Metsien käytön ja metsäluonnonsuojelun taloudellis-ekologiset mallit

Taloudellis-ekologisten mallien avulla yhdistetään ekologia ja taloustiede eli fotosynteesiä ja puun rakennetta kuvaaviin prosessimalleihin ja teorioihin lisätään taloudellinen optimointi. Tällöin tuloksena saadaan kuva metsikön optimaalisesta istutustiheydestä, harvennuksista ja kiertoajasta, kun optimaalisuutena pidetään esimerkiksi mahdollisimman suurta tulojen nykyarvoa, maksimaalista monimuotoisuutta tai vaikka parhaita olosuhteita riistalle.

Metsien käytön ja metsäluonnonsuojelun taloudellis-ekologiset mallit -painoala sisältää alakohdan Metsät hyvinvoinnin lähteenä. Metsät tuottavat monipuolisesti hyvinvointia.  Erilaisia metsistä ja soilta saatavia hyötyjä ovat mm. puu, bioenergia, virkistys ja luontomatkailu, riista, keräilytuotteet, turve ja sen johdannaiset, ekosysteemipalvelut kuten hiilensidonta ja vesistönsuojelu sekä biodiversiteetti. Näiden hyötyjen painoarvot muuttuvat yhteiskunnan arvojen muuttuessa mm. väestön ikääntyessä ja teknologian kehittyessä.

Tutkijoita ja tutkimusryhmiä