Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Uuden tutkijakoulun vetovastuu soveltavan kemian ja mikrobiologian laitokselle

Fossiilisten raaka-aineiden väheneminen ja kallistuminen sekä niiden käytöstä aiheutuva ympäristön kuormitus asettavat suuria odotuksia uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämiselle sekä energian tuotannossa että teollisuuden lähtöaineina. Maa- ja metsätalouden uusiutuvat materiaalit tarjoavat näin uudenlaisia mahdollisuuksia teollisina raaka-aineina. Biopolttoaineiden tuotannon lisäksi niillä on runsaasti potentiaalisia sovellusalueita esimerkiksi elintarvike-, pakkaus- ja kemianteollisuudessa sekä muun muassa nanoteknologian sovelluksissa.

Suomessa erityisesti metsäsektorin menestyksen edellytys tulevaisuudessa on sen elinkeinorakenteen monipuolistaminen. Näin voidaan saavuttaa kasvua ja dynamiikkaa metsäsektorin perinteisen tuotannon rinnalle ja täydentämiseksi. Tämä on haaste alan koulutukselle ja tutkimukselle. Tämän tutkijakoulun tavoitteena on luoda korkeatasoinen kansallinen koulutusohjelma, joka vahvistaa biomassojen jalostukseen liittyvien perustieteiden, kuten kemian ja fysiikan eri alojen, biokemian ja biotekniikan sekä näihin liittyvän analytiikan ja eri sovellusalueiden osaamista Suomessa. Tutkijakoulun tavoitteena on myös osaltaan vastata metsäklusterin (SHOK) koulutustarpeisiin.

Raaka-aineiden jalostusarvo kasvuun

Uuden tutkijakoulun alueen merkitys on tulevaisuudessa ensiarvoisen tärkeä Suomen elinkeinoelämälle. Uusiutuvien luonnonvarojen kemiaa on tarkasteltava molekyylitasolta lähtien. Molekyylin rakenteen ymmärtäminen on perusedellytys, jonka pohjalta voidaan kehittää uusia innovaatioita. Energiasektori on yhä laajeneva sovellusalue, mutta erilaisten kemiallisten tai entsymaattisten modifiointien avulla voidaan raaka-aineiden jalostusarvoa lisätä merkittävästi. Tulevaisuuden innovaatioiden takaamiseksi kannattaa nyt panostaa alan laaja-alaisten, avarakatseisten ja ennakkoluulottomien osaajien kouluttamiseen. Biopolymeerien ja biojalostuksen osaajia tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan yhä enemmän, koska öljyvarojen supistuessa etsitään kiihtyvällä tahdilla korvaavia vaihtoehtoja.

Koulun johtajana tulee toimimaan professori Liisa Viikari. Suomen Akatemian rahoittaman tutkijakoulun taustaorganisaatiot ovat Helsingin yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Åbo Akademi sekä VTT. Kullakin organisaatiolla on jo käynnissä aiheeseen liittyvää tutkimusta ja jatkokoulutusta sekä laajat kansainväliset verkostot.

Kuva: Tiedekunnan viestintä