Valinta aiempien opintojen perusteella

<omenat>Ajankohtaista

Vuoden 2014 erillisvalinnan hakuaika alkaa 3.2.2014 ja päättyy 23.2.2014 klo 16.00


Sähköiset hakulomakkeet

 1. Avoimen yliopiston väylän hakulomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/46783/lomake.html (lomake aukeaa 3.2.2014)
 2. Maisterivaiheen valinnan hakulomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/44368/lomake.html (lomake aukeaa 3.2.2014)


Hakemuksen on oltava perillä hakujärjestelmässä tai tiedekunnan opintoasianpalveluissa viimeistään 23.2.2014 klo 16.00. Määräajan jälkeen saapuvia hakemuksia ei oteta huomioon. Mikäli hakija ei voi täyttää sähköistä hakemusta, paperisen hakemuksen voi tilata tiedekunnan kanslian opintoasiainpalveluista, p. (09) 02941 58022. Paperiset hakemukset liitteineen on palautettava määräpäivään klo 16.00 mennessä (postileima ei riitä) osoitteeseen: Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Opintoasiainpalvelut, PL 62, 00014 Helsingin yliopisto.

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan kaikille hakijoille toukokuussa.

 

Hakulomakkeet liitteet

 1. Avoimen yliopiston väylässä hakevat toimittavat virallisesti oikeaksi todistetut*
  todistusjäljennökset hakuperusteena olevien opintojen suorittamisesta.
 2. Maisterivaiheen valinnassa hakevat toimittavat virallisesti oikeaksi
  todistetut* jäljennökset hakuperusteena olevan tutkinnon tutkintotodistuksesta
  ja opintosuoritusotteesta.
 3. Sekä avoimen yliopiston väylässä että maisterivaiheen valinnassa hakijalta vaaditaan rehtorin päätösten (17/2013 ja 146/2013) mukainen vähintään asiointitasoinen suomen tai ruotsin kielen taito. Mikäli hakija ei ole suorittanut peruskoulua, lukiota tai alempaa korkeakoulututkintoa suomen tai ruotsin kielellä, hakijalta vaaditaan todistus kielitaidosta. Todistus tulee toimittaa tiedekunnan opintoasiainpalveluihin hakuajan päättymiseen 23.2.2014 klo 16.00 mennessä.

  *Virallinen jäljennös tarkoittaa todistuksen antaneen oppilaitoksen allekirjoituksellaan ja leimallaan varustamaa jäljennöstä tai julkisen notaarin todistamaa jäljennöstä. Julkisia notaareja ovat maistraatin päällikkö ja hänen määräämänsä maistraatin virkamies sekä kihlakunnanviraston päällikkö ja hänen määräämänsä kihlakunnanviraston virkamies.

Liitteet tulee toimittaa tiedekunnan opintoasiainpalveluihin (os. PL 62, 00014  HELSINGIN YLIOPISTO) 23.2.2013 klo 16.00. mennessä.


Yleistietoa Avoimen yliopiston väylästä ja maisterivaiheen valinnasta

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta voi opiskelu- ja opetusmahdollisuuksien salliessa myöntää tutkinnonsuoritusoikeuden hakijan aiempien opintojen perusteella. Hakija voi hakea ainoastaan yhteen pääaineeseen joko avoimen yliopiston väylän tai maisterivaiheen valinnan kautta. Hakijalta vaaditaan rehtorin päätösten (17/2013 ja 146/2013) mukainen vähintään asiointitasoinen suomen tai ruotsin kielen taito. Maisterivaiheen opinnoissa tarvitaan englanninkielen taitoa.

Vuoden 2014 erillisvalinnassa ei voi hakea elintarvike-ekonomian, kuluttajaekonomian, markkinoinnin ja ympäristöekonomian pääaineisiin.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tutkinnonsuoritusoikeuden valmiiksi omaava hakija voidaan hyväksyä suorittamaan pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa. Tällöin hakija ei kuitenkaan saa toista maatalous-metsätieteellisen alan tutkinnon suoritusoikeutta vaan hänen täytyy luopua aiemmasta tutkinnonsuoritusoikeudestaan.

Erillisvalinnassa valittavien opiskelijoiden enimmäismäärät (yht. 91)

 
enintään
Agroteknologia
5
Biotekniikka
6
Elintarvikekemia
5
Elintarviketeknologia
13
Kasvintuotantotieteet
15
Kotieläintiede
5
Maaperä ja ympäristötiede
5
Maatalousekonomia ja -yrittäjyys
7
Metsien ekologia ja käyttö
12
Metsäekonomia ja markkinointi
6
Mikrobiologia
6
Ravitsemustiede
6

 

Tilasto maisterivaiheen valinnan hakeneista ja hyväksytyistä 2010-2013 (pdf).

