22. HENKILÖSTÖ

22.1 Henkilöstöasiat, yleistä

22.2 Henkilöstöpolitiikka

22.3 Rekrytointi ja kelpoisuusvaatimukset

22.4 Perehdyttäminen

22.5 Henkilöstön koulutus

22.6 Henkilöstön hyvinvointi, työterveys ja työsuojelu

22.7 Tasa-arvo

22.8 Kehityskeskustelut

22.9 Palkkaus ja palvelussuhdeasiat

22.10 Henkilöstön osallistuminen, yhteistoiminta

22.11 Henkilöstöäpoliittisten tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi ja kehittäminen

 

22.1 Henkilöstöasiat, yleistä

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on yhteensä noin 500 työntekijää, josta opetus- ja tutkimushenkilöstön osuus on 60 %, opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstön osuus 20 % ja hallintohenkilöstön osuus 13 %.

Henkilötyövuodet

Kuva. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan henkilöstöjakauma vuonna 2006.

Keskeisimmät henkilöstöasioita koskevat kuvaukset ja ohjeet sijaitsevat yliopiston Alma-intranetissä.

Linkkejä:

Henkilöstöasioiden sivut Alma-intranetissä sisältäen seuraavat osa-alueet:
(https://alma.helsinki.fi/tab/3004)
· Henkilö- ja lakiasiainosaston esittely
· Palvelussuhdeasiat
· Tasa-arvo ja esteettömyys
· Henkilöstöpoliittinen ohjelma ja yt-asiat
· Palkkausjärjestelmä UPJ
· Lakiasiat
· Työterveys ja työsuojelu
· Avoimet työpaikat
· Henkilöstöasioiden lomakkeet
· Tapahtumakalenteri

Henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen sivut Alma-intranetissä sisältäen seuraavat osa-alueet:
(https://alma.helsinki.fi/tab/65001)
· Henkilöstökoulutus
· Koulutukset aihealueittain
· Kehityskeskustelut
· Perehdyttäminen
· Esimiehen tietopaketti
· Uutiset: Henkilöstön kehittäminen ja koulutus
· Osaamisen kehittämisen muita muotoja

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja tiedekunnan laitosten välinen työnjako henkilöstöasioiden hoitamisessa on kuvattu Alma-intranetin sivulla
(https://alma.helsinki.fi/doclink/26799) tiedekunnan osalta
(https://alma.helsinki.fi/doclink/27295) laitosten osalta.

Henkilötietojärjestelmän tallennus- ja ylläpitotehtävät keskitettiin Helsingin ylipistossa 5.10.2006 lähtien kampuskohtaisiin palvelukeskuksiin. Palvelussuhteita koskevat päätökset tehdään edelleen tiedekunnissa ja erillislaitoksissa, mutta tietojen tallennus henkilötietojärjestelmään tapahtuu palvelukeskuksissa.

Viikin kampuksen palvelukeskus
Henkilöstöpalvelut
Infokeskus Korona, 5. krs, Viikinkaari 11 A
PL 62, 00014 Helsingin yliopisto
palkka@helsinki.fi

22.2 Henkilöstöpolitiikka

Helsingin yliopiston henkilöstöpoliittiset linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty seuraavissa dokumenteissa:

Helsingin yliopiston strategia 2007 - 2009, jonka mukaan yksi yliopiston viidestä erityisestä kehittämiskohteesta on laadukas työyhteisö päätavoitteinaan työyhteisöjen hyvinvoinnin parantaminen sekä nykyistä parempi ja tehokkaampi johtaminen hallinto. Linkki: (http://www.helsinki.fi/lyhyesti/strategia/strategia2007-2009.pdf )

Helsingin yliopiston henkilöstöpoliittinen ohjelma 2007 - 2009, jossa määritellään Helsingin yliopiston yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet seuraaville asiakokonaisuuksille:
· Strateginen henkilöstösuunnittelu (mm. henkilöstön rakenne ja rekrytointi)
· Palvelussuhteen ehdot (mm. palkkaus ja palvelussuhteet)
· Johtaminen ja työyhteisöjen toiminta
· Työympäristö ja työolot (mm. perehdyttäminen, kehittäminen, hyvinvointi, tasa-arvo)
Linkki:
(http://www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/hallinnon_julkaisuja_31_2007.pdf )

22.3 Rekrytointi ja kelpoisuusvaatimukset

Koska rekrytoinneilla vaikutetaan ratkaisevasti siihen, minkälainen on tulevaisuuden henkilöstö ja sen seurauksena yliopiston mahdollisuus laadukkaaseen tulokseen, on jokainen rekrytointi tehtävä huolellisesti.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tapahtuvaa rekrytointia ohjaavat seuraavat säädökset ja ohjeet:

