Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

VITRI:n kenttäkurssi Laosissa avasi uusia yhteistyön mahdollisuuksia

Viikin tropiikki-instituutti (VITRI) on kesäkuusta 2009 lähtien koordinoinut ulkoasiainministeriön rahoittamaa hanketta, joka tähtää institutionaalisen kapasiteetin vahvistamiseen Laosin kansallisessa yliopistossa luonnonvarojen kestävän käytön alalla. Syyskuussa pidettiin tähän hankkeeseen sisältyvä kenttäkurssi, jolla osanottajina oli 15 laosilaisen lisäksi yhtä monta opiskelijaa Viikistä. Mukana oli kuusi suomalaista opettajaa.

Metsäisten alueiden kunnostamiseen Mekong-joen alueella tähtäävä FORMEB-projekti on yksi harvoista jo käynnissä olevista ulkoministeriön rahoittamista niin sanotuista IKI-hankkeista Helsingin yliopistossa. Hankkeet perustuvat yliopistojen väliseen kumppanuuteen ja edellyttävät, että suomalaisella toteuttajalla on riittävästi kokemusta ja tarpeeksi näyttöä aikaisemmasta vastaavasta toiminnasta.

FORMEB-hankkeen koordinointi pohjaa yhteistyöhön, jota on ylläpidetty ja kehitetty Thaimaan kanssa vuodesta 1980 lähtien. Laosissa järjestetyllä intensiivikurssilla perehdyttiin teoreettisen opetuksen lisäksi maaseudun kylissä luonnonvarojen käytön ongelmiin. Oppimismenetelmät perustuvat VITRI:n EU:n Asia Link-ohjelman rahoituksella Kaakkois-Aasiassa toteuttaman viiden aikaisemman intensiivikurssin antamiin kokemuksiin.

Haastatteluilla tietoa ongelmista

Nyt pidetyn kurssin aiheena oli metsäisten alueiden kunnostaminen kaikki maankäytön muodot huomioon ottavan integroidun suunnittelun avulla. Tärkeimpänä yhteistyökumppanina oli Laosin kansallisen yliopiston (NUOL) metsätiedekunta. Kurssiin sisältyi myös demonstraatio-osa Koillis-Thaimaassa. Sitä johti VITRI:n ensimmäinen tohtoriopiskelija, nykyisin Bangkokin Kasestsart-yliopiston metsätiedekunnan varadekaanina toimiva tohtori Ladawan Puangchit.

Kurssi tarjosi osallistumismahdollisuuden poikkeuksellisen monille Helsingin yliopiston opiskelijoille. Ajatuksena oli, että tiiviissä vuorovaikutuksessa ulkomaalaisten osanottajien kanssa laosilaiset opiskelijat pystyivät parhaiten kehittämään tutkimus- ja ilmaisutaitojaan. Ainakin kaksi Helsingin yliopiston opiskelijaa kerää lisäksi aineiston maisterintutkielmansa materiaalia Laosissa yhdessä paikallisten opiskelijoiden kanssa. Tällaisille yhteisille opinnäytetyöprojekteille tarjoutuu jatkossa vielä enemmän mahdollisuuksia.

Antoisinta kurssilla oli kenttätyö alueen kylissä. Siihen sisältyi runsaasti haastatteluja, joilla selvitettiin metsien käyttöön ja suojeluun liittyviä ongelmia. Toisin kuin Thaimaassa, Laosissa alkuperäiset metsät ovat vielä intensiivisessä käytössä. Metsien häviäminen kestämättömän käytön ja maatalouden laajentumisen vuoksi on huomattava taloudellinen ja yhteiskunnallinen ongelma, johon myös liittyy ympäristöuhkia. VITRI:n johtamalla kurssilla ongelmia ja niiden ratkaisuja tarkasteltiin niin paikallisesta, alueellisesta kuin globaalistakin näkökulmasta.

Suurlähettiläs korosti yhteistyön tärkeyttä

Laosin kenttäkurssi loi uusia yhteyksiä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tulevalle toiminnalle erityisesti institutionaalisen kehitysyhteistyön sekä Pohjoisen ja Etelän yliopistojen kumppanuuden vahvistamisen alalla. Myös yhteisille tutkimushankkeille avautui uusia mahdollisuuksia. Niiden tuloksia voidaan suoraan hyödyntää Laosissa käynnissä olevassa Suomen tukemassa metsäalan kehitysyhteistyöhankkeessa.

Suomen uusi Thaimaan ja Laosin suurlähettiläs Sirpa Mäenpää puhui kurssin päätöstilaisuudessa, joka pidettiin Kasetsart-yliopiston metsätiedekunnassa Bangkokissa. Hän korosti Suomen ja Thaimaan välisen yli 40 vuotta kestäneen keskeytymättömänä jatkuneen yhteistyön merlkitystä myös koko Mekongin alueen kattavan suomalaisen kehitysyhteistyön tukena.

-Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on ollut tämän yhteistyön tärkein suomalainen toteuttaja, suurlähettiläs kiitteli.

- Erityisesti VITRI:n ja Kasetsart yliopiston vakiintuneet yhteydet ovat luoneet uuden yhteistyömuodon, jossa myös Laos on mukana ja jossa käytetään hyväksi uusia institutionaalisen kehitysyhteistyön instrumentteja, hän painotti.

Teksti ja kuva: Olavi Luukkanen