Hakeminen maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan

<mänty>

Ajankohtaista
Opiskelijavalinnan aikataulu
Hakeminen tiedekuntaan
Valintakokeessa kuulusteltava kirjallisuus
Erityisjärjestelyt valintakokeessa
Tiedekunnan opintoasiainpalveluiden yhteystiedot


Ajankohtaista

Tiedekunnan päävalinta vuodelle 2014 on saatu päätökseen. Seuraava hakuaika on keväällä 2015.

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijavalinnasta, ota yhteyttä sähköpostilla (mmtdk-opintoasiat@helsinki.fi) tai puhelimitse kello 9-11 ja 12-14 (p. 02941 58013 tai p.02941 59772).

Valintakokeen oikeat vastaukset netissä!

Taulukko vuoden 2014 pisterajoista.

Opiskelijavalinnan aikataulu 2014

Hakuaika 3.3.-1.4.2014
Valintakoe (Helsinki, Oulu) 26.5.2014 klo 9 - 13
Valintojen tulos viimeistään 15.7.2014
Koepaperit nähtävissä 14 päivää valinnan tulosten julkistamisesta
Opiskelupaikka vastaanotettava 29.7.2014


Hakeminen tiedekuntaan

Perustutkinnon suorittajat eli kandidaatti- ja maisteriopiskelijat valitaan kevään opiskelijavalinnassa joko lähtö- ja valintakoepisteiden perusteella tai pelkästään valintakoemenestyksen perusteella.

Opiskelemaan haetaan pääasiassa tiedekunnan päävalinnassa eli valintakokeessa. Valintakoe järjestetään toukokuun lopulla. Vuoden 2014 valinnassa hakija voi hakea vain yhdessä hakukohderyhmässä enintään kahteen hakukohteeseen (ensisijainen ja toissijainen hakukohde), jotka hakija asettaa hakulomakkeessaan ensisijaisuusjärjestykseen. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan heinäkuussa ja opinnot alkavat elokuun lopulla järjestettävällä orientoivalla viikolla.

Päävalinnan lisäksi tiedekuntaan voi hakea aikaisempien opintojen perusteella erillisvalinnassa.  Alemman korkeakoulututkinnon tai avoimessa yliopistoissa opintoja suorittaneet voidaan tietyin ehdoin hyväksyä opiskelijoiksi erillisvalinnassa ilman pääsykoetta.

Tiedekunnassa on kuusi kansainvälistä maisteriohjelmaa, joissa opiskelukielenä on englanti. Maisteriohjelmiin voivat hakea kaikki Suomessa tai ulkomailla alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Maisteriohjelmien hakuaika päättyy tammikuun lopussa.

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää korkeakoulu- tai ammattitutkinnon suorittaneelle henkilölle esimerkiksi tutkinnon täydentämiseksi tai ammatillisen pätevyyden lisäämiseksi. Erillisten opintojen opinto-oikeuden perusteella ei voida suorittaa tutkintoa.

Usein kysyttyä valinnoista


Valintakokeessa kuulusteltava kirjallisuus 2014

Vuoden 2014 valinnassa hakija voi hakea vain yhdessä hakukohderyhmässä enintään kahteen hakukohteeseen (ensisijainen ja toissijainen hakukohde), jotka hakija asettaa hakulomakkeessaan ensisijaisuusjärjestykseen.

Valintakoekirjallisuus 2014 (pdf)

BIOLOGIA
Kasvintuotantotieteiden, kotieläintieteen, elintarviketieteiden, mikrobiologian, maaperä- ja ympäristöiteteen sekä ravitsemustieteen hakukohteiden biologian tehtävät perustuvat lukion oppimäärään (pakolliset ja syventävät kurssit).

