Opintosuunnat - Metsien ekologia ja käyttö

Metsä- ja suoekosysteemien toiminta ja tuotos

Metsä- ja suoekosysteemien toiminta ja tuotos kattaa syvällisesti näiden ekosysteemien biogeokemian ja tuotosekologian. Opinnoissa keskitytään muun muassa siihen, miten metsät vaikuttavat ilmakehään ja miten ympäristömuutokset ja metsänkäsittely vaikuttavat puiden ja metsiköiden rakenteen kehitykseen ja metsäekosysteemin perusprosesseihin.

Metsien hoidon ja ennallistamisen opintosuunnan kanssa yhteisissä kandidaatin vaiheen opinnoissa saadaan peruskäsitys metsä- ja suoekosysteemien ekologiasta. Maisterivaiheen opinnoissa tietoja syvennetään luentojen, harjoitusten ja seminaarien lisäksi kenttäkurssien ja maastoretkeilyjen avulla. Metodiset tieteet ovat tärkeitä opinnoissa. Opintosuuntaa suositellaan alan asiantuntijatehtäviin sekä erityisesti opetus- ja tutkimustehtäviin aikoville.

Opintosuunnan professorit:
Metsänhoitotieteen professori Annikki Mäkelä-Carter
Metsämaatieteen professori Heljä-Sisko Helmisaari
Metsien ja ilmakehän vuorovaikutuksen professori Eero Nikinmaa
Metsien ja ilmakehän vuorovaikutuksen professori Jaana Bäck

Metsä- ja suoekosysteemien hoito ja ennallistaminen

Metsä- ja suoekosysteeminen hoito ja ennallistaminen kattaa näiden maamme valtaekosysteemien perusekologian lisäksi niiden hoidon, käytön metsien kasvatuksessa ja ennallistamisen erilaisen käytön jälkeen.

Kandidaatin vaiheen opinnot ovat samat kuin metsien toiminnan ja tuotoksen opintosuunnassa. Niiden avulla saadaan peruskäsitys metsä- ja suoekosysteemien perusekologiasta, jota sitten syvennetään maisterivaiheen opinnoissa, jotka sisältävät luentojen ja seminaarien lisäksi kenttäkursseja, harjoituksia ja maastoretkeilyjä. Opintosuuntaa suositellaan metsä- ja suoekosysteemien hoitoon ja käyttöön liittyviin asiantuntijatehtäviin sekä alan opetus- ja tutkimustehtäviin aikoville.

Opintosuunnan professorit:
Metsähoitotieteen professori Pasi Puttonen
Suometsätieteen professori Harri Vasander

Metsä- ja riistaeläintiede

Metsä- ja riistaeläintiede on metsätalouteen, ympäristön hoitoon ja monikäyttöön sovellettua eläintiedettä. Opintosuunnassa tutustutaan metsän tuhoeläinten, riistaeläinten sekä muiden luonnonvaraisten ja istutettujen selkärankaisten ja -rangattomien eläinten biologiaan, ekologiaan ja populaatiodynamiikkaan sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Toiminnan päämääränä on sekä metsien suojelu eläinten aiheuttamilta tuhoilta että tuhojen syiden ja seurausten monipuolinen selvittäminen. Lisäksi tavoitteena on riistan tarpeiden monipuolinen huomioon ottaminen ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen metsien ja vesistöjen suunnittelussa ja käsittelyssä.

Opetus koostuu luentojen ja kirjallisuuden lisäksi monipuolisista käytännön harjoituksista laboratoriossa ja kenttäolosuhteissa. Opiskelun aikana tutustutaan metsä- ja riistaeläintieteen kannalta merkittäviin eläinlajeihin, niiden rakenteeseen, ekologiaan ja pyyntimenetelmiin. Sopivilla oppiaineyhdistelmillä voidaan saavuttaa pätevyys mm. metsätuholaisten tai riistanhoidon asiantuntijana toimimiseen tutkimuksen, opetuksen ja ympäristöhallinnon tehtävissä.

Opintosuunnan professori:
Metsäeläintieteen professori Kari Heliövaara

Metsäpatologia ja mykologia

Metsäpatologia ja mykologia oppiaineena käsittelee metsissä, viljelmillä, taimitarhoilla ja urbaanissa ympäristössä kasvavien puuvartisten kasvien tauteja. Tavoitteena on ymmärtää tautien vaikutuksia puihin ja lisäksi taudinaiheuttajasienten, -bakteerien ja -virusten ekologiaa ja biologiaa. Tutkimus palvelee metsä- ja ympäristöalaa tuottamalla tietoa puiden tautien ennaltaehkäisystä ja torjunnasta.

Sekä bioottisilla että abioottisilla tekijöillä on merkittävä rooli puiden tautien esiintymisessä. Suomen ilmastollisissa oloissa bioottisista taudinaiheuttajista merkittävimpiä ovat sienet, abioottisista tekijöistä taas merkittävimpiä ovat ilmastollisista ja maaperän ominaisuuksista johtuvat taudit ja häiriöt. Puiden tautien tutkimisen lisäksi tieteenala etsii ratkaisuja puutavaran ja -tuotteiden suojaamiseen taudeilta. Metsäpuiden tautien torjunnan sekä puiden ja mikrobien vuorovaikutuksen tutkimuksessa käytetään bioteknologisia menetelmiä, kuten molekyylibiologiaa ja genomiikkaa.

