Maisterintutkielmat - metsävaratiede ja -teknologia

<puun kairaus>

2009

 • Halme, Kaisa. HavuHukka-hakkuutähdeperävaunun käyttötutkimus.
 • Hankala, Anu. The use of small units in forest planning calculations and its effects in the forest management plan.
 • Ilvesniemi, Saara. Numeeriset ilmakuvat ja Landsat TM-satelliittikuvat männyn neulaskadon arvioinnissa.
 • Kaura, Eeva. Pinus patulan tuotosennusteiden tarkkuuden riippuvuus mallinnusaineiston koosta ja estimointitavasta - Tapaus Tansania Sao Hill.
 • Lantiainen, Satu. Marketing arguments of cut-to-length method in Northwest Russia.
 • Pietilä, Ilona. Puuston kasvun ennustevirheiden vaikutus metsävaratiedon käyttöikään metsäsuunnittelun päätöksenteossa.
 • Saarimäki, Aaro. Metsäkoneen pehmeän maan ominaisuuksien parantaminen uuden telastoratkaisun avulla.
 • Schäfer, Henrik. Tiedon arvo monitavoitteisessa metsäsuunnittelussa.
 • Yan, Dongjun. Spatial distribution of water use by eucalyptus plantations in a small catchment in Quangxi, South China: a modelling and GIS approach.

2008

 • Björkqvist, Nicklas. Taimettuminen ja sen merkitys eri-ikäisrakenteisen metsän kehityksen ennustamisessa - Suitian harsintakoe.
 • Eyvindson, Kyle. Stakeholder consultation/participation in forestry-procedures in practise compared to the legislation in Finland, Scotland and Minnesota, USA.
 • Hällfors, Kaj. Fastighetsstorlekens och beståndsstrukturens inverkan på den virkesproduktiva uthålligheten.
 • Joensuu, Jouni. Uuteainepitoisuuden vaihtelu kuusen (Picea abies (L.)Karst.) rungossa.
 • Kaakkurivaara, Tomi. Puutavara-autojen kokonaispainon noston vaikutukset Pohjois-Suomessa.
 • Kniivilä, Jukka. Resonanssipuun laadun määritys spektrianalyysin avulla.
 • Lehtinen, Jaakko. Metsäsuunnittelun järjestelmien ehdottamien toimenpiteiden laatu.
 • Lemmetty, Johanna. Erillismetsäsuunnittelun motiivit. http://hdl.handle.net/1975/7878
 • Manner, Markku. Ruodan vaikutus kuusen (Picea abies (L.) Karst.) puuaineen muodostumiseen.
 • Munck, Anders. Varjojen segmentointi ja luokitus digitoiduilta väri-infraortoilmakuvilta.
 • Mönkkönen, Petteri. Metsäteiden suunnittelu, kustannukset ja kannattavuus Luoteis-Venäjällä.
 • Peltola, Markus. Kuusen taimikon verhopuuston korjuu energiapuuksi.
 • Rekilä, Mika. Laajavastuinen urakointimalli Suomen puunhankinnassa. Yrittäjäverkostot ja informaation hallinta.
 • Saarinen, Ninni. Alueellisten metsäohjelmaprosessien hyväksyttävyys Q-analyysin pohjalta.
 • Schultz, Annika. Kvalitetsuppskattning av granvirke med RetroSTEM-modellen.
 • Sippola, Jukka. Suomalainen puurakentaminen - Puurakentamisen historiaa eri aikoina.
 • Soinsaari, Tanja. Kyselytutkimukset osallistavan luonnonvarasuunnittelun menetelminä - Tapaustutkimus Itä- ja Länsi-Lapin luonnonvarasuunnittelusta.
 • Tuovinen, Jarmo. Metsäverokoulutuksen vaikuttavuuden arviointi.
 • Väliaho, Ilkka. Kuusen (Picea abies ) ja männyn (Pinus sylvestris) trakeidien sekundääriseinämien kerrosten paksuudet ja niiden mittaus.

