Väitösarkisto

Vuonna 2014 metsätieteiden laitokselta valmistuneet väitöskirjat

 • Manavakun, Nopparat : Harvesting operations in eucalyptus plantations in Thailand. E-julkaisu »»
 • Ojanen, Paavo. Estimation of greenhouse gas balance for forestry-drained peatlands. E-julkaisu »»
 • Petty, Aaron. Opportunities for cost mitigation and efficiency improvements through rationalization of small-diameter energy wood supply chains. E-julkaisu »»
 • Kankaanhuhta, Ville: Quality management of forest regeneration activities. E-julkaisu »»
 • Wan, Minli: In search of sustainable competitive advantage in the wood products industry : Evidence from China and Finland. E-julkaisu »»

Vuonna 2013 metsätieteiden laitokselta valmistuneet väitöskirjat

 • Kallio, Maarit. Factors influencing farmers' tree planting and management activity in four case studies in Indonesia. E-julkaisu »»
 • Tesemma, Mesele Negash. The indigenous agroforestry systems of the south-eastern Rift Valley escarpment, Ethiopia: Their biodiversity, carbon stocks, and litterfall. E-julkaisu »»
 • Raffaello, Tommaso. Pathogenomics of the Heterobasidion species : Functional analysis of the HaHOG1 MAP kinase. E-julkaisu »»
 • Laurila, Jussi. Moisture content, weight loss and potential of energy wood in South and Central Ostrobothnia regions in western Finland. E-julkaisu »»
 • Lintunen, Anna. Crown architecture and its role in species interactions in mixed boreal forests. E-julkaisu »»
 • Saarinen, Markku. Männyn kylvö ja luontainen taimettuminen vanhoilla ojitusalueilla – turvemaiden uudistamisen erityispiirteitä. E-julkaisu »»
 • Susiluoto, Sannamaija. Growth limitation of trees and carbon balance of the vegetation in the treeline zone in north eastern Lapland. E-julkaisu »»
 • Pearson, Meeri. Maximizing peatland forest regeneration success at lowest cost to the atmosphere: Effects of soil preparation on Scots pine seedling vitality and GHG emissions. E-julkaisu »»
 • Repola, Jaakko. Modelling tree biomasses in Finland. E-julkaisu »»
 • Rantala, Salla. The winding road from exclusion to ownership : Governance and social outcomes in contemporary forest conservation in northeastern Tanzania. E-julkaisu »»
 • Awuah, Baffour. A geospatial approach to assessing the synergies of agriculture-based poverty alleviation programmes. E-julkaisu »»
 • Rasilo, Terhi. Connecting silvan and lacustrine ecosystems: transport of carbon from forests to adjacent water bodies. E-julkaisu »»

Vuonna 2012 metsätieteiden laitokselta valmistuneet väitöskirjat

 • Aaltonen, Hermanni. Exchange of volatile organic compounds in the boreal forest floor. University of Helsinki, Department of Forest Sciences. E-julkaisu »»
 • Jalonen, Riina. Belowground pathways for nitrogen transfer from a tropical legume tree to an associated fodder grass. E-julkaisu»»
 • Kettula, Kirsi. Towards professional growth: essays on learning and teaching forest economics and marketing through drama, role-play and reflective journals. E-julkaisu »»
 • Li, Ning. A quest for corporate sustainability in forest-based industry: a resource-based perspective. E-julkaisu »»
 • Barua, Sepul K. Effects of taxes and climate policy instruments on harvesting of managed forests and on tropical deforestation. E-julkaisu »»
 • Eyvindson, Kyle. Integration of preference elicitation and the development of alternative forest plans: focusing on the requirements of the decision maker. E-julkaisu »»
 • Hokajärvi, Raili. Metsäsuunnitteluprosessin kehittäminen: yksityismetsien suunnittelutoiminta ja sen historiallinen kehitys muutoksen suuntaajana. E-julkaisu »»
 • Mäkiranta, Päivi. Heterotrophic soil respiration in drained peatlands: Abiotic drivers, and changes after clearfelling and afforestation. / Mitä tapahtuu ojitettujen soiden turvevarastoille — muuttuvien ympäristötekijöiden sekä metsityksen ja avohakkuiden vaikutukset. E-julkaisu »»
 • Paavola, Marjo. The Impact of Village Development Funds on Community Welfare in the Lao People's Democratic Republic. E-julkaisu »»
 • Vastaranta, Mikko. Forest mapping and monitoring using active 3D remote sensing. E-julkaisu »»

