssamfundets erkännande av en lärares undervisningsskicklighet.

Varje ämne har en utsedd ämnesansvarig som har till uppgift att ansvara för samordningen och utvecklingen av undervisningen i ämnet. De ämnesansvariga träffas regelbundet för att dela information och diskutera aktuella möjligheter och utmaningar.