Laki korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä 24.5.1991/856
(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1991/19910856 )

Asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä 20.12.1991/1581
(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1991/19911581 )

Asetus Helsingin yliopiston henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä 30.12.1991/1739
(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1991/19911739 )

Helsingin yliopiston hallintojohtosääntö
(https://alma.helsinki.fi/doclink/69956 )

Hakuilmoitusohjeita
(https://alma.helsinki.fi/doclink/99227 )

Professorin viran hakeminen ja täyttäminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa
(http://www.mm.helsinki.fi/hallinto/virat/prof_ohje.html)

Yliopistonlehtorin viran ja tohtoriassistentin viran hakeminen ja täyttäminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa
(http://www.mm.helsinki.fi/hallinto/virat/ass_lehtorin_ohje.html )

Dosentin viran hakeminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa
(http://www.mm.helsinki.fi/hallinto/virat/dosentin_ohje.html )

Opetuksellisten ansioiden (opetustaito) arviointikriteerit maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Professorin virantäyttöprosessi on kuvattu tiedekunnan prosessipankissa.
(prosessipankki.csc.fi )

Rekrytointia koskevat tavoitteet ja toimenpiteet on kuvattu
· Helsingin yliopiston henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa (kpl 3.1)
· Tiedekunnan tavoite- ja toimenpideohjelmassa

UPJ-järjestelmää koskevat asiat on käsitelty kappaleessa 1.8 palkkaus ja palvelussuhdeasiat.

22.4 Perehdyttäminen

Uuden työntekijän perehdyttämisestä vastaa hänen lähin esimiehensä. Perehdyttämisen tavoitteet ja periaatteet on määritelty yliopiston henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa 2007 - 2009 (kpl 5.1). Linkkejä perehdyttämiseen liittyen:

Helsingin yliopiston perehdyttämisohjeet
(https://alma.helsinki.fi/tab/65001)

Uuden työntekijän perehdyttämispaketti maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan
(https://alma.helsinki.fi/doclink/65811)


22.5 Henkilöstön koulutus

Henkilöstön kehittämisen laajaan kokonaisuuteen kuuluu jatkuva opiskelu ja oppiminen työssä, lisäkoulutuksen hankkiminen sekä omassa organisaatiossa että sen ulkopuolella. Kehityskeskusteluiden yhteydessä esiin nousevasta koulutustarpeesta viestitetään ja neuvotellaan henkilöstö- ja lakiasiain osaston kanssa koulutuksen oikean suuntaamisen takaamiseksi. Linkkejä:

Tietoa henkilöstökoulutuksesta Alma-intranetissä
(https://alma.helsinki.fi/doclink/65092)

Koulutus- ja kehittämisyksikkö
(https://alma.helsinki.fi/doclink/96668)


22.6 Henkilöstön hyvinvointi, työterveys ja työsuojelu

Henkilöstön hyvinvointi on Helsingin yliopiston strategian ja henkilöstöpoliittisen ohjelman mukaan yksi keskeinen menestystekijä. Henkilöstön hyvinvointiin liittyvät yliopiston yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet on kuvattu yliopiston henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa (kpl 5.3).

Yliopistolla on keskitetty työhyvinvointiyksikkö, joka käsittelee seuraavia työhyvinvointiin liittyviä asioita:
· työterveyshuoltopalvelujen suunnittelu ja järjestäminen
· työhyvinvointihankkeiden koordinointi
· työyhteisöongelmiin liittyvä neuvonta ja ohjaus
· kuntoutus ja uudelleensijoittaminen
· henkilöstön työsuojelu
· ergonomiasuunnitteluun osallistuminen
· työnohjaus
Linkki: Työhyvinvointiyksikkö
(http://www.helsinki.fi/henkos/organisaatio/tyohyvinvointi.htm )

Oheinen kaavio esittää Helsingin yliopiston työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa tehtäväalueineen:

Tyohyvinvointi

Kuva. Helsingin yliopiston työhyvinvoinnin kehittämisohjelma

Yliopistossa tehtiin valtion organisaatioille suunnattu työilmapiirikysely marraskuussa 2006.
Kysely tehtiin 1000 työntekijälle, jotka valittiin satunnaisotannalla. Linkki:

HY:n työhyvinvointibarometri 2006
(https://alma.helsinki.fi/doclink/100357)

Työterveys. Helsingin yliopisto järjestää palvelussuhteessa olevalle henkilökunnalleen (työaika vähintään 14 tuntia viikossa) ennalta ehkäisevän työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Linkki:

Työterveyspalvelut Alma-intranetissä
(https://alma.helsinki.fi/doclink/96636)

Työsuojelun tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Linkkejä:

Työsuojelun valvontalaki
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044 )
öturvallisuuslaki
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738 )
Laki työterveyshuollosta
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383 )

Helsingin yliopistossa toimivat työnantajan valitsema työsuojelupäällikkö, työntekijöiden valitsemat työsuojeluvaltuutetut sekä työnantajan ja työntekijöiden edustajista koostuva työsuojelutoimikunta.

