Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Metsänhoidon vaihtoehdot vertailussa

Metsänhoidon eri vaihtoehdot, kuten avohakkuut ja eri-ikäisen metsän kasvattaminen herättävät paljon keskustelua. Aiheen tekee erityisen ajankohtaiseksi maa-ja metsätalousministeriössä metsien käsittelyä koskevan lainsäädännön tekeillä oleva muutosprosessi. Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen yliopistonlehtori Timo Kuuluvainen, professori Olli Tahvonen ja tutkijatohtori Tuomas Aakala ovat julkaisseet tutkimuksen, jossa etsittiin systemaattisilla kirjallisuustietokantahauilla boreaalisen Fennoskandian aluetta eli Suomea, Ruotsia ja Norjaa koskevat tutkimukset, joissa on vertailtu tasa-ikäisen ja eri-ikäisen metsän kasvatusta joko ekologian tai talouden näkökulmasta.

- Tutkimuksessa kootaan ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisesti yhteen Pohjoismaiden oloihin soveltuva tutkimustieto metsänhoidon vaihtoehdoista. Samalla arvioidaan tutkimuksen ongelmia ja puutteita, tutkimuksen tekijät kertovat.

Eri-ikäisen metsän taloudellinen tulos vertailukelpoinen

Pohjois-Euroopassa metsätalous on sotien jälkeen perustunut tasaikäisten metsiköiden kasvattamiseen sekä avohakkuiden käyttöön puun korjuussa ja metsän uudistamisessa. Tätä on pidetty puuntuotannon ja teollisuuden puuhuollon kannalta tehokkaimpana järjestelmänä. Vaihtoehtoisena mallina on esitetty eri-ikäisen metsän kasvattamista, joka perustuu yksittäisten puiden tai puuryhmien korjuuseen ja metsän luontaiseen uudistumiseen. Tällaisen metsänkäsittelyn hyväksymisen avohakkuiden rinnalle on esitetty lisäävän mahdollisuuksia monimuotoisuuden ja metsien ympäristöarvojen ylläpitämiseen sekä lisäävän metsänomistajien taloudellista valinnanvapautta.

Yleisen näkemyksen mukaan eri-ikäisen metsän kasvatuksen ongelmana on sen heikko taloudellinen tulos.

- Läpikäydyt tutkimukset eivät kokonaisuutena tukeneet tällaista johtopäätöstä. Useissa tutkimuksissa eri-ikäisen metsän kasvatuksen taloudellinen tulos oli täysin vertailukelpoinen tasaikäisen metsän kasvatuksen kanssa, tutkijat painottavat.

Ekologisia vaikutuksia käsittelevät tutkimukset perustuivat yleensä empiirisille kokeille ja melko lyhyille seurantajaksoille. Näiden tutkimusten perusteella voidaan päätellä eri-ikäisen metsän kasvatuksen pitävän paremmin yllä varttuneelle tai vanhalle metsälle tyypillisiä metsän rakenteita ja lajiyhteisöjä kuin tasaikäisen metsän kasvatus. Esimerkiksi mustikan varvustot ja niillä elävä lajisto voivat paremmin eri-ikäiskasvatetussa metsässä.

Monitieteinen lähestyminen välttämätöntä

Eri metsänkasvatusmallien vaikutukset ekologiaan sekä metsätalouden taloudelliseen tulokseen ja puuntuotantoon tunnetaan edelleen puutteellisesti, vaikka tutkimusten määrä on lisääntynyt viime vuosina.

- Sekä taloudellisessa että ekologisessa tutkimuksessa ongelmana on teoreettisen ymmärryksen ja monitieteisen lähestymistavan puuttuminen ja käytettyjen tutkimusmenetelmien vaihtelevuus. Taloudellisen tutkimuksen kannalta suuri puute on ekologisten eri-ikäisen metsän kasvumallien vähäinen määrä, tutkijat sanovat.

Jatkossa tutkimuksen tulisi Kuuluvaisen, Tahvosen ja Aakalan mukaan omaksua aidosti monitieteinen strategia, jossa käytännön sovellutuksiin tähtäävä tutkimus perustuu kiinteästi ekologian ja taloustieteen metodien ja teorian kehitykseen.

-Tulevaisuudessa tutkimuksen pitäisi myös hyödyntää enemmän alueellista mittakaavaa. Sekä tasaikäisen että eri-ikäisen metsän kasvatusta tulisi tarkastella osana metsänkäsittelystrategiaa, jossa pyritään ylläpitämään metsän luontaisia vaihtelevia rakenteita ja näin turvaamaan metsänkäsittelyn ekologinen, taloudellinen ja sosio-kulttuurinen kestävyys.

Kuuluvainen, T., Tahvonen, O. & Aakala, T. 2012. Even-aged and uneven-aged forest management in boreal Fennoscandia: a review. AMBIO. DOI 10.1007/s13280-012-0289-y

Tutustu artikkeliin verkossa AMBIO:n sivuilla.

Lisätiedot:
Yliopistonlehtori Timo Kuuluvainen Timo.Kuuluvainen /at) helsinki.fi, 09-191 58116
Professori Olli Tahvonen olli.tahvonen (at) helsinki.fi, 050-4156565

Kuva: Juha Rikala