Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Tiedekunnan kanslia

PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto
Opintoasiat: 02941 50066
Yleishallinto: 02941 50057
ml-neuvonta(at)helsinki.fi
ml-hallinto(at)helsinki.fi

Avoinna ma–pe klo 10–15 tai sopimuksen mukaan.

Yhteystiedot »

Kuva: Veikko Somerpuro

Erillisvalinnat


Tutkinnonsuoritusoikeuden hakeminen

Hakija voidaan ottaa suorittamaan joko alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa tai pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa. Tiedekunnassa suoritettava alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatin tutkinto ja ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisterin tutkinto. Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen pohjana on alempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus. Opiskelijalta, joka otetaan suorittamaan pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa, voidaan edellyttää pohjakoulutusta täydentäviä opintoja enintään 60 op. Täydentävät opinnot eivät sisälly maisterin tutkinnon 120 opintopisteen minimilaajuuteen.

Jokaisen hakuperusteen kohdalla hyväksymiseen vaikuttavat opintosuoritusten määrä, arvosanataso, opintosuunnitelma sekä mahdollinen ennakkotehtävä, jolla arvioidaan hakijan aiemman osaamisen soveltuvuutta alalle. Hakija voidaan kutsua myös haastatteluun, jossa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta ja suunnitelmien realistisuutta.

Opintosuunnitelmaan tulee sisällyttää arvioitu opiskeluaika, aiottu tutkinnon rakenne: koulutusohjelma/pääaine, erikoistumislinja sekä sivuaineet ja muut opinnot ja näiden laajuus aineittain, aiemmat opinnot ja/tai työkokemus, jotka tukevat opiskelua valitussa pääaineessa, sekä perustelut hakemukselle. Filosofian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta hakevan on verrattava opintosuunnitelmassaan suorittamansa tutkinnon vastaavuutta hakemansa aineen luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon ja arvioitava minkälaiset valmiudet aiempi tutkinto antaa maisterin tutkinnon suorittamista varten. Opintosuunnitelman tekemisessä käytetään apuna matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opasta ja haettavan koulutusohjelman opetusohjelmaa.

Hakuperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla saavutettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli hakuperusteena on aiemmin suoritettu tutkinto, sen tulee olla suoritettuna opiskelupaikan vastaanottamisajankohtaan mennessä. Hakuperusteena olevien avoimen yliopiston opintojen tulee olla suoritettuna opiskelupaikan vastaanottamisajankohtaan mennessä. Mikäli hakija suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelupaikan vastaanottamisajankohtaan mennessä, hänen kohdallaan noudatetaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden valintaperusteita.

Erillisvalinnassa hakevalla tulee olla Suomessa saavutettu korkeakoulukelpoisuus, jos hakuperusteena on ulkomailla suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, ulkomailla suoritettu ammattikorkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritetut yliopisto-opinnot.

Erillisvalintojen kevään hakuaika päättyi fysikaalisissa tieteissä, geologiassa, kemiassa, maantieteessä, matematiikassa, tietojenkäsittelytieteessä ja tilastotieteessä to 9.4.2015 klo 15.00.

Erillisvalintojen syksyn hakuaika päättyy fysikaalisissa tieteissä, geologiassa, kemiassa, maantieteessä, matematiikassa, tietojenkäsittelytieteessä ja tilastotieteessä ti 22.9.2015 klo 15.00.

Tutkinnonsuoritusoikeutta haetaan opinto-oikeushakemuksella. Jos haluat varmistuksen hakemuksen perille tulosta, laita kirjeeseen mukaan osoitetiedoillasi ja postimerkillä varustettu postikortti.