2007

 • Haapakoski, Ruut. UPM-Kymmenen taajamametsien osallistava metsäsuunnittelu Hyrynsalmella.
 • Kainulainen, Olli. Efficiency of sawmill operations and the role of smallholdings in the rubberwood supply in Thailand.
 • Koskipää, Tuomas. Hankintahakkuiden rakenne ja toteuttajat.
 • Kuusisto, Lauri. Apteeraussimulaattorin käyttö malliketjun jatkeena.
 • Kymäläinen, Matti. Puupellettien rikkoontuminen logistisessa ketjussa tehtaalta loppukäyttäjälle.
 • Mustonen, Jukka. Metsikkökuvioiden automaattinen segmentointi puuston latvustoa kuvaavan laserpintamallin ja ilmakuvan avulla.
 • Schalkx, Norbert. Eucalypt debarking at the stump.
 • Tuomola, Tuukka. Numeeristen ilmakuvien käyttö havupuutaimikon perkaustarpeen määrittämisessä.
 • Unhonen, Teemu. Mäntysahatavaran kuivauksen kehittäminen OTC-kanavassa.
 • Vickholm, Hannes. Sahausarvojen vaihtelu ja ennustaminen mäntyleimikossa.
 • Väisänen, Erja. Tukkikokoisen männyn kuivaoksarajan vaihtelu Suomessa.
 • Wathén, Mikael. Metsäsuunnittelunäkemys metsäorganisaatioissa ja sen vaikutus tietojärjestelmälle asetettaviin vaatimuksiin.

2006

 • Dima, Paul Daniel. The Choice of the Appropriate Technology for Forestry Operations and its Socio-Economic Impacts.
 • Haavisto, Maarit. Canopy cover estimation using Landsat EO-1 Hyperion data: a case study from Uganda.
 • Haikola, Taina. Warp of sawn timber from quality perspective.
 • Hellén, Karri. Puun lämpötilan vaikutus leikatun mäntyviilun pinnankarheuteen.
 • Iho, Joni. Hakkuutähteen metsäkuljetuksen ajanmenekki ja tuottavuus.
 • Kimmo, Krista. Kasvunopeuden vaikutus kuusen (Picea abies L. (Karst.)) pikkutukeista saatavan sahatavaran laatuun.
 • Kämäri, Hannu. Hinta-, korko- ja kustannusskenaarioiden vaikutus metsän arvoon.
 • Serban, Albert. Environmental impact and cost model for shortwood harvesting.
 • Sved, Jonny. Gallringens inverkan på granens stamform.
 • Tirkkonen, Pasi. Meno-paluukuljetusten käyttö.
 • Turkama, Matti. Ekologisten ja metsätaloudellisten tuotantomahdollisuuksien yhteistarkastelu - tapaustutkimus Losonvaarassa.
 • Vastaranta, Mikko. Kuviotietojen ajantasaistuksen luotettavuus.
 • Välimäki, Esko. Kasvumallien toiminnan validointi ylitiheissä metsiköissä.

