Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Ekologiaa ekonomiaan ja vice versa

Vastavalmistuneen piti MMM Sanna-Helena Rantala.Ympäristökysymysten ja taloustieteen yhdistäminen on lähellä metsätieteiden laitoksella kansantaloudellisen metsäekonomian professorina virallisesti elokuun alussa aloittaneen Olli Tahvosen sydäntä. Hän kiinnostui aiheesta jo tehdessään graduaan ympäristöverotuksesta 1980-luvun alussa kauppakorkeakoulussa. Väitöskirjan sekä lukuisten julkaisujen ja tutkimushankkeiden jälkeen teema tuntuu aina vain kiehtovammalta.

- Ekologian ja ekonomian yhdistäminen on tulevaisuuden kohtalonkysymys: olisi löydettävä tasapaino kulutuksen ja ympäristön kantokyvyn välillä. Voi tuntua yllättävältä, että idea kasvun rajoista tuli ekologiaan taloustieteestä. Viimeiset 25 vuotta taloustieteilijät ovat kehittäneet malleja, joissa kulutus henkeä kohden lähestyy ääretöntä. Ajatus on, että luonnonvaroihin sidoksissa oleva kulutus stabiloituu kestävälle tasolle. Näin ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi näytä reaalimaailmassa tapahtuvan.

-On hämmentävää kuinka ylivertaisen tehokkaasti voimaperäiseen luonnonvarojen ja energian käyttöön perustuvat elinkeinoelämän alat pystyvät valvomaan etujaan. Tämä on kuitenkin pois niiden alojen menestyksestä, jotka pystyisivät tuottamaan kasvua pienemmällä kuormituksella.

Metsäntutkimus sopii ekologian ja taloustieteen yhdistämisen koekentäksi loistavasti muun muassa siksi, että alojen matemaattiset mallit ovat hyvin sovitettavissa yhteen.

- Olemme hyvässä asemassa myös siinä, että empiirinen pohja metsäekologian tutkimuksessa on vahva.

Tahvosesta on kuitenkin harmillista, että suomalainen metsäntutkimus on monilta osiin rajautunut jo 1930-luvulta periytyvään, avohakkuita korostavaan metsänhoitomalliin. Viime aikoina metsäalalla on keskusteltu paljon vaihtoehtoisista malleista, mutta tutkimusta on hälyttävän vähän.

- Metsätalouden toimintaympäristö on muuttunut ja puuntuotannon ja ympäristönsuojelun yhteensovittamisen vaihtoehtoja tulisi pystyä tutkimaan entistä laajemmalta pohjalta. Tähän tarvitaanerityisesti teoreettisesti vahvaa uutta tutkimustietoa. Välillä tuntuu, että vaatimus tutkimustiedon välittömästä käytännön sovellettavuudesta on tietyitä osin hyydyttänyt metsäntutkimuksen kehitystä.

Monitieteisyys kunniaan

Monitieteisyys on ratkaisevassa asemassa tulevaisuuden kysymyksiä ratkottaessa. Olli Tahvosen mukaan eri tieteenaloja yhdistävän tutkimuksen potentiaali on tällä hetkellä käytössä vain osittain. Yliopisto antaa erinomaisia mahdollisuuksia madaltaa eri alojen välisiä raja-aitoja ja ennakkoluuloja.

- Uudella metsätieteiden laitoksella on nyt hyvät mahdollisuudet kehittää opintoja monitieteisempään suuntaan. Metsäopetuksessa tarvittaisiin opintojen alusta saakka laajempaa perspektiiviä luonnonvarojen käyttöön markkinataloudessa. Työelämässä ekologeiltakin odotetaan usein syvällistä yhteiskunnallista ymmärrystä, Tahvonen painottaa.

- Toivon, että opiskelijat innostuisivat syventymään ekologian ja ekonomian mallien vaatimaan matematiikkaan. Mallit tarjoavat kiehtovia näköaloja ja ymmärrystä, joka ei vanhene, mutta edellyttävät kiireetöntä paneutumista pieniin yksityiskohtiin.

Olli Tahvosen harrastuksiin sisältyy progressiivinen rock ja maalaiselämä.

Teksti ja kuva: Sanna Schildt