Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

The prediction of single-tree biomass, logging recoveries and quality attributes with laser scanning techniques

Laserkeilaus on yksi lupaavimmista kaukokartoitustekniikoista, jonka avulla on mahdollista ennustaa metsävaratietoa yksittäisen puun tasolta laajoihin alueisiin. Tällä hetkellä keskustellaan paljon entistä yksityiskohtaisemmasta metsävaratiedosta ja täsmämetsätaloudesta. Tavoitteena on päästä jopa yksittäisen puun tasolle, joka mahdollistaisi esimerkiksi puunhankintaketjun entistä tehokkaamman optimoinnin. Tämän kaltainen järjestelmä vaatii kuitenkin paljon sekä metsävaratietoaineistolta että aineiston käsittelyltä.

Väitöskirjatyön päätavoitteina oli kehittää laserkeilauspohjaisia menetelmiä yksittäisten puiden kartoitukseen ja mittaamiseen. Työ keskittyi erityisesti seuraavien puutunnusten ennustamiseen ja analysointiin: biomassa, puutavaralajit, runkokäyrä, laatu sekä läpimittajakauma. Puiden biomassan mittaaminen on tärkeässä asemassa monissa eri sovelluksissa sekä myös poliittisessa päätöksenteossa mutta yksityiskohtainen mittaus on hidasta ja kallista. Metsänomistajan ja puunhankinnan kannalta erityisen mielenkiintoiset ja tärkeät puutason tunnukset ovat puutavaralajikohtaiset tilavuudet sekä puun laatu. Nämä tekijät vaikuttavat niin saataviin hakkuutuloihin että puuhankintaketjun optimointiin. Pienehkötkin yli- tai aliarviot puutavaran määrässä tai laadussa aiheuttavat haasteita puuhankintaketjun optimoinnissa, jonka tavoitteena on tehokkaasti täyttää tehtaiden raaka-ainetarpeita. Yksityiskohtaisten laserkeilausaineistojen haasteena ovat kuitenkin suuret datamassat, joiden käsittely manuaalisesti on erittäin työlästä ja kallista. Tämän vuoksi, viime aikoina tutkimuksissa on panostettu valtavasti uusien automaattisten työkalujen kehittämiseen, jotta aineistosta saataisiin irti toivotut puustotunnukset.

Väitöskirjatyön osajulkaisut käsittelivät näitä tutkimusaiheita puutason tunnusten ennustamisessa eri laserkeilausmenetelmillä. Tutkimukset osoittivat laserkeilauksen olevan varteenotettava vaihtoehto tunnusten ennustamisessa mutta haasteita ja jatkokehitysaiheita on kuitenkin vielä monia. Erityisen tärkeitä aiheita ovat muun muassa puulajitulkinnan kehittäminen sekä automaattisten työkalujen jatkokehitys ja vertailu monipuolisissa metsikkörakenteissa. Laserkeilaustekniikat sekä menetelmät ovat ottaneet jo tämän väitöskirjan tekoaikana suuria askelia lähemmäksi käytäntöä. On mm. esitelty täysin uusia mittausalustoja, kuten esimerkiksi mobiililaserkeilaus, jotka mahdollistavat tehokkaamman aineiston keruun. Uusien tekniikoiden avulla onkin varmasti mahdollista jatkaa väitöskirjatyössä esitettyjen menetelmien jatkokehitystä kohti käytännön mittausta. Puutason mittaustieto tuleekin olemaan tärkeä osa tulevaisuuden monilähteistä metsävaratietojärjestelmää erityisesti varttuneimpien metsiköiden metsävaratiedon keruussa, joista yksityiskohtaiselle tiedolle saadaan suurin lisäarvo.

Väitöskirjatyö tarkastetaan 5.6.2015 klo 12.00 EE-talossa Walter-salissa. Vastaväittäjänä toimii Professori Timo Tokola Itä-Suomen yliopistosta. Väitöskirjatyö on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavan linkin takaa.

Kankare, V. 2015. “The prediction of single-tree biomass, logging recoveries and quality attributes with laser scanning techniques” Dissertationes Forestales 195. 50p. Available at http://dx.doi.org/10.14214/df.195

Ville Kankare
Jatko-opiskelija, Metsätieteiden laitos / Helsingin yliopisto
ville.kankare@helsinki.fi
Scholar: Lue lisää / Tuhat-järjestelmä: Lue lisää