2005

 • Haataja, Paavo. Asiantuntijajärjestelmä kunnostusojituksen suunnittelun tukena.
 • Hamina, Sasu. Sumeaan logiikkaan pohjautuva puutavaran ohjaus raaka-aineen laatuparametrin avulla.
 • Huitu, Hanna. Tulkintavirheen muodostuminen yksittäisen puun ilmakuvamittaukseen perustuvassa metsänarvioinnissa - sävyarvomaksimeihin ja watershed-segmentointiin perustuva kuvantulkintamenetelmä.
 • Kontinen, Kati. Suometsien hakkuiden ja hoitotöiden toteutuminen Etelä-Savon metsäkeskuksen alueella vuonna 2004.
 • Lehto, Satu. Lannoituksen vaikutus kuusen trakeidien pituuteen ja ligniinipitoisuuteen.
 • Leino, Olli. Visuaalinen ilmakuvatulkinta ja sopeutuva ryväsotanta Helsingin kaupungin kuivuustuhojen inventoinnissa.
 • Lentonen, Saara. Lehtipuuston osuuden määrittäminen korkearesoluutioisilta E-SAR kuvilta.
 • Nurmela, Eeva. Koealojen painotus kuvioittaisessa arvioinnissa.
 • Oksa, Sami. Kannonnosto-metsänviljelyketjun puuntuotannollinen laatu.
 • Peltokorpi, Risto. Metsikön kasvun seuranta kasvupantojen avulla.
 • Ratia, Petri. Charcoal production in Thailand with Acacia auriculiformis and Acacia mangium as raw material.
 • Räsänen, Olli. Kasvupaikan viljavuuden ja valikoivan alaharvennuksen vaikutus männyn (Pinus sylvestris (L.) Karst.) puuraaka-aineen ominaisuuksiin.
 • Seppä, Juhani. Avainyrittäjyys puunhankinnassa.
 • Slotte, Jan. Stubbrytning inom Alholmens Krafts anskaffningsområde.
 • Snellman, Harri. Laskentaohjelma raakapuuta käyttävän suomalaisen metsäteollisuuden puun ja energian käytölle sekä CO2-päästöille.
 • Vainio, Petri. Pohjois-Pohjanmaan energiapuuvarojen kartoitus metsäsuunnitelmatietojen avulla: menetelmä metsäenergiakertymän arviointiin.

2004

 • Havimo, Mikko. Mikrofibrillikulman määräytyminen puuaineen kuormitusten mukaan.
 • Laakso, Jouko. Virkistysmetsien puunkorjuu.
 • Laurila, Jussi. Kuusen kuidun leveyden ja pituusmassan runkojen välinen ja sisäinen vaihtelu.
 • Lyra, Markus. Energia- ja ainespuun korjuu mäntyvaltaisilta nuoren metsän kunnostuskohteilta.
 • Mäkinen, Antti. Virhelähteet yksittäisen puun latvuksen läpimitan mittauksessa korkean resoluution ilmakuvilla.
 • Näräkkä, Janne. UPM-Kymmenen koealainventoinnin ja kuviotietojen erot ja niiden vaikutukset yhtiön harvennus- ja uudistushakkuupotentiaalin arvioihin.
 • Rautjärvi, Nina. Äänestysmenetelmien ja SMAA-O -päätösanalyysin yhteiskäyttö osallistavassa metsäsuunnittelussa.
 • Reiman, Jarmo. PK-sahan puunhankinnan laajentamismahdollisuudet.
 • Roiha, Maija. WISA-Pro -sisäverhouslautojen erilaistamismahdollisuudet.
 • Saari, Antti. Kuvioittaisen arvioinnin harhan muodostuminen.
 • Savolainen, Jenni. Mäntyraaka-aineen vaikutus havupuusellun tasalaatuisuudelle.
 • Strömberg, Maika. Haavan (Populus tremula) ja hybridihaavan (Populus tremula P. tremuloides) kuituominaisuudet.
 • Suikka, Tuomas. Metsätyön kehittämisen vaikutukset metsureiden työhön ja työssä viihtymiseen Metsähallituksessa.
 • Syri, Mikko. Ketjuluoti koneellisen hakkuun riskitekijänä.


