Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Tiedekunnan kanslia

PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto
Opiskelijapalvelut: 02941 50066
ml-neuvonta(at)helsinki.fi
Yleishallinto: 02941 50058
ml-hallinto(at)helsinki.fi

Avoinna ma–to klo 12–15 tai sopimuksen mukaan.
Kesällä 2016 kanslia on suljettu 27.6.–29.7.

Yhteystiedot »

Kuva: Veikko Somerpuro

Erillishaut


Tutkinnonsuoritusoikeuden hakeminen

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta järjestää erillisvalintana alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon haun siirto-opiskelijoille ja muille yliopisto-opintoja suorittaneille, haun avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille ja Millenium Youth Camp -tiedeleirille osallistuneille.

Jokaisen hakuperusteen kohdalla hyväksymiseen vaikuttavat opintosuoritusten määrä, arvosanataso, opintosuunnitelma sekä mahdollinen ennakkotehtävä, jolla arvioidaan hakijan aiemman osaamisen soveltuvuutta alalle. Hakija voidaan kutsua myös haastatteluun, jossa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta ja suunnitelmien realistisuutta.

Opintosuunnitelmaan tulee sisällyttää arvioitu opiskeluaika, aiottu tutkinnon rakenne: koulutusohjelma/pääaine, erikoistumislinja sekä sivuaineet ja muut opinnot ja näiden laajuus aineittain, aiemmat opinnot ja/tai työkokemus, jotka tukevat opiskelua valitussa pääaineessa, sekä perustelut hakemukselle. Opintosuunnitelman tekemisessä käytetään apuna matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opasta ja haettavan koulutusohjelman opetusohjelmaa.

Hakuperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla saavutettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Hakuperusteena olevien avoimen yliopiston opintojen tulee olla suoritettuna opiskelupaikan vastaanottamisajankohtaan mennessä.

Erillisvalintojen kevään hakuaika päättyy ke 6.4.2016 klo 15.00.

Erillisvalintojen syksyn hakuaika päättyy ke 21.9.2016 klo 15.00.

Tutkinnonsuoritusoikeutta haetaan korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteesta www.opintopolku.fi.

Hakemuksen liitteenä olevien todistusten ja/tai opintosuoritusotteiden on oltava virallisia/ virallisesti oikeaksi todistettuja. Kopion voi virallisesti todentaa oikeaksi ainoastaan julkinen notaari tai todistuksen myöntänyt oppilaitos. Jos todistuksessa on useampia sivuja, niin kaikkien sivujen on oltava oikeaksi todistettuja. Maistraateissa toimivat julkiset notaarit myöntävät työkseen virallisia asiakirjajäljennöksiä, joten maistraatissa asioidessaan voi olla varma siitä, että saa asianmukaisesti viralliseksi oikeaksi todistetun kopion alkuperäisestä asiakirjasta. Jotta oppilaitoksesta myönnetty todistuskopio on virallisesti oikeaksi todistettu,
1. kopioon tulee lyödä oppilaitoksen virallinen leima. (Oppilaitosten virallisissa leimoissa on yleensä oppilaitoksen nimi ja symboli.)
2. oppilaitoksen edustajan tulee lisäksi kirjoittaa kopioon nimikirjoituksensa ja nimenselvennys sekä virkanimikkeensä.
Jos korkeakoulukelpoisuutesi perusteena on ulkomainen koulutus, niin sinun on toimitettava todistuskopion ja/tai opintosuoritusotteen lisäksi virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli todistuksen alkuperäinen kieli ei ole mikään näistä.

Erillisvalinnoissa hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus seuraavan lukukauden alusta alkaen.

Siirto-opiskelijat ja yliopisto-opintoja suorittaneet

Valintalautakunta voi harkintansa mukaan myöntää tutkinnonsuoritusoikeuden hakijalle, joka suorittaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavia opintoja toisessa suomalaisessa korkeakoulussa. Siirto-opiskelija on myös henkilö, jonka opiskeluoikeus siirtyy tutkinnosta toiseen yliopisto sisällä.

