Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Boreaalisen metsän lehtialaindeksin ja sen sitoman fotosynteettisesti aktiivisen säteilyn arviointi

Titta Majasalmen väitöskirja "Estimation of leaf area index and the fraction of absorbed photosynthetically active radiation in a boreal forest" tarkastetaan Helsingin yliopistossa 6.3.2015.

Optiset kaukokartoitusmenetelmät ovat yleistyneet ympäristön seurannassa nopealla tahdilla vuoden 2000 jälkeen. Nykyisin koko maapallon kattavia karttoja, jotka kuvaavat esimerkiksi kasvillisuuden terveydentilaa tai perustuotantoa, voidaan tuottaa viikoittain. Tällä hetkellä optisten kaukokartoitusmenetelmien kehitystyötä rajoittaa maastoaineistojen puute. Maastoaineistoja on vähän erityisesti boreaalisista havumetsistä.

Tavalliset metsikkötason muuttujat, kuten puuston keskiläpimitta tai pituus, eivät sellaisenaan sovellu satelliittituotteiden tarkkuuden arviointiin. Jotta satelliittituotteiden tarkkuutta voidaan arvioida, tarvitaan tietoa muuttujista, jotka kuvaavat säteilyn kulkua latvuksissa. Tällaisia muuttujat ovat esimerkiksi lehtialaindeksi (leaf area index, joka kuvaa lehtien toispuoleisen pinta-alan suhdetta maapinta-alaan) ja fPAR, joka kuvaa sitä osaa fotosynteettisesti aktiivisesta säteilystä, joka sitoutuu kasvillisuuteen (fraction of absorbed photosynthetically active radiation).

Tämän väitöskirjan tarkoituksena oli kehittää lehtialaindeksin ja fPAR:in maastomittausmenetelmiä ja arvioida nykyisten satelliittimittauksiin perustuvien lehtialaindeksi ja fPAR-tuotteiden toimivuutta boreaalisissa metsissä. Tulosten mukaan erilaiset lehtialaindeksin arviointitavat tuottavat systemaattisesti poikkeavia arvioita. Satelliittimittauksiin perustuvat arviot lehtialaindeksistä vaihtelivat ajallisesti enemmän kuin maastomittausten perusteella olisi voinut odottaa. Väitöskirjassa esiteltiin uusi malli metsikkökoelan fPAR:in laskemiseksi, ja mallilla laskettuja fPAR-arvoja verrattiin satelliittimittauksiin perustuviin fPAR-arvoihin. Tulosten mukaan satelliittimittauksiin perustuva fPAR voi vastata paremmin metsikön latvuksen ja aluskasvillisuuden yhteenlaskettua fPAR:ia kuin pelkän latvuskerroksen fPAR:ia, toisin kuin on perinteisesti oletettu.

Vastaväittäjänä 6.3. klo 12 (Walter auditorio, Agnes Sjöbergin katu 2) toimii professori Sari Palmroth, Duke Environment, USA. Väitöskirja on kokonaisuudessaan luettavissa Dissertationes Forestales -sarjan julkaisusta 187.