7. TUTKIMUSTOIMINNAN HALLINNOINTI JA PÄÄVASTUUT

7.1 Tutkimushallinnointi Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopiston tutkimushallinto on kuvattu yliopiston tutkimuspoliittisessa ohjelmassa, jossa on määritelty kanslerin, konsistorin, rehtorin, tutkimuksesta vastaavan vararehtorin, yliopiston tieteellisen neuvoston sekä tutkimusvararyhmän tutkimusta koskevat vastuut ja tehtävät.

7.2 Tutkimustoiminnan hallinnointi ja toiminnanohjaus maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Tiedekunnan tutkimusta koskevat vastuut ja tehtävät on määritelty Helsingin yliopiston hallintojohtosäännössä ja yliopiston tutkimuspoliittisessa ohjelmassa. Tiedekunnan ylin päättävä elin on tiedekuntaneuvosto, jonka vastuut ja tehtävät tutkimuksen osalta ovat

 • tutkimuksen kehittäminen
 • tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi ja päättää määrärahojen jakamisen perusteista
 • käsitellä professorin viran täyttämistä koskevat asiat, kuten tehdä rehtorille esitys professorin viran perustamisesta tai lakkauttamisesta ja päättää professorin viran alan ja tehtäväpiirin täsmentämisestä
 • päättää muiden kuin professorin virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta tai sijoittamisesta
 • käsitellä dosentiksi nimittämistä koskevat asiat
 • hyväksyä syventäviin opintoihin liittyvät tutkielmat
 • ratkaista ne dekaanille kuuluvat asiat, jotka dekaani niiden laajakantoisuuden tai periaatteellisen tärkeyden vuoksi saattaa tiedekuntaneuvoston ratkaistaviksi.

Linkkejä:

Yliopiston hallintojohtosääntö

Tiedekuntaneuvoston kokoonpano

Tutkimuksesta vastaava varadekaani vastaa tiedekunnalle asetettujen tutkimusta koskevien tehtävien valmistelusta ja toteuttamisesta. Hän toimii puheenjohtajana tiedekunnan tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunnassa (TJKT), jonka päätehtävä on tiedekunnan tutkimus- ja jatkokoulutustoiminnan kehittäminen. Tämä päätehtävä jakaantuu mm. seuraaviin alatehtäviin:

 • tiedekunnan tavoite- ja toimenpideohjelman valmistelu tutkimuksen ja jatkokoulutuksen osalta kaudelle 2010-2012
 • tiedekunnan kauden 2007-2009 tavoite- ja toimenpideohjelman mukaisten tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tavoitteiden toteuttaminen yhteistyössä laitosten kanssa
 • tutkimusta koskevien asioiden valmistelu ja ehdotusten tekeminen sekä raportointi tiedekuntaneuvostolle yhteistyössä laitosten kanssa
 • tutkimuksen määrällisten ja laadullisten indikaattoreiden kehittäminen ja seuraaminen tiedekuntatasolla
 • tutkimuksen arvioinnin johtaminen ja siihen liittyvien esitysten ja raporttien laadinta
 • jatkokoulutuksen kehittäminen yliopiston konsistorin päätösten mukaisesti
 • jatko- ja tutkijankoulutuksen määrärahojen käytön suunnittelu ja määrärahoja koskevien esitysten valmistelu
 • jatko-opiskeluhakemusten ja jatko-opintosuunnitelmien tasollisen yhtenäisyyden arviointi.

Tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunnan sihteerinä toimii jatko-opinnoista vastaava suunnittelija. TJKT kutsuu kokouksiinsa tarpeen mukaan asiantuntijoita. Linkki: 

Mmtdk:n tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta

Tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta koskeva toiminnanohjausprosessi tavoiteneuvotteluineen, tavoiteohjelmineen ja seurantatapaamisineen on kuvattu dokumentissa Toiminnan ja talouden suunnittelu vuosiksi 2008 ja 2009. Tiedekunnan toiminnanohjaukseen liittyy rehtorin tekemä tulosneuvottelukierros. Linkki:

Toiminnan ja talouden suunnittelu vuosiksi 2008 ja 2009

Laitos laatii oman toimintasuunnitelman tutkimusosioineen. Laadukkaan ja tavoitteiden mukaisen toiminnan varmistamiseksi tiedekunnan dekaanit ja laitosjohtajat tapaavat säännöllisesti ja tekevät strategia- ja tavoiteohjelmakatselmukseen puolivuosittain syys- ja kevätlukukausien alussa. Toimintasuunnitelma perustuu tiedekunnan tavoite- ja toimenpideohjelmaan sekä tiedekunnan (dekaanin) antamiin ohjeisiin toiminnan suunnittelua varten.

Laitostasolla toimintaa johtaa hallintojohtosäännön perusteella laitoksen johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii laitoksen johtaja. Tutkimuksen osalta laitoksen johtoryhmä

 • päättää laitokselle osoitettujen jakamattomien määrärahojen ja muiden voimavarojen, kuten tilojen ja laitteiden käyttöperiaatteista
 • tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen viran perustamisesta tai lakkauttamisesta

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitosten johtoryhmien kokoonpanot löytyvät laitosten kotisivuilta

Laitoksen johtaja vastaa laitoksella tapahtuvasta tutkimustoiminnasta ja tutkimuksen resursseista, hyväksyy allekirjoituksellaan tai muulla kirjallisella suostumuksella tutkimusrahoitushakemukset ja projektin avaukset sekä laitosta koskevat tutkimuksen/tutkimusprojektin sopimukset.

Tutkimusryhmän johtaja toimii tutkimusprojektien vastuullisena johtajana ja ryhmien jäsenten lähimpänä esimiehenä.

[Sivun alkuun]

Päivitetty 03.11.2008