Fysikaalisten tieteiden, kemian, matematiikan, tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen koulutusohjelmiin voidaan hyväksyä opiskelijaksi, jos opintoja on suoritettuna näiden alojen oppiaineista vähintään 60 opintopistettä siten, että opintoihin sisältyy vähintään 25 opintopistettä haettavan koulutusohjelman opintoja. Valintaan vaikuttavat aiempien opintojen määrä, arvosanataso ja opintosuunnitelma. Valinnan edellytyksenä on myös, että opiskelijan voidaan arvioidan kykenevän suorittamaan uuden tutkintonsa yliopistolain määräämässä ajassa.

Hakijan aikaisempi tutkinnonsuoritusoikeus lakkaa siinä vaiheessa, kun hän ottaa vastaan uuden tutkinnon suoritusoikeuden. Jäljellä oleva opiskeluaika lasketaan uuden opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon tavoitteellisen suoritusajan mukaan, josta vähennetään aika, jonka opiskelija on opiskellut siirron perusteena olevan opiskeluoikeiden mukaista tutkintoa.

Ennen lukuvuotta 2005-2006 opintonsa aloittaneet saavat siirron yhteydessä uuden opiskeluoikeiden mukaisen määräajan opinnoilleen.

Valintalautakunta voi myöntää myös toisessa Helsingin yliopiston tiedekunnassa luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavalle oikeuden siirtyä tiedekunnan opiskelijaksi yllä mainituin edellytyksin. Tällaiselle opiskelijalle ei myönnetä uutta tutkinnonsuoritusoikeutta, vaan hänen olemassaolevan tutkinnonsuoritusoikeutensa sisältöä muutetaan tiedekunnan ja pääaineen/koulutusohjelman osalta. Koska tutkinnonsuoritusoikeuden sisältö vaihtuu, opiskelija menettää samalla oikeutensa suorittaa tutkinto alkuperäisessä tiedekunnassaan. Enimmäisopiskeluaika määräytyy siis olemassaolevan tutkinnonsuoritusoikeuden mukaan.

Koulutusohjelman vaihtaminen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sisällä (flamma)

Avoimen yliopiston opintoja suorittaneet

Avoimen yliopiston opintojen perusteella voivat hakea opinto-oikeutta ne opiskelijat, joilla ei ole voimassa olevaa korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta. Opiskelijat otetaan suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa.

  • Tutkinnon suoritusoikeus fysikaalisten tieteiden, kemian, matematiikan, tietojenkäsittelytieteen tai tilastotieteen koulutusohjelmaan voidaan myöntää sellaiselle avoimen yliopiston opiskelijalle, joka on suorittanut hakemassaan aineessa Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaisia perusopintojen opintokokonaisuutta vastaavia opintoja 25 opintopistettä vähintään arvosanalla 3/5.
  • Tutkinnon suoritusoikeus maantieteen koulutusohjelmaan voidaan myöntää sellaiselle avoimen yliopiston opiskelijalle, joka on suorittanut Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaan maantieteen perus- ja aineopintoja yhteensä 46 opintopistettä. Hyväksymisen edellytyksenä on, että suoritettujen opintojen painotettu keskiarvo on vähintään 3/5. Avoimen yliopiston opintoja suorittaneita valitaan maantieteen koulutusohjelmaan enintään viisi kevään erillisvalinnassa. Valinta tapahtuu opintomenestyksen perusteella.

Tulokset ja opintojen alkaminen

Kevään 2016 erillisvalinnan tuloksista ilmoitetaan viimeistään 1.7.2016.
Opiskelupaikka on otettava vastaan 15.7.2016 mennessä.

Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat opintoihin orientoivalla jaksolla.

Lisätietoja opintoihin orientoivasta jaksosta >>