5. LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄ

 

HYlaadunvarmistusjarjestelma

5.1 Laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteet

Laadunvarmistuksen tavoitteet, joihin myös maatalous-metsätieteellinen tiedekunnan laatutyö tähtää, on kirjattu Helsingin yliopiston toimintakäsikirjaan seuraavasti: ”Laadunvarmistus pohjautuu yliopiston strategisiin tavoitteisiin ja se on osa yliopiston normaalia toimintaa. Laatutyön tavoitteena on yliopiston toiminnan jatkuva kehittäminen ja tämän kehittämistyön tekeminen näkyväksi kaikissa toiminnoissa ja yksiköissä sekä jokaisen omassa työssä. Laatutyö koskee kaikkia yliopistolaisia, niin opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa kuin opiskelijoitakin.”

5.2 Vastuut

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laatutyön organisointivastuu on tiedekunnalla, jonka tukena toimii yliopiston laadunvarmistuksen ohjausryhmä.
Tiedekunnan laadunvarmistustyön etenemisestä vastaa tiedekunnan johto sekä pedagoginen yliopistonlehtori. Toimintojen kehittämisvastuu on asianomaisella toimintayksiköllä.

Toimintakäsikirjan osioiden ylläpidosta ja päivittämisestä vastaavat niihin nimetyt vastuuhenkilöt. Osioiden hyväksymisvastuu on dekaanilla.

Tiedekunnan laatuyhteyshenkilöiden vastuu on välittää asianosaisille tahoille tiedekunnan ulkopuolelta tulevaa laatutyöhön liittyvää informaatiota.

Laitosten laatuyhteyshenkilöiden vastuu on välittää laitoksen henkilökunnalle tietoa laatutyöhön liittyvistä ajankohtaisista asioista.

5.3 Dokumentointi

Toimintakäsikirjan sisältö on tuotettu yhteistyössä tiedekunnan toimikuntien, työryhmien, hallinnon sekä laitosten edustajien kanssa. Opiskelijat ovat osallistuneet käsikirjan valmisteluun toimikuntatyöskentelyn kautta. Lisäksi laatujohtaminen –kurssin opiskelijat ovat tuottaneet materiaalia selvittämällä laitosten laadunvarmistuskäytäntöjä.

Tiedekunnan toimintakäsikirja kokoaa tiedekunnan laadunvarmistusmenetelmät eri toimintakokonaisuuksien osalta. Käsikirja koostuu pääosin sanallisista kuvauksista, joita on täydennetty tarkoituksenmukaisilta osin QPR-prosessikuvauksilla sekä linkeillä, jotka johtavat asiaa käsitteleville ulkoisille tai Alma-intranet -verkkosivuille. 

Tiedekunnan toimintakäsikirjaan on koottu myös laitosten prosessikuvauksia niiltä osin, kun ne toteutuvat lähes samankaltaisina laitoksesta riippumatta. Useat prosessit ulottuvat laitostasolta tiedekuntatasolle sekä aina yliopistotasolle asti.

Merkittävä osan tiedekunnan, erillisyksiköiden ja laitosten laatudokumentaatiosta muodostuu jo olemassa olevista www-sivuista sekä Alma-intranetsivuista. Sivut on linkitetty tiedekunnan toimintakäsikirjan asianmukaiseen kohtaan.

Laitoksilla, laboratorioilla ja muilla yksiköillä on omaa toimintaa kuvaavia ja ohjeistavia käsikirjoja, toiminta-, työ- ja käyttöohjeita. Yksiköt vastaavat dokumentaationsa hallinnasta itsenäisesti. Laitokset ja muut toimintayksiköt ovat kehittäneet omaa latudokumentaatiotaan tiedekunnan toimintakäsikirjan kanssa ja jatkavat dokumentointityötä, kun tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt tiedekunnan toimintakäsikirjan laadunvarmistusjärjestelmän tueksi.

[sivun alkuun]

5.4Julkaiseminen ja dokumentaation hallinta

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan toimintakäsikirja julkaistaan tiedekunnan ulkoisilla www-sivuilla omana sivustona. Käsikirjan ensimmäinen versio on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 13.9.2007. Julkaistavat päivitetyt käsikirjaversiot hyväksyy dekaani.

Päivittäminen

Seuraavassa taulukossa ilmenevät toimintakäsikirjaosioiden ylläpito- ja hyväksymisvastuut:

 

Osio

Päivitysvastuu

Asiavastuu

Hyväksyjä

A. Johtaminen

taloussuunnittelija

hallintopäällikkö

dekaani

B. Perustehtävät

      B1. Tutkimus

jatko-opinnoista vastaava suunnittelija

tutkimuksesta vastaava varadekaani

dekaani

      B2. Koulutus

opintoasiainpäällikkö / pedagoginen yo-leht.

opetuksesta vastaava varadekaani

dekaani

      B3. YVV

taloussuunnittelija

hallintopäällikkö

dekaani

C. Voimavarat

taloussuunnittelija

hallintopäällikkö

dekaani

D. Hallinto- ja tukipalvelut     

taloussuunnittelija

hallintopäällikkö

dekaani

 

Toimintakäsikirjan muutokset tehdään Dreamweaver -julkaisualustaan ja merkitään toimintakäsikirjan päivitysrekisteriin (kpl 5.9), josta ilmenee muutoksen päiväys, päivitetty asia ja päivityksen tekijä. Riippuen päivityksen merkittävyydestä sitä valmistellaan tarkoituksenmukaisissa foorumeissa, kuten vastuuhenkilöt ja ao. toimikunnat. Pääsääntöisesti päivitykset hyväksytetään kerran vuodessa dekaanilla ja tuodaan tiedoksi strategisen suunnittelun ryhmälle (SSR). Päivityksen päivämäärä on merkittävä kyseisen www-sivun alareunaan.