2003

 • Hiitelä, Juha. Harvennushakkuiden korjuujäljen syväanalyysi
 • Hujala, Teppo. Digitoitujen väri-infrailmakuvien numeerinen monikuvatulkinta metsäninventoinnissa. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20051167
 • Kalliovirta, Jouni. Laserrelaskoopin tarkkuus ja tehokkuus
 • Kankaanpää, Sami. Pienyritysten puunhankintatavat ja puunhankinnan yhteistyöhalukkuus Kanta- ja Päijät-Hämeessä
 • Lahtinen, Lasse. Metsähallituksen metsätilakaupat vuonna 2000 - metsäkiinteistön arvo
 • Lassila, Kari. Ajouran mekaaninen vahvistaminen puunkorjuussa maaperävaurioiden vähentämiseksi
 • Norjamäki, Ilkka. Radiometrisesti korjattuun Landsat TM -mosaiikkiin ja regressioanalyysiin pohjautuva puustotulkintamenetelmä
 • Nurminen, Tuomo. Puunkorjuukoneiden käytön tehostamisen toimintamalli
 • Palokangas, Juha. Sahatukin laatutoleranssit Stora Enson Suomen sahoilla
 • Rönkkö, Esa. Harvennusharvesterit
 • Surakka, Heikki. Jatkuva ajantasaistaminen metsäsuunnittelussa ja tietokoneella käytettävä metsäsuunnitelma
 • Talvitie, Mervi. MOTTI-järjestelmässä sovellettavien kasvumallien kalibrointi Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueelle
 • Tervo, Juhani. Relaskooppikoealainventoinnin tehostaminen

2002

 • Heikkilä, Jani. Puutavara-auton kuormavaa'an käyttö pienten puutavaraerien mittauksessa
 • Kaartinen, Antti. Evaluating Landsat-based stratification for a two-phase forest inventory in Nortwest California: precision and operational considerations
 • Körhämö, Jani. Sahanhakkeen laadunvaihtelu kemihierretehtaalla
 • Leppävuori, Marko. Ostoesimiesten ajankäyttö eri työtehtävissä
 • Piispa, Esa. Erottelufunktiot leimikoiden ryhmittelyssä
 • Saarenpää, Terttu-Leena. Metsäteollisuuden ja -talouden ulkopuolella syntyvän puujätteen tarjonta- ja käyttöpotentiaali
 • Savolainen, Jussi. Stora Enso Metsän rautatiekuljetusten ajankäyttö
 • Sell, Raisa. Automaattisten ja puoliautomaattisten segmentointimenetelmien käyttökelpoisuus kuvioittaisessa arvioinnissa
 • Seppälä, Jani. Harvennushakkuukuvion korjuujäljen inventointi
 • Sundqvist, Kirsi. Paperin pölyävä materiaali ja papereiden pölyävyyden ennustaminen
 • Suvinen, Antti. Kaupan ja erän koon vaikutus puunhankinnan kustannuksiin
 • Söderström, Henrik. Kuusen ja männyn kuitu- ja puuominaisuuksien vaihtelu
 • Äijälä, Olli. Korjuujäljen inventointimenetelmän kehittäminen

2001

 • Airaksinen, Herman. Käytäväharvennuksen vaikutus puuston kasvuun ja kehitykseen eteläsuomalaisessa kuusikossa
 • Horppila, Antti. Sellupuun jalostuarvioindeksi suuryrityksen metsäosaston suorituskyvyn mittaamisessa
 • Junnikkala, Johanna. Puunmyyjien tyytyväisyys puunhankintayrityksen toimintaa kohtaan
 • Kallio, Kari. Kuljetusten ohjausjärjestelmä KOTKAn toiminta raakapuun kuljetuksessa
 • Kojola, Soili. Silmävaraisten havaintojen vaikutus paikkatiedon tarkkuuteen sekä maastotyön ajanmenekki kaksivaiheiseen otantaan perustuvassa metsäalueen inventoinnissa
 • Kärki, Minna. Rungonosan vaikutus kuusisahatavaran laatuun
 • Pekkola, Peter. Puunkorjuukoneiden käyttömahdollisuudet harvennushakkuissa
 • Rantala, Matti. Metsämaan raiteistumisherkkyyden ennustusmenetelmien vertailu käytännön puunkorjuuoloissa
 • Räty, Minna. Laseretäisyysrelaskoopin virheanalyysi
 • Salminen, Nina-Mari. Metsänarvioimistieteellinen tutkimus ja tutkimuksen mahdollisuudet tieteenfilosofisesta näkökulmasta
 • Salo, Jarmo. Voimalaitoskäyttöön toimitettavan turpeen- ja puupolttoaineen kuljetustenohjaus ja sen perusteet
 • Sarvi, Vesa. Segmentoinnin ja ohjaamattoman luokituksen mahdollisuudet metsävarakartan ajantasaistamisessa
 • Tammilehto, Erika. Kuusikoiden kasvuhäiriöt Koillis- ja Pohjois-Savossa

