Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

ABS-tutkijakoulun tohtorit työllistyvät hyvin

ABS-tutkijakoulusta vuosina 1995–2007 valmistuneiden tohtoreiden työmarkkinatilanteesta on tehty selvitys. Sen mukaan ABS-tutkijakoulun (The Finnish Graduate School on Applied Bioscience: Bioengineering, Food & Nutrition, Environment) tohtorit ovat työllistyneet hyvin ja suhtautuvat tulevaisuuden urakehitykseen positiivisesti.

Kohderyhmään kuuluville tohtoreille lähetettiin kutsukirje osallistua tutkimukseen ja toinen kirje tohtoreiden välittämänä heidän työnantajilleen. Tutkimus toteutettiin yhdessä Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen kanssa internetin välityksellä täytettävänä lomakekyselynä sekä tohtoreille että heidän työnantajilleen. Kyselyssä selvitettiin mm. työsuhteiden määrää ja laatua, mihin työpaikkoihin tohtorit ovat sijoittuneet yksityisellä ja julkisella sektorilla, miten hyvin tohtorit ovat sijoittuneet koulutustaan vastaavaan työhön, esiintyykö työttömyyttä ja onko se kasvamaan päin, vastaako palkka koulutustasoa, onko koulutus antanut riittävän valmiuden alan työtehtäviin ja mitä mieltä työnantaja on tohtoreiden koulutustarpeesta ja koulutuksesta. Kutsukirjeitä lähetettiin kaikkiaan 176. Lopulta 89 tohtoria ja 22 työnantajaa vastasi kyselyyn.

Useimmilla tohtorivastaajista (84 %) oli ollut kokopäivätyö valmistumisen jälkeen. Yliopisto oli suurin työllistäjä (33 %:lla vastaajista), mutta työnantajina oli myös valtion tutkimuslaitoksia (16 %), yksityisiä yrityksiä (19 %) ja valtion hallinto (9 %). Melkein kaikki olivat työllistyneet töihin, joissa heidän koulutustasonsa ja -alansa ja työn vaatimukset olivat yhteensopivat. Työpaikan vaihto ei ollut yleistä tohtorivastaajien joukossa. Vastaajista 17 % oli ollut jossakin vaiheessa työttömänä, työttömyysjakson kestäessä tavallisimmin enintään muutaman kuukauden. Kyselyhetkellä työttömänä oli 2,2 %.

Edessä lupaava tulevaisuus
Saamaansa koulutukseen tohtorivastaajilla oli positiivinen näkemys. He katsoivat, että tohtoritutkinto oli myötävaikuttanut palkan ja työn vaatimusten kasvuun ja kaiken kaikkiaan tohtoritutkinto näyttäytyi vastauksissa hyvältä investoinnilta työmarkkina-aseman näkökulmasta katsoen. Koulutukseen suunnatut kehittämistoiveet heijastelivat tohtoreiden vaihtelevaa asemaa työelämässä. Yliopistoissa työskentelevät tohtorit kohtaavat erilaisia odotuksia kuin yksityisissä yrityksissä työskentelevät ja johtotehtävissä tarvittava orientaatio ja vaadittavat kvalifikaatiot ovat erilaiset kuin suunnittelutehtävissä.

Työnantajaedustajien vastauksissa kaikkein yhdenmukaisin näkemys tuli esille kysymykseen, onko tohtoreilla imagoarvoa organisaatiolle/yritykselle. Lähes kaikki katsoivat imagoarvoa olevan. Tohtorit työskentelivät osin samoissa, osin eri tehtävissä kuin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Erityistehtävät tohtoreille löytyivät useimmiten tutkimusryhmän johtamisen, rahoitushakemusten kirjoittamisen ja jatko-opiskelijoiden ohjaamisen parista. Työnantajaedustajien mukaan tohtoritutkinto ei sellaisenaan ole tae paremmasta palkasta, vaan palkan määrittävät ensisijaisesti työn vaatimukset.

Kyselyssä kartoitettiin myös työnantajien näkemyksiä aikeista palkata tohtoreita tulevina vuosina. Saatujen vastausten perusteella on pääteltävissä, että työnantajilla on valmiutta palkata elintarvike- ja ravitsemusalan tohtoreita tulevina vuosina, vaikka aineiston rajoituksista johtuen tarkkoja määrällisiä ennakointeja ei voi tehdä.

 

teksti: Laila Partanen, kuva: Veikko Somerpuro