Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Metsäsektorin kilpailukyky löytyy arvonlisän kasvattamisesta

Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessa havaittiin, että metsäsektorin kestävyyskriteereillä kuten  sertifioinnilla ja metsäsertifikaatin valinnalla on vaikutusta kilpailukykyyn kansainvälisillä markkinoilla. Tulokset osoittavat, että teollisuuden näkökulmasta kustannustekijät ovat silti edelleen merkittävämpi kilpailukykytekijä markkinoilla kuin kuluttajien kestävyysmieltymykset. Tulevaisuuden biotaloudessa arvonluonti perustuu kuitenkin yhä enemmän muihin kuin kustannustekijöihin.

MMM Jaana Korhosen väitöstyön mukaan tulevaisuudessa metsäsektorin kilpailukyvyssä painottuu arvonlisän kasvattaminen. Arvonlisää voidaan lisätä parantamalla laatua ja löytämällä edistyneitä biotalouden ratkaisuja korvaamaan uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön perustuvat tuotteet kestävimmillä vaihtoehdoilla. Tämä lisää luonnonvarojen strategista merkitystä teollisuuden raaka-ainelähteenä.

- Metsien omistamiseen liittyvät päätökset voivat olla yhä merkittävämmässä roolissa, kun  määritellään tulevaisuuden kilpailukykyä huomioiden uhka yhä niukkenevista luonnonvaroista.  Luonnonvarojen strateginen painoarvo kilpailukyvyn muodostumisen näkökulmasta riippuu jatkossa yhä enemmän myös siitä, onko kestävyys havaittu kansainvälisellä metsäsektorilla kustannuksena vai mahdollisuutena, maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa väittelevä Korhonen sanoo.

Korhosen väitöskirjassa analysoidaan metsäsektorin kansainvälistä kilpailukykyä ja sen ajureita viidestä eri näkökulmasta alueellisella, maa- ja yritystasolla. Analyysi kattaa vuodet 1990–2030 ja se keskittyi kilpailukyvyn tarkasteluun metsiin kohdistuvien investointien ja kansainvälisten markkinoiden näkökulmasta.

Teollisuuden kapasiteetti
määrittelee investoinnit

Väitöskirjan tulokset korostavat metsien strategisen merkityksen, markkinoiden toiminnan ja eri ympäristösääntelymuotojen vaikutusten ymmärtämisen tärkeyttä kilpailukyvylle sektorin eri tasoilla. Maatasolla tarkasteltuna istutusmetsiin suuntautuvien investointien määrä riippui vahvasti metsäteollisuuden kapasiteetista käsitellä puuta metsäteollisuuden tarpeisiin sekä markkinoiden koosta vuosina 1990–2010. Metsäsektorin 100 suurinta yritystä omisti tai kontrolloi noin 66,0 miljoonaa hehtaaria metsää vuonna 2012.

Tutkimus osoitti eroja eri maanosista tulevien yritysten metsänomistus- tai kontrollistrategioiden välillä. Monet yritykset ovat luopuneet metsänomistuksestaan erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

- Aasialaiset yritykset ovat olleet aktiivisia integroitumaan metsämaahan eri puolilla maailmaa, mikä selittynee alueen omilla vähäisillä resursseilla vastata metsäteollisuustuotteiden vahvasta markkinakysynnästä johtuvaan raaka-ainetarpeeseen. Tulevaisuudessa eri sektorien metsänomistamiseen liittyvät strategiset päätökset voivat olla yhä tärkeämpi kilpailukykytekijä kansainvälisillä markkinoilla, Korhonen korostaa.

 

Kestävyys korostuu
jatkossa

Perinteiset metsäsektorin kilpailukyvyn osatekijät kuten raaka-aineen riittävyys ja hintakilpailukyky ovat tärkeitä myös tulevaisuudessa. Tämän rinnalle nousee väitöstutkimuksen mukaan kuitenkin kestävien kansainvälisten arvoketjujen hallinta teollisuuden kilpailukyvyn luomisessa sekä yritysten kyky sopeutua kiristyvään ympäristösääntelyyn innovoimalla uusia kestävämpiä tuotteita.

- Metsäsektorilla voi olla tärkeä rooli biotalouteen siirtymisessä ja globaalien kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa, mutta tämä edellyttää alan yrityksiltä nykyistä suurempaa edelläkävijyyttä ja panostusta myös muihin kuin kustannustekijöihin, Korhonen muistuttaa.

Metsäsektorilla, erityisesti sellu- ja paperiteollisuudessa, on viime vuosikymmeninä tapahtunut kansainvälistymisen ja kulutuskäyttäytymisen aiheuttamia suuria rakenteellisia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet eri maanosien väliseen kilpailukykyasetelmaan. Siirtymätalousmaiden rooli tuottajina ja investointikohteina on kasvanut. Vaikka kustannuskilpailu on kiristynyt, myös kestävän liiketoiminnan rooli on korostunut kansainvälisillä markkinoilla. Lisääntyvä ympäristötietoisuus korostaa yhä enemmän kestävien ja vastuullisten kansainvälisten arvoketjujen merkitystä teollisuuden kilpailukyvylle.

MMM, MSc Jaana Korhonen väittelee 6.5.2016 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "On the high road to future forest sector competitiveness ". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, sali XII.

Vastaväittäjänä on professori Robert Kozak, University of British Columbia, Canada, ja kustoksena on professori Anne Toppinen.
Väitöskirja julkaistaan sarjassa Dissertationes Forestales. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa.


Väittelijän yhteystiedot:
Jaana Korhonen
Puh. 041 430 9724
jaana.e.korhonen@helsinki.fi