2000

 • Fish, Stuart. Combining geostatistics and geographic information systems to provide locally specific estimates of basal area and volume per hectare from forest inventory plots
 • Haapalahti, Tomi. Puutavaran purkamisen kustannukset kurottajilla
 • Hanhimäki, Juha. Puutavaran autokuljetuksen ajoreittivalinnan vertailu
 • Jäkälä, Mikko. Energiapuun korjuun organisointi muun puunhankinnan yhteydessä ja sen vaikutus metsäkoneyrittäjän toimintaan
 • Kokkila, Mervi. Ensiharvennusten mantykuitupuun nuorpuuosuus ja sen perusteella tehtävä lajittelu puunhankinnassa
 • Melkas, Timo. Kuusen kuoren paksuuden mallittaminen runkokäyrän avulla
 • Mörsky, Toni. Matriisihinnoittelu kuusitukkileimikoiden valinnan ohjaajana
 • Nieminen, Tero. Havupuusellun pyöreän puuraaka-aineen arvoanalyysi
 • Rinne, Janne. Bucking to value by using onboard computer of a calliper
 • Strandström, Mikael. Landsat TM-kuvilta estimoitavien latvuspeiton ja lehtipinta-alaindeksin käyttökelpoisuus metsän kaukokartoitukseen Keski-Suomessa
 • Tiusanen, Pauliina. Passiiviset metsänomistajat - erityispiirteet, asenteet ja aktivointi
 • Tuomainen, Tarja. Männyn paksuuskasvun estimointi

1999

 • Arminen, Perttu. Kapenemisen huomiointi kuusitukkien apteerauksessa
 • Boholm, Maria. Densitetsvariationen i granstammen och dess inverkan på slutproduktens kvalitet
 • Heinelo, Vesa. Männyn ja mäntymassan ominaisuuksien vaihtelu leimikossa
 • Hokka, Timo. Paikannetun puustotiedon hankinta sekä leimikon rajojen kartoitus hakkuukoneen GPS-paikantimen avulla
 • Kantola, Anu. Koivun, haavan sekä terva- ja harmaalepän mekaaninen jalostus : (postikysely- ja haastattelututkimus)
 • Kauppinen, Petteri. Puutavaran kaukokuljetusmuodon valinta Karjalan kannaksella
 • Lehtonen, Lauri. Minnesotan wood raw material in coated groundwood paper production
 • Männistö, Katja. Metsäpalvelusopimus raakapuun ostajan ja myyjän välisenä yhteistyömuotona
 • Mäntynen, Erno. Puutavaran kuljetus ajoneuvoryhmällä Pohjois-Suomessa
 • Perälä, Teemu. Monitavoitteinen hyötyanalyysi kuljetustenohjausjärjestelmän hyvyyden arvioinnissa
 • Poranen, Ossi. Puuttuvien puutietojen ennustaminen muuttuva-alaisilla pysyvillä koealoilla
 • Savurinne, Sami. Pysyvien koealojen soveltuvuus metsikködynamiikan tutkimiseen
 • Schulman, Filip. Bältesbeståndets lämplighet vid skogstaxering med utnyttjandet av LANDSAT TM data
 • Tanttu, Vesa. Joukkokäsittelyhakkuukone männikön ensiharvennuksessa
 • Ylisirniö, Kalle. Metsähallituksen puunkorjuun laadun seurantamalli