Metsien ekologian ja käytön hakukohteen biologian tehtävät perustuvat lukion oppimäärän seuraaviin kursseihin: BI1 Eliömaailma, BI2 Solu ja perinnöllisyys ja BI3 Ympäristöekologia. Metsien ekologian ja käytön hakukohteeseen hakeva vastaa joko biologian tai maantieteen valintakoekysymyksiin.

Biotekniikan hakukohteen biologian tehtävät perustuvat valintakokeen A-osassa lukion oppimäärään (pakolliset ja syventävät kurssi) ja B-osiossa lukion oppimäärän osaan BI5 Bioteknologia.

KEMIA
Kemian tehtävät perustuvat lukion oppimäärään (pakollinen ja syventävät kurssit).

MAANTIEDE
Maantieteen tehtävät perustuvat lukion oppimäärään (pakolliset ja syventävät kurssit). Metsien ekologian ja käytön hakukohteeseen hakeva vastaa joko biologian tai maantieteen valintakoekysymyksiin.

MAATALOUSFYSIIKKA
Maatalousfysiikan tehtävät perustuvat tiedekunnan verkkosivuilla julkaistavaan materiaaliin "Agroteknologian perusteita". Nimensä mukaisesti teksti käsittelee maatalouden fysikaalisia ilmiöitä ja niihin liittyvää mittaamista. Teksti sisältää ilmiöiden ymmärtämiseen tarvittavan fysiikan, mittaustuloksia ja laskuesimerkkejä. Lukiofysiikan tiedoista on hyötyä, mutta ne eivät ole välttämättömiä.

Aihepiirejä ovat mm:

 • Eläinten hyvinvoinnin mittaaminen: miten eläimiä mittaamalla saadaan tietoa niiden terveydentilasta.
 • Ilmanvaihdon perusteet: miten eläimen tuottama vesihöyry, lämpö ja kaasut vaikuttavat karjasuojissa tarvittavaan ilmanvaihtoon.
 • Traktori: mistä asioista traktorin vetovoima ja vetoteho riippuvat.
 • Maatalouskoneet: mikä on työkoneiden kapasiteetti ja tehontarve.
 • Viljankuivuri: mihin kuivurin toiminta perustuu.
 • Sähkömoottori: 3-vaihesähkö ja moottorin teho ja energian kulutus.
 • Maatalous ja ympäristö: ravinnekierrot.

HUOM! Maatalousfysiikan materiaaleihin liittyvä kaavakokoelma toimitetaan hakijoille valintakokeessa valintakoekysymysten ohessa. Kokeeseen ei saa ottaa mukaan mitään omaa materiaalia!

Agroteknologian perusteita
Kaavakokoelma

MATEMATIIKKA
Matematiikan tehtävät perustuvat lukion lyhyeen oppimäärään (pakolliset ja syventävät kurssit).

TALOUSTIETEEN OPPIKIRJA

Suomenkielinen kirja:
Pohjola Matti: Taloustieteen oppikirja.
Sanoma Pro Oy. ISBN: 978-952-63-1556-0.
Kirja on saatavana myös digikirjana osoitteesta: sanomapro.fi/etaloustieteen-oppikirja-12kk-
ISBN: 978-952-63-2095-3

Ruotsinkielinen kirja:
Berglund T & Johansson E: Introduktion till samhällsekonomisk analys.
Söderströms. ISBN 978-951-52-2505-4, EAN: 9789515225054.

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN – MENESTYVÄN YRITYSTOIMINNAN PERUSTA
Suomenkielinen kirja:
Viitala Riitta ja Jylhä Eila:Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta.
Edita Publishing Oy, 6-7. painos  ISBN: 978-951-37-6359-6.

Ruotsinkielinen kirja:
Skärvad Per-Hugo, Olsson Jan: Företagsekonomi 100 Faktabook.
Liber. ISBN: 9789147099092.

MAAILMA MUUTTUU – MUUTTUUKO MAATALOUS?
Suomenkielinen kirja:
Mervi Seppänen ym.: Maailma muuttuu – Muuttuuko maatalous?
Unigrafia. ISBN 978-952-10-7390-8 (sid.) tai 978-952-10-7391-5 (pdf).

