Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Metsätieteiden opetusta kehitetään

Metsäopetuksen kehittämisen EDU-hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kuluneen kevään aikana on työstetty syksyllä 2011 alkavaa opetusohjelmaa. Pääaineet ja niiden alla toimivat opintosuunnat ja teemat on jo päätetty, mutta tutkintorakenteet ja kurssit ovat vielä työn alla.

 

Lyhyt kuvaus EDU-prosessin jatkosta

- Keväällä / kesällä 2010 päätetään opintosuuntien ydinosaamistavoitteet, kaikille yhteiset metsätieteelliset opinnot sekä ns. yleistaidot.
- Luonnos opintosuuntien tutkintorakenteesta ja kursseista lokakuussa 2010.
- Sidosryhmäseminaari lokakuussa 2010.

 

Pääaineet, opintosuunnat ja teemat 2011 lukien

Laitosneuvosto on päättänyt metsätieteiden laitoksen uudet pääaineet ja niiden alle muodostettavat opintosuunnat sekä poikkitieteelliset teemat. Pääaineita ja samalla hakukohteita on laitoksella jatkossa kaksi ja ne jakautuvat opintosuuntiin seuraavasti.

1. Metsäekonomia ja markkinointi / Forest economics and marketing

 •  Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen (Mikko Tervo)
 • Liiketaloudellinen metsäekonomia (Lauri Valsta)
 • Metsien ympäristö- ja luonnonvaraekonomia (Olli Tahvonen)

2. Metsien ekologia ja käyttö / Forest ecology and Management

 • Metsä- ja suoekosysteemin toiminta ja tuotos (Annikki Mäkelä)
 • Metsä- ja suoekosysteemien hoito ja ennallistaminen (Harri Vasander)
 • Metsä- ja riistaeläintiede (Kari Heliövaara)
 • Metsäpatologia ja mykologia (Fred Asiegbu)
 • Metsävarojen hallinta (Annika Kangas, Pauline Stenberg)
 • Metsäteknologia ja logistiikka (Esko Mikkonen, Bo Dahlin)
 • Puuteknologia (Marketta Sipi)
 • Trooppisten metsien ekologia, hoito ja käyttö (Olavi Luukkanen)

Opetuksen monitieteisyyttä korostetaan poikkitieteellisillä teemoilla, joiden aiheet liittyvät metsäalan ajankohtaisiin käytännön aiheisiin. Teemojen opetus järjestetään pääaineiden ja opintosuuntien yhteistyönä erilaisin seminaarein ja projektein.

Laitosneuvostossa hyväksytyt monitieteiset teemat ovat seuraavat:

 • Ympäristön muutos (Eero Nikinmaa)
 • Metsien eri käyttömuodot ja metsäluonnon suojelu (Olli Tahvonen)
 • Metsät ja hyvinvointi urbaanissa yhteiskunnassa (Lauri Valsta)
 • Kansainvälinen metsätalous ja -politiikka (Esko Mikkonen)

Seuraavaksi päätetään yhteisistä opinnoista ja yleistaidoista

Tutkintojen yhtenä keskeisenä osa-alueena ovat metsätieteiden yhteiset opinnot, jotka sisältävät mm. Hyytiälän kenttäkurssit esitietovaatimuksineen sekä menetelmäopinnot kuten tilastotiede ja matematiikka. Näiden opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijoille perustiedot ja -taidot koko laitoksen osaamisalueelta. Lisäksi jokainen laitokselta valmistunut on perehtynyt syvällisesti vähintään yhden opintosuunnan edustamaan tieteenalaan ja on sen erityisosaaja. Näin varmistetaan valmistuneiden jatkokoulutuskelpoisuus ja hyvät työnsaantiedellytykset. Tavoitteena on, että näkemys yhteisten opintojen ydinaineksesta on muodostettu ennen kesälomia. Vastuuhenkilönä ydinaineksen kokoamisessa toimii yliopistonlehtori Markus Holopainen.

Kaikkien opiskelijoiden tulee saada valmiudet yleisissä ns. siirrettävissä taidoissa, joita ovat mm. kommunikaatio ja johtamistaidot sekä akateemisissa taidoissa, joiksi luetaan mm. tieteellisen kirjoittamisen ja tiedonhaun taidot. Näiden opintojen osalta vastuuhenkilönä on yliopistonlehtori Mika Rekola.

Lisätietoja EDU-työskentelystä antaa Ninni Saarinen, suunnittelija, opetuksen kehittämistyöryhmä/EDU-group, Metsätieteiden laitos, puh 09 191 58174, sposti etunimi.sukunimi@helsinki.fi.