Työsuojelu Alma-intranetissä:
(https://portal-07.it.helsinki.fi/doclink/96633 )
o Yleinen hätänumero 0 112
o Poliisi 0 10022
o Sairaanhoitopalveluneuvonta 0 10023
o Myrkytystietokeskus 0 4711
Riskien arviointi ja riskinarviointilomakkeet
(https://alma.helsinki.fi/doclink/96831).

[Sivun alkuun]

22.7 Tasa-arvo

Helsingin yliopistossa on henkilöstöpoliittisen ohjelman lisäksi tasa-arvosuunnitelma ja syrjinnän vastainen suunnitelma. Helsingin yliopiston tavoin tiedekunnan tavoitteena on edelleen kehittää toimintaa niin, että tasa-arvokysymykset otetaan huomioon läpinäkyvänä periaatteena kaikessa toiminnassa. Linkit:

Helsingin yliopiston tasa-arvotyön johtosääntö

Helsingin yliopiston tasa-arvosuunnitelma 2007 - 2009
(http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/Tasu0709.pdf)
Helsingin yliopiston syrjinnän vastainen suunnitelma
(http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/syrjinnan_vastainen_suunnitelma06.pdf )
Lisätietoa ja ohjeita Helsingin yliopiston tasa-arvo www-sivuilta
(http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/index.htm )
Tasa-arvotyön esittely Alma-intranetissä
(https://alma.helsinki.fi/doclink/96613)

22.8 Kehityskeskustelut

Kehityskeskustelut liittyvät uuteen, tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaan palkkausjärjestelmään (UPJ), joka on käytössä yliopistossa.
Kehityskeskustelu on tärkeä työväline esimiehille ja samalla työntekijän vuosittainen mahdollisuus vaikuttaa työtehtäviinsä ja niihin liittyviin tekijöihin. Uusi palkkausjärjestelmä edellyttää, että kehityskeskustelujen lisäksi käydään myös erillinen palkkakeskustelu. Linkkejä:

Kehityskeskustelut ja kehityskeskusteluprosessi
(https://alma.helsinki.fi/doclink/65249)
Kehityskeskustelulomakkeet
(https://alma.helsinki.fi/doclink/65251)

 

22.9 Palkkaus ja palvelussuhdeasiat

Helsingin yliopiston henkilöstöpoliittinen ohjelma (kpl. 3, palvelussuhteen ehdot) sisältää yliopiston palkkausta ja palvelussuhteita koskevat yhteiset periaatteet ja ohjeet.

UPJ:llä tarkoitetaan palkkausjärjestelmää, joka tuli voimaan yliopistoissa 1.1.2006 ja korvasi aiemmin voimassa olleet virkasuhteisten A-palkkataulukot ja työsopimussuhteisten työehtosopimusten palkkaliitteet.

Uudessa palkkausjärjestelmässä virkasuhteisten ja työsopimussuhteisten palkat määritetään samalla tavoin: tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. Aiemmin käytössä olleita ikälisiä ja palvelusvuosilisiä ei enää kerry työssäolovuosien perusteella. 

Palkkausjärjestelmää sovelletaan yliopistoon pysyvässä palvelussuhteessa tai yli 6 kuukautta kestävässä palvelussuhteessa olevaan henkilöstöön. Palkkausjärjestelmää on sovellettu budjettirahoitteiseen ja yliopiston omin varoin palkattuun henkilöstöön sekä tutkijakoulujen henkilöstöön 1.1.2006 lukien, täydentävällä rahoituksella palkattuun henkilöstöön 1.1.2007 lukien. Palkkausjärjestelmää ei sovelleta työnantajavirkamiehiin, harjoittelutehtävissä oleviin, tukityöllistettyihin tai tuntityöntekijöihin. UPJ-linkkejä:

UPJ:n keskeinen sisältö
(https://alma.helsinki.fi/doclink/99974)
UPJ-sopimus
(https://alma.helsinki.fi/doclink/100183)
UPJ-käsikirja liitteineen
(https://alma.helsinki.fi/doclink/100192)
UPJ-palkkataulukot
(https://alma.helsinki.fi/doclink/100198)
UPJ palkkalaskuri
(https://alma.helsinki.fi/doclink/100222)

UPJWeb on tietojärjestelmä, jonka avulla tallennetaan ja ylläpidetään uutta
palkkausjärjestelmää varten kerättäviä tietoja.