Opintosuunnan professori:
Metsäpatologian professori Fred Asiegbu

Metsävarojen hallinta

Metsänvarojen hallinnan tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet metsiä koskevan tiedon keräämiseen ja käyttöön metsiä koskevassa päätöksenteossa, ottaen huomioon sekä taloudellinen, ekologinen että sosiaalinen kestävyys.

Opintosuunnassa tutustutaan puun, metsikön ja metsäalueen ominaisuuksien mittaamiseen, kaukokartoitukseen ja paikkatietojärjestelmiin sekä metsän kehitystä, kasvua ja käyttöä kuvaavien mallien rakentamiseen, metsävaratietojen ajan tasalla pitoon, sekä metsäsuunnitteluun ja suunnittelun tietojärjestelmiin. Harjoitustyöt ovat olennainen osa opetusta. Opintosuunnan tietämyksestä on usein hyötyä myös kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä.

Opintosuunnassa sovelletaan monipuolisesti tilastollisia ja operaatiotutkimuksen menetelmiä sekä tietotekniikkaa. Tärkeitä menetelmiä ovat erilaiset mallinnus-, luokittelu-, ja otantamenetelmät, eksaktit ja heuristiset optimointimenetelmät, monitavoitteisen päätösanalyysin menetelmät sekä osallistamiseen  ja ryhmäpäätöksentekoon soveltuvat menetelmät. Uusi mittausteknologia kuten satelliittikuvat, satelliittipaikannusjärjestelmät sekä laserkeilaus muodostavat myös olennaisen osan metsävarojen hallinnan opintoja. Niiden kautta opiskelijat saavat perusteet lähes minkä tahansa ympäristöön liittyvän tiedonkeruu- ja päätösongelman ratkaisemiseen.

Metsätieteiden laitoksella geoinformatiikasta tarjotaan lyhyt ja pitkä sivuainekokonaisuus. Lisätietoa löydät GIS-opetuksen sivustolla.

Opintosuunnan professorit:
Metsänarvioimistieteen professori Annika Kangas
Metsänarvioimistieteen professori Pauline Stenberg
Geoinformatiikan professori Markus Holopainen

Metsäteknologia ja logistiikka

Metsäteknologia kattaa metsätaloudessa tehtävät työt puunkasvatuksen teknologiasta puutavaran alkukäsittelyyn tehtaalla tai muulla käyttöpaikalla. Opintosuunta käsittelee myös infrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon teknologian.

Metsäteknologian opetus painottuu metsätöiden tekniikkaan ja puunhankinnan suunnitteluun sekä logistiikkaan. Alan kehittämis- ja rationalisoimistyössä nojataan metsätyötieteen sovellutuksiin, joissa matematiikalla, fysiikalla, ergonomialla, operaatiotutkimuksella ja taloudellisilla malleilla on keskeinen osa.

Opintosuunnan professori:
Logistiikan professori Bo Dahlin

Puuteknologia

Puuteknologiassa perehdytään puuraaka-aineen rakenteeseen ja ominaisuuksiin sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Ensisijaisesti tarkastellaan niitä ominaisuuksia, joilla on merkitystä puun teollisessa jalostuksessa ja jotka vaikuttavat puutuotteiden sekä massan ja paperin valmistukseen ja ominaisuuksiin. Olennaista on puun koko jalostusketjun hallitseminen metsästä lopputuotteeksi.

Opetukseen kuuluu luentojen ja kirjallisuuden lisäksi harjoituksia ja retkeilyjä. Opintosuunnaksi se sopii metsäteollisuuden johto- ja asiantuntijatehtäviin sekä alan opetus- ja tutkimustehtäviin aikoville.

Opintosuunnan professori:
Puuteknologian professori Marketta Sipi

Trooppisten metsien ekologia, hoito ja käyttö

Suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään tropiikin, subtropiikin ja kehitysmaiden luonnonvarojen, erityisesti metsien ja peltometsäjärjestelmien, ekologiaan, hoitoon, käyttöön ja suojeluun.

Opetus painottuu kuivan ja kostean tropiikin luonnon- ja viljelymetsien sekä peltometsäviljelyn kysymyksiin, joita käsitellään ekologisesta, taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Muun muassa ilmastonmuutoksen ja globalisoitumisen tuomat haasteet trooppisten metsien hoidolle ja käytölle ovat kattavasti mukana opetuksessa. Osa kursseista pidetään ja useimpien opinnäytetöiden kenttätyöt tehdään trooppisissa maissa. Suuntautumisvaihtoehtoa tukeviksi opinnoiksi soveltuvat mm. maaperätieteen, metsätalouden suunnittelun, maatalouden tai kehitysmaatutkimuksen opinnot.

Metsätieteiden laitoksessa toimii v. 2002 perustettu Viikin tropiikki-instituutti (VITRI), jonka alaan tämän suuntautumisvaihtoehdon opetus kuuluu.

Opintosuunnan professorit:
Trooppisen metsänhoidon professori Markku Kanninen