Ruotsinkielinen kirja:
Mervi Seppänen och andra: Världen förandras – förändras jordbruket?
Unigrafia. ISBN 978-952-10-7396-0 (inb.) tai 978-952-10-7397-7 (pdf).

Kirjassa kuvataan kasvin- ja kotieläintuotannon sekä agroteknologian ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä aina genomeista käytäntöön. Kirja sisältää kappaleet peltojen ja puutarhojen monimuotoisuudesta, maatalouden energiantarpeesta ja vaihtoehtoisista energialähteistä, maatalouden ympäristövaikutuksista, tuotantoeläinten hyvinvoinnista sekä geenitiedon hyödyntämisestä maataloudessa.

Kirjan voi tilata Unigrafian verkkokaupasta

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjen hakemuslomake

Valintakokeen erityisjärjestelyillä tarkoitetaan esimerkiksi tehtäviä tavallista suuremmalla tekstillä tai pistekirjoituksella, pyörätuolilla saavutettavaa koesalia, koevastausten kirjoittamista tietokoneella tai lisäaikaa koevastausten laatimiseen. Sinun tulee hakea oikeutta erityisjärjestelyihin erillisellä lomakkeella. Erityisjärjestelyjen tarve tulee osoittaa liittämällä hakemukseen jompikumpi seuraavista:

 • ylioppilastutkintolautakunnan päätös, jolla lautakunta myönsi sinulle erityisjärjestelyjä ylioppilaskokeisiin kyseisen sairauden tai vamman vuoksi;
 • suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen lääkärin lausunto, josta selviää miksi erityisjärjestelyt ovat lääketieteellisesti perusteltuja, jotta olisit yhdenvertaisessa asemassa terveisiin hakijoihin nähden.

Jos erityisjärjestelyjen tarve johtuu lukihäiriöstä etkä voi todistaa erityisjärjestelyjen tarvetta ylioppilastutkintolautakunnan päätöksellä, noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Lukihäiriön vaikeuden tulee olla testattu.
 • Lukihäiriön tulee olla keskivaikea tai vaikea asteikolla "ei häiriötä - lievä häiriö - keskivaikea häiriö - vaikea häiriö".
 • Lukihäiriön vaikeus tulee todistaa asiantuntijan lausunnolla.
 • Asiantuntijan tulee olla lääkäri (yleensä neurologi tai foniatri), erityisopettaja, psykologi tai puheterapeutti.

Jos haluat oikeuden tila- ja kalustejärjestelyihin, jotka johtuvat pyörätuolin käyttämisestä, sinun ei tarvitse todistaa näiden järjestelyjen tarvetta, mutta sinun on silti haettava oikeutta järjestelyihin.

Erityisjärjestelyjä koskevan hakemuksen on oltava perillä 11.4.2014 klo 16.15 mennessä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opintoasiainpalveluissa (osoite Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Opintoasiat, PL 62, 00014 Helsingin yliopisto). Myöhässä saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että osoitat, että tarve hakemillesi erityisjärjestelyille on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ollut ennakoitavissa ennen kyseistä ajankohtaa.

Valintalautakunta tekee päätöksen haetuista erityisjärjestelyistä ja päätös pyritään lähettämään hakijalle tiedoksi toukokuun puoliväliin mennessä.

Mahdolliset erityisjärjestelyjä koskevat kysymyksesi voit lähettää sähköpostiosoitteeseen mmtdk-opintoasiat@helsinki.fi.

Tiedekunnan opintoasiainpalveluiden yhteystiedot

Helsingin yliopisto
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
PL 62 (käyntiosoite Viikinkaari 11, Infokeskus, 3. kerros)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: 02941 58022 tai 02941 58449

Sähköposti: mmtdk-opintoasiat (at) helsinki.fi