Vuonna 2011 metsätieteiden laitokselta valmistuneet väitöskirjat

 • Husgafvel, Roope. Global and EU governance for sustainable forest management with special reference to capacity building in Ethiopia and Southern Sudan. E-julkaisu »»
 • Jylhä, Paula. Harvesting undelimbed Scots pine (Pinus sylvestris L.) from first thinnings for integrated production of kraft pulp and energy. E-julkaisu »»
 • Kalame, Fobissie Blese. Forest governance and climate change adaptation: Case studies of four African countries. E-julkaisu »»
 • Kalliokoski, Tuomo. Root system traits of Norway spruce, Scots pine, and silver birch in mixed boreal forests: an analysis of root architecture, morphology, and anatomy. / Kuusen, männyn ja koivun juuristojen ominaisuudet boreaalisessa sekametsikössä: juuriston arkkitehtuurin, morfologian ja anatomian analyysi. E-julkaisu »»
 • Kulmala, Liisa. Photosynthesis of ground vegetation in boreal Scots pine forests. / Pintakasvillisuuden hiilensidonta boreaalisissa mäntymetsissä. E-julkaisu »»
 • Lu, Jinrong. The effects of abiotic and biotic factors on somatic embryogenesis and seedlings of Pinus sylvestris (L.). E-julkaisu »»
 • Rytkönen, Anna. Phytophthora in Finnish nurseries. / Phytophthora-lajit Suomen taimitarhoilla. E-julkaisu »»
 • Räty, Minna. Methods in general model localization. E-julkaisu »»
 • Siipilehto, Jouni. Methods and applications for improving parameter prediction models for stand structures in Finland. / Menetelmiä ja sovelluksia jakaumaparametrien ennustemallien parantamiseksi kuvattaessa suomalaisten metsiköiden rakennetta. E-julkaisu »»
 • Sun, Hui. Efficacy of the biocontrol agent Phlebiopsis gigantea against Heterobasidion root rot and impacts on the stump bacterial biota and host defences. E-julkaisu »»
 • Toivonen, Ritva. Dimensionality of quality from a customer perspective inthe wood industry. / Tuotteen laadun ulottuvuudet asiakkaan näkökulmasta puuteollisuudessa. E-julkaisu »»
 • Walter, Kurt. Prosopis, an Alien among the Sacred Trees of South India. E-julkaisu »»
 • Wang, Lei. Factors affecting perceptions of corporate social responsibility implementation: an emphasis on values. E-julkaisu »»

Vuonna 2010 metsätieteiden laitokselta valmistuneet väitöskirjat

 • Aakala, Tuomas. Tree mortality and deadwood dynamics in late-successional boreal forests / Puuston kuolleisuus ja lahopuun dynamiikka vanhoissa boreaalisissa metsissä. E-julkaisu »»
 • Cao, Tianjian. Silvicultural decisions based on simulation-optimization systems.
  E-julkaisu »»
 • Havimo, Mikko. Variation in tracheid cross-sectional dimensions and wood viscoelasticity – extent and control methods / Trakeidien poikkileikkausdimensioiden ja puun viskoelastisuuden vaihtelu – laajuus ja kontroillointimenetelmät. E-julkaisu »»
 • Karhu, Kristiina. Temperature sensitivity of soil organic matter decomposition in boreal soils. E-julkaisu »»
 • Mäkinen, Antti. Uncertainty in forest simulators and forest planning systems / Epävarmuus metsäsimulaattoreissa ja metsäsuunnittelujärjestelmissä.
  E-julkaisu »»
 • Primmer, Eeva. Integrating biodiversity conservation into forestry: an empirical analysis of institutional adaptation / Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen osaksi metsätaloutta – institutionaalisen sopeutumisen empiirinen tarkastelu. E-julkaisu »»
 • Strakova, Petra. Carbon dynamics in peatlands under changing hydrology - Effects of water level drawdown on litter quality, microbial enzyme activities and litter decomposition rates / Vedenpinnan alenemisen vaikutukset karikkeen laatuun, mikrobiaktiivisuuteen ja hajoamisnopeuteen boreaalisilla soilla. E-julkaisu »»
 • Varis, Saila. The role of pollen in the changing environmental conditions of Scots pine / Siitepölyn rooli männyn sopeutumisessa muuttuviin olosuhteisiin. E-julkaisu »»
 • Wermundsen, Terhi. Bat habitat requirements – implications for land use planning / Lepakoiden talvehtimis- ja saalistushabitaatit – suosituksia maankäytön suunnitteluun. E-julkaisu »»