Jokaisesta työtehtävästä laaditaan UPJWebissä tehtävänkuvauslomake, johon sisältyy tehtävän vaativuusluokka. Lisäksi esimies tekee jokaiselle työntekijälle henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnin, joka on sidottu työntekijän voimassaolevaan tehtävänkuvaukseen.

Kaikki tehtävänkuvaukset ja henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnit laaditaan ja hyväksytään sähköisellä allekirjoituksella UPJWebissä, paperiasiakirjoja ei käytetä lainkaan. 

Palvelussuhdeasiat on kuvattu Alma-intranetissä (https://alma.helsinki.fi/tab/3004). Sivuilta löytyy tietoa seuraavista palvelussuhteisiin liittyvistä asioista:
· Eläkeasiat
(https://alma.helsinki.fi/doclink/99530)
· Etätyö
(https://portal-07.it.helsinki.fi/doclink/116876 )
· Henkilökortti
(https://alma.helsinki.fi/doclink/100351)
· Kehityskeskustelut
(https://alma.helsinki.fi/doclink/99523)
· Nimikirja
(https://alma.helsinki.fi/doclink/99997)
· Opetus- ja tutkimushenkilöstön 4-portainen virkarakenne
(https://alma.helsinki.fi/doclink/100048)
· Palvelussuhteen alkaessa
(https://alma.helsinki.fi/doclink/100054)
· Palkka
(https://alma.helsinki.fi/doclink/100126)
· Palkkiot
(https://alma.helsinki.fi/doclink/100420)
· Palvelussuhteen päättyessä
(https://alma.helsinki.fi/doclink/100167)
Palvelussuhteen ulkopuolella - apurahat
(https://alma.helsinki.fi/doclink/100415)
Poissaolot ja virkavapaudet
(https://alma.helsinki.fi/doclink/99546)
· Sivutoimi
(https://alma.helsinki.fi/doclink/47164)
· Sivutoiminen tuntiopetus
(https://alma.helsinki.fi/doclink/100416)
· Työajat
(https://alma.helsinki.fi/doclink/100418)
· Ulkomailla työskentely
(https://alma.helsinki.fi/doclink/100428)
Virka- ja työehtosopimukset
(https://alma.helsinki.fi/doclink/100427)
· Vuosiloma
(https://alma.helsinki.fi/doclink/99803 )

 

22.10 Henkilöstön osallistuminen, yhteistoiminta

Yhteistoiminnan (YT) tarkoituksena on antaa henkilöstölle vaikutusmahdollisuus työhönsä ja työoloihinsa vaikuttavaan, yliopiston toimintaa koskevan päätöksenteon valmisteluun. Yhteistoiminnan tarkoituksena on myös edistää valtion ja yliopiston henkilöstöpolitiikan yleisten päämäärien toteutumista ja parantaa yliopiston työyhteisön toimintaa ja työoloja.

Tiedekunnan yhteistoimintaelimenä toimii strategisen suunnittelun ryhmä SSR.

Linkki:
Yhteistoimintasivut Alma-intranetissä sisältää tietoa seuraavista aiheista:
(https://alma.helsinki.fi/doclink/96543)
· Sopimus yhteistoiminnasta Helsingin yliopistossa
· Lainsäädäntöä ja sopimuksia
· Yhteistoimintaneuvosto
· Kiinteistöalan yhteistoimintaneuvosto
· Yhteistoimintaneuvoston pöytäkirjat
· Työsuojelutoimikunta
· Tasa-arvotoimikunta
· Luottamusmiehet
· Työsuojeluvaltuutetut

 

22.11 Henkilöstöäpoliittisten tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi ja kehittäminen

Henkilöstöä koskevat tavoitteet ja indikaattorit tuotetaan ja niistä johdettavat toimenpiteet koordinoidaan keskitetysti hallintoviraston henkilöstö- ja lakiasiain osaston toimesta. Lisäksi tiedekunnassa, laitoksilla ja toimintayksiköissä henkilöstöasioihin liittyvät kehittämiskohteet ja toimenpiteet nousevat esiin kehityskeskusteluissa ja kehittämispäivillä tai vastaavantyyppisissä tilaisuuksissa.

[Sivun alkuun]

Päivitetty 03.11.2008