Voimassa olevasta versiosta pidetään yllä word-muotoinen varmuuskopio kanslian s-asemalla, josta julkaistaan pdf-versio (vastuuhenkilö taloussuunnittelija).

5.5 Laadunvarmistusmekanismit

Tiedekunnassa säännöllisessä käytössä olevia laadunvarmistusmenetelmiä ovat mm.

  • Ulkoiset ja sisäiset arvioinnit
  • Opiskelijakyselyt ja -palautteet
  • Kehittämishankkeet
  • Tavoite-tulosseuranta

Kehitteillä olevia laadunvarmistusmekanismeja ovat:

  • Menetelmien ja prosessien kuvaukset
  • Palautejärjestelmäkokonaisuus

5.6 Johdon katselmus

Osana TTO-katselmusta tiedekunnan strategisen suunnittelun ryhmä (SSR) katselmoi vuosittain taloussuunnittelijan koordinoimana laadunvarmistusjärjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden.

Laadunvarmistusjärjestelmän johdon katselmuksen asialistalla TTO-asioiden lisäksi ovat

  • edellisen laadunvarmistusjärjestelmän katselmuksen päätetyt toimenpiteet
  • indikaattoreiden, palautteioden ja arviointien pohjalta tehdyt kehittämistoimenpiteet eli vaikuttavuus
  • toimintakäsikirjan ja muun dokumentaation keskeisimmät muutokset ja mahdolliset muutostarpeet
  • laatupolitiikan ja -tavoitteiden toteutuminen ja tarvittaessa korjaus- ja kehittämistoimenpiteet.

5.7 Laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Korkeakoulujen arviointineuvoston KKA:n 26. – 30.11.2007 suorittama Helsingin yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointimenettely on kuvattu yliopiston toimintakäsikirjassa.

Lisätietoa auditoinnista:
KKA: Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi

5.8 Laadunvarmistusjärjestelmän kehittäminen

Laadunvarmistusjärjestelmää kehitetään jatkuvasti sisäisen ja ulkoisen palautteen ja arvioinnin pohjalta. Tavoitteena on kehittää ja toteuttaa parhaimmiksi ja tarkoituksenmukaisimmiksi todettuja toimintatapoja ja prosesseja, joiden avulla tiedekunta parhaiten saavuttaa sille asetetut tavoitteet.


Laadunvarmistusjärjestelmän jatkuvan parantamisen ajatusmallina on sovellus Demingin ympyrästä, jossa perustehtäviä, johtamista, resursseja sekä hallinto- ja tukipalveluita suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan (arvioinnit, indikaattorit, palautteet) ja tehdään korjaavat toimenpiteet, jotka johtavat parannettuihin suunnitelmiin ja toteutukseen.

Jatkuvakehittamissykli

Kuvio: Tiedekunnan toimintojen jatkuvan parantamisen sykli

5.9 Toimintakäsikirjan päivitysrekisteri

Pvm

Tehty muutos

Tekijä [Hyväksyjä]

14.9.2007

Versio 1.0 hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 13.9.2007

[JKola, Tiedekuntaneuvosto]

12.12.2007

Linkit tarkistettu
Käsirjan kuusi osiota yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi (word & pdf)

JaanaK, AA

19.12.2007

Kpl 6.3 päivitys: Kampuksen tutkimuseettinen neuvottelukunta

AA

19.12.2007

Kpl 13.3.2 Lisätty kaavio opintojen ohjauskokonaisuudesta

AA

19.12.2007

Lisätty liite 1: Laatudokumenttien sijainnit

AA

31.1.2008

Lisätty uusi kpl 9.2 Jatko-opiskelu ja jatkotutkinnot osana tutkimusta

SO, MP, AA

31.1.2008

Muutettu kpl 14.2.1 Jatkotutkinnot linkkejä

AA

31.1.2008

Lisätty kpl 5.3 Dokumentointi maininta osoitteesta prosessipankki.csc.fi.

AA

31.1.2008

Muutettu kpl 29 Tietotekniikkaryhmän sijainti kampuspalvelukeskukseen

AA

1.2.2008

Versionumero muutettu, jätetty dekaanin hyväksyttäväksi

AA

2.7.2008

Kpl:t 3.2.1 TTO-valmistelu ja 5.6 Johdon katselmus täsmennetty taloussuunnittelijan valmistelu- ja koordinaatiovastuuta

AA

2.7.2008

Linkit tarkastettu ja korjatu

AA

3.11.2008

Käsikirja on julkaistu www-sivuilla.

Kpl 5.5 Dokumentaation hallintamenettely muutettu.

Kpl 5.6 Johdon katselmus: lisätty toimintakäsikirjan ja dokumentaation olennaiset muutokset ja kehittämiskohteet

AA

 

[Sivun alkuun]

Päivitetty 03.11.2008