Lisensiaatin tutkinto

Tehostekuva

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin tai elintarviketieteiden lisensiaatin tutkinnon.

Yliopistojen tutkinnoista annettu valtioneuvoston asetus (794/2004) toteaa lisensiaatin tutkinnon suorittamisesta seuraavan (23§):

Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yliopiston määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista ja tutkintoon mahdollisesti sisältyvän erikoistumiskoulutuksen.

Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan lisensiaatin tutkintoa varten tieteelliseen jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

1) suorittaa tieteelliseen jatkokoulutukseen kuuluvina opintoina opintosuunnitelman mukaisia jatko-opintoja vähintään 60 opintopistettä.

2) laatia lisensiaatintutkimus, joka osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaan sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.

 

(päivitetty 22.6.2015)