Hakemuksen liitteenä olevien todistusten ja/tai opintosuoritusotteiden on oltava virallisia/ virallisesti oikeaksi todistettuja. Kopion voi virallisesti todentaa oikeaksi ainoastaan julkinen notaari tai todistuksen myöntänyt oppilaitos. Jos todistuksessa on useampia sivuja, niin kaikkien sivujen on oltava oikeaksi todistettuja. Maistraateissa toimivat julkiset notaarit myöntävät työkseen virallisia asiakirjajäljennöksiä, joten maistraatissa asioidessaan voi olla varma siitä, että saa asianmukaisesti viralliseksi oikeaksi todistetun kopion alkuperäisestä asiakirjasta. Jotta oppilaitoksesta myönnetty todistuskopio on virallisesti oikeaksi todistettu,
1. kopioon tulee lyödä oppilaitoksen virallinen leima. (Oppilaitosten virallisissa leimoissa on yleensä oppilaitoksen nimi ja symboli.)
2. oppilaitoksen edustajan tulee lisäksi kirjoittaa kopioon nimikirjoituksensa ja nimenselvennys sekä virkanimikkeensä.
Jos korkeakoulukelpoisuutesi perusteena on ulkomainen koulutus, niin sinun on toimitettava todistuskopion ja/tai opintosuoritusotteen lisäksi virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli todistuksen alkuperäinen kieli ei ole mikään näistä.

Erillisvalinnoissa hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus seuraavan lukukauden alusta alkaen.

Soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

Valintalautakunta voi harkintansa mukaan perustellusta hakemuksesta myöntää jonkin koulutusohjelman filosofian maisterin tutkinnon suoritusoikeuden Suomessa tai ulkomailla alalle soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Opinto-oikeus voidaan myöntää hakijalle, jolla on suoritettuna haettavan pääaineen opintoja vähintään 60 opintopistettä. Valintaan vaikuttavat lisäksi aiemman tutkinnon arvosanataso ja opintosuunnitelma.

Farmaseutin tutkinnon erityisen hyvin suorittaneelle hakijalle voidaan myöntää kemian koulutusohjelman filosofian maisterin tutkinnon suoritusoikeus.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

Valintalautakunta voi harkintansa mukaan perustellusta hakemuksesta myöntää jonkin koulutusohjelman filosofian maisterin tutkinnon suoritusoikeuden Suomessa tai ulkomailla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle.

Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut haettavan pääaineen opintoja vähintään 60 opintopistettä hyvin arvosanoin ja hakemuksessa on riittävästi perusteltu, miksi hänen on tarpeen suorittaa uusi tutkinto.

Mikäli hakijan ylempi korkeakoulututkinto on luonnontieteelliseltä, teknillistieteelliseltä tai farmasian alalta, voidaan filosofian maisterin tutkinnon suoritusoikeus myöntää ainoastaan erityisen painavin perustein ja mikäli haettava tutkinto on sisällöltään riittävän erilainen kuin hakijan aiempi tutkinto. Toisen tutkinnon suorittamisen asemesta tiedekunta ohjaa ensisijaisesti hakemaan erillisten opintojen suoritusoikeutta. Valintalautakunta voi myös ohjata hakijan valintakokeeseen.

Yliopisto-opintoja suorittaneet

Valintalautakunta voi harkintansa mukaan perustellusta hakemuksesta myöntää fysikaalisten tieteiden, kemian, matematiikan, tietojenkäsittelytieteen tai tilastotieteen koulutusohjelman opinto-oikeuden Suomessa tai ulkomailla matemaattis-luonnontieteellisiä aineita yliopistoissa opiskelleille. Hakija otetaan suorittamaan joko luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa tai pelkästään filosofian maisterin tutkintoa. Valintaan vaikuttavat aiempien opintojen määrä, arvosanataso ja opintosuunnitelma. Maantieteen ja geologian koulutusohjelmaan voivat hakea ainoastaan soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Fysikaalisten tieteiden, kemian, matematiikan, tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen koulutusohjelmiin voidaan hyväksyä opiskelijaksi, jos opintoja on suoritettuna näiden alojen oppiaineista vähintään 60 opintopistettä siten että opintoihin sisältyy vähintään 25 op haettavan koulutusohjelman opintoja. Mikäli hakijan aiemmat opinnot vastaavat sisällöltään ja määrältään riittävästi tiedekunnassa suoritettavaa luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa, hakija voidaan hyväksyä suorittamaan pelkästään filosofian maisterin tutkintoa.

