Usein kysyttyä valinnoista

<maapallo>

Valinta aiempien opintojen perusteella

Päävalinta

1. Milloin hakulomakkeet ovat saatavilla?

Kaikkiin yliopistojen yhteisessä sähköisessä hakujärjestelmässä (YSHJ) mukana oleviin hakukohteisiin haetaan samalla sähköisellä hakulomakkeella. YSHJ-järjestelmässä ovat mukana kaikki päävalinnat.

2. Mitkä ovat pääsykoekirjat?

Valintakokeessa kuulusteltava kirjallisuus on ilmoitettu hakuoppaassa.

3. Jos minulla on yo-tutkinto ja jokin muu yleisen hakukelpoisuuden antava tutkinto, kummalla haen?

Hae yo-tutkinnolla. Mikäli olet suorittanut yo-tutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, ei hakemukseen tarvitse liittää virallista kopiota yo-tutkinnosta, sillä tiedot löytyvät rekisteristä.

4. Voinko hakea useampaan kuin yhteen hakukohteeseen?

Voit hakea yhden hakukohderyhmäs sisällä enintään kahteen hakukohteeseen, mutta tällöin sinun tulee ilmoittaa kumpi hakukohteista on ensisijainen ja kumpi toissijainen.  

5. Mihin luentosaliin minun tulee mennä valintakoepäivänä?

Hakiessasi sinun tulee valita osallistutko valintakokeeseen Helsingissä vai Oulussa. Helsingissä luentosalit jaetaan hakukohteen mukaan ja niistä ilmoitetaan viimeistään perjantaina 24.5. tiedekunnan Opiskelijaksi -sivulla. Oulussa kaikki hakijat suorittavat kokeen samassa salissa.

6. Ovatko eri hakukohteiden koekysymykset samat jos niille on ilmoitettu sama valintakoekirjallisuus?

Kyllä. Jos olet hakenut kahteen hakukohteeseen joilla on samat valintakoekirjat, ei sinun tarvitse suorittaa kuin yksi valintakoe. 

Vuoden 2013 valinnassa voit hakea vain yhden hakukohderyhmän sisällä korkeintaan kahteen hakukohteeseen. Hakukohderyhmän sisällä kaikilla hakukohteilla on sama valintakoe.

7. Minkä muotoisia tehtäviä valintakokeessa on?

Se, mitä niistä voidaan paljastaa etukäteen, on kerrottu hakuoppaassa. Hyviä vinkkejä mahdollisista kysymystyypeistä saat kuitenkin edellisvuosien valintakokeista.

8. Milloin tiedän olenko tullut valituksi?

Valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2014. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta. Lista tiedekuntaan hyväksytyistä hakijoista tulee myös Infokeskus Koronan pääoveen (Viikinkaari 11) sekä tiedekunnan verkkosivuille. Internetissä julkaistaan nimet vain niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet tähän luvan.  

9. Olen hakenut kahteen hakukohteeseen ja onnistuin molemmissa kokeissa hyvin. Voinko valita kummasta hakukohteesta otan opiskelupaikan vastaan?

Valinta toteutetaan hakuvaiheessa ilmoittamasi hakukohdejärjestyksen perusteella: olet ilmoittanut toisen hakukohteen ensisijaiseksi ja toisen toissijaiseksi. Jos pisteesi riittävät hyväksyntään ensisijaisessa hakukohteessasi, et voi tulla enää huomioiduksi toissijaisen hakukohteesi valinnassa.

Valinnan tekeminen hakukohteiden välillä on mahdollista vain jos sinut on ensisijaisessa hakukohteessasi otettu varasijalle ja toissijaisessa hakukohteessasi hyväksytty. Voit tällöin joko hyväksyä suoraan sinulle tarjotun opiskelupaikan toissijaisessa hakukohteessasi tai ottaa paikan ehdollisesti vastaan, jolloin jäät jonottamaan ja odottamaan valituksi tulemista ensisijaiseen hakukohteeseesi. Varasijojen liikkumista voi tiedustella valinnan tuloksen julkistamisen jälkeen numeroista 02941 58013 ja 02941 59772.


Valinta aiempien opintojen perusteella

1. Voinko hakea tutkintoni perusteella suoraan maisterivaiheeseen?

Jos olet suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, olet hakukelpoinen maisterivaiheen valinnassa. Tutkintosi tulee olla valmis viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä (eli 31.7.2014).

Ammattikorkeakoulututkinto ei anna riittäviä valmiuksia suoraan maisterivaiheen opintoihin 1) metsäekonomian ja markkinoinnin sekä 2) ravitsemustieteen hakukohteissa. Näihin pääaineisiin voidaan kuitenkin hyväksyä hakijaksi suoraan maisterivaiheen opintoihin, mikäli ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi on suoritettu haetun pääaineen perus- ja aineopintoja tai muita pääainetta tukevia opintoja ravitsemustieteessä vähintään 50 op tai metsäekonomiassa ja markkinoinnissa vähintään 30 op.

2. Hakuoppaassa mainitaan, että hakijalla täytyy olla tiedekunnan alalle soveltuva vähintään alempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava tutkinto. Mistä tiedän, onko oma tutkintoni soveltuva?

Toimitettuasi hakemusasiakirjat tiedekunnan opintoasiainpalveluihin, hakemuksesi ohjataan hakuajan päättymisen jälkeen vastaanottavalle laitokselle. Tutkintosi soveltuvuutta arvioivat pääaineen edustajat. Voit itse arvioida soveltuvuuttasi peilaamalla muualla hankkimaasi koulutusta pääaineen kandidaattitutkintoon kuuluviin suorituksiin: löytyykö sinulta näiden opintojaksojen osalta jo aiempaa osaamista? Tutustu pääaineen tutkintovaatimuksiin tiedekunnan opinto-oppaassa.

