Valinta aiempien opintojen perusteella

<omenat>Ajankohtaista

Vuoden 2015 erillisvalinnan hakuaika on päättynyt. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta toukokuussa.


Sähköiset hakulomakkeet

 1. Avoimen yliopiston väylän hakulomake
 2. Maisterivaiheen valinnan hakulomake


Hakemuksen on oltava perillä hakujärjestelmässä viimeistään 23.2.2015 klo 16.00. Määräajan jälkeen saapuvia hakemuksia ei oteta huomioon. Mikäli hakija ei voi täyttää sähköistä hakemusta, paperisen hakemuksen voi tilata tiedekunnan kanslian opintoasiainpalveluista, p. 02941 58022. Paperiset hakemukset liitteineen on toimitettava määräpäivään klo 16.00 mennessä (postileima ei riitä) osoitteeseen: Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Opintoasiainpalvelut, PL 62, 00014 Helsingin yliopisto.

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan kaikille hakijoille toukokuussa.

 

Hakulomakkeet liitteet

 1. Avoimen väylässä hakevat toimittavat todistusjäljennökset hakuperusteena olevien opintojen suorittamisesta.
 2. Maisterivaiheen valinnassa hakevat toimittavat jäljennökset hakuperusteena olevan tutkinnon tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta.

 

Sekä avoimen yliopiston väylässä että maisterivaiheen valinnassa hakijalta vaaditaan rehtorin päätöksen (21/2014) mukaan osoitettu suomen tai ruotsin kielen taito. Mikäli hakija ei ole suorittanut  peruskoulua, lukiota tai alempaa korkeakoulututkintoa suomen tai ruotsin kielellä, hakijalta vaaditaan todistus kielitaidosta. Todistus kielitaidosta tulee toimittaa tiedekunnan opintoasiainpalveluihin hakuajan päättymiseen 23.2.2015 klo 16.00 mennessä.

   

Liitteet tulee toimittaa tiedekunnan opintoasiainpalveluihin (os. PL 62, 00014  HELSINGIN YLIOPISTO) 23.2.2015 klo 16.00. mennessä.


Yleistietoa Avoimen yliopiston väylästä ja maisterivaiheen valinnasta

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta voi opiskelu- ja opetusmahdollisuuksien salliessa myöntää tutkinnonsuoritusoikeuden hakijan aiempien opintojen perusteella. Hakija voi hakea ainoastaan yhteen pääaineeseen joko avoimen yliopiston väylän tai maisterivaiheen valinnan kautta. Hakijalta vaaditaan rehtorin päätösten (17/2013 ja 146/2013) mukainen vähintään asiointitasoinen suomen tai ruotsin kielen taito. Maisterivaiheen opinnoissa tarvitaan englanninkielen taitoa.

Vuoden 2015 avoimen yliopiston väylässä ja maisterivaiheen valinnassa ei voi hakea elintarvike-ekonomian, kuluttajaekonomian, markkinoinnin ja ympäristöekonomian pääaineisiin.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tutkinnonsuoritusoikeuden valmiiksi omaava hakija voidaan hyväksyä suorittamaan pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa. Tällöin hakija ei kuitenkaan saa toista maatalous-metsätieteellisen alan tutkinnon suoritusoikeutta vaan hänen täytyy luopua aiemmasta tutkinnonsuoritusoikeudestaan.

Erillisvalinnassa valittavien opiskelijoiden enimmäismäärät (yht. 89)

 
enintään
Agroteknologia
5
Biotekniikka
6
Elintarvikekemia
5
Elintarviketeknologia
13
Kasvintuotantotieteet
15
Kotieläintiede
5
Maaperä ja ympäristötiede
5
Maatalousekonomia ja -yrittäjyys
7
Metsien ekologia ja käyttö
12
Metsäekonomia ja markkinointi
6
Mikrobiologia
6
Ravitsemustiede
4

 

Avoimessa väylässä haettavat pääaineet:
Elintarviketieteet
Maatalousekonomia ja yrittäjyys
Maataloustieteet                                                   
Metsien ekologia ja käyttö
Metsäekonomia ja markkinointi
Ravitsemustiede

 

Tilasto maisterivaiheen valinnan hakeneista ja hyväksytyistä 2012-2014 (pdf).

Usein kysyttyjä kysymyksiä erillisvalinnan hausta


 


(1) Avoimen yliopiston väylä

tieTutkinnonsuoritusoikeutta sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon voi hakea henkilö, joka on suorittanut avoimessa yliopistossa Helsingin yliopiston tai jonkin muun yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti vähintään seuraavat opinnot:

Yhdessä oppiaineessa tulee olla suoritettuna vähintään perus- ja aineopinnot (vähintään vähintään 60 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus) ja toisessa oppiaineessa vähintään perusopinnot (25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus). Hakija on oikeutettu hakemaan siihen maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan pääaineeseen, johon kuuluvassa oppiaineessa hänellä on suoritettuna aineopinnot. Hakuperusteena olevien suoritusten tulee olla saavutettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

 

Opiskelijavalinta tapahtuu

 • hakijan aiemman opintomenestyksen,
 • suoritettujen opintojen soveltuvuuden,
 • opintosuunnitelman ja
 • motivaatiokirjeen perusteella.