Koulutusohjelman vaihtaminen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sisällä (flamma)

Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

Valintalautakunta voi harkintansa mukaan perustellusta hakemuksesta myöntää fysikaalisten tieteiden, geologian, kemian, matematiikan, tietojenkäsittelytieteen tai tilastotieteen koulutusohjelman filosofian maisterin tutkinnon suoritusoikeuden Suomessa tai ulkomailla alalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon erityisen hyvin suorittaneelle. Opinto-oikeus voidaan myöntää hakijalle, jolla on suoritettuna haettavan pääaineen opintoja vastaavia opintoja vähintään 60 opintopistettä arvosanatasolla 3,8/5. Vaadittu arvosanataso voi vaihdella vuosittain ja koulutusohjelmittain. Valinnassa ratkaisevat aiemman tutkinnon arvosanataso ja soveltuvuus, opintosuunnitelma sekä mahdollinen ennakkotehtävä, jolla arvioidaan hakijan aiemman osaamisen soveltuvuutta alalle.

HUOM! Jos pääainetta vastaavien opintojen arvosanataso on alle 3,8/5, hakemusta ei hyväksytä. Valintalautakunta päättää joka vuosi erikseen hyväksymiseen oikeuttavasta arvosanatasosta ja se saattaa vaihdella koulutusohjelmittain. Arvosanataso on ollut muutamia yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta vähintään 4,0/5.

Avoimen yliopiston opintoja suorittaneet

Avoimen yliopiston opintojen perusteella voivat hakea opinto-oikeutta ne opiskelijat, joilla ei ole voimassa olevaa korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta. Opiskelijat otetaan suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa.

  • Tutkinnon suoritusoikeus fysikaalisten tieteiden, kemian, matematiikan, tietojenkäsittelytieteen tai tilastotieteen koulutusohjelmaan voidaan myöntää sellaiselle avoimen yliopiston opiskelijalle, joka on suorittanut Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaan perusopintoja vastaavan opintokokonaisuuden 25 opintopistettä vähintään arvosanalla 3/5 hakemassaan aineessa.
  • Tutkinnon suoritusoikeus maantieteen koulutusohjelmaan voidaan myöntää sellaiselle avoimen yliopiston opiskelijalle, joka on suorittanut Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaan maantieteen perus- ja aineopintoja yhteensä 46 op. Hyväksymisen edellytyksenä on, että suoritettujen opintojen painotettu keskiarvo on vähintään 3/5. Avoimen yliopiston opintoja suorittaneita valitaan maantieteen koulutusohjelmaan enintään viisi kevään erillisvalinnassa. Valinta tapahtuu opintomenestyksen perusteella.
  • Jonkin yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti avoimessa yliopistossa vähintään 60 opintopisteen opinnot haettavassa aineessa suorittanut voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi fysikaalisten tieteiden, kemian, matematiikan, tietojenkäsittelytieteen tai tilastotieteen koulutusohjelmaan.

Erillisvalinta aineenopettajankoulutukseen

Valintalautakunta voi harkintansa mukaan perustellusta hakemuksesta myöntää matematiikan, fysikaalisten tieteiden tai kemian koulutusohjelman aineenopettajan koulutuksen filosofian maisterin tutkinnon suoritusoikeuden soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Valintalautakunta harkitsee toisen tutkinnon suorittamisen tarpeellisuuden tapauskohtaisesti.

Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut haettavan pääaineen opintoja vähintään 60 opintopistettä hyvin arvosanoin sekä 60 opintopisteen laajuiset toisen opetettavan aineen opinnot. Hakukelpoiset hakijat kutsutaan aineenopettajan valintakokeeseen ja heille lähetetään täytettäväksi taustatietolomake. Kokeet järjestetään keväällä touko- ja kesäkuun vaihteessa ja syksyllä marraskuussa (ajat vahvistetaan erikseen). Aineenopettajan valintakokeessa arviointilautakunta arvioi haastattelemalla hakijan motivoituneisuutta, vuorovaikutustaitoja ja suunnitelmien realistisuutta. Hakijoille jaetaan aineenopettajuuteen liittyvä teksti tutustuttavaksi n. 20 minuuttia ennen koetta. Haastattelu tapahtuu taustatietolomakkeen ja tekstin pohjalta. Arviointilautakunnan jäsenistä molempien täytyy puoltaa hakijan hyväksymistä, jotta hakija voi tulla valituksi aineenopettajan koulutukseen.

Opiskelijaksi hyväksytyiltä edellytetään pohjakoulutusta täydentävinä opintoina 25 opintopisteen laajuiset kasvatustieteen perusopinnot. Muita pohjakoulutusta täydentäviä opintoja voidaan vaatia enintään 35 op. Täydentävät opinnot eivät sisälly maisterin tutkinnon 120 opintopisteen minimilaajuuteen.

Aineenopettajan koulutukseen hakevilla edellytetään olevan suomen- tai ruotsinkielinen koulusivistys tai vähintään hyvä suomen tai ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vaaditun kielitaidon voi osoittaa Helsingin yliopiston rehtorin päätöksessä 21/2014 mainituilla tavoilla. Kielitaitovaatimuksista löytyy lisätietoa tiedekunnan päävalinnan www-sivuilta.

Valintalautakunta harkitsee toisen tutkinnon suorittamisen tarpeellisuuden tapauskohtaisesti.

Tulokset ja opintojen alkaminen

Kevään 2015 erillisvalinnan tuloksista ilmoitetaan toukokuun puoliväliin mennessä. Opiskelupaikka on otettava vastaan ke 15.7.2015 klo 15.00 mennessä.

Keväällä 2015 hyväksytyille: Opintoihin orientoiva jakso elokuussa 2015

Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat orientoivalla viikolla (24.8.–30.8.2015) opintoihin orientoivilla jaksoilla. Opintoihin orientoivien jaksojen tarkoituksena on antaa perustiedot tutkintojen rakenteesta, opintoneuvonnan ja ohjauksen järjestämisestä sekä erilaisista opiskelumahdollisuuksista. Tilaisuuksissa kerrotaan lisäksi yleisistä opiskelijapalveluista. Tilaisuuksien jälkeen opiskelijat jaetaan tuutoriryhmiin.

Kemian, matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoilla orientoiva viikko alkaa maanantaina 24.8.2015 klo 10.15 ja fysikaalisten tieteiden, geologian ja maantieteen sekä tietojenkäsittelytieteen opiskelijoilla tiistaina 25.8.2015 klo 9.15. Alla on tarkempi ohjelma:

Kemia ma 24.8.2015 klo 10.15–12.00, A110 Chemicum
Matematiikka ja tilastotiede ma 24.8.2015 klo 10.15–12.00, A111 Exactum

Fysikaaliset tieteet ti 25.8.2015 klo 9.15–12.00, D101 Physicum
Geologia ti 25.8.2015 klo 9.15–12.00, E207 Physicum
Maantiede ti 25.8.2015 klo 9.15–12.00, E204 Physicum
Geografi (svenskspr.) ti 25.8.2015 klo 9.15–12.00, E204 Physicum
Tietojenkäsittelytiede ti 25.8.2015 klo 9.15–12.00, B123 Exactum

Ruotsinkielisten oma tilaisuus 
Matematik, fysik, kemi och
datavetenskap to 27.8.2015 klo 9.15–11.00, CK112 Exactum

Lisätietoa orientoivan viikon ohjelmasta >>