Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Pienlaina voi vaikuttaa myös epäsuorasti

Pienlainojen luomat mahdollisuudet köyhyyden poistamiseen on tunnustettu ympäri maailmaa. Ne ovat myös lisääntyvässä määrin yhteydessä kestävään metsätalouteen ja sen merkitykseen köyhyyden vähentämisessä kehitysmaissa. Hallitukset, rahoittajat, kehitysyhteistyöorganisaatiot, pankit, tutkijat ja konsultit ovat myös enenevässä määrin kiinnostuneita pienrahoituksesta.

MMM, KTM Marjo Paavolan Helsingin yliopistossa 23.2.2012 tarkastetussa väitöskirjassa kuitenkin pienlainojen suorat vaikutukset Laosissa näyttivät jäävän vähäisiksi, mutta pienlainat saivat aikaiseksi muita, epäsuoria vaikutuksia. Pienlainojen piirissä olevalla kehitysyhteistyöprojektilla oli kuitenkin paljon vaikutusta köyhyyden vähentämiseen projektialueella Laosissa.

Paavola analysoi kotitalouksien toimeentulon tukena olevaa omaisuutta ja päätöksentekoa Laosissa. Kohteena oli kestävän metsätalouden ja maaseutukehityksen projektin (SUFORD) myöntämät pienlainat, kyläkehitysrahoitus ja niiden vaikutukset.

- Vertailin toisaalta köyhiä ja varakkaampia kotitalouksia sekä toisaalta sellaisia kotitalouksia, jotka olivat tai eivät olleet saanet pienlainaa. Lisäksi arvioin kylien ja kotitalouksien hyvinvoinnin mahdollista lisääntymistä avustusten ja pienlainojen seurauksena. Selvitin myös maakuntien metsähallinnon johdon ja aluejohtajien mielipiteitä kylien avustamisesta ja sen vaikutuksesta hyvinvointiin Laosissa, väittelijä kertoo.

Pienlainojen vaikutusten analysoinnissa sovellettiin niin sanotun kestävän toimeentulon teoriaa ja yrittäjyysteoriaa. Perusolettamuksena oli, että tulotasolla ja eri toimeentulomuotojen yhdistelmillä on vaikutusta toimeentulostrategioiden valintaan.

Paavola keräsi tutkimuksessaan käyttämänsä kylä- ja kotitaloustason tiedot haastattelemalla kyläpäälliköitä sekä kotitalouksien päämiehiä ja muita jäseniä. Tutkimusryhmä haastatteli yhteensä 1518 kotitaloutta 76 kylässä.

- Määrällisen analyysin mukaan kestävän metsätalouden ja maaseutukehityksen projektin (SUFORD) ja sen myöntämien pienlainojen vaikutus köyhyyden vähentämiseen oli pieni, sillä tarkasteluajanjakso oli melko lyhyt ja kylien saamat lahjoitukset suhteellisen pieniä, mutta köyhyys kuitenkin pieneni tarkasteluajanjakson aikana, Paavola kertoo.

Hän pystyi kuitenkin määrittelemään köyhyyteen vaikuttavat tekijät. Niitä ovat erityisesti etninen alkuperä, vuoristoriisin tuotanto sadekaudella, maatilan koko, tavaroiden ja irtaimiston omistus ja asunnon laatu sekä kotitalouden saama maatalouden ulkopuolinen tulo.

Laadullisen analyysin mukaan SUFORD-projekti oli kuitenkin lisännyt kotitalouksien ja kylien hyvinvointia.

- Tulosta voi selittää se, että maakuntien ja alueiden johto ehkä pitivät SUFORD-projektia vaikutukseltaan merkittävämpänä kuin mitä se todellisuudessa oli.

MMM, KTM Marjo Paavola väitteli 23.2.2012 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "The Impact of Village Development Funds on Community Welfare in the Lao People's Democratic Republic". Vastaväittäjänä oli professori Arild Angelsen, Norwegian University of Life Sciences (UMB), ja kustoksena professori Olavi Luukkanen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa University of Helsinki/Tropical Forestry Reports. Väitöskirjaa myy Viikki tropiikki-instituutti (VITRI)/Viikki Tropical Resources Institute (VITRI), P.O.Box 27, FI-00014 University of Helsinki, Finland. Väitöskirja on myös luettavissa E-thesis –palvelussa.

Kuva: Väittelijän kokoelmat