Usein kysyttyjä kysymyksiä erillisvalinnan hausta


 


(1) Avoimen yliopiston väylä

tie Tutkinnonsuoritusoikeutta sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon voi hakeahenkilö, joka on suorittanut avoimessa yliopistossa Helsingin yliopiston tai jonkin muun yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti vähintään seuraavat opinnot: yhdessä oppiaineessa tulee olla suoritettuna vähintään perus- ja aineopinnot (vähintään 60 opintopisteen (35 ov) laajuinen opintokokonaisuus) ja toisessa oppiaineessa vähintään perusopinnot (25 opintopisteen (15 ov) laajuinen opintokokonaisuus).

Hakija on oikeutettu hakemaan siihen maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan pääaineeseen, johon kuuluvassa oppiaineessa hänellä on suoritettuna aineopinnot. Hakuperusteena olevien suoritusten tulee olla saavutettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Opiskelijavalinta tapahtuu

 • hakijan aiemman opintomenestyksen,
 • suoritettujen opintojen soveltuvuuden sekä
 • opiskelijan laatiman opintosuunnitelman ja
 • motivaatiokirjeen perusteella.

Hyväksytyksi tuleminen edellyttää hyvää (3/5) opintomenestystä. Tiedekunta voi harkintansa mukaan pyytää lisäselvityksiä hakijan hakemusasiakirjoista.

Avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden kiintiössä eivät voi hakea henkilöt, joilla on voimassa oleva korkeakoulututkinnon suoritusoikeus jossakin yliopistossa tai yliopistoa vastaavassa korkeakoulussa.


 (2) Maisterivaiheen valinta

Tutkinnonsuoritusoikeutta pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon voi hakea henkilö, joka on suorittanut tiedekunnan alalle soveltuvan vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai sitä tasoltaan vastaavan tutkinnon. Hakijaksi hyväksytään myös henkilö, joka suorittaa alalle soveltuvan vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai sitä tasoltaan vastaavan tutkinnon siten, että voi esittää siitä tutkintotodistuksen kirjoittautumisen yhteydessä.

Ammattikorkeakoulututkinto ei anna riittäviä valmiuksia suoraan maisterivaiheen opintoihin 1) metsäekonomian ja markkinoinnin ja 2) ravitsemustieteen hakukohteissa. Ammattikorkeakorkeakoulututkinnonsuorittanut henkilö voidaan kuitenkin hyväksyä hakijaksi suoraan maisterivaiheen opintoihin metsäekonomian ja markkinoinnin sekä ravitsemustieteen pääaineisiin, mikäli hän on ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi suorittanut haetun pääaineen perus- ja aineopintoja tai muita pääainetta tukevia opintoja ravitsemustieteessä vähintään 50 op tai metsäekonomiassa ja markkinoinnissa vähintään 30 op. Alemman tutkinnon perusteella mahdollisesti puuttumaan jäävät kieli- ja viestintäopinnot tulee suorittaa osana maisteriopintoja.

Koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon (ETM/MMM) hyväksytyltä hakijalta voidaan edellyttää laissa 558/2009 tarkoitettujen täydentävien opintojen suorittamista kuitenkin enintään 60 opintopistettä. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää ylempään korkeakoulututkintoon. Mahdollisista täydentävistä opinnoista sovitaan kunkin opiskelijan kanssa yksilöllisesti opintoja aloittaessa.

Suoraan maisterivaiheeseen hyväksytty ei voi hakea myöhemmin tiedekunnan sisällä pääaineen vaihtoa.

Opiskelijavalinta tapahtuu

 • hakijan aiemman opintomenestyksen,
 • hakuperusteena olevan aiemman tutkinnon tutkielman arvosanan,
 • suoritettujen opintojen sisällöllisen ja tasollisen soveltuvuuden perusteella niin, että täydentävien opintojen tarve on mahdollisimman pieni, kuitenkin enintään 60 op,
 • opiskelijan laatiman opintosuunnitelman ja
 • motivaatiokirjeen perusteella.

Hyväksytyksi tuleminen edellyttää hyvää (3/5) opintomenestystä. Tiedekunta voi harkintansa mukaan pyytää lisäselvityksiä hakijan hakemusasiakirjoista.

 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan hakukohteet
Alemman korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla suorittaneet voivat hakea myös tiedekunnan kansainvälisiin maisteriohjelmiin, joissa opetus tapahtuu englanniksi.