Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Maaperällä ja paikallisyhteisöjen oikeuksilla suuri merkitys trooppisten metsien uudistumiselle

Trooppisten metsien liikakäyttö sekä niiden puutteellinen suojelu ja hoito vähentävät metsien kykyä tuottaa ekosysteemipalveluja, jotka ovat paikallisyhteisöille tärkeitä tulon- ja toimeentulon lähteitä. M.Sc. Loice Omoro selvitti Helsingin yliopistossa 14.12.2012 tarkastettavassa väitöskirjassaan neljän erityyppisen metsän ekologisia ja paikallisyhteisön toimeentuloon liittyviä vaikutuksia Taitavuorilla Keniassa.

Keniassa ja muissa Afrikan maissa, joissa metsät ovat pääosin valtion omistuksessa, niiden kunnollinen hoito puuttuu usein kokonaan voimavarojen vähyyden vuoksi.

- Jos paikallisyhteisöille ei ole annettu metsien käyttöoikeuksia, seurauksena on säännöllisesti laiton hakkuu ja lopulta metsien raivaus maatalousmaaksi. Näin menetetään kaikki metsien tuottamat ekosysteemipalvelut. Kiinnostusta metsien uudistamiseen kuitenkin on, Loice Omoro kertoo.

Puuviljelmät avuksi alkuperäislajien uudistumisessa

Taitavuorilla suurin puulajidiversitetti oli odotetusti alkuperäisessä metsässä. Paikallisten puulajien uudistuminen oli kuitenkin nopeinta vieraiden lajien muodostamissa puuviljelmissä, erityisesti silloin kun nämä viljelmät olivat voimakkaiden häiriötekijöiden vaikutuksen alaisia.

Paikalliset asukkaat pitivät vieraita puulajeja syynä metsien ekosysteemipalvelujen, kuten lääkekasvien ja veden vähenemiseen. Alkuperäistä metsää arvostettiin enemmän ekosysteemipalvelujen tuottajana verrattuna vieraiden puulajien viljelmiin. Siksi yhteisöt suosivat paikallisia lajeja metsien ennallistamisessa.

- Mikäli paikallisyhteisöllä olisi täysi oikeus metsien hoitoon ja käyttöön, puuviljelmienkin arvostus voisi lisääntyä huomattavasti. Puuviljelmien on aikaisemmissa tutkimuksissa myös todettu nopeuttavan tuhotun luonnonmetsän ennallistamista, väittelijä sanoo.

Sopivat lajit selville

Omoron tutkimuskohteena olivat vuoriston alkuperäiset pilvimetsät sekä puuviljelmät, joissa istutettuna lajina oli eukalyptus, mänty tai sypressi. Hän määritteli metsien ekosysteemipalvelujen tuottamat hyödyt sekä arvioi niiden merkitystä paikallisyhteisöille. Omoro mittasi puulajiston monimuotoisuutta ja orgaanisen hiilen määrää puiden biomassassa ja maaperässä. Lisäksi hän tutki paikallisten puulajien soveltuvuutta metsien ennallistamiseen. Soveltuvuuteen vaikuttivat se, millaisessa maaperässä lajit menestyivät sekä paikallisten ihmisten odotukset siitä, millaista hyötyä metsistä saadaan.

Loice Omoron tutkimuksessaan löytämää riippuvuutta maaperätekijöiden ja alkuperäisten puulajien uudistumisherkkyyden välillä voidaan hyödyntää valittaessa sopivia istutettavia lajeja sellaiseen metsien ennallistamiseen, joka edistäisi puulajiston monimuotoisuutta sekä samalla hiilen sitoutumista ja orgaanisen hiilen varaston muodostumista. Tämä palauttaisi menetettyjä ekosysteemipalveluja.

Tutkimuksen viitekehyksen muodosti YK:n globaali ekosysteemiarviointi (Millennium Ecosystem Assessment), ja maastomittausten mallina oli samalla alueella aikaisemmin käytetty, Yhdysvaltojen metsähallinnon kehittämä otantamenetelmä.

M.Sc. Loice M A Omoro väittelee 14.12.2012 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Impacts of indigenous and exotic tree species on ecosystem services - Case study on the mountain cloud forests of Taita Hills, Kenya (Alkuperäisten ja vieraiden puulajien vaikutus ekosysteemipalveluihin: tapaustutkimus Kenian Taitavuorten pilvimetsistä). Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XIV (Unioninkatu 34). Vastaväittäjänä on Dr. Erik Karltun Ruotsin maatalousyliopistosta ja kustoksena on professori Markku Kanninen.

Väitöskirja julkaistaan Tropical Forestry Reports -sarjassa ja sen tiivistelmä on luettavissa E-thesis –palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8449-2

Lisätiedot: Loice Omoro Loice.omoro (at) helsinki.fi, puhelin 046 551 3682 (englanniksi).

Kuva: Väittelijän kokoelmat