3. Mitä muita hakukriteerejä erillisvalintaan liittyy ja millä perusteilla valinta tapahtuu?

Hyväksytyksi tuleminen edellyttää hyvää (3/5) opintomenestystä. Opiskelijavalinta tapahtuu hakijan aiemman opintomenestyksen, hakuperusteena olevan aiemman tutkinnon tutkielman arvosanan, suoritettujen opintojen sisällöllisen ja tasollisen soveltuvuuden perusteella niin, että täydentävien opintojen tarve on mahdollisimman pieni, kuitenkin enintään 60 op, sekä opiskelijan laatiman opintosuunnitelman ja motivaatiokirjeen perusteella.

4.Voinko hakea useampaan kuin yhteen pääaineeseen?

Et valitettavasti voi; sinun täytyy valita yksi haettava pääaine. Sinun kannattaa paitsi pohtia mieltymyksiäsi ja kiinnostuksen kohteitasi myös arvioida, minkä pääaineen opintoja aiempi tutkintosi parhaiten tukee. Muista, että voit täydentää osaamistasi muissa sinua kiinnostavissa aineissa myös sivuaineopintojen muodossa. 

5. Millainen hakulomakkeen liitteenä olevan opintosuunnitelman tulee olla?

Opintosuunnitelman esitystapa on vapaa. Suunnitelman tarkoituksena on osoittaa, että sinulla on riittävä osaamis- ja tietotaso maisterivaiheen opintoihin. Realistinen tietämys omasta osaamisesta ja tulevista opinnoista on tärkeää, koska maisterivaiheen opinnot ovat hyvin itsenäisiä ja maisterintutkielmaa lähdetään työstämään pian opintojen aloittamisen jälkeen.

Aloita opintosuunnitelman tekeminen perehtymällä haettavan pääaineen tutkintovaatimuksiin tiedekunnan opinto-oppaassa. Voit esittää maisterin tutkintoon kuuluvat pakolliset opinnot suunnitelmassasi lyhyesti; kaikkia yksittäisiä pääaineopintoihin kuuluvia suorituksia ei tarvitse luetella. Tutustu tämän sijaan tarkemmin kandidaattitutkintoon kuuluviin suorituksiin, ja esitä omiksi täydentäviksi opinnoiksesi niitä opintojaksoja, joissa sinulla ei ole aiempaa osaamista ja jotka koet itsellesi hyödyllisiksi. Pääaineopintojen ja täydentävien opintojen lisäksi voit esittää suunnitelmassasi myös mahdollisia sivuainekokonaisuuksia tai yksittäisiä vapaavalintaisia opintosuorituksia.

6. Mitä täydentävät opinnot ovat ja mistä tiedän tarvitseeko minun suorittaa niitä?

Täydentävät opinnot ovat kandidaattivaiheen opintoja, joiden suoritustarvetta arvioidaan kunkin hyväksytyn opiskelijan kohdalla henkilökohtaisesti. Opinnoista sovitaan pääaineessa yhdessä vastuuprofessorin tai opintoneuvojan kanssa opintojen alkaessa syksyllä tai vaadittavat opinnot voidaan ilmoittaa jo hyväksymiskirjeessä. Täydentävät opinnot ovat laajuudeltaan enintään 60 opintopistettä ja ne suoritetaan maisterin tutkintoon kuuluvien opintojen lisäksi. Maisterin tutkinnon suorittamiseen kuluu keskimäärin aikaa kaksi vuotta, täydentävien opintojen suorittamiseen korkeintaan yksi vuosi.

7. Kuinka tarkka maisterintutkielmaan liittyvän suunnitelman tulee olla?

Voit rohkeasti esittää hakemuksessasi sinua kiinnostavia vaihtoehtoja maisterintutkielmasi aihealueeksi tai tutkimuskysymyksiksi. Voit myös miettiä, tarjoaako aiempi tutkintosi tai muu taustaasi liittyvä osaaminen tutkielmaasi jonkin erityisen näkökulman. Perustele ehdotuksesi lyhyesti.

8. Voiko hakemukseen liittää esimerkiksi suosituskirjettä?

Voit liittää hakemukseesi ansioluettelon, suosituskirjeen tai jonkin muun dokumentin, jos pidät tätä hakumenettelyn kannalta oleellisena. Muista, että opiskelijavalinta tapahtuu kuitenkin ensisijaisesti aiemman opintomenestyksesi ja suorittamiesi opintojen soveltuvuuden sekä laatimasi opintosuunnitelman ja motivaatiokirjeen perusteella. 

9. Kuinka hyvät mahdollisuudet minulla on tulla valituksi?

Voit tutustua tiedekunnan verkkosivuilta löytyvään tilastoon erillisvalinnassa hakeneista ja hyväksytyistä. Hyväksyttyjen opiskelijoiden lukumäärää on joka tapauksessa hankalaa arvioida etukäteen, koska valintaan vaikuttavat kunkin vuoden hakijoiden taustat sekä pääaineiden opetusresurssit. Erillisvalinnan uusien opiskelijoiden enimmäismäärät pääaineittain vuonna 2013.

Huom! Ilmoitetut määrät ovat enimmäismääriä; kaikkiin pääaineisiin ei välttämättä hyväksytä maksimimäärää opiskelijoita vaan sen mukaan kuinka paljon hyviä, hakukriteerit täyttäviä hakijoita on.