1998

 • Anttila, Tero. Metsämaan raiteistumisen ennustaminen WES-menetelmää käyttäen
 • Hemmilä, Timo. Puuaineen ominaisuuksien vaikutus tervaleppäsahatavaran muodonmuutoksiin
 • Hourunranta, Pertti. Puunkorjuuketjut Suomessa sekä eräissä muissa EU:n jäsenvaltioissa
 • Hujo, Samuli. Kahden eri ennakkomittausmenetelmän tarkkuus leimikon puutavaralajimäärien ennustamisessa
 • Jalonen, Esa. Puun alkuperä sahan puunhankinnassa
 • Korteniemi, Pasi. Korjuukonemenetelmä ensiharvennusmetsän puunkorjuussa
 • Lautala, Juha. Optimoivat mittalaitteet kuusirunkojen apteerauksessa
 • Leinonen, Timo Antero. Puunhankinnan tulevaisuusanalyysi
 • Markkola, Juha-Matti. Puittaiset tilavuusmallit ja relaskooppitaulukot Hondurasin Pinus oocarpa- ja Pinus caribaea -metsiköihin
 • Matilainen, Petri. Erot hankinta- ja pystykaupoilla ostetun puuraaka-aineen laadussa ja hankintakustannuksissa
 • Miettinen, Jukka. Digitoitujen ilmakuvien visuaalisen tulkinnan soveltuminen metsän koealainventointiin
 • Mustonen, Jouko. Männyn oksien kasvusuunnan ja paksuuden ennustaminen
 • Suuriniemi, Sakari. Lenkouden mittaus optisilla tukkimittareilla
 • Vuoristo, Mikko. Hakkuusuunnite-ero ja sen tekijät Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen MELA-laskelmissa : vertailututkimus Kainuun alueella

1997

 • Arnkill, Rolf. Bräcke Planter- ja Ilves-istutuskoneiden tuottavuus ja työnjälki metsänistutuksessa
 • Elonen, Jouni. Työmenetelmän vaikutus hakkuun tuottavuuteen ja maanmuokkausjälkeen
 • Hongisto, Timo. Kuusen läpimitan kasvu rungon eri korkeuksilla
 • Häkkinen, Pekka. Autokuljetusresurssien määrittäminen Metsähallituksen Länsi- ja
  Itä-Suomen alueella
 • Junnikkala, Vesa. Satelliittikuvan käytö metsävarojen arvioinnissa puunhankintaa varten Venäjän Karjalassa ja Leningradin alueella
 • Mikkola, Katariina. Pinus oocarpa -metsiköiden tilavuuskasvumallit Hondurasissa
 • Nikula, Elina. Havupuun aspiroitumisen pienentyminen
 • Pakkala, Pekka. Brittiläisen Kolumbian metsälain vaikutukset puuntuotannollisiin mahdollisuuksiin: tapaustutkimus Revelstoken puuntuotantoalueella
 • Pekkarinen, Anssi. Kahden, kasvukauden eri vaiheissa otetun Landsat TM -satelliittikuvan käyttökelpoisuus monilähteisessä metsän inventoinnissa
 • Rantanen, Risto. Luokitellun armeeraussellun käytön vaikutus puuvapaaseen ja mekaaniseen paperiin
 • Rissanen, Antti. Evaluation of mechanized wood harvesting in wood procurement of Ostroleka pulp mill
 • Räisänen, Matti. Hevea brasiliensisin tilavuuden ja biomassan estimointi
 • Rautolahti, Tero. Raivaussahalla työskentelyn palkanmäärityksen tarkkuus taimikonhoidossa
 • Tuominen, Sakari. Koealaotantaan perustuva metsälön inventointi suunnittelua varten
 • Utunen, Mikko. Growth response of paper birch crown to thinning in moist warm Interior Cedar-Hemlock -subzone of British Columbia
 • Valanne, Kirsi. Numeerisen korkeusmallin ja maaperäkartan käyttö kasvupaikan puuntuotoskyvyn kuvaamiseen
 • Wall, Tapio. Safe Load System puutavara-auton kuorman punnituksessa
 • Ärölä, Esa. Männyn elävän latvuksen alarajan ja neulasmassan ennustaminen