Hyväksytyksi tuleminen edellyttää hyvää (3/5) opintomenestystä. Tiedekunta voi harkintansa mukaan pyytää lisäselvityksiä hakijan hakemusasiakirjoista.

Tiedekunta varaa mahdollisuuden kutsua hakijat haastatteluun. Haastatteluun kutsutaan enintään kaksinkertainen määrän hakijoita suhteessa hyväksyttävien määrään. Hakijat valitaan haastateltavaksi hakuasiakirjojen perusteella. Opiskelijavalinta perustuu hakuasiakirjoihin tai, jos hakijoita haastatellaan, hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin. Mikäli haastattelu otetaan valinnassa käyttöön, pääaineissa määritellään tarkemmat haastatteluperiaatteet ja arviointikriteerit hakuajan alkuun mennessä. Avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden kiintiössä eivät voi hakea henkilöt, joilla on voimassa oleva korkeakoulututkinnon suoritusoikeus jossakin yliopis­tossa tai yliopistoa vastaavassa korkeakoulussa.

 (2) Maisterivaiheen valinta

Tutkinnonsuoritusoikeutta pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon voi hakea henkilö, joka on suorittanut tiedekunnan alalle soveltuvan vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai sitä tasoltaan vastaavan tutkinnon. Hakijaksi hyväksytään myös henkilö, joka suorittaa alalle soveltuvan vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai sitä tasoltaan vastaavan tutkinnon siten, että voi esittää siitä tutkintotodistuksen kirjoittautumisen yhteydessä.

Ammattikorkeakoulututkinto ei anna riittäviä valmiuksia suoraan maisterivaiheen opintoihin 1) metsäekonomian ja markkinoinnin ja 2) ravitsemustieteen hakukohteissa. Ammattikorkeakorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö voidaan kuitenkin hyväksyä hakijaksi suoraan maisterivaiheen opintoihin metsäekonomian ja markkinoinnin sekä ravitsemustieteen pääaineisiin, mikäli hän on ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi suorittanut haetun pääaineen perus- ja aineopintoja tai muita pääainetta tukevia opintoja ravitsemustieteessä vähintään 50 op tai metsäekonomiassa ja markkinoinnissa vähintään 30 op.

Maatalous-metsätieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle voidaan erityisen painavin perustein myöntää erillisvalinnassa toinen maatalous-metsätieteellisen alan tutkinnon suoritusoikeus. Hyväksytyksi tulemisen edellytyksenä on, että aiemmin suoritettu tutkinto on sisällöltään riittävän erilainen kuin haettavassa pääaineessa suoritettava tutkinto.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tutkinnonsuoritusoikeuden valmiiksi omaava opiskelija, joka on suorittanut tiedekunnan alalle soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, voidaan hyväksyä suorittamaan pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa. Tällöin opiskelija ei kuitenkaan saa toista maatalous-metsätieteellisen alan tutkinnon suoritusoikeutta vaan hänen olemassa oleva opinto-oikeutensa siirretään hänelle myönnettyyn toiseen tutkinnonsuoritusoikeuteen.

Koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon (ETM/MMM) hyväksytyltä hakijalta voidaan edellyttää laissa 558/2009 tarkoitettujen täydentävien opintojen suorittamista kuitenkin enintään 60 opintopistettä. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää tutkintoon. Mahdollisista täydentävistä opinnoista sovitaan kunkin opiskelijan kanssa yksilöllisesti opintoja aloittaessa.
Suoraan maisterivaiheeseen hyväksytty ei voi hakea myöhemmin tiede-kunnan sisällä pääaineen vaihtoa.

Opiskelijavalinta tapahtuu

 • hakijan aiemman opintomenestyksen,
 • hakuperusteena olevan aiemman tutkinnon tutkielman arvosanan,
 • suoritettujen opintojen sisällöllisen ja tasollisen soveltuvuuden perusteella niin, että täydentävien opintojen tarve on mahdollisimman pieni, kuitenkin enintään 60 op,
 • opiskelijan laatiman opintosuunnitelman ja
 • motivaatiokirjeen perusteella.

Hyväksytyksi tuleminen edellyttää hyvää (3/5) opintomenestystä. Tiedekunta voi harkintansa mukaan pyytää lisäselvityksiä hakijan hakemusasiakirjoista.

 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan hakukohteet
Alemman korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla suorittaneet voivat hakea myös tiedekunnan kansainvälisiin maisteriohjelmiin, joissa opetus tapahtuu englanniksi.