Laadunvarmistus tiedekunnassa Arvioinnit Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Laboratorioiden laatutyö

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan yhdeksästä laitoksesta seitsemällä laboratoriotoiminnat ovat oleellinen osa tutkimusta ja opetusta. Laboratorioiden tehtävänä on taata tutkimukselle ja opetukselle tarkoituksenmukaiset edellytykset korkeatasoisten tulosten saavuttamiseksi.

Laboratorioiden laatujärjestelmät perustuvat soveltuvin osin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 -standardiin ja sen pohjalta laadittuun laboratorion toimintajärjestelmän tarkistuslistaan. Laboratoriot ovat laatineet toimintoja kuvaavat toiminta- tai laatukäsikirjat, joita täydentävät toiminta- ja menettelyohjeet.

Hyvä laboratoriolaatu tiedekunnassa tarkoittaa, että

  • tulokset on aikaansaatu tutkimukseen soveltuvien menetelmien avulla
  • tulokset ovat oikeita ja luotettavia
  • raportointi tehdään selkeällä tavalla, joka varmistaa tulosten hyödynnettävyyden ja estää väärinkäsitysten mahdollisuuden.