Maatalousekonomia ja yrittäjyys

maatalousekonomiaRuokaa tarvitaan joka päivä. Mitä haasteita ja mahdollisuuksia Suomen maatiloille, maaseutuyrityksille ja elintarviketaloudelle luovat esimerkiksi kestävyys, globalisaatio, vastuullisuus, eettisyys, kaupungistuminen ja ikääntyminen? Miten elinkeino sopeutuu ja uudistuu? Miten se säilyy kilpailukykyisenä? Miten huoltokyky ruoan osalta turvataan? 

Jos sinua kiinnostaa maatalous- tai maaseutuyritysten menestyminen tai tuottajasta kuluttajaan ulottuvan elintarvikeketjun toiminta, maatalousekonomia voi olla sinunkin juttusi!

Maatalousekonomia on maatalous- ja maaseutuyritysten toimintaan sovellettua taloustiedettä eri muodoissaan (liiketaloustiede, kansantaloustiede, yrittäjyys). Talousosaaminen yhdistettynä maatalouden erityispiirteiden tuntemiseen tuottaa sinulle laaja-alaisen maatalouden asiantuntemuksen.

Maatalousekonomian ja yrittäjyyden oppiaine antaa sinulle valmiudet kehittyä maatalous- ja maaseutuyritysten talouden ja johtamisen asiantuntijaksi joko yksityiselle tai julkiselle sektorille – tai vaikka itsenäiseksi yrittäjäksi.

Koulutuksen sisältö

Opintojen keskeinen perusta on maatalouden ominais- ja erityispiirteiden ymmärtäminen. Tämän monitieteisen osaamisen hankkimista tukevat kandidaatintutkintoon sisältyvät maataloustieteiden (kasvinviljely, kotieläintalous ja maatalousteknologia) opinnot. Lukioaineista maatalousekonomiaa lähimpänä ovatkin yhteiskuntaoppi, biologia/luonnontieteet ja matematiikka. Opiskelussa lähtökohta on usein käytännöllinen ja ongelmalähtöinen – teoriaperustan merkitystä unohtamatta.

Maatalousekonomian opinnot koostuvat kansantaloustieteen ja liiketaloustieteen perusteiden opinnoista. Näitä sovelletaan maatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittämiseen ja ohjaamiseen niin politiikan kuin yritysten tasolla. Sivuainevalinnoillasi voit vaikuttaa tutkintosi osaamisprofiiliin.

Maisterivaiheessa voit erikoistua johonkin kolmesta opintosuunnasta. Opintosuunnilla on oma profiilinsa ja tiedeperustansa, mutta kaikissa voit valita merkittävän osan kursseista oman kiinnostuksesi pohjalta.

Maatalouden liiketaloustieteessä opit tutkimaan, arvioimaan ja kehittämään maatiloja ja maaseudun pienyrityksiä.  Taustalla ovat liikkeenjohtamisen teoriat, tuotanto- ja kustannusteoria, arviointi- ja suunnittelumenetelmät sekä laskentatoimi sisältäen investoinnit, rahoituksen ja tuloslaskennan sekä maataloustieteet. Tärkeitä sivuaineita ovat muut liiketaloustieteelliset oppiaineet (mm. johtaminen, markkinointi).

Maatalouspolitiikassa opit tarkastelemaan markkinavoimien ja julkisen politiikan vaikutuksia hyvinvointiin, maaseudun kehittämiseen ja tuottajasta kuluttajaan ulottuvan elintarvikeketjun toimintaan sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Keskeinen tiedeperusta on taloustiede eri koulukuntineen, mutta myös maatalous- ja ympäristötieteet sekä sosiologia luovat perustaa maa- ja elintarviketalouden ominais- ja erityispiirteiden ymmärtämiselle.  

Maaseutuyrittäjyydessä opit ymmärtämään uuden yritystoiminnan syntymistä ja yrittäjän roolia uuden liiketoimintamahdollisuuden tunnistamisessa, arvioinnissa ja hyödyntämisessä. Maaseutuyrittäjyys on monitieteistä: perus- ja lähitieteitä ovat taloustieteet, psykologia ja sosiologia. Maaseutuyrittäjyydessä perehdytään muun muassa maaseudun liiketoiminnan uudistumiseen ja maaseudun yritysten kasvukykyyn ja kannattavuuteen.

Opintojen suoritusmuotoina ovat monipuolisesti luennot kirjallisine kuulusteluineen, ryhmätyöt, laskuharjoitukset, itsenäiset kirjalliset raportit ja yhteiset seminaarit. Raportointi- ja esiintymistaitosi kehittyvät asiantuntijuutesi myötä. Samalla kehittyy myös kykysi hahmottaa tutkimusongelmia ja analysoida niitä tukeutuen opittuun teoriaan, tutkimusmenetelmiin ja tieteelliseen kirjallisuuteen.

Lisätietoja taloustieteen laitoksen sivuilta.

Taloustieteen laitoksella voit suorittaa myös kaksikielinen tutkinnon, jossa osa opinnoista on ruotsiksi.

Blogi: Tutkinto kahdella kielellä – Examen på två språk

Erottaudu kaksikielisellä tutkinnolla