Laadunvarmistus tiedekunnassa Arvioinnit Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Tiedekunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus perustuu ensisijaisesti tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen yhteiskunnalliseen relevanssiin sekä tutkijoiden ja opettajien tuottamiin erillisiin asiantuntijapalveluihin. Tiedekunta profiloituu myös muulle yliopistolle ja sidosryhmilleen hyvänä ja hyödyllisenä yhteistyökumppanina niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tiedekunta ja sen laitokset tukevat toimintansa avulla yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehitystä ja työllisyyttä.

Yhteiskunnallista vuorovaikutusta on tähän asti arvioitu muiden arviointien yhteydessä tutkimuksen, opetuksen, hallinnon ja laadunvarmistuksen näkökulmista. Lisäksi palautetta syntyy vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa, kuteni tiedekunnan neuvottelukunnassa ja yhteistyössä sektori- ja muiden tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan neuvottelukunta edistää tiedekunnan ja sen eri tieteenaloja edustavien yhteiskunnan keskeisten toimijoiden välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Yhteistyö sektoritutkimus- ja muiden koulutuslaitosten kanssa

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on jo pitkään ollut laajaa tutkimus- ja opetusyhteistyötä useiden sektoritutkimuslaitosten ja -virastojen kanssa. Tiedekunnan tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat olleet Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA), Kuluttajatutkimuskeskus (KTK), Kansanterveyslaitos (KTL), Oy Keskuslaboratorio Ab (KCL), Lihateollisuuden tutkimuskeskus (LTK), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT). Yhteistyön päämuoto on yhteisissä tutkimushankkeissa.

Yhteistyötä tiedekunnan edustamien koulutusalojen Helsingin ylipiston Ruralian, muiden yliopistojen (mm. Joensuu, Kuopio ja Turku) ja ammattikorkeakoulujen (mm. Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK ja Yrkeshögskolan Sydväst ) ja ammattijärjestöjen kanssa ylläpidetään ja kehitetään. Alueellista yhteistyötä vahvistavat tiedekunnan tutkimusasemat, joilla tehtävää työtä tuodaan enemmän esille tiedekunnan viestinnässä.