Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Lisää draamaa ja roolipelejä yliopisto-opetukseen – ja yrityksiin

Opiskelijoiden tulisi oppia nopeasti muuttuvassa työelämässä vaadittavia yleisiä taitoja yliopisto-opinnoissaan. Nykyinen korkeakouluopetus ja työelämän tarpeet eivät kuitenkaan näytä kohtaavan tarpeeksi hyvin. Helsingin yliopistossa 9.11.2012 väittelevän MMM Kirsi Kettulan mukaan apuun voisivat tulla draama ja roolipelit.

- Draaman ja roolipelien avulla voidaan edistää esimerkiksi opiskelijoiden ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja itsearviointitaitoja. Roolipeleillä voidaan lisäksi osittain korvata työssä tapahtuvaa oppimista, mikäli aitojen työelämäkokemusten järjestäminen ei ole jostain syystä mahdollista, Kirsi Kettula kertoo.

Draama on taidemuoto, jossa opiskelijat toimivat erilaisissa rooleissa ja rakentavat kuvitteellista maailmaa opettajan antamasta lähtötilanteesta käsin. Draaman avulla opiskelijalla on mahdollisuus saada käsiteltävään aiheeseen useampia näkökulmia: roolihahmojen näkökulma sekä hänen oma näkökulmansa. Lisäksi fiktiivisen ja tosimaailman erot herättävät ajatuksia. Roolipeleissä taas pyritään mahdollisimman autenttisiin ja todellista elämää simuloiviin tilanteisiin.

- Molemmissa oppimismenetelmissä olennainen osa oppimista on tapahtumien ja oman toiminnan reflektointi eli pohtiminen ja arviointi jälkikäteen, Kettula painottaa.

Oma asenne selviää draamassa

Roolipeli sopii Kettulan mukaan paremmin jonkin tietyn taidon, kuten neuvottelu- ja esiintymistaitojen tai erilaisten asiakaspalvelutilanteiden oppimiseen. Draaman avulla opiskelijat taas oppivat arvioimaan kriittisesti sekä opiskeltavan ilmiön perusperiaatteita että omaa asennettaan ja suhdettaan käsiteltävään aiheeseen.

- Kuten taide yleensä, draama herättää ajatuksia ja tunteita, ja se voi saada näkemään asioita uudesta näkökulmasta. Heränneiden ajatusten ja tunteiden reflektointi ja niiden suhteuttaminen opiskelijan aikaisempiin käsityksiin lisää itsetuntemusta. Opiskelijoiden reflektointitaidot eivät kuitenkaan kehity itsekseen, joten niiden kehittämiseen täytyy kiinnittää huomiota korkeakouluopetuksessa, väittelijä selittää.

Draaman ja roolipelien käyttö opetuksessa vaatii opettajalta ymmärrystä näiden menetelmien aikaansaaman oppimisen luonteesta. Etenkin draamaa käyttävän opettajan on ymmärrettävä taidemuodon mukanaan tuoma taiteen kautta oppiminen. Muuten oppimistavoitteet ja -tulokset ovat helposti ristiriidassa toistensa kanssa.

- Opettajalla täytyy olla myös malttia edetä tarpeeksi hitaasti, jotta opiskelijat voivat tuntea olonsa turvalliseksi sekä roolipelien että draaman parissa. Yliopisto-opiskelijat haluavat yleensä kuulla perusteluja, miksi opettaja on valinnut tavallisesta luento-opetuksesta poikkeavan opetusmenetelmän.

Uuden opetusmenetelmän käyttöönotto vaatii opettajalta ennakkoluulottomuutta ja ehkä ripauksen rohkeuttakin, sillä opiskelijat eivät välttämättä ole heti valmiita uudella tavalla tapahtuvaan opetukseen.

- Roolipelien ja draaman käyttämisessä taito karttuu tekemällä ja toimintaa arvioimalla. Aluksi voi kokeilla ihan yksittäisiäkin harjoituksia tai lyhyitä draama- tai roolipeliosuuksia opetuksessa, Kettula rohkaisee.

Sopii myös yrityksiin

Metsäekonomian ja markkinoinnin opetuksen kehittämistä tutkineen Kettulan tulokset sopivat metsäalan lisäksi sovellettaviksi myös muiden alojen opetuksessa keskiasteella ja korkeakouluissa. Asiantuntijatiedon kehittämisestä kerättyä tietoa voidaan käyttää myös korkeakoulumaailman ulkopuolella, esimerkiksi yritysten sisäisissä koulutuksissa.

Kirsi Kettula käytti monitieteisen ja monimenetelmäisen tutkimuksensa aineistona opiskelijoiden oppimispäiväkirjoja ja lomakkeilla kerättyä palautetta.

MMM Kirsi Kettula väittelee 9.11.2012 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Towards professional growth: Essays on learning and teaching forest economics and marketing through drama, role-play and reflective journals" (Kohti ammatillista kasvua: esseitä metsäekonomian ja markkinoinnin oppimisesta ja opettamisesta draaman, roolipelien ja oppimispäiväkirjojen avulla). Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa (Fabianinkatu 33, 4.kerros). Vastaväittäjänä on professori Allan Owens (University of Chester) ja kustoksena on professori Anne Toppinen.

Väitöskirja on julkaistu Dissertationes Forestales -sarjassa ja se on luettavissa Metlan sivuilla.

Lisätiedot: Kirsi Kettula kirsi.kettula (at) aalto.fi, 0400 431979

Kirsi Kettula TUHAT-tutkimustietokannassa

Kuva: Veikko Somerpuro