Metsäinformaation hallinnan uudet keinot

Metsäinformaation hallinta on muuttunut voimakkaasti uusien inventointimenetelmien ja tehokkaampien tietokoneiden myötä. Laitoksella tehtävässä tutkimuksessa keskitytään metsäsuunnittelun tiedonkeruun ja metsävaratietojen päivitysmenetelmien kehittämiseen sekä kaukokartoituskuvien ja digitaalisen fotogrammetrian hyödyntämiseen metsien inventoinnissa. Tutkimuksen painopisteitä ovat monitavoitteinen metsäsuunnittelu, päätöstuen järjestelmät sekä metsäbiometria ja metsän kaukokartoitus.

Geoinformatiikan kehitystyö pyrkii tehokkaampaan lasermittausten hyödyntämiseen metsä- ja leimikkosuunnittelussa, metsävaratietojen ajantasaistuksessa sekä puun hankinta- ja logistiikkaketjun organisoinnissa. Lisäksi tutkitaan metsien inventointitiedon merkitystä metsäsuunnittelulaskennan epävarmuuden lähteenä. Muita tutkimusteemoja ovat muun muassa fysikaalisten heijastusmallien kehitys- ja sovellustyö sekä metsien monimuotoisuusindikaattorien, metsätuhojen ja biomassamuutosten kaukokartoitusperusteinen seuranta.

Tutkijoita ja tutkimusmusryhmiä