Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Professorin 3D-metsät

Metsien määrä ja laatu ovat olleet kiinnostuksen kohteina niin kauan kuin metsätieteitä on yliopistolla opetettu. Ensin metsävaroja arvioitiin maastossa, myöhemmin maastomittauksia on tehostettu lento- ja satelliittikaukokartoituksen keinoin.

- Alalla eletään nyt mielenkiintoista vaihetta: Uuden sukupolven 3D-tietoa tuottavat kaukokartoitusmenetelmät ovat tulossa arkipäivään toden teolla samalla kun kaikissa metsäalan käytännön organisaatioissa ollaan uudistamassa metsä- ja paikkatietojärjestelmiä. Tämä on mainio aika olla geoinformatiikan professorina, Markus Holopainen kertoo.

Päivän sana on laserkeilaus. Sen avulla saatava 3D-tieto maastosta on paljon aiempaa monipuolisempaa ja tarkempaa.

- Laserkeilauksella saadaan selville puiden pituudet ja latvuston rakenne, mikä mahdollistaa puuston runkotilavuuden ja kokonaisbiomassan sekä niiden muutosten selvittämisen. Tietoa tarvitaan esimerkiksi metsätalouden sovelluksissa, metsien hiilitaselaskentaan liittyvien biomassamuutosten seurannassa tai kaiken aikaa lisääntyvien metsätuhojen kartoituksessa sekä Suomessa että globaaleissa hankkeissa, Holopainen selittää.

Viisaat päät yhteen

Kaukokartoitus ei ole vain metsätieteilijöiden puuhaa, vaan menetelmiä käytetään monella taholla aina kaupunkisuunnittelusta arkeologiaan. Jo opiskeluaikoina metsätieteiden ja Teknillisen korkeakoulun maanmittauspuolen väliä suhannutta ja sittemmin sekä Helsingin yliopistosta että Aalto-yliopistosta väitellyttä Holopaista miellyttääkin alan monitieteisyys.

- Insinööreillä on taito kehittää laserkeilaukseen tarvittavia laitteita. Laserkeilausta voidaan kasvavassa määrin tehdä paitsi lentokoneesta, myös maastossa vaikkapa autosta tai mönkijästä. Meillä metsätieteissä taas on vankka osaaminen menetelmien ja käyttötarkoitusten kehittelyssä. Toimivat, tarkat laitteet ja osaaminen saadun tiedon hyödyntämisessä ovat molemmat tärkeitä, professori pohtii.

Holopainen on omissa tutkimuksissaan selvittänyt 3D-kaukokartoitusmenetelmien mahdollisuuksia metsävarojen inventoinneissa ja metsäsuunnittelussa. Hän on myös ollut kehittämässä muun muassa lasermittauksista saatavan tiedon epävarmuustekijät huomioivaa metsien tuottoarvolaskentaa.

Professorina hän pitää yhtenä keskeisistä tehtävistään tutkimuksen viemistä käytäntöön metsäorganisaatioihin sekä alan konsulttifirmoihin ja muihin yrityksiin.

- Yhteistyömahdollisuudet käytännön toimijoiden kanssa ovat monet. Tärkeitä kumppaneita ovat esimerkiksi professuuria yliopiston kanssa rahoittavat Geodeettinen laitos ja Metsähallitus.

Seitsemän kesää Hydessä

Kaukokartoitusopettajana, metsät ja paikkatietojärjestelmät -tutkijakoulun koordinaattorina, metsänarvioimistieteen yliopistonlehtorina, vt. professorina ja Aalto-yliopiston dosenttinakin pitkään toiminut Markus Holopainen on opiskelijoiden vanha tuttu. Kesäisistä metsänarvioimistieteen kursseista Hyytiälän metsäasemalla kertovat työhuoneen seinällä komeilevat valokuvat ja tuohivirsut.

- Opetus on yliopistotyön suola. On palkitsevaa seurata opiskelijoiden kasvua fukseista jatko-opiskelijoiksi saakka.

Metsätieteiden laitoksella opetusta on kehitetty vahvasti viime vuosina.

- Yhteistyötä tiedekuntien ja yliopistojenkin kesken voisi Holopaisen mukaan olla myös opetuspuolella nykyistä enemmän. Myös opintojen monipuolisuutta ja alan vaikutusmahdollisuuksia tulisi hänen mielestään nostaa entistäkin enemmän esille, jotta kaikki kiinnostuneet löytäisivät alalle.

- Metsäalan imago on kärsinyt jonkin verran alan teollisuuden haasteiden vuoksi. Alan työllisyys ja mahdollisuudet omaan yritystoimintaankin ovat kuitenkin hyvät ja metsätieteilijät ovat mukana monen ajankohtaisen ongelman ratkaisussa, kuten esimerkiksi metsävarojen hallintaan soveltuvan huipputeknologian kehittämisessä, ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä metsien monikäytön turvaamisessa. Työkenttää riittää siis niin kotimaassa kuin maailmallakin, Holopainen painottaa.

Teksti ja kuva: Sanna Schildt